Zdění vnitřního schodiště

3. ETAPA 

Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Etapy stavby

Přihlaste se k odběru nejnovějších článků o stavbě domu svépomocí

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Při použití prefabrikovaných schodišťových stupňů připomínám, že se musí zdít současně s okolním nosným zdivem již od založené první řady tvárnic na základové desce.

Pro zdění vnitřního schodiště budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 1. NP|obrázek 284
 • Svislý řez|obrázek 285.
 • Schody|obrázek 286.
 • Schodiště|obrázek 287.

 

Obrázek 284. Půdorys 1. NP - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 285. Svislý řez - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)

Výkresy točitého dvouramenného schodiště

Další důležité výkresy pro zdění celého schodiště do patra jsou Schody|obrázek 286 a Schodiště|obrázek 287. Pokud nemáte součástí projektové dokumentace výkresy schodiště, tak si je dodatečně u svého projektanta vyžádejte. Bez těchto výkresů byste nemohli vyzdít vnitřní schodiště do patra.

Ve výkresu Schody|obrázek 286, jsou okótované veškeré rozměry celého schodiště. Podle výkresu a vyznačených důležitých rozměrů uložíte stupně a vyzdíte nosné zdivo.

Výkres Schodiště|obrázek 287, obsahuje detailně rozkreslené a okótované jednotlivé schodišťové stupně. Jsou to stupně různých tvarů vyzděné v místech stáčení schodiště a označené čísly 1 až 7. Veškeré kóty a přesné umístění jsou důležité kvůli úpravám schodišťových stupňů přímo na stavbě. Výrobce Ytong vyrábí dvě šíře schodů: 300 a 600 mm. U

Užší schodišťové stupně nejsou určené ke tvarování, mohou se pouze podle potřeby zkracovat. 

Obrázek 286. Schody - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 287. Schodiště - zdění vnitřního schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění tvárnic a schodišťových stupňů.

Rozmístění schodišťových stupňů z palet na základovou desku

Palety se schodišťovými stupni umístěte na základové desce do blízkosti vymezeného prostoru pro zdění schodiště|obrázek 284. Nesmí se však během zdění plést a měl by Vám zbýt ještě dostatek prostoru pro přenášení jednotlivých stupňů z palet na zdivo. A také pro tvarování okružní pilou řezáním atypických a rozměrově velkých stupňů. S těmi budete mít obzvláště složitější manipulaci kvůli velké váze a rozměrům. Vymezte si proto prostor velký přibližně 3 m².

Obrázek 284. Uložení schodišťových stupňů na základové desce

Připravení zdících malt

První schodišťový stupeň se zakládá do maltové směsi na základové desce a současně do okolního zdiva na tenkovrstvou zdící maltu. Proto si připravte oba druhy zdících malt. V míchačce umíchejte suchou maltu z Multibatu a elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu

2|Natavit asfaltový hydroizolační pás

Nejprve je potřeba opatřit místo pro schodiště na základové desce asfaltovým hydroizolačním pásem. Pokud jste tak ještě neučinili v prvním kroku třetí etapy: Instalování hydroizolace na základovou desku.

 • Pečlivě očistěte smetákem prostor schodiště na základové desce od prachu a nečistot
 • Naměřte a vyznačte podle výkresu na základovou desku středové nosné zdivo schodiště
 • Vyznačené místo natřete asfaltovým penetračním nátěrem a po zaschnutí natavte na nátěr hydroizolační pás
 • Nátěr a hydroizolaci natavte na desku také s přesahy pro napojení další hydroizolace minimálně 100 mm|obrázek 285 a 286.
Obrázek 285. Půdorys 1. NP - zdění vnitřního schodiště|vyznačení středového nosného zdiva schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 286. Natavení hydroizolace na základovou desku pro první schodišťový stupeň a středové nosné zdivo

2|Založit první schodišťový stupeň

Do jaké výšky umístit první schodišťový stupeň

Schodišťové stupně Ytong jsou vysoké jen 150 mm a stanovená výška každého schodu musí být podle dané normy 175 mm. Tím pádem každý následující stupeň bude muset být vyzděný výše o 25 mm

První schodišťový stupeň musíte uložit 175 mm nad budoucí nultou výšku podlahy v přízemí domu. Nultá výška je úroveň finální (konečné) podlahy po instalování dalších nezbytných složek na základovou desku:

 • Natavení asfaltových hydroizolačních pásů
 • Uložení hydroizolační PE fólie
 • Uložení tepelné izolace (podlahový polystyren)
 • Vylití finálního betonového potěru

Nultou výšku přesně určíte podle výkresu Svislý řez z projektové dokumentace. Pečlivě a pozorně sečtěte veškeré rozměry dalších složek instalovaných na základovou desku. 

