Etapy stavby

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Založení první řady obvodového a nosného zdiva

1|Spočítat a objednat stavební materiál

Vyčkejte s dovozem stavebního materiálu až do této fáze stavby. Můžete si ušetřit spoustu času a práce tím, že necháte materiál po dovozu vhodně rozmístit rovnou na základy. Nejprve je ale potřeba veškerý materiál spočítat a s předstihem objednatdohodnout s dodavatelem termín dovozu na stavební pozemek.

Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1.NP| obrázek 223. a Svislý řez|obrázek 224., přibližné množství tvárnic do celého přízemí pro obvodové a nosné zdivo. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik tvárnic navíc. Zbylé použijete v dalších  stavebních krocích a etapách.

Podle množství palet s tvárnicemi můžete také určit vhodný počet pytlů zdící malty. Orientačně vychází jeden pytel zdící malty na jednu paletu velkých tvárnic. Zdící maltu nedoporučuji objednávat ve velkém množství především v zimním období, kdy jsou pytle náchylné k navlhnutí a následnému ztvrdnutí

Objednejte také správné rozměry a počty schodišťových stupňů, pokud budete schody zdít ze schodišťových stupňů Ytong. Stupně doporučuji objednat minimálně s dvou měsíčním předstihem.

Obrázek 223. Půdorys 1. NP - spočítání stavebního materiálu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 224. Svislý řez - spočítání stavebního materiálu (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Dovézt a rozmístit stavební materiál

Pokud dodavatel disponuje nákladním automobilem s hydraulickou rukou, může Vám ulehčit práci s následným ručním přemísťováním stavebního materiálu. Můžete totiž nechat složit veškerý dovezený materiál ihned po dovozu na konkrétní určená místa na základové desce a bez velké dřiny a ztráty drahocenného času. To samozřejmě platí po celou dobu stavby, takže úspora času a sil je obrovská.

Jak stavební materiál rozmístit na základové desce

Ještě před dovozem důkladně promyslete kam přesně materiál na základové desce rozmístíte.

 • Tvárnice pro obvodové zdivo umístěte jak samo napovídá po obvodě základové desky
 • Tvárnice pro nosné zdivo do střední části základů
 • Schodišťové stupně co nejblíže místu zdění schodů s přihlédnutím na ponechání dostatečného prostoru pro pohyb během ukládání na nosné zdivo

Palety s materiálem nesmí po celou dobu zdění jakkoli překážet. Uložte je v dostatečné vzdálenosti od okrajů základové desky a také mimo natavené asfaltové hydroizolační pásy. Také nesmí stát v trase průběžně natahovaných zednických provázků mezi založenými rohy a místy vyznačujících vnitřní nosné zdivo.

Správné rozmístění stavebního materiálu můžete vidět na obrázku 225

Obrázek 225. Rozmístění stavebního materiálu na základové desce

3|Připravit stavební materiál a nářadí

Ještě než začnete se zděním tvárnic je potřeba nejprve připravit veškeré zázemí pro pohodlné a bezchybné založení první řady.

Upravení tvárnic v založených rozích

Pokud jste rohy stavby založili z tvárnic Ytong s dvojitým perem, tak je nutné nejprve tvárnice upravit. Obě pera na vnější straně tvárnic zbruste škrabákem na pórobeton|obrázek 226.

Obrázek 226. Zbroušení per tvárnic v rozích stavby
Obrázek 227. Zbroušená pera tvárnic v rozích stavby

Očištění asfaltového hydroizolačního pásu

Odstraňte veškeré nečistoty  z hydroizolace na celé základové desce smetákwem. V letních měsících můžete těsně před zděním pásy navlhčit.

Vyznačení zdiva pomocí zednického provázku

Stejně jako při zdění základů, také zde budete používat systém natažených zednických provázků mezi založenými rohy.

 • Opatrně zatlučte do hrany každé tvárnice v rozích stavby a obou směrech malé hřebíky
 • Na hřebíky mezi všemi rohy pevně napněte zednické provázky|obrázek 228 a 229.
 • Využijte tvárnice uprostřed každé strany základů a podepřete provázky připravenými hřebíky|obrázek 230. 

Provázky musí s naprostou přesností kopírovat hrany tvárnic a to také po celou dobu zdění. Stejným způsobem natáhněte zednické provázky na všech stranách základové desky.

