Etapy stavby

Zdění nosných překladů

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Uložení nosných překladů a dozdění poslední řady tvárnic uzavírá stavbu celého přízemí domu. Zdění některých překladů jsem již popsal a odůvodnil v předešlém kroku: Zdění vnitřního schodiště.

Tedy veškeré přípravy a celý průběh zdění ostatních nosných překladů bude probíhat obdobným způsobem. Kvůli udržení struktury veškerých etap ale uvedu podrobný popis znovu a doplním dalšími obrázky.

Pro zdění nosných překladů budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 1. NP|obrázek 367.
 • Svislý řez|obrázek 368.
Obrázek 367. Půdorys 1. NP - zdění nosných překladů (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 368. Svislý řez - zdění nosných překladů (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění nosných překladů a tvárnic.

Připravení zdící malty

Připravte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu. 

2|Vyzdít nosné překlady

Jak uložit nosné překlady na zdivo

Nosné překlady Ytong NOP jsou velmi těžké a k jejich uložení budete muset využít ideálně jeřáb, nebo pokud dodavatel stavebního materiálu disponuje nákladním vozem s hydraulickou rukou, můžete využít také jeho služeb. Proto bude vhodné uložit překlady nejen na zdivo v blízkosti schodiště, ale také rovnou ihned na veškerá určená místa nosného a obvodového zdiva. Objednávat jeřáb nebo dodavatele stavebního materiálu častěji než je opravdu nutné, by bylo časově a finančně neúsporné.

Objednání jeřábu a stavebního materiálu

S dostatečným předstihem si objednejte jeřáb a dohodněte konkrétní termín ukládání nosných překladů. S dodavatelem stavebního materiálu se také dohodněte předem na dovozu veškerých nosných překladů do přízemí domu.

Jaká jsou pravidla a normy při zdění nosných překladů

Předem si vše připravte, abyste se v průběhu zdění překladů s ničím nezdržovali a nevznikly Vám tím zbytečné náklady navíc za pronájem jeřábu.

Nosné překlady do velikosti dvou metrů se ukládají s přesahy na nosné zdivo 200 mm a překlady větší než dva metry musí mít přesahy 250 mm. Překlady musí také být uloženy na zdivo správnou stranou: jako orientace slouží nápis YTONG (po uložení na zdivo nesmí být vzhůru nohama). Výrobce se ještě pro každý případ pojišťuje šipkami na bočních stranách: po uložení na zdivo musí šipky směřovat k nebi). Označení překladů nápisem můžete vidět na obrázcích 371 až 374.

Zdění nosných překladů

Po příjezdu jeřábu nebo nákladního vozu s hydraulickou rukou se domluvte s obsluhou z jakého místa začnete překlady ukládat. 

Nejvhodnější je však uložit překlady nejprve na vnitřní nosné zdivo a potom na obvodové

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Okraje nosného zdiva očistěte od prachu smetákem
 • Zaměřte a vyznačte na okraje nosného zdiva přesné umístění nosných překladů|obrázek 369.
 • Natáhněte na tvárnice zdící maltu|obrázek 370.
 • Uložte nosný překlad do zdící malty|obrázek 371.
 • Opatrně doklepte překlad gumovou palicí do stanoveného místa|obrázek 372.
 • Kontrolujte rovinu uložení překladu vodováhami horizontálně
 • Kontrolujte rovinu uložení překladu vodováhou vertikálně
 • Kontrolujte hloubku uložení překladu svinovacím metrem
 • Odstraňte přebytečnou zdící maltu
 • Uložte překlad tak aby s nosným zdivem přesně lícoval
Obrázek 369. Vyznačení umístění nosných překladů na zdivo
Obrázek 370. Natažení zdící malty na tvárnice
Obrázek 371. Uložení nosného překladu do zdící malty
Obrázek 372. Doklepání překladu gumovou palicí do stanoveného místa
Obrázek 373. Vyzděné nosné překlady v přízemí stavby
Obrázek 374. Vyzděné nosné překlady v přízemí stavby

3|Vyzdít nosný překlad UPA - profil

Do jakých míst se používá UPA - profil

UPA - profil Ytong je bednící prvek určený pro zhotovení železobetonových překladů. U domů se používá především jako nosný překlad nad vjezdem do garáže. Po uložení na zdivo se ještě musí do bednícího profilu zhotovit armokoš a vylít maltovou směsí. 

