Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení plynovodního systému

1|Vybagrovat výkop

Domluvení termínů a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování výkopu, s instalatérskou firmou termín zhotovení plynovodního systému. S instalatérskou firmou také domluvte nákup a dovoz veškerého materiálu na stavbu. Připomínám zase, že si firmy ve většině případů sami nakupují materiál. 

Jaký plán budete potřebovat

Během prací na plynovodním systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkres - Zastavovací plán domu|obrázek 100. Ve výkresu jsem vyznačil vedení plynovodního potrubí ze sdruženého pilíře na hranici stavební parcely, až k základům domu červenou barvou. Vedení plynovodního systému také najdete vyznačené ve výkresech - Schématický rozvod vodovodu a kanalizace.

Obrázek 100. Schématický rozvod plynovodu (výkres TOVA)

Bagrování výkopu pro plynovodní systém

Vyznačte vápnem podle projektové dokumentace přesné místo pro bagrování výkopu od sdruženého pilíře (HUP), k určenému místu u základů domu. Vyznačený výkop vybagrujte a zeminu nechte uloženou podél výkopu, pro pozdější zpětné vrácení do výkopu. Pokud již nemáte v základech sdruženého pilíře zabetonovaný prostup pro protažení plynovodního potrubí, budete muset ještě dodatečně vysekat do základů otvor o velikosti přibližně 80 mm. V mém případě zhotovitel sdružených pilířů prostupy do základů nepřipravil, takže jsem musel otvory dodatečně vysekávat. Potom dno celého výkopu zaházejte tříděným pískem o minimální výšce 100 mm.

Obrázek 101. Bagrování výkopu pro plynovodní systém
Obrázek 102. Vysekání otvoru do základu sdruženého pilíře

2|Uložit potrubí do výkopu

Nejprve si na volném prostoru rozložte celé plynovodní potrubí a připevněte k potrubí stahovacími elektrikářskými páskami červený zemní pásek k určení místa uložení. Oba konce potrubí uzavřete víčky nebo lepicí páskou. Následně uložte plynovodní potrubí do celého výkopu. Jeden konec potrubí protáhněte základy do sdruženého pilíře (HUP), až k plynovodní přípojce a nechte volně v pilíři. Druhý konec potrubí smotejte a stáhněte provázkem nebo páskou v určeném místě u základů domu, aby se během dalších stavebních prací nepletl. Instalatér bude totiž dále pokračovat s plynovodním systémem, až po dostavění hrubé stavby a během instalací vnitřních rozvodů domu. Otvor v základech sdruženého pilíře uzavřete montážní pěnou.

Nechávejte rezervy

Oba konce potrubí ponechte s dostatečnou rezervou pro další rozvod a napojení. Ve sdruženém pilíři stačí malá rezerva, protože potrubí přivedete až k samotné přípojce. U základů nechte rezervu každopádně větší. Musíte počítat s výškou základů, tloušťkou zdiva a přesným umístěním uzávěru plynu v domě. Připočítejte raději rezervu navíc pro každý případ alespoň 2000 mm.

Obrázek 103. Uložení plynovodního potrubí do výkopu
Obrázek 104. Protažení plynovodního potrubí základy sdruženého pilíře

Zkontrolování uložení plynovodního potrubí

Plynovodní potrubí nesmí být z bezpečnostních důvodů protaženo žádným prostupem v základových pásech! Do domu musí vést nejkratší možnou cestou a skrz zdivo. Veškeré odborné náležitosti musí instalatérská firma samozřejmě znát a podle daných norem celý plynovodní systém provést.
 

Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení plynovodního systému!

3|Zakrýt plynovodní potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole uložení plynovodního potrubí můžete teprve výkop zakrýt. Nejprve potrubí za postupného ušlapávání zaházejte tříděným pískem, dokud nebude celé zakryté. Potom po celém výkopu od sdruženého pilíře, až k základům domu uložte na plynovodní potrubí zakryté pískem žlutou výstražnou fólii - POZOR PLYN. 

Výstražná fólie a písek vás v budoucnu při případném provádění jakékoliv hloubkové práce upozorní na přítomnost podzemního vedení. Na závěr celý výkop zakryjte zeminou.

Obrázek 105. Zakrytí plynovodního potrubí pískem a výstražnou fólií - POZOR

Jak dále výkop využít

Z důvodu vedení také elektroinstalačního systému naprosto stejným směrem, jsem využil společného výkopu pro oba systémy, jak můžete vidět na obrázku 105. Pro tento případ bagrista vybagroval výkop dostatečně široký, aby vzájemná vzdálenost po uložení obou systémů, byla podle platných norem. To samé platí v případě křížení systémů. Bylo by totiž neefektivní vybagrovat dva výkopy zvlášť, pokud vedou stejným směrem.

Opět ale připomínám, že uložení veškerých systémů, by měla provádět odborná firma znalá platných norem a na závěr vše zkontrolovat stavební dozor, který také provede zápis do stavebního deníku. 

Obrázek 106. Zahrnutí plynovodního systému zeminou