Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění první řady vnitřního nenosného zdiva v patře domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně rozepsané v záložce  - Stavební plán.

Veškeré potřebné nářadí a příslušenství máte z předešlých staveních kroků a etap.

Pro přesné založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře domu, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 816.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 817.
 • Svislý řez|obrázek 818.
Obrázek 816. Půdorys 1. NP Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 817. Půdorys 2. NP Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 818. Svislý řez Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání a objednání příčkovkových tvárnic a nenosných překladů pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí a patře

Kvůli úspoře vlastních silfinančních nákladů za dopravu jsem doporučoval propočítat a dopravit stavební materiál pro zdění vnitřního nenosného zdiva v celém domě, již v předchozích stavebních etapách a jednotlivých krocích.

V šesté etapě šlo především  o uložení palet s příčkovkovými tvárnicemi pomocí hydraulické ruky nákladního vozu přímo do patra a to ještě před zhotovením dřevěného krovu. Dalším důvodem bylo plné využití nákladního vozu při dovozu stavebního materiálu na stavbu. 

Pokud jste tak z různých důvodů neprovedli, tak si spočítejte a objednejte stavební materiál v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1. a 2. NP| obrázek 816, 817 a Svislý řez|obrázek 818, přibližné množství příčkovkových tvárnicnenosných překladů. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong má k tomu určené přesné příčkovkové tvárnice a nenosné překlady

Množství příčkovkových tvárnic spočítejte orientačně podle čtverečních metrů ploch jednotlivého vnitřního zdiva. Určení vnitřních nenosných překladů je už jednodušší - podle počtů vnitřních dveří. U tenkovrstvé zdící malty stále platí jeden pytel na jednu paletu tvárnic. Jinak v této fázi stavby již máte jistou představu a spotřebě, takže dovedete určit zda a kolik kusů pytlů objednat.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení a uložení příčkovkových tvárnic a nenosných překladů na stavbu

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nechte uložit palety s přesnými příčkovkami, nenosnými překlady a tenkovrstvou zdící maltou co nejblíže vstupu do domu nebo garáže. Veškerý stavební materiál následně ihned přenoste do domu a uložte co nejblíže místům zdění vnitřního nenosného zdiva|obrázek 819.

Místa k uložení vyberte důkladně, aby se vám během zdění stavební materiál nepletl a nemuseli jste ho několikrát přemísťovat. To znamená neukládejte stavební materiál na místa zdění budoucího vnitřního zdiva. Stavební materiál můžete také uložit na více než pouze jedno místo, abyste si ho rovnoměrně rozložili v každém nadzemním patře. Tím si také ušetříte čas a námahu při zdění příček.

Obrázek 819. Uložení příčkovkových tvárnic a vnitřních nenosných překladů do patra

4|Odstranit nerovnosti na stropním systému

Odstranění nečistot z podlahy

Nejprve proveďte kontrolu roviny vylitého stropního systému, jako popisuji ve stejné osmé etapě a prvním stavebním kroku - Instalování hydroizolace na základovou desku. I když jste kontrolu povrchu stropního systému jednou provedli v páté etapě - Založení rohů stavby na stropě, tak přesto opět doporučuji pečlivě zkontrolovat konkrétní místa určená pro vyzdění vnitřních příček

Zkontrolujte, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání stropního systému. Jakékoli ostré hrbolky odstraňte kladivem, nebo ještě s pomocí sekáče. Před založením první řady zdiva nesmí také být na stropním systému nečistoty ani prach. Takže na závěr stejná místa na stropním systému pečlivě zameťte smetákem. V rámci udržování pořádku na stavbě můžete rovnou uklidit a zamést celé horní patro. 

5|Vyzdít první řadu vnitřního nenosného zdiva

Příprava maltovinového pojiva

Celou první řadu přesných příčkovkových tvárnic můžete zdít rovnou na tenkovrstvou zdící maltu za předpokladu, že máte rovně vylití stropní systém. Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v patře z příčkovkových tvárnic, bude vyžadovat stejně velkou pečlivost a přesnost, jako v páté etapě - Založení rohů stavby na stropě

Tenkovrstvá zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná zdící malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat. Při zakládání první řady použijete zdící maltu také na spojení přeříznutých příčkovkových tvárnic a nebo tvárnic bez postranních per a drážek

Vyznačení vnitřního nenosného zdiva

Přesné zaměření a vyznačení proveďte podle výkresu ze stavebního projektu - Půdorys 2. NP|obrázek 817. Nejprve si naměřte a vyznačte zednickou tužkou přesné umístění nenosného zdiva na obvodové nebo vnitřní nosné zdivo do jejich spodních části|obrázek 820. Dále si také vyznačte celé nenosné zdivo na podlahu|obrázek 820. Tato vyznačení vám budou sloužit především pro lepší orientaci a do jakých míst si máte předem nanášet tenkovrstvou zdící maltu. Naprosto přesné usazení příčkovkových tvárnic provádějte za stálého přeměřování zednickým metrem, pásmem nebo laserovým měřičem vzdáleností podle výkresu z projektové dokumentace.

