Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Zdění schodišťového zábradlí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění schodišťového zábradlí. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně rozepsané v záložce  - Stavební plán.

Veškeré potřebné nářadí a příslušenství máte z předešlých staveních kroků a etap.

Pro zdění schodišťového zábradlí budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 837.1.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 837.2.
 • Svislý řez|obrázek 837.3.
Obrázek 837.1. Půdorys 1. NP Zdění schodišťového zábradlí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 837.2. Půdorys 2. NP Zdění schodišťového zábradlí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 837.3. Svislý řez - Zdění schodišťového zábradlí (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání a objednání příčkovkových tvárnic pro zdění schodišťového zábradlí

Kvůli úspoře vlastních silfinančních nákladů za dopravu jsem doporučoval propočítat a dopravit veškerý stavební materiál pro zdění vnitřního nenosného zdiva již v předchozích stavebních etapách a jednotlivých krocích. Schodišťové zábradlí můžete vyzdít ze stejných příčkovkových tvárnic tloušťky 100 mm, jako vnitřní nenosné zdivo. Proto mějte předem promyšleno, zda budete schodišťové zábradlí zdít a popřípadě připočítejtedopravte příčkovkové tvárnice již v šesté etapě, ještě před zhotovením střešního krovu. Nebo v dalších stavebních krocích osmé etapy:

Pokud jste tak již neprovedli v předchozích stavebních etapách, spočítejte a objednejte stavební materiál v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1. a 2. NP| obrázek 837.1., 837.2. a Svislý řez|obrázek 837.3., množství příčkovkových tvárnic tloušťky 100 mm. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong má k tomu určené přesné příčkovkové tvárnice.

Množství příčkovkových tvárnic spočítejte orientačně podle čtverečních metrů plochy schodišťového zábradlí. U tenkovrstvé zdící malty stále platí jeden pytel na jednu paletu tvárnic. 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení a uložení příčkovkových tvárnic na stavbu

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nechte uložit palety s přesnými příčkovkami a tenkovrstvou zdící maltou co nejblíže vstupu do domu nebo garáže. Veškerý stavební materiál následně ihned přenoste do domu a uložte co nejblíže místům zdění schodišťového zábradlí|obrázek 837.4.

Místa k uložení vyberte důkladně, aby se vám během zdění stavební materiál nepletl a nemuseli jste ho několikrát přemísťovat. Stavební materiál můžete také uložit na více než pouze jedno místo, abyste si ho rovnoměrně rozložili v každém nadzemním patře. Tím si také ušetříte časnámahu při zdění schodišťového zábradlí.

Obrázek 837.4. Uložení příčkovkových tvárnic do domu

4|Vyzdít schodišťové zábradlí

Příprava maltovinových pojiv

Schodišťové zábradlí z příčkovkových tvárnic se také zdí na tenkovrstvou zdící maltu. Zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná zdící malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat

Jak založit první řadu schodišťového zábradlí

Důkladně očistěte smetákem prostor v patře nad schodištěm a celé schodiště od nečistot a prachu| obrázek 837.5. Nejprve je dobré si schodiště předem připravit pro zdění celého schodišťového zábradlí. V obou případech se mi osvědčilo nejprve vyzdít schodišťové stupně do úplné šikmé plochy. Tím si zajistíte pohodlnější a rychlejší zdění celého schodišťového zábradlí. Naměřte a vyznačte zednickou tužkou rozměrysklon schodišťových stupňů na příčkovkové tvárnice. Nejjednodušší způsob jak to provést, je uložit jednotlivé příčkovkové tvárnice na každý schodišťový stupeň. Potom položte na schody vodováhu nebo stahovací lať a na příčkovkovou tvárnici vyznačte sklon schodiště zednickou tužkou. Příčkovkovou tvárnici po vyznačené rysce precizně přeřízněte pilou. Příčkovkovou tvárnici ve tvaru trojúhelníku pro kontrolu položte na první schodišťový stupeň. Případné nerovnosti přebruste škrabákem na pórobeton. Stejným způsobem zkraťte na požadované tvary a rozměry veškeré potřebné příčkovkové tvárnice. 

Nejprve začněte vyzděním první řady schodišťové zábradlí z příčkovkových tvárnic na chodbě nad schodištěm v patře. Vyznačte zednickou tužkou na podlahu přesné místo zdění schodišťového zábradlí | obrázek 837.6. Podle rozměru vyznačeného schodišťového zábradlí si připravte příčkovkové tvárnice. Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na vyznačené místo na podlaze. Natáhněte také tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční stranu připravené příčkovkové tvárnice. Začněte zdít příčkovkové tvárnice od sousedního vnitřního zdiva. Příčkovkovou tvárnici uložte na vyznačené místo na podlaze a mírně poklepte rukou nebo gumovou palicí. Stejným způsobem postupujte ve zdění první řady schodišťového zábradlí až ke schodišti. Kontrolujte zdění schodišťového zábradlí vodováhou horizontálně a vertikálně.

