Etapy stavby

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Zdění komínového systému

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Zhotovení každého komínového systému proveďte přesně podle přiloženého montážního návodu. Pro představu co vše obnáší stavba komínu popíši v tomto kroku na třísložkovým komínovém systému Schiedel UNI PLUS. 

Pro zdění komínového systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 1. NP|obrázek 387.
 • Svislý řez|obrázek 388.

Pro zdění komínového systému budete potřebovat od výrobce:

 • Montážní návod stavby komínového systému
Obrázek 387. Půdorys 1. NP - zdění komínového systému (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 388. Svislý řez - zdění komínového systému (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění komínového systému.

Objednání a dovoz komínového systému

 S dostatečným předstihem si objednejte u dodavatele stavebního materiálu celý komínový systémpříslušenstvím a domluvte přesný termín dovozu na stavbu. Výšku komínu objednejte podle projektové dokumentace. Po dovozu nechte uložit stavební materiál do blízkosti místa zdění komínu a veškeré zdící malty, tmely a malé součásti komínu ihned uschovejte do stavební buňky.

Připravení zdících malt a tmelu

Celkem budete potřebovat při zdění komínu pět druhů pojiv a tím pádem také stejný počet nádob. Minerální vata se lepí na zdivo tenkovrstvou zdící maltou. První komínová tvárnice nebo pata se zakládá na základovou desku do maltové směsi z Multibatu. Komínové tvárnice se vzájemně zdí na maltovou směs pro zdění komínových tvárnic. Otvory v rozích komínových tvárnic s žebrovou ocelí se vylévají betonovým potěrem. Šamotové vložky se vzájemně tmelí spárovací hmotou pro tmelení šamotových vložek komínu.

2|Natavit asfaltový hydroizolační pás

Nejprve je potřeba opatřit místo pro stavbu komínu na základové desce asfaltovým hydroizolačním pásem s dostatečnými přesahy pro napojení dalších pásů. Pokud jste tak ještě neučinili v prvním kroku třetí etapy: Instalování hydroizolace na základovou desku.

 • Pečlivě očistěte smetákem prostor pro komín na základové desce od prachu a nečistot
 • Naměřte a vyznačte podle výkresu na základovou desku přesné umístění komínu
 • Vyznačené místo natřete asfaltovým penetračním nátěrem a po zaschnutí natavte na nátěr hydroizolační pás
 • Nátěr a hydroizolaci natavte na desku také s přesahy pro napojení další hydroizolace minimálně 100 mm

3|Vyzdít komínový systém

Kvůli rozsáhlému a podrobnému popisu jsem zdění komínového systému rozdělil do pěti vzájemně navazujících částí

Do jaké výšky umístit první komínovou tvárnici

První komínovou tvárnici vyzděte minimálně 50 mm nad výšku budoucí čisté (nulté) podlahy. Protože celá druhá komínová tvárnice bude muset být umístěna nad čistou podlahou kvůli otvoru ve spodní části pro umístění větrací mřížky. Také musíte počítat s dostatečným prostorem pod větrací mřížkou pro podlahové lišty nebo sokly.

Sečtěte rozměry asfaltového hydroizolačního pásu, podlahové tepelné izolace a finálního betonového potěru podle výkresu z projektové dokumentace Svislý řez|obrázek 388. Výsledná míra je rovina čisté podlahy. První tvárnici uložte nad tuto čistou podlahu minimálně 50 mm. 

Pokud stavíte patrový dům, tak určenou a vyznačenou čistou podlahu máte již v kroku: Zdění vnitřního schodiště.

