Zdění vnitřního schodiště

3. ETAPA 

Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Při použití prefabrikovaných schodišťových stupňů připomínám, že se musí zdít současně s okolním nosným zdivem již od založené první řady tvárnic na základové desce.

Pro zdění vnitřního schodiště budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 1. NP|obrázek 284
 • Svislý řez|obrázek 285.
 • Schody|obrázek 286.
 • Schodiště|obrázek 287.

 

Obrázek 284. Půdorys 1. NP - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 285. Svislý řez - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)

Výkresy točitého dvouramenného schodiště

Další důležité výkresy pro zdění celého schodiště do patra jsou Schody|obrázek 286 a Schodiště|obrázek 287. Pokud nemáte součástí projektové dokumentace výkresy schodiště, tak si je dodatečně u svého projektanta vyžádejte. Bez těchto výkresů byste nemohli vyzdít vnitřní schodiště do patra.

Ve výkresu Schody|obrázek 286, jsou okótované veškeré rozměry celého schodiště. Podle výkresu a vyznačených důležitých rozměrů uložíte stupně a vyzdíte nosné zdivo.

Výkres Schodiště|obrázek 287, obsahuje detailně rozkreslené a okótované jednotlivé schodišťové stupně. Jsou to stupně různých tvarů vyzděné v místech stáčení schodiště a označené čísly 1 až 7. Veškeré kóty a přesné umístění jsou důležité kvůli úpravám schodišťových stupňů přímo na stavbě. Výrobce Ytong vyrábí dvě šíře schodů: 300 a 600 mm. U

Užší schodišťové stupně nejsou určené ke tvarování, mohou se pouze podle potřeby zkracovat. 

Obrázek 286. Schody - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 287. Schodiště - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění tvárnic a schodišťových stupňů.

Rozmístění schodišťových stupňů z palet na základovou desku

Palety se schodišťovými stupni umístěte na základové desce do blízkosti vymezeného prostoru pro zdění schodiště|obrázek 284. Nesmí se však během zdění plést a měl by Vám zbýt ještě dostatek prostoru pro přenášení jednotlivých stupňů z palet na zdivo. A také pro tvarování okružní pilou řezáním atypických a rozměrově velkých stupňů. S těmi budete mít obzvláště složitější manipulaci kvůli velké váze a rozměrům. Vymezte si proto prostor velký přibližně 3 m².

Obrázek 284. Uložení schodišťových stupňů na základové desce

Připravení zdících malt

První schodišťový stupeň se zakládá do maltové směsi na základové desce a současně do okolního zdiva na tenkovrstvou zdící maltu. Proto si připravte oba druhy zdících malt. V míchačce umíchejte suchou maltu z Multibatu a elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu

2|Natavit asfaltový hydroizolační pás

Nejprve je potřeba opatřit místo pro schodiště na základové desce asfaltovým hydroizolačním pásem. Pokud jste tak ještě neučinili v prvním kroku třetí etapy: Instalování hydroizolace na základovou desku.

 • Pečlivě očistěte smetákem prostor schodiště na základové desce od prachu a nečistot
 • Naměřte a vyznačte podle výkresu na základovou desku středové nosné zdivo schodiště
 • Vyznačené místo natřete asfaltovým penetračním nátěrem a po zaschnutí natavte na nátěr hydroizolační pás
 • Nátěr a hydroizolaci natavte na desku také s přesahy pro napojení další hydroizolace minimálně 100 mm|obrázek 285 a 286.
Obrázek 285. Půdorys 1. NP - zdění vnitřního schodiště|vyznačení středového nosného zdiva schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 286. Natavení hydroizolace na základovou desku pro první schodišťový stupeň a středové nosné zdivo

2|Založit první schodišťový stupeň

Do jaké výšky umístit první schodišťový stupeň

Schodišťové stupně Ytong jsou vysoké jen 150 mm a stanovená výška každého schodu musí být podle dané normy 175 mm. Tím pádem každý následující stupeň bude muset být vyzděný výše o 25 mm

První schodišťový stupeň musíte uložit 175 mm nad budoucí nultou výšku podlahy v přízemí domu. Nultá výška je úroveň finální (konečné) podlahy po instalování dalších nezbytných složek na základovou desku:

 • Natavení asfaltových hydroizolačních pásů
 • Uložení hydroizolační PE fólie
 • Uložení tepelné izolace (podlahový polystyren)
 • Vylití finálního betonového potěru

Nultou výšku přesně určíte podle výkresu Svislý řez z projektové dokumentace. Pečlivě a pozorně sečtěte veškeré rozměry dalších složek instalovaných na základovou desku. 

