Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně rozepsané v záložce  - Stavební plán.

Veškeré potřebné nářadí a příslušenství máte z předešlých staveních kroků a etap.

Pro přesné založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí domu, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 779.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 780.
 • Svislý řez|obrázek 781.
Obrázek 779. Půdorys 1. NP Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 780. Půdorys 2. NP Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 781. Svislý řez Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání a objednání příčkovkových tvárnic a nenosných překladů pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí a patře

Kvůli úspoře vlastních silfinančních nákladů za dopravu jsem doporučoval propočítat a dopravit stavební materiál pro zdění vnitřního nenosného zdiva již v předchozích dvou stavebních etapách a jednotlivých kroků. Hlavním důvodem bylo především uložení palet s příčkovkovými tvárnicemi pomocí hydraulické ruky nákladního vozu přímo do patra ještě před zhotovením dřevěného krovu. Dalším důvodem bylo plné využití nákladního vozu při dovozu stavebního materiálu na stavbu. 

Pokud jste tak z různých důvodů neprovedli, tak si spočítejte a objednejte stavební materiál v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1. a 2. NP| obrázek 779, 780 a Svislý řez|obrázek 781, přibližné množství příčkovkových tvárnicnenosných překladů. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong má k tomu určené přesné příčkovkové tvárnice a nenosné překlady. 

Množství příčkovkových tvárnic spočítejte orientačně podle čtverečních metrů ploch jednotlivého vnitřního zdiva. Určení vnitřních nenosných překladů je už jednodušší - podle počtů vnitřních dveří. U tenkovrstvé zdící malty stále platí jeden pytel na jednu paletu tvárnic. Jinak v této fázi stavby již máte jistou představu a spotřebě, takže dovedete určit zda a kolik kusů pytlů objednat.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení a uložení příčkovkových tvárnic a nenosných překladů na stavbu

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nechte uložit palety s přesnými příčkovkami, nenosnými překlady a tenkovrstvou zdící maltou co nejblíže vstupu do domu nebo garáže. Veškerý stavební materiál následně ihned přenoste do domu a uložte co nejblíže místům zdění vnitřního nenosného zdiva|obrázek 782.

Místa k uložení vyberte důkladně, aby se vám během zdění stavební materiál nepletl a nemuseli jste ho několikrát přemísťovat. To znamená neukládejte stavební materiál na místa zdění budoucího vnitřního zdiva. Stavební materiál můžete také uložit na více než pouze jedno místo, abyste si ho rovnoměrně rozložili v každém nadzemním patře. Tím si také ušetříte čas a námahu při zdění příček.

Obrázek 782. Uložení příčkovkových tvárnic do přízemí

4|Vyzdít první řadu vnitřního nenosného zdiva

Příprava maltovinových pojiv

Celá první řada přesných příčkovkových tvárnic se zdí na základovou desku opatřenou hydroizolací na maltovinové pojivo. Kvůli lepší poddajnosti doporučuji pro založení první řady umíchat maltu z Multibatu. Umíchaná malta z Multibatu je flexibilnější, než pouze z cementu. Založení první řady vnitřního nenosného zdiva z příčkovkových tvárnic bude vyžadovat stejně velkou pečlivost a přesnost, jako při zakládání tvárnic obvodového zdiva v rozích stavby. Připravte si maltu v míchačce v poměru 3:1. Na tři lopaty písku jednu lopatu Multibatu. V této fázi stavby už také znáte termín - suchá malta. Takže si nyní také umíchejte spíše sušší a s vodou to moc nepřehánějte. Do suché malty se vám budou dobře usazovat přesné příčkovkové tvárnice. Do řídké malty by to ani nebylo možné. 

Jako další pojivo budete potřebovat tenkovrstvou zdící maltu. Zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná zdící malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat. Tenkovrstvou zdící maltou se lepí pórobetonové tvárnice. Při zakládání první řady použijete zdící maltu na spojení přeříznutých příčkovkových tvárnic a nebo tvárnic bez postranních per a drážek

Jak zdít první řadu vnitřního nenosného zdiva v přízemí

Připravte si veškeré nářadí, příslušenství a výkresy ze stavebního projektu potřebné pro zdění přesných příčkovkových tvárnic. Založení první řady vnitřního nenosného zdiva je téměř totožné, jako založení první řady obvodového a nosného zdiva na základovou desku ve třetí etapě a třetím stavebním kroku.