Dále musíte také vycházet z předem dané výšky hotového stupně. Pokud použijete prefabrikovaného stupně Ytong jeho výška činí 150 mm, jak už jsem zmínil výše.

Poslední rozdíl který je nutný také započítat k určení přesné výšky uložení stupně je výška maltového lože pod založenou první řadou tvárnic. Vycházejte proto ze spodní hrany tvárnice založené v maltovém loži. První stupeň budete zakládat na základovou desku do maltového lože a také na okolní nosné zdivo do zdící maltu.

Pro lepší a srozumitelnější představu uvádím detailní výřez s podrobnými popisky z výkresu Svislý řez|obrázek 287.

Obrázek 287. Svislý řez - zakládání prvního schodišťového stupně (Výkres M.Tošner - Tova)

Zaměření půdorysu prvního schodišťového stupně

Nejdůležitější z celého zhotovení schodiště je přesné zaměření a vyznačení půdorysu prvního stupně podle výkresu Půdorys 1 NP. Veškeré následující stupně budou postupně na sebe navazovat, takže další zaměřování a vyznačování bude jednodušší. 

Zdění prvního schodišťového stupně

 • Umíchejte v míchačce suchou maltovou směs z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Zaměřte a vyznačte uložení prvního stupně na první řadu tvárnic nosného zdiva|obrázek 288.
 • Vyřízněte prostor pro uložení stupně do první řady tvárnic|obrázek 289.
 • Vyříznutý prostor pečlivě upravte škrabákem
 • Prostor zbruste ve spodní části a na bocích škrabákem o 2 - 4 mm, pro natažení tenkovrstvé zdící malty
 • Do vyříznutého prostoru natáhněte silnější vrstvu zdící malty
 • Do vyměřeného prostoru na základové desce naneste ve velkém množství maltovou směs 
 • Uložte stupeň do výřezu a na maltovou směs|obrázek 290.
 • Doklepte stupeň gumovou palicí do stanovené výšky a přesné roviny|obrázek 290.
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami|obrázek 291.
 • Kontrolujte stupně a nosné zdivo stavebním úhelníkem a svinovacím metrem
 • Uložte stupeň tak, aby s nosným zdivem přesně lícoval|obrázek 292.
Obrázek 288. Zaměření a vyznačení prvního stupně na první řadu tvárnic nosného zdiva
Obrázek 289. Vyříznutí prostoru pro uložení stupně do první řady tvárnic
Obrázek 290. Uložení stupně do výřezu na maltovou směs
Obrázek 291. Uložení stupně do výřezu na maltovou směs
Obrázek 292. Lícování stupně s nosným zdivem

Zdění středového nosného zdiva schodiště

Po založení prvního schodišťového stupně založte také tvárnicemi středové nosné zdivo. Veškeré následující stupně budete muset zdít současně s okolním nosným zdivem. První řadu středového nosného zdiva založte do maltového lože rovnou výše než je první stupeň o 25 mm. Stupně a tvárnice zděte na tenkovrstvou zdící maltou.

 • Umíchejte v míchačce suchou maltovou směs z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Zaměřte a vyznačte uložení první řady středového nosného zdiva
 • Do vyměřeného prostoru na základové desce naneste ve velkém množství maltovou směs 
 • Uložte tvárnice na maltovou směs|obrázek 293.
 • Kontrolujte rovinu uložení tvárnic vodováhou|obrázek 293, 294 a 295.
 • Kontrolujte tvárnice a stupeň stavebním úhelníkem a svinovacím metrem|obrázek 296.
 • Doklepte tvárnice gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky nad úroveň prvního stupně o 25 mm|obrázek 296.
 • Uložte tvárnice tak, aby se schodišťovým stupněm přesně lícovaly
 • Odstraňte přebytečnou zdící maltu ze spár mezi tvárnicemi
Obrázek 293. Uložení tvárnice první řady středového nosného zdiva
Obrázek 294. Kontrolování roviny uložení tvárnice vodováhou horizontálně
Obrázek 295. Kontrolování roviny uložení tvárnice vodováhou vertikálně
Obrázek 296. Doklepání tvárnic do stanovené výšky 25 mm nad úroveň prvního stupně

Odstranění přebytečné maltové směsi

Přibližně po dvou až třech hodinách od zdění (záleží na teplotních podmínkách), odstraňte přebytečnou maltu schodišťového stupně a tvárnic. Před odstraněním se nejprve přesvědčtečástečném ztvrdnutí malty, aby nedošlo ke zborcení schodu nebo tvárnic. Nesmíte však na odstranění malty zapomenout. Po úplném ztvrdnutím byste museli maltu pracně odstranit sekáčem. 

