Etapy stavby

8. ETAPA - Svislé nenosné konstrukce v přízemí a patře

Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí domu. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně rozepsané v záložce  - Stavební plán.

Veškeré potřebné nářadí a příslušenství máte z předešlých staveních kroků a etap.

Pro přesné zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí domu, budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy:

 • Půdorys 1. NP|obrázek 787.
 • Půdorys 2. NP|obrázek 788.
 • Svislý řez|obrázek 789.
Obrázek 787. Půdorys 1. NP Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 788. Půdorys 2. NP Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 789. Svislý řez Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání a objednání příčkovkových tvárnic a nenosných překladů pro zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí a patře

Kvůli úspoře vlastních silfinančních nákladů za dopravu jsem doporučoval propočítat a dopravit stavební materiál pro zdění vnitřního nenosného zdiva již v předchozích stavebních etapách a jednotlivých krocích:

Takže opět zopakuji stručný návod na výpočet stavebního materiálu pro zdění vnitřních příček v přízemí a patře domu.

Pokud jste tak již neprovedli v předchozích stavebních etapách, spočítejte a objednejte stavební materiál v tomto stavebním kroku. Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 1. a 2. NP| obrázek 787, 788 a Svislý řez|obrázek 789, přibližné množství příčkovkových tvárnicnenosných překladů. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong má k tomu určené přesné příčkovkové tvárnice a nenosné překlady

Množství příčkovkových tvárnic spočítejte orientačně podle čtverečních metrů ploch jednotlivého vnitřního zdiva. Určení vnitřních nenosných překladů je už jednodušší - podle počtů vnitřních dveří. U tenkovrstvé zdící malty stále platí jeden pytel na jednu paletu tvárnic. 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Dovezení a uložení příčkovkových tvárnic a nenosných překladů na stavbu

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nechte uložit palety s přesnými příčkovkami, nenosnými překlady a tenkovrstvou zdící maltou co nejblíže vstupu do domu nebo garáže. Veškerý stavební materiál následně ihned přenoste do domu a uložte co nejblíže místům zdění vnitřního nenosného zdiva|obrázek 790.

Místa k uložení vyberte důkladně, aby se vám během zdění stavební materiál nepletl a nemuseli jste ho několikrát přemísťovat. Také neukládejte stavební materiál těsně vedle založené první řady. Stavební materiál můžete také uložit na více než pouze jedno místo, abyste si ho rovnoměrně rozložili v každém nadzemním patře. Tím si také ušetříte čas a námahu při zdění příček.

Obrázek 790. Uložení příčkovkových tvárnic do přízemí

4|Vyzdít vnitřní nenosné zdivo

Příprava maltovinových pojiv

Vnitřní nenosné zdivo z příčkovkových tvárnic už zděte od druhé řady na tenkovrstvou zdící maltu. Zdící malta se míchá pouze s vodou bez přidání dalších přísad. Pomocí elektrického míchadla s metlou připravte v plastovém maltovníku zdící maltu. Správně umíchaná zdící malta by vám po nabrání na zednickou lžicí neměla stékat. Tenkovrstvou zdící maltu dále používejte na spojení přeříznutých příčkovkových tvárnic a nebo tvárnic bez postranních per a drážek

Jak zdít vnitřní nenosné zdivo v přízemí

Připravte si veškeré nářadí, příslušenství a výkresy ze stavebního projektu potřebné pro zdění přesných příčkovkových tvárnic. Zdění vnitřního nenosného zdiva je téměř totožné, jako zdění obvodového a nosného zdiva ve třetí etapě a čtvrtém stavebním kroku.

Zděte příčkovkové tvárnice s velkou pečlivostí a přesností. Važte správně zdivo takovým způsobem, aby sestavení příčkovkových tvárnic ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou.

Začněte zdít každou řadu příčkovkových tvárnic vždy od kraje - od vnitřního nebo obvodového zdiva. Správné uložení každé tvárnice kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými příčkovkovými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Po uložení každé příčkovkové tvárnice zkontrolujte roviny vodováhou v horizontálním a vertikálním směru

Vytlačenou zdící maltu ze spár nenechte ztvrdnout, ale ihned ji odstraňte zednickou lžící. Pokud byste neodstraňovali vytlačenou tenkovrstvou zdící maltu ihned, museli byste veškeré vnitřní zdivo přebrousit před natažením vnitřních omítek. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

V prostoru umístění vnitřních dveří vyzděte zdivo pouze do výšky uložení vnitřních nenosných překladů. Počítejte také s uložením vnitřních nenosných překladů výš než je stanoveno ve stavebním projektu o 40 mm. Postup uložení vnitřních nenosných překladů je popsán v dalším stavebním kroku. Způsob ukončení zdění vnitřního zdiva u stropu a další stavební postup také podrobně popsán v následujícím stavebním kroku - Zdění vnitřních nenosných překladů v přízemí.