Obrázek 228. Natlučený hřebík do hrany tvárnice v rozích stavby
Obrázek 229. Natažený zednický provázek mezi tvárnicemi v rozích stavby
Obrázek 230. Podepření zednických provázků uprostřed každé strany základů

Připravení maltovinových pojiv

Celá první řada tvárnic se zdí na základovou desku opatřenou hydroizolací na maltovinové pojivo. Kvůli lepší poddajnosti doporučuji pro založení první řady umíchat maltu z Multibatu. Umíchaná malta z Multibatu je flexibilnější, než pouze z cementu. Usazení tvárnic do první řady bude totiž vyžadovat stejně velkou pečlivost a přesnost jako při zakládání tvárnic v rozích stavby. Připravte si maltu v míchačce v poměru 3:1. Na tři lopaty písku jednu lopatu Multibatu. Maltu umíchejte spíše sušší, s vodou to moc nepřehánějte.

Jako druhé pojivo budete potřebovat tenkovrstvou zdící maltu. Zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat. Tenkovrstvou zdící maltou se lepí pórobetonové tvárnice. Při zakládání první řady použijete zdící maltu na spojení přeříznutých tvárnic a nebo pokud budete používat tvárnice bez postranních per a drážek

4|Vyzdít první řadu tvárnic obvodového a nosného zdiva

Připravte si veškeré nářadí a příslušenství potřebné pro zdění tvárnic. Vyberte libovolnou stranu základové desky, ze které začnete zdít. 

Zdění celých tvárnic

 • K založenému rohu naneste dostatečné množství malty pro uložení jedné tvárnice|obrázek 231.
 • Uložte na maltu tvárnici a gumovou palicí sklepte těsně nad úroveň provázku|obrázek 232.
 • Za stálého přeměřování vodováhou ve všech rovinách opatrně doklepte tvárnici do přesné roviny a stejné úrovně zednického provázku|obrázek 233 a 234.
 • Tvárnice spojujte pomocí zámků na bocích 
 • Tvárnice zkrácené bez zámků spojujte tenkovrstvou zdící maltou 
 • Důkladně odstraňte přebytečnou maltu z obou stran tvárnic|obrázek 235 a 236.
Obrázek 231. Nanesení malty pro zdění první řady tvárnic
Obrázek 232. Uložení a sklepání tvárnice gumovou palicí na úroveň provázku
Obrázek 233. Doklepání tvárnice do roviny za stálého měření vodováhou
Obrázek 234. Doklepání tvárnice na přesnou úrověň zednického provázku
Obrázek 235. Odstranění přebytečné malty z vnitřní strany
Obrázek 236. Odstranění přebytečné malty z vnější strany

Zdění zkrácených tvárnic

Na každé straně budete muset poslední tvárnici vložit do řady zkrácenou na požadovanou míru. S řezáním tvárnice se budete setkávat často během celé stavby domu.

 • Změřte prostor mezi tvárnicemi v řadě|obrázek 237.
 • Míru vyznačte pomocí stavebního úhelníku na tvárnici přibližně o tři milimetry kratší
 • Přeřízněte tvárnici na požadovanou míru pomocí pily na pórobeton a Ytong úhelníku|obrázek 238.
 • Přebruste případné nerovnosti na zkrácené tvárnici škrabákem na pórobeton|obrázek 239.
 • Naneste zednickou lžicí maltu na základy|obrázek 240.
 • Natáhněte zubatým hladítkem zdící maltu na rovné strany tvárnic bez bočních per|obrázek 240.
 • Uložte zkrácenou tvárnici na své místo|obrázek 241.
 • Doklepte gumovou palicí na stejnou úroveň sousedních tvárnic|obrázek 242.
 • Přeměřte přesné uložení tvárnice do roviny velkou a malou vodováhou|obrázek 243.
 • Důkladně odstraňte přebytečnou maltu
Obrázek 237. Měření prostoru mezi tvárnicemi
Obrázek 238. Přeříznutí tvárnice pilou na pŕobeton
Obrázek 239. Přebroušení nerovností přeříznuté tvárnice škrabákem na pŕobeton
Obrázek 240. Nanesení malty na základy a natažení zdící malty na tvárnice
Obrázek 241. Uložení zkrácené tvárnice na své místo
Obrázek 242. Doklepání tvárnice gumovou palicí do roviny
Obrázek 243. Přeměření přesného uložení tvárnice do roviny vodováhou

Vyřezávání tvárnic pro vedení systémů

V přízemí se budete často setkávat s vyřezáváním prostorů ve tvárnicích pro pokračování vedení veškerých systémů ze základů do přízemí a patra domu. Kvůli tepelným mostům vyřezávejte prostory větší než je vedený systém pouze o 10 mm. Je to dostačující prostor navíc pro vyplnění montážní pěnou.