Zdění UPA - profilu

Na vyzděné zdivo do stanovené výšky v garáži uložte UPA - profil naprosto stejným způsobem jako předešlé nosné překlady. Po uložení profil ihned uprostřed vypodložte zednickou stojkou nebo trámem

Obrázek 375. Uložení UPA - profilu do zdící malty
Obrázek 376. Uložení UPA - profilu do zdící malty

Jak zhotovit armokoš

Před vylitím UPA - profilu je nutné ještě vyztužit a zpevnit armokošem. Ten se skládá zpravidla z šesti drátů žebrové oceli ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Po vložení do UPA - profilu by měl být prostor mezi armokošem a vnitřními stěnami minimálně 10 mm, tudíž musí být také podložený distančníky. Žádná část armokoše se nesmí dotýkat vnitřních stěn profilu. 

Třmínky si můžete zhotovit v zámečnickém svěráku nebo si pořídit již hotové. Dodržte při zkompletování armokoše vzájemnou vzdálenost jednotlivých třmínků 250 mm. Veškeré části zpevněte pozinkovaným vázacím drátem. Vložte armokoš do jádra tak, aby na spodní a přední části UPA - profilu byly vždy tři dráty žebrové oceli|obrázek 379. Na stejném obrázku jsem jednotlivé dráty označil číslicemi: Dráty s číslicemi 1,2,3 musí být umístěny v přední části profilu. Dráty s číslicemi 3,4,5 musí být umístěny na spodní části profilu.

Po vložení armokoše vyplňte UPA - profil maltovou směsí. Pokud máte stanovenou v projektové dokumentaci tepelnou izolaci: vložte ji do jádra na vnější stranu.

Zhotovení armokoše a vylití maltovou směsí UPA - profil

Zhotovte nejprve celý armokoš na volné ploše a až potom ho uložte do UPA - profilu. Před vylitím UPA - profilu uzavřete boční strany vyzděním tvárnic požadovaných rozměrů. 

 • Naměřte a zkraťte na požadované rozměry přesný počet žebrové oceli ∅12 mm
 • Naměřte a zkraťte na požadované rozměry přesný počet žebrové oceli ∅6 mm
 • Naohýbejte třmínky z žebrové oceli ∅6 mm|obrázek 377.
 • Zkompletujte a zpevněte armokoš pozinkovaným vázacím drátem|obrázek 378 a 379.
 • Uložte armokoš do UPA - profilu|obrázek 390.
 • Podložte armokoš po celé ploše distančníky
 • Umíchejte v míchačce maltovou směs
 • Zvlhčete vodou jádro UPA - profilu 
 • Vyplňte a zhutněte maltovou směs v UPA - profilu|obrázek 381.
 • Zarovnejte stahovací latí maltovou směs po celém UPA - profilu|obrázek 382.
Obrázek 377. Zhotovení třmínků pro armokoš do UPA- profilu
Obrázek 378. Zhotovení výztužného koše do UPA - profilu
Obrázek 379. Detail zhotoveného výztužného koše do UPA - profilu
Obrázek 380. Uložení armokoše do UPA - profilu
Obrázek 381. Vyplnění a zhutnění maltové směsi v UPA - profil
Obrázek 382. Zarovnání stahovací latí maltovou směs v UPA - profilu
Obrázek 383. Vyplněný UPA - profil armokošem a maltovou směsí

4|Dozdít tvárnice obvodového a nosného zdiva

Po uložení nosných překladů a UPA profilu dozděte veškeré zbývající tvárnice na obvodovénosné zdivo v celém přízemí podle projektové dokumentace.

 • Tvárnice zděte stejným způsobem na tenkovrstvou zdící maltu
 • Nařežte a zbruste atypické nebo malé části tvárnic na přesný tvar|obrázek 384.
 • Vyřezávejte ve tvárnicích prostory pro vedení systémů do patra
 • Vkládejte spojky zdiva mezi tvárnice do stanovených míst
 • Přesnost zdění kontrolujte vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Přesné zdění rozměrů kontrolujte svinovacím metrem
 • Pravé úhly v rozích stavby kontrolujte stavebním úhelníkem
 • Odstraňujte přebytečnou maltu
Obrázek 384. Nařezání a zbroušení atypických částí tvárnic
Obrázek 385. Dozdívání tvárnic na obvodovém a nosném zdivu
Obrázek 386. Vyzděné obvodové a nosné zdivo v celém přízemí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zděte nosné překlady, UPA - profil a zbývající tvárnice za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte celou stavbu ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.