 • Maltu odkrojte přesným a svislým řezem zednickou lžicí
 • Stupeň a tvárnice musí po odkrojení tvořit jeden celek|obrázek 297 až 299.
 • Tím umožníte bezproblémové a správné napojení asfaltového hydroizolačního pásu během izolování celého přízemí po instalování veškerých systémů v domě
 • Na závěr celé pracovní místo pečlivě omeťte a ukliďte.
Obrázek 297. Odstranění přebytečné malty schodišťového stupně
Obrázek 298. Detailní odkrojení přebytečné malty
Obrázek 299. Odkrojení přebytečné malty schodiště a středového nosného zdiva

3|Vyzdít schodišťové stupně

Ztvrdnutí založeného schodišťového stupně a okolního zdiva

Maltovou směs pod založeným schodišťovým stupněm a středovým nosným zdivem nechte tvrdnout minimálně 24 hodin. Až po ztvrdnutí můžete pokračovat dále ve zdění schodiště a okolního nosného zdiva.

Během tvrdnutí schodiště můžete prozatím pokračovat ve zdění obvodovéhonosného zdiva v přízemí domu.

Schodišťové stupně Ytong

Výrobce Ytong vyrábí čtyři rozměry schodišťových stupňů. Třech stupňů jsou rozměry dané a pouze se můžou zkracovat na potřebné délky. Čtvrtý stupeň je velkých rozměrů určený k upravování atypických tvarů na stavbě.

 1. SCH 120 - 300 x 150 x 1200 mm
 2. SCH 150 - 300 x 150 x 1500 mm
 3. SCH 180 - 300 x 150 x 1800 mm
 4. SCH UNI - 600 x 150 x 1800 mm

Pravidla pro zdění schodišťových stupňů a okolního zdiva

Zdění schodů od druhého stupně bude technicky jednodušší. Základní pravidla po celou dobu zdění schodiště bude dodržovat naprosto přesné roviny, pravé úhle a předepsané rozměry.

Výška každého jednotlivého stupně vnitřního schodiště podle dané normy musí být 175 mm a nášlapná plocha minimálně 270 mm. Celková šíře prefabrikovaného stupně Ytong je 300 mm a výška 150 mm. Těmto hodnotám budete muset přizpůsobit celý průběh zdění

Každý následující stupeň ukládejte na ten předchozí s přesahem po celé délce 30 mm. Tím docílíte správné finální šířky nášlapné plochy každého stupně 270 mm. Správného výškového umístění každého stupně docílíte přesným dozděním a upravením tvárnic. Dozdění okolního nosného zdiva by mělo být výše vždy o 25 mm. Ale musíte také počítat s navýšením o tenkovrstvou zdící maltu 1 až 2 mm. Proto okolní nosné zdivo připravujte pro uložení stupně výše o 23 mm. Po nanesení zdící malty hladítkemvelikostí zubů 5 mm stupeň opatrně doklepete na správnou výšku 25 mm.

Dodržujte výrobcem stanovené minimální uložení do okolního nosného zdiva na každé straně 150 mm. Veškeré okótované rozměry jsou vyznačeny na obrázku 300.

Tímto způsobem budete pokračovat až k místu s točitými schodišťovými stupni. V místech stáčení schodů přibude ještě upravování atypických tvarů jednotlivých stupňů.

Obrázek 300. Normy pro zdění schodišťových stupňů

Zdění druhého schodišťového stupně a okolního zdiva

Ve vysokých letních teplotách tvárnice před zděním kropte vodou. K tomu Vám bude stačit smetáček a vědro s vodou. 

 • Umíchejte ručně ve vědru malé množství suché maltové směsi z Multibatu
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Zaměřte a vyznačte na prvním stupni hloubku uložení druhého stupně: 270 mm
 • Naneste na vnitřní nosné zdivo ve větším množství maltu|obrázek 301. 
 • Na středové nosné zdivo na natáhněte ve větším množství tenkovrstvou zdící maltu 
 • Uložte druhý stupeň na nosné zdivo do maltových směsí|obrázek 301 a 302.
 • Opatrně doklepte stupeň gumovou palicí do přesné roviny a stanovené výšky: 175 mm
 • Kontrolujte rovinu uložení stupně vodováhami horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte výšku uložení stupně svinovacím metrem
 • Uložte stupeň tak, aby s nosným zdivem přesně lícoval
Obrázek 301. Nanesení malty na zdivo pro založení druhého schodišťového stupně
Obrázek 302. Uložení druhého stupně na nosné zdivo