Zdění první komínové tvárnice

Nejprve nalepte na zdivo kvůli dilataci v místě zdění komínu minerální vatu tloušťky 20 mm. Založte první komínovou tvárnic do maltového loženaprosté roviny za stálého měření vodováhou. V dalším zdění komínu pokračujte až po ztvrdnutí malty minimálně za 24 hodin

 • Umíchejte maltovou směs pro lepení minerální vaty elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte maltovou směs pro zdění komínových tvárnic elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte betonový potěr pro zpevnění otvorů v rozích komínových tvárnic elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte spárovací hmotu pro tmelení šamotových vložek komínu zednickou lžicí
 • Očistěte smetákem zdivo od prachu a nečistot
 • Navlhčete vodou zdivo těsně před lepením minerální vaty
 • Zkraťte minerální vatu na šířku komínové tvárnice
 • Natáhněte hladítkem s velikostí zubů 5 mm zdící maltu na minerální vatu|obrázek 389.
 • Nalepte na zdivo v místě zdění komínu minerální vatu|obrázek 390.
 • Očistěte smetákem místo na základové desce pro zdění 
 • Navlhčete vodou místo na základové desce pro zdění|obrázek 391.
 • Naneste základovou desku větší množství maltové směsi
 • Uložte do maltové směsi první tvárnici|obrázek 393.
 • Doklepte tvárnici gumovou palicí do stanovené výšky a přesné roviny|obrázek 394.
 • Vyrovnejte uložení tvárnice vodováhou horizontálně a vertikálně|obrázek 395.
 • Vyplňte celou tvárnici maltovou směsí|obrázek 396.
 • Stáhněte maltovou směs do roviny stahovací latí|obrázek 397.
 • Vyrovnejte přesné uložení tvárnice vodováhou horizontálně a vertikálně|obrázek 398.
 • Odkrojte po mírném ztvrdnutí přebytečnou maltovou směs|obrázek 399.
Obrázek 389. Natažení zdící malty na minerální vatu
Obrázek 390. Nalepení minerální vaty na zdivo v místě zdění komínu
Obrázek 391. Navlhčení místa na základové desce pro zdění
Obrázek 392. Nanesení maltové směsi na základovou desku
Obrázek 393. Uložení první komínové tvárnice do maltové směsi
Obrázek 394. Doklepání tvárnice gumovou palicí do stanovené výšky a roviny
Obrázek 395. Vyrovnání uložení tvárnice vodováhou horizontálně a vertikálně
Obrázek 396. Vyplnění celé tvárnice maltovou směsí
Obrázek 397. Stahnutí maltové směsi do roviny stahovací latí
Obrázek 398. Vyrovnání přesného uložení tvárnice vodováhou horizontálně a vertikálně
Obrázek 399. Odkrojení přebytečné maltové směsi
Obrázek 400. Vyzděná první komínová tvárnice

Zdění druhé, třetí a čtvrté komínové tvárnice

Pokračujte ve zdění komínového systému nejdříve až po 24 hodinách. Zatížením první tvárnicenedostatečně ztvrdlou maltovou směsí by hrozilo částečné nebo úplné zhroucení tvárnic.

Po založení první (základové) komínové tvárnice následuje uložení a zdění nejdůležitějších součástí spodní části komínového systému.

Na střed první tvárnice uložte podstavec pro odvod kondenzátu a vyzděte druhou tvárnici s přesně vyříznutým otvorem pro větrací mřížku. Ve třetí tvárnici vyřízněte také přesný otvor pro komínová dvířka. Třetí tvárnici s otvorem vyzděte na druhou tvárnici a uložte na podstavec pro odvod kondenzátu keramickou vložku pro komínová dvířka s izolačními rohožemi. Spáry izolačních rohoží nesmí vycházet do rohů tvárnic. Čtvrtou tvárnicí s případným výřezem pro komínková dvířka zakončíte druhou část zdění komínového systému.

Veškeré měření a vyřezávání otvorů provádějte podle montážního návodu výrobce komínového systému.

Během zdění vyplňujte vnitřní a vnější spáry komínových tvárnic maltovou směsí pro zdění komínových tvárnic. Aby při průběžném plnění rohů tvárnic řídkým betonovým potěrem nedocházelo k jeho vytékání spárami.

