Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Zdění vnitřního nenosného zdiva v patře

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně rozepsané v záložce  - Stavební plán.

Veškeré potřebné nářadí a příslušenství máte z předešlých staveních kroků a etap.

Pro přesné zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí domu budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 825.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 826.
 • Svislý řez|obrázek 827.
Obrázek 825. Půdorys 1. NP Zdění vnitřního nenosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 826. Půdorys 2. NP Zdění vnitřního nenosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 827. Svislý řez Zdění vnitřního nenosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání a objednání příčkovkových tvárnic a nenosných překladů pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí a patře

 

Kvůli úspoře vlastních silfinančních nákladů za dopravu jsem doporučoval propočítat a dopravit stavební materiál pro zdění vnitřního nenosného zdiva v celém domě, již v předchozích stavebních etapách a jednotlivých krocích.

V šesté etapě šlo především  o uložení paletpříčkovkovými tvárnicemi pomocí hydraulické ruky nákladního vozu přímo do patra a to ještě před zhotovením dřevěného krovu. Dalším důvodem bylo plné využití nákladního vozu při dovozu stavebního materiálu na stavbu. 

Pokud jste tak z různých důvodů neprovedli, tak si spočítejte a objednejte stavební materiál v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1. a 2. NP| obrázek 825, 826 a Svislý řez|obrázek 827, přibližné množství příčkovkových tvárnicnenosných překladů. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong má k tomu určené přesné příčkovkové tvárnice a nenosné překlady

Množství příčkovkových tvárnic spočítejte orientačně podle čtverečních metrů ploch jednotlivého vnitřního zdiva. Určení vnitřních nenosných překladů je už jednodušší - podle počtů vnitřních dveří. U tenkovrstvé zdící malty stále platí jeden pytel na jednu paletu tvárnic. Jinak v této fázi stavby již máte jistou představu o spotřebě, takže dovedete určit, zda a kolik kusů pytlů objednat.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení a uložení příčkovkových tvárnic a nenosných překladů na stavbu

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nechte uložit palety s přesnými příčkovkami, nenosnými překlady a tenkovrstvou zdící maltou co nejblíže vstupu do domu nebo garáže. Veškerý stavební materiál následně ihned přenoste do domu a uložte co nejblíže místům zdění vnitřního nenosného zdiva|obrázek 827.

Místa k uložení vyberte důkladně, aby se vám během zdění stavební materiál nepletl a nemuseli jste ho několikrát přemísťovat. Také neukládejte stavební materiál těsně vedle založené první řady. Stavební materiál můžete také uložit na více než pouze jedno místo, abyste si ho rovnoměrně rozložili v každém nadzemním patře. Tím si také ušetříte čas a námahu při zdění příček.

Obrázek 828. Uložení příčkovkových tvárnic do patra

4|Vyzdít vnitřní nenosné zdivo

Příprava maltovinových pojiv

Vnitřní nenosné zdivo z příčkovkových tvárnic zděte stále na tenkovrstvou zdící maltu. Zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná zdící malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat. Tenkovrstvou zdící maltu dále používejte na spojení přeříznutých příčkovkových tvárnic a nebo tvárnic bez postranních per a drážek

Jak zdít vnitřní nenosné zdivo v patře

Připravte si veškeré nářadí, příslušenství a výkresy ze stavebního projektu potřebné pro zdění přesných příčkovkových tvárnic. Zdění vnitřního nenosného zdiva je téměř totožné, jako: Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí.

Zděte příčkovkové tvárnice s velkou pečlivostí a přesností! Začněte zdít každou řadu příčkovkových tvárnic vždy od kraje - od vnitřního nebo obvodového zdiva. Važte správně zdivo takovým způsobem, aby sestavení příčkovkových tvárnic ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou. Správné kladení příčkovkových tvárnic do zdiva má vliv na rovnoměrné rozložení tlaku ve zdivu.

Správné uložení každé tvárnice kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými příčkovkovými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Po uložení každé příčkovkové tvárnice zkontrolujte roviny vodováhou v horizontálním a vertikálním směru. V rozích zdiva kontrolujte přesnost zdění také stavebním úhelníkem

Vytlačenou zdící maltu ze spár nenechte ztvrdnout, ale ihned ji odstraňte zednickou lžící. Pokud byste neodstraňovali vytlačenou tenkovrstvou zdící maltu ihned, museli byste veškeré vnitřní zdivo přebrousit před natažením vnitřních omítek. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

V prostoru umístění vnitřních dveří vyzděte zdivo pouze do výšky uložení vnitřních nenosných překladů. Počítejte také s uložením vnitřních nenosných překladů výš než je stanoveno ve stavebním projektu o 40 mm. Postup uložení vnitřních nenosných překladů popíši v dalším stavebním kroku.

Ukončení zdění vnitřního nenosného zdiva u stropu nebo kleštin je stejný, jako při zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí. Je velmi důležitá dilatační mezera mezi vnitřním nenosným zdivem a stropem nebo kleštinami minimálně 5 mm.  Způsob ukončení zdění vnitřního nenosného zdiva u stropu nebo kleštin a další stavební postup, také popíši v následujícím stavebním kroku - Zdění vnitřních nenosných překladů v patře.

Vynechání otvorů pro vnitřní dveře

Během zdění vnitřního nenosného zdiva dále dodržujte vynechávání přesných otvorů pro vnitřní dveře|obrázek 829. Otvory pro vnitřní dveře je potřeba vynechat větší, než je stanovené ve výkresu Půdorys 1. NP.|obrázek 826. o 50 mm, kvůli dostatečnému prostoru pro montážní pěnu během instalování obložkových zárubní.