Vynechání otvorů pro vnitřní dveře

Během zdění vnitřního nenosného zdiva dále dodržujte vynechávání přesných otvorů pro vnitřní dveře. Otvory pro vnitřní dveře je potřeba vynechat větší, než je stanovené ve výkresu Půdorys 1. NP. o 50 mm, kvůli dostatečnému prostoru pro montážní pěnu během instalování obložkových zárubní.

Obrázek 791. Vynechání otvoru pro vnitřní dveře

Vzájemné vázání jednotlivých příčkovkových tvárnic 

Během zdění vnitřních příček dodržujte správné vázání příčkovkových tvárnic přes sebe. Spára spodních dvou tvárnic by měla vycházet přibližně na střed uložené příčkovkové tvárnice v další horní řadě. Pravidlo vzájemného provazování a prostřídání příčkovkových tvárnic platí také v rozích vnitřního nenosného zdiva jak je vidět na obrázku 792.

Obrázek 792. Vzájemné vázání jednotlivých příčkovkových tvárnic

Vzájemné vázání obvodového a nosného zdiva s vnitřním nenosným zdivem

Vnitřní nenosné zdivo napojujte na vnitřní nosné a obvodové zdivo pomocí předem na půl zazděných spojek zdiva do vnitřního nosného a obvodového zdiva. Přípravy pro uchycení vnitřního nenosného zdiva jste prováděli vkládáním spojek zdiva mezi tvárnice ve třetí etapě a čtvrtém stavebním kroku: Zdění obvodového a nosného zdiva - komín a svislé nosné konstrukce v přízemí. 

Během napojování vnitřního nenosného zdiva se může stát, že se spárami nedostanete na přesnou úroveň se spojkami zdiva. V tom případě pomocí škrabáku na pórobeton zbruste potřebnou příčkovkovou tvárnici. Na zbroušenou příčkovkovou tvárnici naneste tenkovrstvou zdící maltu a spojku zdiva do ni vmáčkněte. Před zděním další řady příčkovkových tvárnic natáhněte tenkovrstvou zdící maltu také přes spojku zdiva. Dále pokračujte ve zdění vnitřních příček stejným způsobem. 

Obrázek 793. Vzájemné vázání zdiva spojkami zdiva
Obrázek 794. Zdění příčkovkových tvárnic na spojky zdiva

Jiný způsob vzájemného vázání obvodového a nosného zdiva s vnitřním nenosným zdivem

Pokud jste z jakéhokoli důvodu předem nevkládali mezi tvárnice v nosném a obvodovém zdivu spojky zdiva, tak je můžete připevnit dodatečně. Během zdění jednotlivých řad vnitřního nenosného zdiva průběžně naměříte podle rozměrů spojek zdiva přesné umístění na obvodové nebo vnitřní nosné zdivo. Do obvodového nebo vnitřního nosného zdiva vyvrtáte otvorvsunete hmoždinku. Spojky zdiva jednoduše ohnete do pravého úhlu a pomocí vrutu připevníte k obvodovému nebo vnitřnímu nosnému zdivu. Další postup zazdění druhé půlky spojky zdiva mezi jednotlivé řady příčkovkových tvárnic je stejný. 

Nejprve si naměřte a zakreslete zednickou tužkou přesné vedení vnitřních příček na nosné a obvodové zdivo od podlahy až ke stropu. Zaměření a vyznačení proveďte širší na každou stranu o pět milimetrů pro možnost vyrovnání vnitřního zdiva pro tenkovrstvou zdící maltu. Úhlovou bruskou proveďte přesný řez minimální hloubky třicet milimetrů na vyznačených místech zakresleného vnitřního zdiva. Odstraňte vnitřní části naříznutých tvárnic sekáčem. Vysekanou rýhu ve zdivu ještě zbruste do roviny škrabákem na pórobeton. Na závěr očistěte rýhu smetákem od prachu. Tímto způsobem máte připravené zdivo na zapuštění a tím přichycení vnitřních příček k nosnému a obvodovému zdivu tenkovrstvou zdící maltou. 

Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí

 • Natáhněte hřebenovým hladítkem na první řadu příčkovkových tvárnic tenkovrstvou zdící maltu
 • Uložte na tenkovrstvou zdící maltu příčkovkovou tvárnici
 • Uložte příčkovkovou tvárnici do přesné roviny vodováhou 
 • Spojujte vnitřní nenosné zdivo k vnitřnímu nosnému a obvodovému zdivu spojkami zdiva|obrázek 793.
 • Spojujte příčkovkové tvárnice pomocí zámků na jejich bocích 
 • Spojujte příčkovkové tvárnice zkrácené nebo bez zámků tenkovrstvou zdící maltou
 • Važte příčkovkové tvárnice správně přes sebe |obrázky 792 a 795.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu ze spár příčkovkových tvárnic
 • Kontrolujte zdění vnitřních příček vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte zdivo v rozích stavebním úhelníkem
Obrázek 795. Zdění vnitřního nenosného zdiva v přízemí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte zdění vnitřního nenosného zdiva příčkovkovými tvárnicemi zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.