Dále musíte také vycházet z předem dané výšky hotového stupně. Pokud použijete prefabrikovaného stupně Ytong jeho výška činí 150 mm, jak už jsem zmínil výše.

Poslední rozdíl který je nutný také započítat k určení přesné výšky uložení stupně je výška maltového lože pod založenou první řadou tvárnic. Vycházejte proto ze spodní hrany tvárnice založené v maltovém loži. První stupeň budete zakládat na základovou desku do maltového lože a také na okolní nosné zdivo do zdící maltu.

Pro lepší a srozumitelnější představu uvádím detailní výřez s podrobnými popisky z výkresu Svislý řez|obrázek 287.

Obrázek 287. Svislý řez - zakládání prvního schodišťového stupně (Výkres M.Tošner - Tova)

Zaměření půdorysu prvního schodišťového stupně

Nejdůležitější z celého zhotovení schodiště je přesné zaměření a vyznačení půdorysu prvního stupně podle výkresu Půdorys 1 NP. Veškeré následující stupně budou postupně na sebe navazovat, takže další zaměřování a vyznačování bude jednodušší. 

Zdění prvního schodišťového stupně

 • Umíchejte v míchačce suchou maltovou směs z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Zaměřte a vyznačte uložení prvního stupně na první řadu tvárnic nosného zdiva|obrázek 288.
 • Vyřízněte prostor pro uložení stupně do první řady tvárnic|obrázek 289.
 • Vyříznutý prostor pečlivě upravte škrabákem
 • Prostor zbruste ve spodní části a na bocích škrabákem o 2 - 4 mm, pro natažení tenkovrstvé zdící malty
 • Do vyříznutého prostoru natáhněte silnější vrstvu zdící malty
 • Do vyměřeného prostoru na základové desce naneste ve velkém množství maltovou směs 
 • Uložte stupeň do výřezu a na maltovou směs|obrázek 290.
 • Doklepte stupeň gumovou palicí do stanovené výšky a přesné roviny|obrázek 290.
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami|obrázek 291.
 • Kontrolujte stupně a nosné zdivo stavebním úhelníkem a svinovacím metrem
 • Uložte stupeň tak, aby s nosným zdivem přesně lícoval|obrázek 292.
Obrázek 288. Zaměření a vyznačení prvního stupně na první řadu tvárnic nosného zdiva
Obrázek 289. Vyříznutí prostoru pro uložení stupně do první řady tvárnic
Obrázek 290. Uložení stupně do výřezu na maltovou směs
Obrázek 291. Uložení stupně do výřezu na maltovou směs
Obrázek 292. Lícování stupně s nosným zdivem

Zdění středového nosného zdiva schodiště

Po založení prvního schodišťového stupně založte také tvárnicemi středové nosné zdivo. Veškeré následující stupně budete muset zdít současně s okolním nosným zdivem. První řadu středového nosného zdiva založte do maltového lože rovnou výše než je první stupeň o 25 mm. Stupně a tvárnice zděte na tenkovrstvou zdící maltou.

 • Umíchejte v míchačce suchou maltovou směs z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Zaměřte a vyznačte uložení první řady středového nosného zdiva
 • Do vyměřeného prostoru na základové desce naneste ve velkém množství maltovou směs 
 • Uložte tvárnice na maltovou směs|obrázek 293.
 • Kontrolujte rovinu uložení tvárnic vodováhou|obrázek 293, 294 a 295.
 • Kontrolujte tvárnice a stupeň stavebním úhelníkem a svinovacím metrem|obrázek 296.
 • Doklepte tvárnice gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky nad úroveň prvního stupně o 25 mm|obrázek 296.
 • Uložte tvárnice tak, aby se schodišťovým stupněm přesně lícovaly
 • Odstraňte přebytečnou zdící maltu ze spár mezi tvárnicemi
Obrázek 293. Uložení tvárnice první řady středového nosného zdiva
Obrázek 294. Kontrolování roviny uložení tvárnice vodováhou horizontálně
Obrázek 295. Kontrolování roviny uložení tvárnice vodováhou vertikálně
Obrázek 296. Doklepání tvárnic do stanovené výšky 25 mm nad úroveň prvního stupně

