Etapy stavby

3. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v přízemí

Zdění obvodového a nosného zdiva

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Během zdění obvodového a nosného zdiva v přízemí budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy Půdorys 1. NP a Svislý řez|obrázek 258 a 259.

Obrázek 258. Půdorys 1. NP - zdění obvodového a nosného zdiva (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 259. Svislý řez - zdění obvodového a nosného zdiva (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění tvárnic. 

Rozmístění tvárnic z palet na základovou desku

Abyste si urychlili a zjednodušili práci během zdění celého přízemí, je dobré mít vždy tvárnice předem vyskládané v těsné blízkosti k okamžitému použití. Jak Vám bude prostor dovolovat, průběžně tvárnice vyrovnávejte z palet podél založené první řady v několika vrstvách na sebe|obrázek 260. Mezi založenou řadou a tvárnicemi nechte volný prostor přibližně jeden metr široký. Ve vyhrazeném prostoru se budete pohybovat, zkracovat a vyřezávat tvárnice a posouvat za sebou plastový maltovníku se zdící maltou.

Obrázek 260. Rozmístění tvárnic na základové desce

Připravení zdící malty 

Zdící maltu řádně namíchejte pouze s vodou podle doporučení výrobce. Ředění malty se trochu liší podle ročního období.

V letních měsících, kdy se teploty pohybují kolem třiceti stupňů Celsia, míchejte maltu spíše řidší. Ve velkých vedrech malta v maltovníku rychle vysychá a následně se špatně roztírá. Vlivem toho můžou vznikat větší spáry než doposud a tím nepřesnosti při zdění tvárnic. Proto během zdění ve velkých vedrech maltu také průběžně řeďte a rozmíchávejte.

V chladnějším období namíchaná malta drží svou konzistenci po výrazně delší dobu. Během nízkých teplot pod bodem mrazu výrobci nedoporučují používat zdící malty pro jejich možné zhoršení pojivých vlastností. 

Obrázek 261. Připravení zdící malty

2|Vyzdít obvodové a nosné zdivo

Počínaje druhou řadou budete zdít tvárnice už jen pouze na zdící maltu pomocí hřebenového hladítka a zednické lžíce. Každou jednotlivou tvárnici uložte co nejpřesněji, protože bude jen malá možnost variability kvůli tenkovrstvé zdící maltě. 

Založení rohů stavby

Zdění každé nové řady nejprve začněte založením tvárnic do veškerých rohů stavby|obrázek 262. Důvod je stejný jako při prvním založení rohů na základovou desku. Abyste mohli na tvárnice opět natáhnout pomocné zednické provázky pro přesné zdění stavby.

 • Natáhněte zdící maltu na roh první řady hladítkem nebo lžící Ytong|obrázek 262.
 • Uložte tvárnici do malty a řádně ji přitlačte nebo poklepte gumovou palicí|obrázek 263.
 • Spáry musí být správně provázány|obrázek 263.
 • Tvárnici uložte do roviny za stálého přeměřování vodováhou vertikálně a horizontálně|obrázek 264.
 • Přebytečnou zdící maltu ihned odstraňte zednickou lžící 
 • Zatlučte do hrany tvárnic hřebíky a pevně napněte mezi protilehlé rohy zednické provázky
Obrázek 262. Natažení zdící malty na tvárnice
Obrázek 263. Založení rohů stavby

Zdění obvodového a nosného zdiva

Zděte tvárnice s velkou pečlivostí a přesností. Správné uložení každé tvárnice kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Po uložení každé tvárnice zkontrolujte roviny vodováhou v horizontálním a vertikálním směru

Vytlačenou zdící maltu ze spár nenechte ztvrdnout, ale ihned ji odstraňte zednickou lžící. Ušetříte si tím čas a práci před instalováním tepelné izolace a omítky. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

Ve vysokých letních teplotách na tvárnicích rychle zasychá zdící malta. Proto řadu uložených tvárnic vždy těsně před dalším zděním kropte zahradní hadicí nebo vlhčete mokrým smetákem. 