 • Naměřte a vyznačte na druhé komínové tvárnici otvor pro větrací mřížku|obrázek 401.
 • Vyřízněte ve druhé tvárnici otvor pro větrací mřížku|obrázek 402.
 • Uložte druhou tvárnici s otvorem na první tvárnici do maltové směsi|obrázek 403.
 • Vyplňte veškeré vnitřní a vnější spáry tvárnic maltovou směsí pro komínové tvárnice|obrázek 404.
 • Uložte podstavec pro odvod kondenzátu na střed první tvárnice odtokovým kanálkem směrem k otvoru pro větrací mřížku|obrázek 405.
 • Naměřte a vyznačte na třetí tvárnici otvor pro komínková dvířka|obrázek 406.
 • Vyřízněte ve třetí tvárnici otvor pro komínková dvířka|obrázek 407.
 • Uložte třetí tvárnici s otvorem pro komínová dvířka na druhou tvárnici do maltového lože|obrázek 408.
 • Vložte do otvorů v rozích tvárnic žebrovou ocel ∅12 mm|obrázek 409.
 • Vyplňte otvory v rozích tvárnic řídkým betonovým potěrem|obrázek 410.
 • Navlhčete vodou zdivo těsně před lepením minerální vaty
 • Nalepte na zdivo v místě zdění komínu minerální vatu|obrázek 411.
 • Vložte do tvárnic izolační rohože
 • Naměřte a vyřízněte v izolační rohoži otvor pro komínková dvířka|obrázek 412.
 • Očistěte od prachu zámky šamotových vložek
 • Navlhčete mokrou houbičkou zámky šamotových vložek|obrázek 413. 
 • Naneste spárovací hmotu do zámku podstavce pro odvod kondenzátu|obrázek 414.
 • Naneste spárovací hmotu do zámku keramické vložky pro komínková dvířka|obrázek 415.
 • Uložte keramickou vložku pro komínová dvířka na podstavec pro odvod kondenzátu|obrázek 416. 
 • Odstraňte mokrou houbičkou z vnitřních a vnějších spár přebytečný spárovací tmel|obrázek 417.
 • Uložte čtvrtou tvárnici s případným výřezem pro komínková dvířka do maltové směsi|obrázek 418.
 • Naměřte a vyřízněte v izolační rohoži otvor pro komínková dvířka
 • Vložte do tvárnic izolační rohože| obrázek 419 a 420.
 • Vložte do podstavce pro odvod kondenzátu hadr pro zachycení nečistot|obrázek 421.
 • Kontrolujte přesné zdění tvárnic vodováhou horizontálně a vertikálně
Obrázek 401. Naměření a vyznačení otvoru pro větrací mřížku ve druhé tvárnici
Obrázek 402. Vyříznutí otvoru pro větrací mřížku ve druhé tvárnici
Obrázek 403. Uložení druhé tvárnice s otvorem na první tvárnici
Obrázek 404. Vyplnění vnitřních a vnejších spár tvárnic maltovou směsí
Obrázek 405. Uložení podstavce pro odvod kondenzátu na střed první tvárnice
Obrázek 406. Naměření a vyznačení otvoru pro komínková dvířka ve třetí tvárnici
Obrázek 407.Vyříznutí otvoru pro komínková dvířka ve třetí tvárnici
Obrázek 408. Uložení třetí tvárnice s otvorem pro komínková dvířka na druhou tvárnici
Obrázek 409. Vložení žebrové oceli do otvorů v rozích tvárnic
Obrázek 410. Vyplnění otvorů v rozích tvárnic betonovým potěrem
Obrázek 411. Nalepení minerální vaty na zdivo do prostoru komínu
Obrázek 412. Naměření a vyříznutí otvoru v izolační rohoži pro komínková dvířka
Obrázek 413. Navlhčení zámků šamotových vložek mokrou houbičkou
Obrázek 414. Nanesení spárovací hmoty do zámku podstavce pro odvod kondenzátu
Obrázek 415. Nanesení spárovací hmoty do zámku keramické vložky pro komínková dvířka
Obrázek 416. Uložení keramické vložky pro komínková dvířka na podstavec pro odvod kondenzátu
Obrázek 417. Odstranění přebytečného spárovacího tmelu mokrou houbičkou
Obrázek 418. Uložení čtvrté tvárnice s případným výřezem pro komínková dvířka do maltové směsi
Obrázek 419. Vložení izolační rohože do tvárnice
Obrázek 420. Vložené izolační rohože do tvárnic
Obrázek 421. Vložení hadru do podstavce pro odvod kondenzátu pro zachycení nečistot

Zdění ostatních komínových tvárnic

Pokračujte ve zdění komínového systému stále stejným způsobem, až k umístění komínové tvárnice s otvorem pro kouřovod keramické vložky.

