Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně rozepsané v záložce  - Stavební plán.

Veškeré potřebné nářadí a příslušenství máte z předešlých staveních kroků a etap.

Pro přesné zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí domu, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 796.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 797.
 • Svislý řez|obrázek 798.
Obrázek 796. Půdorys 1. NP Zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 797. Půdorys 2. NP Zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 798. Svislý řez Zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání a objednání nenosných překladů pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí a patře

Kvůli úspoře vlastních silfinančních nákladů za dopravu jsem doporučoval propočítat a dopravit veškerý stavební materiál pro zdění vnitřního nenosného zdiva již v předchozích stavebních etapách a jednotlivých krocích:

Takže opět zopakuji celý návod na výpočet stavebního materiálu pro zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí, ale také dále ještě pro případné patro domu. 

Pokud jste tak již neprovedli v předchozích stavebních etapách, spočítejte a objednejte stavební materiál v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1. a 2. NP| obrázek 796, 797 a Svislý řez|obrázek 798, přibližné množství nenosných překladů a příčkovkových tvárnic. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong má k tomu určené přesné příčkovkové tvárnice a nenosné překlady

Množství příčkovkových tvárnic spočítejte orientačně podle čtverečních metrů ploch jednotlivého vnitřního zdiva. Určení vnitřních nenosných překladů je už jednodušší - podle počtů vnitřních dveří. U tenkovrstvé zdící malty stále platí jeden pytel na jednu paletu tvárnic. 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení a uložení nenosných překladů a příčkovkových tvárnic na stavbu

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nechte uložit palety s nenosnými překlady, přesnými příčkovkami a tenkovrstvou zdící maltou co nejblíže vstupu do domu nebo garáže. Veškerý stavební materiál následně ihned přenoste do domu a uložte co nejblíže místům zdění vnitřního nenosného zdiva|obrázek 799.

Místa k uložení vyberte důkladně, aby se vám během zdění stavební materiál nepletl a nemuseli jste ho několikrát přemísťovat. Také neukládejte stavební materiál těsně vedle založené první řady. Stavební materiál můžete také uložit na více než pouze jedno místo, abyste si ho rovnoměrně rozložili v každém nadzemním patře. Tím si také ušetříte čas a námahu při zdění příček.

Obrázek 799. Uložení nenosných překladů do přízemí

4|Vyzdít vnitřní nenosné překlady

Příprava maltovinových pojiv

Vnitřní nenosné překlady se také zdí na tenkovrstvou zdící maltu. Zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná zdící malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat

Příprava vnitřního nenosného zdiva pro vnitřní nenosné překlady

Tento stavební krok bezprostředně navazuje na předchozí: Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí. Nejprve vyzděte vnitřní nenosné zdivo do stanovené výšky pro umístění nenosných překladů podle projektové dokumentace|obrázek 800. Počítejte s uložením vnitřních nenosných překladů výš než je stanoveno ve stavebním projektu o 40 mm. Otvory pro vnitřní dveře musí být větší, aby vznikl prostor pro montážní pěnu při instalování obložkových zárubní.

Obrázek 800. Vyzdění vnitřního nenosného zdiva do výšky pro zdění vnitřních nenosných překladů

Jaké dodržovat přesahy nenosných překladů na vnitřním nenosném zdivu

Během zdění nenosných překladů dodržujte minimální přesahy stanovené výrobcem. Na každé straně nenosného zdiva nad otvorem pro vnitřní dveře (světlost otvoru), musí být přesah nenosného překladu alespoň 120 mm. Pokud budete mít přesahy větší než výrobcem (Ytong/nenosný překlad) požadovaných 120 mm, tak nenosné překlady samozřejmě zbytečně nezkracujte. Nenosné překlady je možné zkracovat pokud potřebujete dosáhnou určitého rozměru pro zapasování do připraveného otvoru na vnitřním zdivu. Samozřejmě ale při dodržení stanovených přesahů výrobcem na každé straně minimálně 120 mm. Naopak výšku nenosných překladů v žádném případě nijak neupravujte, kvůli možnému narušení jejich vnitřní ocelové výztuhy.  

Jak zdít nenosné překlady v přízemí

Vyznačte si zednickou tužkou na okraje příčkovek přesné uložení vnitřních nenosných překladů, pokud máte tvárnice v jedné rovině. V opačném případě máte již z předchozího stavebního kroku připravené vyříznuté příčkovky na míru pro celou délku vnitřního nenosného překladu. Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na vyznačená místa na zdivu|obrázek 801. Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu také na strany příčkovkových tvárnic.