 • Vyberte libovolnou stranu, kterou začnete zdít
 • Natáhněte zednickou lžící tenkovrstvou zdící maltu na tvárnice
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu po celé ploše tvárnice 
 • Uložte tvárnice do malty za stálého přeměřování vodováhou
 • Pravé úhly v rozích stavby kontrolujte stavebním úhelníkem|obrázek 264.
 • Jednotlivé tvárnice v každé řadě správně važte přes sebe|obrázek 265.
Obrázek 264. Zkontrolování pravých úhlů v rozích stavby stavebním úhelníkem

Vzájemné vázání jednotlivých tvárnic 

Během zdění dodržujte správné vázání tvárnic přes sebe. Spára spodních dvou tvárnic by měla vycházet přibližně na střed uložené tvárnice v další horní řadě|obrázek 265.

Obrázek 265. Správné vázání tvárnic v jednotlivých řadách

Vzájemné vázání obvodového a nosného zdiva

Vzájemně navazující obvodové a nosné zdivo průběžně provazujte prostřídáním jednotlivých řad tvárnic|obrázek 266. V místě spojení obvodového a nosného zdiva překládejte tvárnice střídavě přes sebe. Takto navzájem střídejte řady zdiva v určených místech.

Vzájemně překrývající řady tvárnic také pečlivě kontrolujte vodováhou. Případné nerovnosti přebruste škrabákem.

Obrázek 266. Vzájemné vázání obvodového a nosného zdiva

Vzájemné vázání nosného zdiva a schodišťových stupňů

Schodišťové stupně se začínají zdít společně se zdivem, protože musí být vzájemně provázané. Zhotovení schodů bude popsáno v následujícím kroku: Zdění vnitřního schodiště.

Vyřezání prostorů ve tvárnicích 

Podle vyznačení ve stavebním projektu vyřezávejte ve tvárnicích prostory pro vedení chrániček s elektrickými kabely, vodovodního a odpadního potrubí a hromosvodový drát. Výřezy vyznačte a vyřízněte ve tvárnici ještě před uložením do řady na zdící maltu.

Kabelové korugované chráničky s elektrickými kabely a hromosvodový drát

 • Prostory ve tvárnicích pro chráničky a hromosvodový drát vyřezávejte do výšky rozvodné skříně|obrázek 267 a 268. 

Vodovodní potrubí

 • Prostory ve tvárnicích pro vodovodní potrubí vyřezávejte až do patra domu|obrázek 268

Odpadní potrubí

 • Prostory ve tvárnicích pro odpadní potrubí vyřezávejte do přízemí a patra domu|obrázek 267 a 268.
Obrázek 267. Vyřezání tvárnic pro vedení chrániček s elektrickými kabely
Obrázek 268. Vyřezání tvárnic pro vedení vodovodního a odpadního potrubí

Vyrovnání tvárnic zdící maltou

Můžete v některých případech vyrovnat tvárnice nanesením většího množství zdící malty do tloušťky přibližně 50 mm.

Broušení tvárnic škrabákem

Na zabrušování nerovností, hran nebo celých ploch tvárnic použijte škrabák. Škrabák se rychle opotřebovává, proto doporučuji brousit celé plochy tvárnic v krajních případech maximálně do 10 mm. Pokud budete muset odstranit silnější část tvárnice, použijte k tomu raději pilu.

Obrázek 269. Broušení tvárnic škrabákem

Vkládání spojky zdiva mezi tvárnice

Vnitřní nenosné příčky je potřeba vždy nějakým způsobem ukotvit k nosnému nebo obvodovému zdivu. Výrobce stavebního materiálu Ytong má k tomu určené - spojky zdiva. Spojky zdiva se vkládají mezi tvárnice již během zdění obvodového a nosného zdiva. Takže s tím počítejte ještě před zděním celého přízemí.

 • Podle stavební dokumentace naměřte a označte na zdivo umístění vnitřních nenosných příček|obrázek 270.
 • Natáhněte na tvárnici zdící maltu|obrázek 270
 • Vmáčkněte do zdící malty poloviční část spojky zdiva|obrázek 271.
 • Uložte tvárnici na zdící maltu|obrázek 272.

Po založení každou spojku zdiva hned ohněte, abyste se nezranili o její ostré hrany|obrázek 273. Před zděním vnitřních nenosných příček spojky vrátíte do původní polohy.