Dále pokračujte zdít připravené příčkovkové tvárnice trojúhelníkového tvaru na schodišťové stupně. Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na schodišťový stupeň. Natáhněte také tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční stranu příčkovkové tvárnice trojúhelníkového tvaru. Příčkovkovou tvárnici uložte na první schodišťový stupeň a mírně poklepte rukou nebo gumovou palicí. Stejným způsobem vyzděte každý schodišťový stupeň připravenou příčkovkovou tvárnicí trojúhelníkového tvaru | obrázek 837.7. Po vyzdění každého schodišťového stupně zkontrolujte přesný úkos základu pro šikmé schodišťové zábradlí vodováhou | obrázek 837.8. Případné nerovnosti zbruste do roviny škrabákem na pórobeton. 

Správné uložení každé příčkovkové tvárnice kontrolujte hmatem v oblasti spár. Mezi správně uloženými příčkovkovými tvárnicemi a schodišťovým stupněm nebo stropem musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Příčkovkové tvárnice, schodišťové stupně nebo strop nad schodištěm musí spolu přesně lícovat.

Vytlačenou zdící maltu ze spár nenechte ztvrdnout, ale ihned ji odstraňte zednickou lžící. Pokud byste neodstraňovali vytlačenou tenkovrstvou zdící maltu ihned, museli byste veškeré vnitřní zdivo přebrousit před natažením vnitřních omítek. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

Založení první řady schodišťového zábradlí

 • Omeťte smetákem podlahu nad schodištěm a celé schodiště od nečistot a prachu | obrázek 837.5.
 • Naměřte a vyznačte rozměry a sklon schodišťových stupňů na příčkovkové tvárnice
 • Zkraťte příčkovkové tvárnice na potřebné rozměry a trojúhelníkový tvar
 • Vyznačte zednickou tužkou umístění schodišťového zábradlí v patře nad schodištěm | obrázek 837.6.
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na podlahu a spodní a boční strany příčkovkových tvárnic
 • Uložte příčkovkovou tvárnici na vyznačené místo na podlaze k navazujícímu vnitřnímu zdivu a směrem ke schodišti
 • Vyzděte stejným způsobem první řadu schodišťového zábradlí v patře nad schodištěm
 • Kontrolujte zdění příčkovkových tvárnic vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdění příčkovkových tvárnic v rozích stavebním úhelníkem
 • Pokračujte následně zdít seříznut´příčkovkové tvárnice na schodiště
 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na schodišťoví stupeň
 • Natáhněte tenkovrstvou zdící maltu na boční a spodní stranu seříznuté příčkovkové tvárnice trojúhelníkového tvaru
 • Uložte seříznutou příčkovkovou tvárnici na první schodišťový stupeň
 • Vyzděte stejným způsobem určené schodišťové stupně | obrázek 837.7.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár 
 • Kontrolujte zdění seříznutých příčkovkových tvárnic na určené schodišťové stupně vodováhou | obrázek 837.8.
Obrázek 837.5. Očištění prostoru a celého schodiště smetákem
Obrázek 837.6. Vyznačení místa zdění schodišťového zábradlí nad schodištěm v patře
Obrázek 837.7. Vyzdění schodišťových stupňů do roviny
Obrázek 837.8. Zkontrolování vyzdění schodišťových stupňů do roviny vodováhou

Jak vyzdít schodišťového zábradlí

Po založení první řady pokračujte ve zdění od horní šikmé strany schodišťového zábradlí. Určenou stranu první příčkovkové tvárnice zkraťte podle horní rovné části schodišťového zábradlí nad schodištěm v patře. Přesně kolmý rozměr vyznačte na příčkovkovou tvárnici zednickou tužkou a následně přeřízněte pilou | obrázek 837.9. Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na seříznutou boční a také spodní stranu příčkovkové tvárnice. Tvárnici uložte na horní stranu schodišťového zábradlí a mírně poklepte rukou nebo gumovou palicí | obrázek 837.10.

Kvůli velkému úhlu schodišťového zábradlí zajistěte každou příčkovkovou tvárnici stavebním hřebíkem délky přibližně 100 mm. Stavební hřebík zatlučte do spodní řady příčkovkových tvárnic | obrázek 837.11. Stejným způsobem vyzděte celou druhou řadu schodišťového zábradlí. Ihned odstraňujte případnou přetékající tenkovrstvou zdící maltu ze spár. Během zdění také stále kontrolujte přesné uložení příčkovkových tvárnic hmatem v oblasti spár. Přesnou rovinu zdění kontrolujte vodováhou.