Odstranění přebytečné maltové směsi

Přibližně po dvou až třech hodinách od zdění (záleží na teplotních podmínkách), odstraňte přebytečnou maltu schodišťového stupně a tvárnic. Před odstraněním se nejprve přesvědčtečástečném ztvrdnutí malty, aby nedošlo ke zborcení schodu nebo tvárnic. Nesmíte však na odstranění malty zapomenout. Po úplném ztvrdnutím byste museli maltu pracně odstranit sekáčem. 

 • Maltu odkrojte přesným a svislým řezem zednickou lžicí
 • Stupeň a tvárnice musí po odkrojení tvořit jeden celek|obrázek 297 až 299.
 • Tím umožníte bezproblémové a správné napojení asfaltového hydroizolačního pásu během izolování celého přízemí po instalování veškerých systémů v domě
 • Na závěr celé pracovní místo pečlivě omeťte a ukliďte.
Obrázek 297. Odstranění přebytečné malty schodišťového stupně
Obrázek 298. Detailní odkrojení přebytečné malty
Obrázek 299. Odkrojení přebytečné malty schodiště a středového nosného zdiva

3|Vyzdít schodišťové stupně

Ztvrdnutí založeného schodišťového stupně a okolního zdiva

Maltovou směs pod založeným schodišťovým stupněm a středovým nosným zdivem nechte tvrdnout minimálně 24 hodin. Až po ztvrdnutí můžete pokračovat dále ve zdění schodiště a okolního nosného zdiva.

Během tvrdnutí schodiště můžete prozatím pokračovat ve zdění obvodovéhonosného zdiva v přízemí domu.

Schodišťové stupně Ytong

Výrobce Ytong vyrábí čtyři rozměry schodišťových stupňů. Třech stupňů jsou rozměry dané a pouze se můžou zkracovat na potřebné délky. Čtvrtý stupeň je velkých rozměrů určený k upravování atypických tvarů na stavbě.

 1. SCH 120 - 300 x 150 x 1200 mm
 2. SCH 150 - 300 x 150 x 1500 mm
 3. SCH 180 - 300 x 150 x 1800 mm
 4. SCH UNI - 600 x 150 x 1800 mm

Pravidla pro zdění schodišťových stupňů a okolního zdiva

Zdění schodů od druhého stupně bude technicky jednodušší. Základní pravidla po celou dobu zdění schodiště bude dodržovat naprosto přesné roviny, pravé úhle a předepsané rozměry.

Výška každého jednotlivého stupně vnitřního schodiště podle dané normy musí být 175 mm a nášlapná plocha minimálně 270 mm. Celková šíře prefabrikovaného stupně Ytong je 300 mm a výška 150 mm. Těmto hodnotám budete muset přizpůsobit celý průběh zdění

Každý následující stupeň ukládejte na ten předchozí s přesahem po celé délce 30 mm. Tím docílíte správné finální šířky nášlapné plochy každého stupně 270 mm. Správného výškového umístění každého stupně docílíte přesným dozděním a upravením tvárnic. Dozdění okolního nosného zdiva by mělo být výše vždy o 25 mm. Ale musíte také počítat s navýšením o tenkovrstvou zdící maltu 1 až 2 mm. Proto okolní nosné zdivo připravujte pro uložení stupně výše o 23 mm. Po nanesení zdící malty hladítkemvelikostí zubů 5 mm stupeň opatrně doklepete na správnou výšku 25 mm.

Dodržujte výrobcem stanovené minimální uložení do okolního nosného zdiva na každé straně 150 mm. Veškeré okótované rozměry jsou vyznačeny na obrázku 300.

Tímto způsobem budete pokračovat až k místu s točitými schodišťovými stupni. V místech stáčení schodů přibude ještě upravování atypických tvarů jednotlivých stupňů.

Obrázek 300. Normy pro zdění schodišťových stupňů

Zdění druhého schodišťového stupně a okolního zdiva

Ve vysokých letních teplotách tvárnice před zděním kropte vodou. K tomu Vám bude stačit smetáček a vědro s vodou. 