Obrázek 829. Vynechání otvoru pro vnitřní dveře v patře

Vzájemné vázání jednotlivých příčkovkových tvárnic 

Během zdění vnitřních příček dodržujte správné vázání příčkovkových tvárnic přes sebe|obrázek 830. Spára spodních dvou tvárnic by měla vycházet přibližně na střed uložené příčkovkové tvárnice v další horní řadě. Pravidlo vzájemného provazování a prostřídání příčkovkových tvárnic platí také v rozích vnitřního nenosného zdiva jak je vidět na obrázku 831.

Vzájemné vázání obvodového a nosného zdiva s vnitřním nenosným zdivem

Vnitřní nenosné zdivo napojujte na vnitřní nosné a obvodové zdivo pomocí předem napůl zazděných spojek zdiva do vnitřního nosného a obvodového zdiva. Přípravy pro uchycení vnitřního nenosného zdiva jste prováděli vkládáním spojek zdiva mezi tvárnice ve třetí etapě a čtvrtém stavebním kroku: Zdění obvodového a nosného zdiva - komín a svislé nosné konstrukce v přízemí. 

Během napojování vnitřního nenosného zdiva se může stát, že se spárami nedostanete na přesnou úroveň se spojkami zdiva. V tom případě pomocí škrabáku na pórobeton zbruste potřebnou příčkovkovou tvárnici. Na zbroušenou příčkovkovou tvárnici naneste tenkovrstvou zdící maltu a spojku zdiva do ni vmáčkněte. Před zděním další řady příčkovkových tvárnic natáhněte tenkovrstvou zdící maltu také přes spojku zdiva. Dále pokračujte ve zdění vnitřních příček stejným způsobem. 

Jiný způsob vzájemného vázání obvodového a nosného zdiva s vnitřním nenosným zdivem

Pokud jste z jakéhokoli důvodu předem nevkládali mezi tvárnice v nosném a obvodovém zdivu spojky zdiva, tak je můžete připevnit dodatečně. Během zdění jednotlivých řad vnitřního nenosného zdiva průběžně naměříte podle rozměrů spojek zdiva přesné umístění na obvodové nebo vnitřní nosné zdivo. Do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva vyvrtáte otvorvsunete hmoždinku. Spojky zdiva jednoduše ohnete do pravého úhlu a pomocí vrutu připevníte k obvodovému nebo vnitřnímu nosnému zdivu. Další postup zazdění druhé půlky spojky zdiva mezi jednotlivé řady příčkovkových tvárnic je stejný. 

Můžete také využít další způsob uchycení vnitřních příček - vnitřní nenosné zdivo můžete zapustit do vyřezaných nebo vybroušených rýh vnitřního nosného a obvodového zdiva. Nejprve si naměřte a zakreslete zednickou tužkou přesné vedení vnitřních příček na nosné a obvodové zdivo od podlahy až ke stropu. Zaměření a vyznačení proveďte širší na každou stranu o pět milimetrů pro možnost vyrovnání vnitřního zdiva pro tenkovrstvou zdící maltu.

Úhlovou bruskou proveďte přesný řez minimální hloubky třicet milimetrů na vyznačených místech zakresleného vnitřního zdiva. Odstraňte vnitřní části naříznutých tvárnic sekáčem. Vysekanou rýhu ve zdivu ještě zbruste do roviny škrabákem na pórobeton. Na závěr očistěte rýhu smetákem od prachu. Tímto způsobem máte připravené zdivo na zapuštění a tím přichycení vnitřních příček k nosnému a obvodovému zdivu tenkovrstvou zdící maltou. 

Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí

 • Natáhněte hřebenovým hladítkem na první řadu příčkovkových tvárnic tenkovrstvou zdící maltu
 • Uložte na tenkovrstvou zdící maltu příčkovkovou tvárnici
 • Uložte příčkovkovou tvárnici do přesné roviny vodováhou 
 • Spojujte příčkovkové tvárnice pomocí zámků na jejich bocích 
 • Spojujte příčkovkové tvárnice zkrácené nebo bez zámků tenkovrstvou zdící maltou
 • Važte příčkovkové tvárnice správně přes sebe |obrázky 830 a 831.
 • Spojujte vnitřní nenosné zdivo k vnitřnímu nosnému a obvodovému zdivu spojkami zdiva|obrázek 832.
 • Odstraňujte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár příčkovkových tvárnic
 • Kontrolujte zdění vnitřních příček vodováhou horizontálně a vertikálně|obrázek 834.
 • Kontrolujte zdivo v rozích stavebním úhelníkem|obrázek 835.
Obrázek 830. Vázání zdiva z příčkovkových tvárnic v patře
Obrázek 831. Vázání příčkovkových tvárnic v rozích zdiva
Obrázek 832. Vázání vnitřního nenosného zdiva spojkami zdiva s obvodovým a vnitřním nosným zdivem
Obrázek 833. Zdění příčkovkových tvárnic na spojky zdiva v patře
Obrázek 834. Kontrolování roviny zdění příčkovkových tvárnic vodováhou v patře
Obrázek 835. Kontrolování pravých úhlů vnitřního nenosného zdiva v patře
Obrázek 836. Vyzděné vnitřní nenosné zdivo v patře

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte zdění vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.