 • Části žebrové oceli průběžně vzájemně važte vázacím pozinkovaným drátem
 • Otvory v rozích tvárnic vylévejte betonovým potěrem
 • Veškeré keramické vložky tmelte spárovací hmotou
 • Přebytečnou spárovací hmotu z vnější a vnitřní strany keramických vložek stírejte mokrou houbičkou
 • Veškeré komínové tvárnice zděte na maltovou směs pro komínové tvárnice
 • Veškeré spáry komínových tvárnic tmelte maltovou směsí pro komínové tvárnice
 • Veškeré komínové tvárnice zděte za průběžného kontrolování vodováhou
Obrázek 422. Zdění komínového systému

Zdění keramické vložky pro kouřovod

Keramická vložka kouřovodu pro krbová kamna s vyústěním pod úhlem 90° se ukládá do výšky od čisté (nulté) podlahy: 1600 až 1800 mm. Proto předem určete v jaké fázi napojíte vložku kouřovodu na keramické vložky.

 • Naměřte a vyznačte na komínovou tvárnici otvor pro kouřovod keramické vložky
 • Vyřízněte ve tvárnici otvor pro kouřovod keramické vložky
 • Vyřízněte podle velikosti otvoru spodní a vrchní minerálně vláknitou čelní desku|obrázek 424.
 • Vložte do tvárnice spodní část minerálně vláknité čelní desky s přídržnými úhelníky 
 • Uložte tvárnici pro kouřovod keramické vložky do maltové směsi
 • Naměřte a vyřízněte v izolační rohoži otvor pro keramické vložku pro kouřovod
 • Vložte do tvárnic izolační rohože
 • Očistěte od prachu zámky šamotových vložek
 • Navlhčete mokrou houbičkou zámky šamotových vložek
 • Naneste spárovací hmotu do zámku spodní keramické vložky
 • Naneste spárovací hmotu do zámku keramické vložky pro kouřovod
 • Uložte keramickou vložku pro kouřovod na předchozí keramickou vložku|obrázek 426.
 • Odstraňte mokrou houbičkou z vnitřních a vnějších spár přebytečný spárovací tmel
 • Uložte další tvárnici do maltové směsi
 • Naměřte a vyřízněte v izolační rohoži otvor pro keramickou vložku pro kouřovod
 • Vložte do tvárnice izolační rohož

Pokračujte ve zdění komínového systému stále stejným způsobem, až pod úroveň budoucího stropu.

Obrázek 423. Určená výška pro umístění keramické vložky pro kouřovod
Obrázek 424. Vyříznutí minerálně vláknité čelní desky
Obrázek 425. Vložení spodní části minerálně vláknité čelní desky do tvárnice
Obrázek 426. Uložení keramické vložky pro kouřovod na předchozí keramickou vložku
Obrázek 427. Zdění komínového systému na úroveň budoucího stropu

Ukončení komínového systému

Zdění komínového systému ukončete na úrovni budoucího stropu, aby se případně nepletl společně s žebrovou ocelí při zhotovování stropní konstrukce. Vrchní část komínového systému zakryjte plachtou nebo deskou a zajistěte těžkým předmětem|obrázek 428.

Po zhotovení nosní konstrukce, kdy budete mít jasnější představu, můžete popřípadě komín ještě o jednu tvárnici dozdít. 

Obrázek 428. Zakrytí vyzděného komínového systému

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zděte komínový systém za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte vyzděný komínový systém ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.