 • Umíchejte ručně ve vědru malé množství suché maltové směsi z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Zaměřte a vyznačte na prvním stupni hloubku uložení druhého stupně: 270 mm
 • Naneste na vnitřní nosné zdivo ve větším množství maltu|obrázek 301. 
 • Na středové nosné zdivo na natáhněte ve větším množství tenkovrstvou zdící maltu 
 • Uložte druhý stupeň na nosné zdivo do maltových směsí|obrázek 301 a 302.
 • Opatrně doklepte stupeň gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky: 175 mm
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte výšku uložení stupně svinovacím metrem
 • Uložte stupeň tak, aby s nosným zdivem přesně lícoval
Obrázek 301. Nanesení malty na zdivo pro založení druhého schodišťového stupně
Obrázek 302. Uložení druhého stupně na nosné zdivo

Zdění třetího schodišťového stupně a okolního zdiva

Před uložením třetího schodišťového stupně již dozdíte na stejnou úroveň vnitřní nosné a středové schodišťové nosné zdivo. Tudíž budete zdít stupně a tvárnice především jen na tenkovrstvou zdící maltu. Maltu z multibatu využijete v případě vyplnění malých spár a dále až při zdění točitých stupňů.

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Vyzděte další řadu tvárnic nosného zdiva po obou stranách
 • Zaměřte a vyznačte na krajních tvárnicích okolního zdiva uložení třetího stupně|obrázek 303.
 • Určené tvárnice vyřízněte a zbruste škrabákem na výšku 23 mm|obrázek 304.
 • Tvárnice navlhčete vodou|obrázek 305.
 • Natáhněte na tvárnice zdící maltu|obrázek 306.
 • Uložte třetí stupeň do zdící malty
 • Opatrně doklepte stupeň gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky: 175 mm|obrázek 307.
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami horizontálně|obrázek 308.
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhou vertikálně|obrázek 309.
 • Kontrolujte hloubku uložení stupně svinovacím metrem|obrázek 310.
 • Kontrolujte výšku uložení stupně svinovacím metrem|obrázek 311.
 • Odstraňte přebytečnou zdící maltu|obrázek 312.
 • Uložte stupeň tak, aby s nosným zdivem přesně lícoval|obrázek 313.
Obrázek 303. Zaměření a vyznačení na tvárnicích uložení třetího stupně
Obrázek 304. Vyříznuté a vybroušené tvárnice v nosném zdivu pro uložení stupně
Obrázek 305. Navlhčení zděných tvárnic vodou
Obrázek 306. Natažení zdící malty na tvárnice
Obrázek 307. Doklepání stupně palicí do stanovené výšky a roviny
Obrázek 308. Kontrolování roviny uložení stupně vodováhami horizontálně
Obrázek 309. Kontrolování roviny uložení stupně vodováhami vertikálně
Obrázek 310. Kontrolování hloubky uložení svinovacím metrerm
Obrázek 311. Kontrolování výšky uložení svinovacím metrem
Obrázek 312. Odstranění přebytečné zdící malty
Obrázek 313. Lícování stupně s nosným zdivem

Zdění dalších schodišťových stupňů a okolního zdiva

Stejným způsobem vyzděte další schodišťové stupně s nosným zdivem. Schodiště zděte po celou dobu s velkou pečlivostí a přesností. Průběh zdění schodiště je znázorněno na obrázcích|314 až 317.

Obrázek 314. Vyzdění čtvrtého stupně
Obrázek 315. Vyzdění pátého stupně
Obrázek 316. Vyzdění pátého stupně se středovým nosným zdivem
Obrázek 317. Celkový pohled na dům a zdění schodiště

4|Vyzdít točité schodišťové stupně

Výchozí úroveň pro počáteční zdění točitých stupňů záleží na výšce stropu v přízemí domu. V našem případě první točitý stupeň následuje po vyzdění pěti rovných stupňů|obrázek 318. Točitých stupňů je sedm a potom opět následují čtyři rovné stupňů až do patra domu.

Pro pokračování zdění točitých stupňů budete stále potřebovat výkres Schody|obrázek 286. Dále kvůli přesným rozměrům a úpravám jednotlivých schodišťových stupňů výkres Schodiště|obrázek 287.  

 

Obrázek 318. Výchozí úroveň schodiště pro zdění točitých stupňů

Zaměření a vyříznutí prvního točitého schodišťového stupně

Zhotovení točitého dvouramenného schodiště vyžaduje v místech stáčení zdít jednotlivé schodišťové stupně z dodatečně upravených atypických stupňů Ytong SCH UNI 600 x 150 x 1800.