Obrázek 820. Vyznačení vnitřního nenosného zdiva na obvodové a vnitřní nosné zdivo a podlahu

Jak zdít první řadu vnitřního nenosného zdiva v patře

Připravte si veškeré nářadí, příslušenství a výkresy ze stavebního projektu potřebné pro zdění přesných příčkovkových tvárnic. Založení první řady vnitřního nenosného zdiva je téměř totožné, jako ve stejné osmé etapě - Založení první řady vnitřního nenosného zdiva v přízemí.

Založení vnitřního nenosného zdiva je nejvhodnější vždy od nějakého kraje zdiva než z volného prostoru. Proto začněte zdít vnitřní nenosné zdivo vždy od obvodového nebo nosného zdiva. Přesné příčkovkové tvárnice zděte do stejné výšky jako tvárnice v obvodovém nebo nosném zdivu. Spojky zdiva v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu musí totiž přesně navazovat na horní hrany příčkovkových tvárnic nenosného zdiva. Spáry ve zdivu nemusí přesně navazovat, pokud nenosné zdivo budete zapouštět do předem vyřezaných rýh v obvodovém nebo vnitřním nosném zdivu. Vytvoření rýh v obvodovém a nosném zdivu pro napojení příčkovkových tvárnic jsem popsal v osmé etapě - Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí.

Jak dlouho nechat tvrdnout maltovinová pojiva

Po založení první řady vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi nechte tenkovrstvou zdící maltu tvrdnout minimálně 24 hodin. Pokud byste začali zdít další druhou řadu vnitřního nenosného zdiva bez dostatečného vyschnutí a ztvrdnutí malty, hrozilo by vychýlení nebo úplné zborcení založené první řady příčkovkových tvárnic.

Vynechání otvorů pro vnitřní dveře

Během zdění první řady vnitřního nenosného zdiva v patře také vynechávejte prostory pro vnitřní dveře. Zaměření umístění vnitřních dveří proveďte přesně podle výkresu ze stavebního projektu - Půdorys 2.NP| obrázek 817. Otvory pro vnitřní dveře je potřeba vynechat větší, než je stanovené ve výkresu Půdorys 2. NP. o 50 mm, kvůli dostatečnému prostoru pro montážní pěnu během instalace obložkových zárubní.

Zdění první řady vnitřního nenosného zdiva v patře

 • Naneste na podlahu a vyznačené místo dostatečné množství tenkovrstvé zdící malty pro uložení jedné příčkovkové tvárnice
 • Uložte na tenkovrstvou zdící maltu příčkovkovou tvárnici a gumovou palicí sklepte těsně nad úroveň spár obvodového nebo vnitřního nosného zdiva|obrázek 821.
 • Doklepte opatrně za stálého přeměřování vodováhou ve všech rovinách příčkovkovou tvárnici do přesné roviny a stejné úrovně spár obvodového nebo vnitřního nosného zdiva|obrázek 822.
 • Doklepte opatrně za stálého přeměřování metrem nebo laserovým měřičem vzdáleností příčkovkovou tvárnici na daný rozměr místnosti podle stavebního projektu
 • Spojujte příčkovkové tvárnice v určených místech spojkami zdiva s obvodovým a vnitřním nosným zdivem|obrázek 821, 822 a 823.
 • Spojujte příčkovkové tvárnice pomocí zámků na jejich bocích 
 • Spojujte příčkovkové tvárnice zkrácené nebo bez zámků tenkovrstvou zdící maltou   
 • Odstraňte přebytečnou maltu z obou stran příčkovkových tvárnic
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár příčkovkových tvárnic
 • Kontrolujte zdění vnitřních příček vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdivo v rozích stavebním úhelníkem
Obrázek 821. Uložení příčkovkových tvárnic na tenkovrstvou zdící maltu
Obrázek 822. Měření vodováhou založení první řady vnitřního nenosného zdiva
Obrázek 823. Spojení vnitřního nenosného zdiva spojkami zdiva s obvodovým zdivem
Obrázek 824. Založená první řada vnitřního nenosného zdiva v patře

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte založení první řady vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.