Zdění schodišťového zábradlí

 • Vyznačte na první příčkovkovou tvárnici kolmici horní rovné části schodišťového zábradlí | obrázek 837.9.
 • Zkraťte první příčkovkovou tvárnici pilou na požadovaný tvar
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční část první seříznuté příčkovkové tvárnice
 • Uložte seříznutou příčkovkovou tvárnici na horní stranu schodišťového zábradlí | obrázek 837.10.
 • Zajistěte příčkovkovou tvárnici stavebním hřebíkem délky přibližně 100 mm.| obrázek 837.10.
 • Vyzděte stejným způsobem první řadu šikmého schodišťového zábradlí
 • Zajistěte každou příčkovkovou tvárnici stavebním hřebíkem délky přibližně 100 mm. | obrázek 837.11.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár 
 • Kontrolujte uložení příčkovkových tvárnic vodováhou 
 • Zkontrolujte rovinu šikmého schodišťového zábradlí vodováhou
Obrázek 837.9. Vyznačení úhlu na příčkovkovou tvárnici
Obrázek 837.10. Uložení příčkovkové tvárnice na horní šikmou stranu schodišťového zábradlí
Obrázek 837.11. Zafixování příčkovkové tvárnice stavebním hřebíkem

Jak vyztužit zděné schodišťového zábradlí

Takto vyzděné schodišťové zábradlí mi přišlo ne zcela bytelné. Proto jsem pro jistotu provedl také jeho vyztužení na čtyřech místech pomocí žebrové oceli. Tři vyztužení jsem provedl skrz každou příčkovkovou tvárnici v přibližně stejné vzdálenosti od sebe. Čtvrté poslední vyztužení jsem umístil ve spodní části schodišťového zábradlí.

Nejprve si připravte dostatečný počet žebrové oceli Ø 12 mm zkrácené na potřebné rozměry. Správnou délku žebrové oceli určíte podle výšky schodišťového zábradlí, které zpravidla bývá 900 mm. Také musíte počítat s dostatečným zapuštěním žebrové oceli do schodišťového stupně. Připočítejte tedy k výšce zábradlí ještě přibližně 150 mm. Délku žebrové oceli pro čtvrté vyztužení ve spodní části schodišťového zábradlí určíte podle jeho výšky. Dále připočtěte délku do jaké můžete ocel žebrovou uložit než dosáhnete na schodišťový stupeň v přízemí domu. Podle určených rozměrů zkraťte potřebný počet žebrové oceli na potřebné délky. 

Naměřte přesná místa vrtání otvorů uprostřed příčkovkových tvárnic. Vyvrtejte otvory co nejpřesněji kolmo ke schodišti skrz příčkovkové tvárnice a schodišťové stupně pomocí dlouhého vrtáku Ø 12 mm | obrázek 837.12. Otvory vyvrtejte také skrz schodišťový stupeň pro řádné ukotvení žebrové oceli.

Připravené pruty žebrové oceli vsuňte do všech vyvrtaných otvorů v první řadě příčkovkových tvárnic schodišťového zábradlí | obrázek 837.13. Popřípadě žebrovou ocel opatrně zatlučte gumovou palicí.

Dále pokračujte ve zdění další řady příčkovkových tvárnic na schodišťové zábradlí. V místech vyztužení žebrovou ocelí vždy nejprve přiložte na sucho tvárnici a vyznačte na boční části tvárnice zednickou tužkou přesné vedení žebrové oceli. Vyvrtejte skrz příčkovkovou tvárnici otvor podle vyznačené rysky pro žebrovou ocel. Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční části příčkovkové tvárnice. Příčkovkovou tvárnici  nejprve nasuňte na žebrovou ocel a přesně uložte na své místo schodišťového zábradlí| obrázek 837.14. Příčkovkovou tvárnici přesně uložte na své místo popřípadě za mírného poklepání gumovou palicí. Pokračujte ve zdění celého šikmého schodišťového zábradlí do výšky 900 mm. | obrázek 837.15. Stejným způsobem dozděte celé schodišťové zábradlí také nad schodištěm v patře do stejné výšky 900 mm.| obrázek 837.16. Během zdění kontrolujte rovinu zdění vodováhou | obrázek 837.17. Pomocí škrabáku na pórobeton zbruste případné nerovnosti na schodišťovém zábradlí | obrázek 837.18.