Na každý stupeň budete muset oboustranně narýsovat podle výkresu přesný tvar a následně vyříznout schod okružní pilou a pečlivě obrousit řezané hrany.

 • Uložte první točitý stupeň na dřevěnou paletu
 • Vyznačte podle výkresu přesný tvar oboustranně na stupeň|obrázek 319 a 320.
 • Vyřízněte okružní pilou oboustranně přesný tvar stupně|obrázek 321.
 • Odlomte okraje oříznutého stupně gumovou palicí|obrázek 322.
 • Zbruste oříznutou hranu stupně okružní pilou|obrázek 323 a 324.
Obrázek 319. Vyznačení přesného tvaru na schodišťový stupeň
Obrázek 320. Vyznačený přesný tvar na schodišťový stupeň
Obrázek 321. Vyříznutí okružní pilou přesného tvaru stupně
Obrázek 322. Oříznutý schodišťový stupeň odlomte gumovou palicí
Obrázek 323. Hrana oříznutého schodišťového stupně
Obrázek 324. Zbroušení hrany oříznutého schoditového stupně

Zdění prvního točitého schodišťového stupně

Točité schodišťové stupně jsou těžké a do místa zdění se dostávají celkem problematicky i ve dvou lidech. Proto si sežeňte k sobě na výpomoc minimálně jednoho člověka. Zdění probíhá úplně stejným způsobem a také na tenkovrstvou zdící maltu nebo mlatu z Multibatu.

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Vyzděte tvárnice v nosném zdivu do stanovené výšky 
 • Uložte stupeň do blízkosti místa zdění|obrázek 325.
 • Natáhněte na nosné zdivo tenkovrstvou zdící maltu|obrázek 325.
 • Uložte stupeň na nosné zdivo do zdící malty|obrázek 326.
 • Opatrně doklepte stupeň gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky: 175 mm|obrázek 326.
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami horizontálně a vertikálně|obrázek 327.
 • Kontrolujte výšku uložení stupně svinovacím metrem
 • Kontrolujte přesné uložení stupně podle okótovaných výkresů Schody a Schodiště.
 • Odstraňte přebytečnou maltu
 • Uložte stupeň tak aby s nosným zdivem přesně lícoval|obrázek 327.
Obrázek 325. Připravení stupně a natažení zdící malty na nosné zdivo
Obrázek 326. Uložení stupně na nosné zdivo do zdící malty
Obrázek 327. Kontrolování uložení stupně vodováhou

Jak tvarovat a zdít další točité schodišťové stupně

Následující točité stupně si budou navzájem tvořit velké zdící plochy a nebylo by vhodné je podkládat nařezanými tvárnicemi o tloušťce pouhých 25 mm. Proto vzájemně překrývající místa jednotlivých stupňů budete podezdívat maltovou směsí z Multibatu. Ostatní velké prostory mezi stupni budete nadále zdít tvárnicemi na tenkovrstvou zdící maltou.

Ve výkresu jednotlivé stupně bývají okótované přesně podle daných rozměrů a norem, jak musí být uloženy v nosném zdivu. Je ale zbytečné zmenšit okraje stupňů na nejmenší možnou normu a pak tyto místa v nosném zdivu dozdívat tvárnicemi. Proto se mi počínaje druhým točivým stupněm osvědčilo nejdříve uložit celé stupně na svá přesně daná místa. Zaměřit a vyznačit na stupně nosné zdivo a oříznout přímo na místě pouze ty části, které přečnívají okolní nosné zdivo. Pak také velké části stupňů, které by překáželi při vstupu pod schody a jsou samozřejmě označeny k odstranění také samotným projektantem. 