Obrázek 270. Naměření a označení vnitřních nenosných příček
Obrázek 271. Vložení spojky zdiva do zdící malty
Obrázek 272. Vložená spojka zdiva mezi tvárnice
Obrázek 273. Ohnutí spojky zdiva

Vyztužení zdiva pod prostorem pro okna

Výrobce stavebního materiálu Ytong doporučuje při instalování oken širších než 1500 mm vyztužit předposlední řadu tvárnic pod okenním prostorem. Vyztužení můžete provést žebrovou ocelí o průměru 20 mm.

 • Podle stavební dokumentace naměřte a vyznačte v předposlední řadě umístění okna|obrázek 274.
 • Vyznačte na tvárnice umístění žebrové oceli ve dvou řadách s přesahy na každou stranu 500 mm|obrázek 274.
 • Zkraťte žebrovou ocel na požadované rozměry|obrázek 275.
 • Ytong drážkovačem vyškrábejte rýhy hluboké 25 mm|obrázek 276.
 • Očistěte rýhy od prachu a nečistot|obrázek 277.
 • Vyplňte rýhy zdící maltou|obrázek 278.
 • Vmáčkněte žebrovou ocel do zdící malty|obrázek 279.
 • Vyplňte rýhy zdící maltou a zarovnejte zednickou lžící do roviny|obrázek 280
Obrázek 274. Naměření a zakreslení umístění okna v předposlední řadě tvárnic
Obrázek 275. Zkrácení žebrové oceli na požadované rozměry
Obrázek 276. Vyškrábání rýh ve tvárnicích pro ocelovou výztuhu
Obrázek 277. Očištění rýh od prachu a nečistot
Obrázek 278. Vyplnění rýh zdící maltou
Obrázek 279. Vmáčknutí žebrové oceli do zdící malty
Obrázek 280. Vyplnění a zarovnání rýh zdící maltou

Vynechání prostoru pro dveře, garážová vrata a okna

Během zdění vynechávejte prostory pro dveře, garážová vrata a okna. Rozměry vynechaného prostoru pro dveře a garážová vrata kopírujte podle založené první řady tvárnic. Prostory pro okna vynechávejte přesně podle rozměrů stanovených ve stavebním projektu. Tedy pokud je v projektu okno o rozměrech 900 x 1500 mm, vynechaný prostor ve zdivu bude přesně stejných rozměrů.

Obrázek 281. Dozdění zdiva na úroveň oken
Obrázek 282. Vynechání prostorů pro dveře, garážová vrata a okna

Dozdění obvodového a nosného zdiva na úroveň nosných překladů

 • Pečlivě a precizně dozděte veškeré tvárnice v přízemí stavby jednu řadu pod úroveň nosných překladů|obrázek 283.
 • Vyřezávejte prostory ve tvárnicích pro veškeré systémy vedené do patra domu
 • Správnost zdění celého přízemí průběžně kontrolujte výkresy Půdorys 1. NP a Svislý řez
 • Jednotlivé řady zdiva zděte přesně podle natažených zednických provázků
 • Přesnost zdění tvárnic a celého zdiva průběžně kontrolujte vodováhami a stavebním úhelníkem
 • Odstraňujte přebytečnou zdící maltu vymáčknutou ze spár zdiva
 • Při vysokých teplotách tvárnice kropte vodou
 • Nerovnosti při zdění řešte zbroušením tvárnic nebo natažením silnější vrstvy zdící malty
 • Po ukončení stavebních činností na konci každého dne ukliďte celou stavbu od prachu, stavební suti a odpad vytřiďte na určená místa

Zděte přízemí domu za průběžné kontroly stavebního dozoru. Před uložením nosných překladů nechte stavbu také ještě zkontrolovat stavebním dozorem!

Obrázek 283. Dozdění zdiva na úroveň nosných překladů

Dovezení a rozmístění stavebního materiálu

Pokud se Vám veškerý stavební materiál najednou nevejde na základovou desku, tak průběžně a s dostatečným předstihem nechávejte dovést docházející materiál během stavebních prací. Po dovozu nechte materiál opět uložit na základovou desku a tvárnice před zděním rozmístěte do potřebných míst. 

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.