Uložte vnitřní nenosný překlad na vyznačená místa na vnitřním nenosném zdivu|obrázek 802. Vnitřní nenosné překlady mají na stranách šipky, které musí směrovat ke stropu|obrázek 802. Správné uložení nenosných překladů kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými nenosnými překlady a příčkovkovými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Nenosné překlady a vyzděné vnitřní nenosné zdivo musí spolu přesně lícovat. Po uložení každého nenosného překladu zkontrolujte roviny vodováhou v horizontálním a vertikálním směru. Případné nerovnosti vyrovnejte mírným poklepáním gumovou palicí.

Vytlačenou zdící maltu ze spár nenechte ztvrdnout, ale ihned ji odstraňte zednickou lžící. Pokud byste neodstraňovali vytlačenou tenkovrstvou zdící maltu ihned, museli byste veškeré vnitřní zdivo přebrousit před natažením vnitřních omítek. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké

Zdění nenosných překladů v přízemí

 • Natáhněte hřebenovým hladítkem na vyznačená místa tenkovrstvou zdící maltu|obr.801
 • Uložte na tenkovrstvou zdící maltu vnitřní nenosný překlad|obr.802.
 • Doklepte vnitřní nenosný překlad gumovou palicí do stanovené výšky a přesné roviny
 • Vyrovnejte uložení vnitřního nenosného překladu vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár 
 • Kontrolujte zdění vnitřních nenosných překladů vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdivo a vnitřní nenosné překlady v rozích stavebním úhelníkem
Obrázek 801. Natažení tenkovrstvé zdící malty na vyznačená místa na příčkovkách
Obrázek 802. Uložení vnitřního nenosného překladu na vnitřní nenosné zdivo

Uložení vnitřního nenosného překladu do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva

Také se vám může stát, že budete muset zapasovat vnitřní nenosný překlad do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva. V tom případě nejprve naměřte a zakreslete umístění vnitřního nenosného překladu na zdivo|obrázek 803. Zakreslené místo vyřežte okružní pilou a následně vysekejte pomocí plochého sekáče|obrázek 804. Otvor ve zdivu musí být také hluboký podle stanovené normy výrobce. Dále musíte ale také počítat s větším otvorem kvůli tenkovrstvé zdící maltě. Proto otvor zhotovte hluboký minimálně 125 mm. Širší o 5 mm na každou stranu a na výšku. Spodní plocha samozřejmě zůstává v rovině bez ubrání pro tenkovrstvou zdící maltu. Připravený otvor očistěte od nečistot a prachu smetákem. Vyznačte si hloubku uložení na vnitřní nenosný překlad a na vyznačené místo natáhněte tenkovrstvou zdící maltu. Uložte opatrně vnitřní nenosný překlad do otvoru a na vnitřní nenosné zdivo|obrázek 805.

Také se můžete setkat s variantou umístění vnitřního nenosného překladu do vnitřního nenosného zdiva například v místě vnitřního zděného schodiště|obrázek 806.

 • Naměřte a zakreslete zednickou tužkou umístění vnitřního nenosného překladu na zdivo|obrázek 803. 
 • Vyřízněte otvor okružní pilou
 • Vysekejte otvor plochým sekáčem|obrázek 804.
 • Očistěte otvor od nečistot a prachu smetákem
 • Vyznačte hloubku uložení zednickou tužkou na vnitřní nenosný překlad
 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na vyznačené místo na vnitřním nenosném překladu
 • Uložte vnitřní nenosný překlad do zdiva a na vnitřní nenosnou příčku
 • Doklepte vnitřní nenosný překlad gumovou palicí do stanovené výšky a přesné roviny
 • Vyrovnejte uložení vnitřního nenosného překladu vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár 
Obrázek 803. Zaměření a zakreslení vnitřního nenosného překladu na obvodové a vnitřní nosné zdivo
Obrázek 804. Vyřezání a vysekání otvoru pro umístění vnitřního nenosného překladu do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva
Obrázek 805. Uložení vnitřního nenosného překladu do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva
Obrázek 806. Uložení vnitřního nenosného překladu do vnitřního nosného zdiva v místě v zděného schodiště

Dozdění příčkovkových tvárnic v prostoru vnitřních dveří

Ještě před popisem dozdění  příčkovkových tvárnic nad vnitřní nenosné překlady se můžete setkat s dozděním malých částí příčkovkových tvárnic v prostorách otvorů pro vnitřní dveře. S tímto dozděním se setkáte v případě, že máte umístěné vnitřní dveře těsně sousedícíobvodovým nebo vnitřním nosným zdivem. V tomto případě jsou dvě možnosti dozdění příčkovkových tvárnic. V prvním případě budete muset také vyřezat a vysekat rýhy do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva.  A následně stejným způsobem, jako při zdění vnitřních nenosných překladů, umístit části příčkovkových tvárnic do zdiva.