Zaměření a vyříznutí druhého točitého schodišťového stupně

 • Umíchejte v míchačce maltovou směs z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Vyzděte tvárnice v nosném zdivu do stanovené výšky 
 • Naměřte a vyznačte na první točitý stupeň přesné uložení druhého
 • Uložte druhý točitý stupeň přesně na své místo|obrázek 328.
 • Zaměřte a vyznačte na druhý stupeň okraje okolního nosného zdiva|obrázek 329.
 • Odřízněte oboustranně okružní pilou přečnívající okraje|obrázek 330.
 • Odlomte okraje oříznutého stupně gumovou palicí|obrázek
 • Zbruste oříznuté hrany stupně okružní pilou a škrabákem|obrázek 330.
 • Odklopte stupeň na boční stranu|obrázek 331.
Obrázek 328. Uložení druhého stupně na přesné místo
Obrázek 329. Zaměření a vyznačení okrajů okolního nosného zdiva
Obrázek 330. Odřiznutí okružní pilou přečnívající okraje

Zdění druhého točitého schodišťového stupně

 • Odklopte stupeň na boční stranu|obrázek 331.
 • Naneste na první stupeň a nosné zdivo ve větším množství maltu|obrázek 331.
 • Uložte stupeň na nosné zdivo a zdící malty|obrázek 332. 
 • Opatrně doklepte stupeň gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky: 175 mm|obrázek 
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte výšku uložení stupně svinovacím metrem
 • Kontrolujte přesné uložení stupně podle okótovaných výkresů Schody a Schodiště.
 • Odstraňte přebytečnou maltu|obrázek 333.
 • Uložte stupeň tak, aby s nosným zdivem přesně lícoval|obrázek 333.
Obrázek 331. Odklopení stupně a nanesení malty na první stupeň a nosné zdivo
Obrázek 332. Uložení stupně na nosné zdivo a zdící maltu
Obrázek 333. Odstranění a zarovnání přebytečné malty
Obrázek 334. Zdění schodiště s obvodovým a nosným zdivem

Tvarování a zdění dalších točitých schodišťových stupňů

Stejným způsobem tvarujte a zděte veškeré následující točité schodišťové stupně a tvárnice v nosném zdivu. V následujících obrázcích můžete vidět tvarování a zdění dalších dvou stupňů.

 • Vyzdění třetího točitého schodišťového stupně|obrázek 335.
 • Vyzdění čtvrtého točitého schodišťového stupně|obrázek 336.

Po vyzdění čtvrtého točitého stupně budete muset také již na stejnou úroveň dozdít středové nosné zdivo.

Obrázek 335. Vyzdění třetího točitého schodišťového stupně
Obrázek 336. Vyzdění čtvrtého točitého stupně

Zdění středového nosného zdiva schodiště

Po dozdění čtvrtého stupně budete muset také už dozdít středové nosné zdivo, aby mělo schodiště dostatečnou oporu z každé strany. Tvárnice zděte pomocí tenkovrstvé zdící malty.

Počítejte s tím, že vyzděná stěna nebude mít prozatím žádnou oporumalta ještě nebude dostatečně ztvrdlá. Během okamžitého pokračování zdění těžkých schodišťových stupňů, byste mohli čerstvou stěnu povalitPokračujte proto zděním dalších stupňů až po úplném ztvrdnutí zdící malty nebo minimálně 24 hodinách.

 • Očistěte stupně od prachu a nečistot
 • Navlhčete stupně vodou
 • Založte tvárnicemi středové nosné zdivo na schodišťový stupeň podle výkresu Schody|obrázek 337.
 • Zděte tvárnicemi celé středové nosné zdivo 
 • Kontrolujte zdění tvárnic vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdění tvárnic stavebním úhelníkem
 • Kontrolujte přesné zdění tvárnic svinovacím metrem podle okótovaných výkresů Schody a Půdorys 1. NP
 • Odstraňte přebytečnou maltu 
Obrázek 337. Založení tvárnicí středové nosné zdivo schodiště
Obrázek 338. Zdění středového nosného zdiva schodiště
Obrázek 339. Vyzděné středové nosné zdivo schodiště

Tvarování a zdění dalších točitých schodišťových stupňů

Stejným způsobem dále tvarujte a zděte veškeré následující točité schodišťové stupně a tvárnice v nosném zdivu. V následujících obrázcích můžete vidět tvarování a zdění dalších třech stupňů. Po vyzdění čtvrtého točitého stupně budete muset již také současně zdít středové nosné zdivo.