Další výztuhu z žebrové oceli ve spodní části schodišťového zábradlí můžete instalovat až po vytvrdnutí tenkovrstvé zdící malty. Během škrábání rýhy byste mohli hnout s přesnými tvárnicemi ve schodišťovém zábradlí. Od horní části spodního schodišťového zábradlí a přibližně 200 mm od okraje pomocí vodováhy vyznačte zednickou tužkou rysku přes celou výšku až ke schodišťovému stupni. Podle této délky také předem připravte žebrovou ocel. Pomocí škrabáku vyškrábejte rýhu širokou a hlubokou 20 mm pro uložení žebrové oceli Ø 12 mm | obrázek 837.19. Natáhněte po celé délce do rýhy tenkovrstvou zdící maltu | obrázek 837.20. Do vyplněné rýhy po celé její délce vmáčkněte žebrovou ocel | obrázek 837.21. Následně pomocí zednické lžíce opět vyplňte rýhu s žebrovou ocelí tenkovrstvou zdící maltou | Obrázek 837.22.a 837.23. Na dalších obrázcích můžete vidět hotové vyzděné schodišťové zábradlí do patra domu | Obrázek 837.24., 837.25. a 837.26.  

Vyztužení zděného schodišťového zábradlí

 • Připravte si vrtačku a dostatečně dlouhý vrták Ø 12 mm.
 • Zkraťte na požadované rozměry potřebný počet žebrové oceli Ø 12 mm.
 • Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na střed každé příčkovkové tvárnice schodišťového zábradlí přesné místo vrtání otvorů pro ocelové výztuhy
 • Vyvrtejte otvory skrz střed příčkovkových tvárnic schodišťového zábradlí a zároveň skrz schodišťové stupně | obrázek 837.12.
 • Vsuňte do každého otvoru pomocí gumové palice žebrovou ocel Ø 12 mm. | obrázek 837.13.
 • Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na příčkovkovou tvárnici přesné místo vrtání otvoru pro nasunutí na ocelovou výztuhu na schodišťovém zábradlí
 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční část první příčkovkové tvárnice
 • Nasuňte příčkovkovou tvárnici na žebrovou ocel a schodišťové zábradlí | obrázek 837.14.
 • Dozděte stejným způsobem celé šikmé schodišťové zábradlí do výšky 900 mm. | obrázek 837.15.
 • Dozděte stejným způsobem celé rovné schodišťové zábradlí nad schodištěm v patře také do výšky 900 mm. | obrázek 837.16.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár 
 • Kontrolujte zdění schodišťové zábradlí vodováhou | obrázek 837.17.
 • Zbruste případné nerovnosti na schodišťovém zábradlí škrabákem na pórobeton | obrázek 837.18.
 • Nechte vytvrdnout tenkovrstvou zdící maltu v celém schodišťovém zábradlí
 • Naměřte a vyznačte zednickou tužkou na okraji spodní části schodišťového zábradlí umístění poslední ocelové výztuhy
 • Vyškrábejte do schodišťového zábradlí rýhu pro uložení žebrové oceli širokou a hlubokou 20 mm. | obrázek 837.19.
 • Vyplňte rýhu pomocí zednické lžíce tenkovrstvou zdící maltou | obrázek 837.20.
 • Vmáčkněte do rýhy připravenou žebrovou ocel | obrázek 837.21.
 • Natáhněte zednickou lžicí přes žebrovou ocel v rýze po celé délce tenkovrstvou zdící maltu | obrázek 837.22. a 837. 23.
Obrázek 837.12. Vyvrtání otvoru pro ocelovou výztuhu schodišťového zábradlí
Obrázek 837.13. Vložení žebrové oceli do vyvrtaných otvorů v první řadě příčkovkových tvárnic schodišťového zábradlí
Obrázek 837.14. Zdění druhé řady příčkovkových tvárnic na schodišťové zábradlí
Obrázek 837.15. Dozdění druhé řady příčkovkových tvárnic na schodišťovém zábradlí
Obrázek 837.16. Vyzděné schodišťové zábradlí nad schodištěm v patře
Obrázek 837.17. Kontrolování roviny zdění schodišťovém zábradlí vodováhou
Obrázek 837.18. Zbroušení nerovností na schodišťovém zábradlí
Obrázek 837.19. Škrábání rýhy pro vyztužení schodišťovém zábradlí žebrovou ocelí
Obrázek 837.20. Vyplnění rýhy tenkovrstvou zdící maltou
Obrázek 837.21. Vmáčknutí žebrové oceli do rýhy s tenkovrstvou zdící maltou
Obrázek 837.22. Vyplnění rýhy s žebrovou ocelí tenkovrstvou zdící maltou
Obrázek 837.23. Vyztužení schodišťového zábradlí žebrovou ocelí
Obrázek 837.24. Vyzděné schodišťového zábradlí v patře a na schodišti
Obrázek 837.25. Vyzděné schodišťového zábradlí na schodišti
Obrázek 837.26. Vyzděné schodišťového zábradlí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte zdění schodišťového zábradlí příčkovkovými tvárnicemi zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.