V druhé variantě kterou popisuji máte již v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu zazděny spojky zdiva. Vkládání spojek zdiva jsem popsal ve třetí etapě a stavebním kroku: Zdění obvodového a nosného zdiva. Takže v této další variantě zkraťte na potřebné rozměry příčkovkové tvárnice a pomocí tenkovrstvé zdící malty je připevněte na obvodové nebo vnitřní nosné zdivo|obrázek 807. 

Obrázek 807. Dozdění příčkovkových tvárnic v prostoru vnitřních dveří

Vyztužení příčkovkových tvárnic v prostoru vnitřních dveří

Abych měl větší jistotu pevnosti příčky při prudkém zavření vnitřních dveří například průvanem, tak jsem ještě každou druhou příčkovkovou tvárnici vyztužil jedním turbošroubem|obrázek 808. Zvolte případně takovou délku turbošroubu, aby jeho delší část byla v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu zapuštěna minimálně 100 mm. Zapusťte hlavu turbošroubu zcela do příčkovkové tvárnice|obrázek 809. Vyztužení turbošrouby není však podmínkou, ale pouze zesílením pevnosti tenkých příčkovkových tvárnic.

Obrázek 808. Vyztužení příčkovkových tvárnic v prostoru vnitřních dveří turbošrouby
Obrázek 809. Zapuštění hlavy turbošroubu do příčkovkové tvárnice

Dozdění vnitřního nenosného zdiva 

Na závěr dozděte veškeré vnitřní nenosné zdivo stejným způsobem, jako v předchozím stavebním kroku: Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí. 

Zkraťte na potřebné rozměry příčkovkové tvárnice a dozděte malé prostory v oblastech okolo vnitřních nenosných překladů|obrázek 810. Následně dozděte celé vnitřní nenosné zdivo. Po dozdění musíte nechat mezi vnitřním nenosným zdivem a stropem dilatační mezeru minimálně 5 mm|obrázek 811. 

Obrázek 810. Dozdění vnitřního nenosného zdiva okolo vnitřních nenosných překladů
Obrázek 811. Dilatační mezera mezi vnitřním nenosným zdivem a stropem

Vyplnění dilatační mezery montážní pěnou

Veškeré dilatační mezery mezi vnitřním nenosným zdivemstropem vyplňte montážní pěnou. Důvod je stále stejný, jako jsem popsal ve třetí etapě stavebního kroku: Zdění komínového systému. Vnitřní nenosné zdivo se nedozdívá až do stropu, ale nechává se dilatační mezera přibližně 5 mm. Protože si celá stavba bude nějakou dobu sedat vlivem vysychání určitého množství vody v pojivech a zdivu. A tím by mohlo dojít k narušení vnitřního nenosného zdiva tak, že by třeba na některých místech mohlo prasknout.

Nejprve odstraňte případné nečistoty z prostorů dilatačních mezer. Počítejte s tím, že montážní pěna nabývá přibližně o čtyřicet procent. Proto vyplňujte prostory nad zdivem pomalu a od jeho středu. Chybějící  montážní pěnu případně postupně doplňujte v místech, kde dostatečně nenabyla. Je to úspornější varianta, než ji zbytečně plýtvat tak, že byste hned vyplnili celý prostor a pěna by po nabytí vytekla po zdivu. Během plnění dilatačních mezer používejte ochranné rukavice.

Obrázek 812. Vyplnění dilatační mezery montážní pěnou
Obrázek 813. Vyplněná dilatační mezera montážní pěnou

Odříznutí montážní pěny

Po vytvrdnutí montážní pěnu odřízněte nožem zároveň s vnitřním nenosným zdivem. Během práce s nožem postupujte velmi opatrně. Odříznutou montážní pěnu ihned zameťteuložte do pytle na tříděný odpad. 

Obrázek 814. Odříznutí montážní pěny nožem
Obrázek 815. Odříznutá montážní pěna z dilatační mezery

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte zdění vnitřních nenosných překladů a dozdění vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.