 • Vyzdění pátého točitého schodišťového stupně|obrázek 340.
 • Vyzdění šestého točitého schodišťového stupně|obrázek 341.
 • Vyzdění sedmého točitého schodišťového stupně|obrázek 342.
Obrázek 340. Vyzdění pátého točitého stupně
Obrázek 341. Vyzdění šestého točitého stupně
Obrázek 342. Zdění sedmého točitého stupně

Zdění nosného zdiva u schodiště

Po dozdění středového nosného zdiva a následného zdění dalších stupňů musíte také vyzdít postranní nosné zdivo schodiště. Kvůli vzájemnému vázání veškerého zdiva okolo schodiště. Tvárnice zděte pomocí tenkovrstvé zdící malty.

 • Očistěte stupně od prachu a nečistot|obrázek 343.
 • Navlhčete stupně vodou
 • Založte tvárnicemi nosné zdivo na schodišťový stupeň podle výkresu Schody|obrázek 344.
 • Zděte tvárnicemi celé nosné zdivo|obrázek 344 až 347.
 • Važte jednotlivé nosné zdivo|obrázek 346.
 • Kontrolujte zdění tvárnic vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdění tvárnic stavebním úhelníkem
 • Kontrolujte přesné zdění tvárnic svinovacím metrem podle okótovaných výkresů Schody a Půdorys 1. NP
 • Odstraňte přebytečnou maltu 
Obrázek 343. Odstranění prachu a nečistot ze schodišťového stupně
Obrázek 344. Založení tvárnicemi nosné zdivo
Obrázek 345. Zdění nosného zdiva schodiště
Obrázek 346. Vázání nosného zdiva schodiště
Obrázek 347. Zdění nosného zdiva schodiště

5|Vyzdít nosné překlady u schodiště

Proč a kam nejprve uložit stavební nosné překlady 

Stavba celého domu neprobíhá vždy lineárně. Některé stavební práce musíte provádět současně nebo je také zcela přerušit, kvůli připravě a zhotovení jiných prací na které ty předešlé navazují. Taková situace může v některých případech nastat během zdění celého přízemí.

Konkrétně při stavbě patrového domu, schodiště z prefabrikovaných schodišťových stupňů Ytong zděných v blízkosti nosného zdiva s otvory pro vnitřní dveře. Právě v této fázi stavby je nejprve nutné uložit do určených míst nosné překlady, abyste mohli dále pokračovat zděním schodiště. Pro upřesnění této problematiky doplňuji text obrázky celkové stavby a samotného detailu s vyznačenými šipkami přesného uložení nosných překladů|obrázek 348 a 349.

Nosnými překlady zhotovíte překlenutí a tím budete moci pokračovat ve zdění tvárnic současně se schodišťovými stupni také nad dveřními otvory.

V tomto kroku popíši pouze ukládání překladů v blízkosti a kvůli schodišti. Uložení ostatních překladů v celém přízemí popíši zvlášť v dalším kroku: Zdění nosných překladů.

Obrázek 348. Určení nosného zdiva pro uložení nosných překladů
Obrázek 349. Označení nosného zdiva pro uložení nosných překladů

Čím uložit nosné překlady na zdivo

Nosné překlady jsou velmi těžké a k jejich uložení budete muset využít jeřáb nebo pokud dodavatel stavebního materiálu disponuje nákladním vozem s hydraulickou rukou, můžete využít také jeho služeb. Proto bude vhodné uložit překlady nejen na zdivo v blízkosti schodiště, ale také rovnou ihned na veškerá určená místa nosného a obvodového zdiva. Objednávat jeřáb nebo dodavatele stavebního materiálu častěji než je opravdu nutné, by bylo časově a finančně neúsporné.

Objednání jeřábu a stavebního materiálu

S dostatečným předstihem si objednejte jeřáb a dohodněte konkrétní termín ukládání nosných překladů. S dodavatelem stavebního materiálu se také dohodněte předem na dovozu veškerých nosných překladů do přízemí domu.

Jaké jsou pravidla a normy při zdění nosných překladů

Předem si vše připravte, abyste se v průběhu zdění překladů s ničím nezdržovali a nevznikly Vám tím zbytečné náklady navíc za pronájem jeřábu.

Nosné překlady do velikosti dvou metrů se ukládají s přesahy na nosné zdivo 200 mm. a překlady větší než dva metry musí mít přesahy 250 mm. Překlady musí také být uloženy na zdivo správnou stranou: jako orientace slouží nápis YTONG (po uložení na zdivo nesmí být vzhůru nohama). Výrobce se ještě pro každý případ pojišťuje šipkami na bočních stranách: po uložení na zdivo musí šipky směřovat k nebi). Označení překladu nápisem a šipkami můžete vidět na obrázku 351.