Založení vnitřního nenosného zdiva je nejvhodnější vždy od nějakého kraje zdiva než pouze z volného prostoru. Proto začněte zdít vnitřní nenosné zdivo vždy od obvodového nebo nosného zdiva. Nejprve si naměřte a vyznačte zednickou tužkou přesné umístění nenosného zdiva na obvodové nebo vnitřní nosné zdivo do jejich spodních části. Přesné zaměření a vyznačení proveďte podle výkresu ze stavebního projektu - Půdorys 1. NP|obrázek 779. Vyznačte si také celé nenosné zdivo na natavenou hydroizolaci. Vyznačení vám budou sloužit především pro lepší orientaci a do jakých míst nanášet maltu. Naprosto přesné usazení příčkovkových tvárnic provádějte za stálého přeměřování zednickým metrem, pásmem nebo laserovým měřičem vzdáleností podle výkresu z projektové dokumentace.

Přesné příčkovkové tvárnice zděte do stejné výšky jako tvárnice v obvodovém nebo nosném zdivu. Spojky zdiva v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu musí přesně navazovat na horní hrany příčkovkových tvárnic nenosného zdiva. Spáry ve zdivu nemusí přesně navazovat, pokud nenosné zdivo budete zapouštět do předem vyřezaných rýh v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu. Vytvoření rýh v obvodovém a nosném zdivu pro napojení příčkovkových tvárnic popíši v dalším stavebním kroku.

Jak dlouho nechat tvrdnout maltovinová pojiva

Po založení první řady vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi nechte maltovinová pojiva tvrdnout minimálně 24 hodin. Pokud byste začali zdít další druhou řadu vnitřního nenosného zdiva bez dostatečného vyschnutí a ztvrdnutí maltovinových pojit, hrozilo by vychýlení nebo úplné zborcení založené první řady příčkovkových tvárnic.

Vynechání otvorů pro vnitřní dveře

Během zdění první řady vnitřního nenosného zdiva také vynechávejte prostory pro vnitřní dveře. Zaměření umístění vnitřních dveří proveďte přesně podle výkresu ze stavebního projektu - Půdorys 1.NP| obrázek 779. Otvory pro vnitřní dveře je potřeba vynechat větší, než je stanovené ve výkresu Půdorys 1. NP. o 50 mm, kvůli dostatečnému prostoru pro montážní pěnu během instalování obložkových zárubní.

Zdění první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí

 • Naneste na vyznačené místo dostatečné množství malty pro uložení jedné příčkovkové tvárnice|obrázek 783.
 • Uložte na maltu příčkovkovou tvárnici a gumovou palicí sklepte těsně nad úroveň spár obvodového nebo vnitřního nosného zdiva|obrázek 784.
 • Doklepte opatrně za stálého přeměřování vodováhou ve všech rovinách příčkovkovou tvárnici do přesné roviny a stejné úrovně spár obvodového nebo vnitřního nosného zdiva
 • Doklepte opatrně za stálého přeměřování metrem nebo laserovým měřičem vzdáleností příčkovkovou tvárnici na daný rozměr místnosti podle stavebního projektu
 • Spojujte příčkovkové tvárnice pomocí zámků na jejich bocích 
 • Spojujte příčkovkové tvárnice zkrácené nebo bez zámků tenkovrstvou zdící maltou   
 • Odstraňte přebytečnou maltu z obou stran příčkovkových tvárnic|obrázek 785.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár příčkovkových tvárnic
 • Kontrolujte zdění vnitřních příček vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdivo v rozích stavebním úhelníkem
Obrázek 783. Nanesení malty na hydroizolační pás
Obrázek 784. Uložení příčkovkové tvárnice na maltu
Obrázek 785. Odstranění malty z obou stran příčkovkových tvárnic
Obrázek 786. Založená první řada vnitřního nenosného zdiva v přízemí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte založení první řady vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.