 • Naměřte velikost výřezu svinovacím metrem|obrázek 244 a 245.
 • Přeneste a zakreslete výřez pomocí stavebního úhelníku na příslušnou tvárnici větší maximálně o 10 mm|obrázek 246.
 • Vyřízněte výřez ve tvárnici ruční pilou|obrázek 247.
 • Vyříznutí velkých otvorů je dobré rozdělit na několik menších částí, které se lépe odlamují|obrázek 247.
 • Přebruste výřez škrabákem|obrázek 248 a 249.
 • Uložte tvárnici s výřezem do malty na své místo|obrázek 250.
 • Důkladně odstraňte přebytečnou maltu
Obrázek 244. Naměření velikosti výřezu svinovacím metrem
Obrázek 245. Naměření velikosti výřezu svinovacím metrem
Obrázek 246. Přenesení a zakreslení výřezu na tvárnici
Obrázek 247. Vyříznutí výřezu ruční pilou
Obrázek 248. Přebrousení výřezu škrabákem
Obrázek 249. Přebroušený výřez škrabákem ve tvárnici
Obrázek 250. Uložení tvárnice s výřezem do malty na své místo

Napojení první řady tvárnic pro vnitřní nosné zdivo

Po založení první řady po obvodě základů pokračujte s první řadou tvárnic pro vnitřní nosné zdivo. 

 • Vyznačte na první řadu obvodových tvárnic vnitřní nosné zdivo podle výkresu Půdorys 1. NP
 • Na vyznačená místa zatlučte malé hřebíky
 • Dva protilehlé hřebíky spojte pevně napnutým zednickým provázkem|obrázek 251.
 • Naneste dostatečné množství malty pro uložení jedné tvárnice|obrázek 252.
 • Uložte na maltu tvárnici a gumovou palicí sklepte těsně nad úroveň provázku
 • Za stálého přeměřování vodováhou ve všech rovinách opatrně doklepte tvárnici do přesné roviny a stejné úrovně zednického provázku|obrázek
Obrázek 251. Natažení zednického provázku pro vyznačení vnitřního nosného zdiva
Obrázek 252. Nanesení malty pro zdění tvárnic vnitřního nosného zdiva
Obrázek 253. Přeměřování vodováhou zdění tvárnic vnitřního nosného zdiva

Vynechání otvoru pro dveře

Během zdění první řady tvárnic obvodového a nosného zdiva vynechte otvory pro vchodové, terasové a vnitřní dveře a garážová vrata. Přesné umístění otvoru vyměřte podle výkresu Půdorys 1. NP.

 • Otvory pro vnitřní dveře je potřeba vynechat větší, než je stanovené ve výkresu Půdorys 1. NP. o 50 mm, kvůli dostatečnému prostoru pro montážní pěnu během instalování obložkových zárubní|obrázek 254.
 • Otvory pro venkovní dveře není potřeba vynechávat větší, proto je zhotovte přesně podle stanovených rozměrů ve výkresu Půdorys 1. NP.|obrázek 255.
 • Otvor pro garážová vrata není potřeba vynechávat větší, proto je také zhotovte přesně podle stanovených rozměrů ve výkresu Půdorys 1. NP.|obrázek 256.

Celkové založení první řady tvárnic nechte zkontrolovat stavebním dozorem!

Obrázek 254. Vynechání otvoru pro vnitřní dveře v první řadě tvárnic
Obrázek 255. Vynechání otvoru pro venkovní dveře v první řadě tvárnic
Obrázek 256. Vynechání otvoru pro garážová vrata v první řadě tvárnic
Obrázek 257. Založená první řada tvárnic obvodového a nosného zdiva