Zdění nosných překladů

Po příjezdu jeřábu nebo nákladního vozu s hydraulickou rukou se domluvte s obsluhou z jakého místa začnete překlady ukládat. 

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Okraje nosného zdiva očistěte od prachu smetákem
 • Zaměřte a vyznačte na okraje nosného zdiva přesné umístění nosných překladů|obrázek 350.
 • Natáhněte na tvárnice zdící maltu|obrázek 351.
 • Uložte nosný překlad do zdící malty|obrázek 352.
 • Opatrně doklepte překlad gumovou palicí do stanoveného místa|obrázek 353.
 • Kontrolujte rovinu uložení překladu vodováhami horizontálně
 • Kontrolujte rovinu uložení překladu vodováhou vertikálně
 • Kontrolujte hloubku uložení překladu svinovacím metrem
 • Odstraňte přebytečnou zdící maltu
 • Uložte překlad tak aby s nosným zdivem přesně lícoval
Obrázek 350. Vyznačení umístění nosných překladů na nosné zdivo
Obrázek 351. Natáhnutí zdící malty na tvárnice
Obrázek 352. Uložení nosného překladu do zdící malty
Obrázek 353. Doklepání překladu gumovou palicí do stanoveného místa
Obrázek 354. Vyzděné nosné překlady u schodiště

6|Vyzdít schodišťové stupně

Stejným způsobem jako předešlé vyzděte také zbývající schodišťové stupně společně s nosným zdivem. Během zdění dodržujte stále stejná pravidla ukládání a zdění stupňů a tvárnic.

 • Dodržujte stále velkou přesnost a pečlivost zdění
 • Kontrolujte zdění stavebním úhelníkem
 • Kontrolujte rovinu uložení každého stupně vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte hloubku uložení každého stupně svinovacím metrem podle okótovaných výkresů Schody a Půdorys 1. NP
 • Odstraňujte přebytečnou maltu
Obrázek 355. Vyzdění třináctého schodišťového stupně
Obrázek 356. Zdění nosného zdiva schodiště
Obrázek 357. Vyzdění čtrnáctého a patnáctého schodišťového stupně a nosného zdiva
Obrázek 358. Vyzdění třináctého schodišťového stupně
Obrázek 359. Vyzděný třináctý schodišťový stupeň a nosné zdivo
Obrázek 360. Vyzděné schodiště a nosné zdivo
Obrázek 361. Vyzděné schodišťové stupně
Obrázek 362. Vyzděné schodiště
Obrázek 363. Vyzděné schodiště a nosné zdivo s nosným překladem

Zdění vnitřního okraje středového nosného zdiva

Na závěr zdění schodiště zbývá už jen dokončit vnitřní okraj středového nosného zdiva. Jedná se především také o estetickou stránku zděného schodiště a proto si nechte velmi záležet na dokončení okraje|obrázek 365 a 366.

 • Zaměřte a vyznačte na schodišťové stupně středové nosné zdivo podle výkresu Schody
 • Nařežte a zbruste škrabákem ze zbytků tvárnic přesné tvary jednotlivých částí každého stupně
 • Nalepte jednotlivé části na stupně a zdivo zdící maltou
 • Malé prostory vyplňte zdící maltou
 • Kontrolujte zdění stavebním úhelníkem
 • Kontrolujte rovinu okraje vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte správný rozměr svinovacím metrem podle okótovaného výkresu Schody 
 • Odstraňujte přebytečnou maltu
Obrázek 365. Zdění vnitřního okraje středového nosného zdiva
Obrázek 366. Dozděný vnitřní okraj středového nosného zdiva

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zděte schodiště za průběžné kontroly stavebního dozoru. Před uložením nosných překladů nechte stavbu také ještě zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.


Podobné články

V posledním stavebním kroku a etapy si ukážeme upravení stavebního pozemku do roviny pomocí vybagrované zeminy. Také…
celý článek
V sedmnácté stavební etapě si ukážeme veškeré stavební práce v bezprostředním okolí domu. Ukážeme si vybudování trativodů…
celý článek
V šestnácté stavební etapě dostane stavba také konečně svůj kabát. Začneme instalováním tepelné izolace na dům. Potom…
celý článek