Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení el. systému zvonku, el. otevírání branky, domovní audio a videotelefon a el. otevírání brány

1|Vybagrovat výkop

Měření vzdáleností vstupní branky

Nejprve si změřte vzdálenost od místa budoucí vstupní branky do základů domu a přesného umístění spínače a domovního zvonku v zádveří domu. Zvolte pokud možno co nejkratší a nejpřímější cestu bez zbytečných ohybů, nebo jen s minimálními ohyby. Pokud přece jen budete muset vést výkopy nepřímým směrem, případná místa ohybů vybagrujte plynulým obloukem. V případě ostrého ohybu byste později při protahování kabelů skrz chráničku uloženou už v zemi mohli mít problémy. Počítejte také s výškou přesného umístění zvonkového zařízení na vyzděném, nebo jiném sloupku, na kterém bude připevněna vstupní branka. V tomto případě platí stejné pravidlo, jako v předešlém kroku - pro každý případ počítejte navíc s rezervami! Je lepší všude připočítat raději dva metry kabelů a korugovaných kabelových chrániček, než později složitě a draze nastavovat nebo opravovat.

Jaké chráničky použít

Doporučuji v tomto případě použít silnější korugovanou kabelovou chráničku ∅50 mm, nebo do výkopu uložit chráničku slabšího průměru, ale ve dvou řadách. Pokud prozatím protáhnete chráničkou kabel pouze pro zvonek, tak si ponechte rezervu pro případné doplnění kabelů pro další systémy, jako například audio/video telefon a podobně.

Měření vzdáleností vjezdové brány

Také si změřte přesnou vzdálenost od místa budoucího umístění elektrického pohonu vjezdové brány do základů domu a dále do přesného umístění modulové rozvodnice. Připočítejte výšku základů a umístění modulové rozvodnice. I v tomto případě platí stejné pravidlo o připočítání rezervy navíc. .

Domluvení termínů a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování výkopu, s elektrikářskou firmou termín zhotovení veškerého elektroinstalačního systému. S elektrikářskou firmou také domluvte nákup a dovoz veškerého materiálu na stavbu v případě, že si necháte zhotovit od firmy najednou veškeré elektroinstalační systémy v této etapě. V opačném případě si můžete veškerý materiál pořídit a sami zhotovit systém svépomocí, protože se v tomto případě vůbec nejedná o náročně proveditelnou a složitou práci.

Vyznačení systémů do výkresu

Tyto systémy většinou nebývají zakresleny v žádných výkresech projektové dokumentace, ale pro ilustraci jsem zakreslil červeně vedení těchto dvou systémů také do výkresu z projektové dokumentace: Zastavovací plán domu - Schématický rozvod elektroinstalačního systému pro zvonek, elektrické otevírání branky, domovní audio/videotelefon a elektrické otevírání brány|obrázek 116.

Obrázek 116. Schématický rozvod elektroinstalačního systému pro zvonek, elektrického otevírání branky, domovní audio/videotelefon a elektrické otevírání brány (výkres TOVA)

Bagrování výkopu pro elektroinstalační systém

Vyznačte vápnem do terénu přesné místo pro bagrování výkopů od příslušných prostupů v základových pásech k místu budoucí vstupní branky a umístění elektrického pohonu vjezdové brány. Vyznačené výkopy vybagrujte a zeminu nechte uloženou podél výkopů pro pozdější zpětné vrácení do výkopu. Také můžete v tomto případě využít společného výkopu s jinými systémy. V mém případě jsem využil pro elektroinstalační systém vstupní branky společný výkop kanalizačního systému. Pro vjezdovou bránu společný výkop s vodovodním systémem a dokončení uložení jsem provedl až na konci stavby během bagrování výkopů pro základy podezdívky oplocení. Dno výkopů zaházejte tříděným pískem o minimální výšce alespoň 100 mm.

Obrázek 117. Bagrování výkopu pro elektroinstalační systém

2|Uložit chráničky s kabely do výkopu

Stejně jako v předešlém kroku doporučuji také nejdříve veškeré kabely protáhnout korugovanými kabelovými chráničkami ještě před jejich uložením do výkopů. Dodatečné protahování kabelů chráničkami v některých případech není snadné. Může se stát, že se elektrikářské protahovací pero po několika metrech vzpříčí, nebo připravený provázek v chráničkách přetrhne. Museli byste se pak k zablokovanému místu prokopat a kabel protáhnout na dvakrát. Znamenalo by to zdržení a práci navíc.

Protažení kabelů chráničkami

Postup je naprosto stejný jako v předchozím kroku, ale pro pořádek vše zopakuji. Nejprve si na volném prostoru rozložte veškeré chráničky s kabely a zkraťte je na potřebné délky. Chráničky a také kabely se pokuste natáhnout a narovnat co nejvíce to půjde. Lépe pak půjdou kabely protáhnout skrz chráničky. Některé chráničky, větších rozměrů mají již uvnitř připravené provázky. Pomocí provázků nebo elektrikářského protahovacího pera protáhněte veškeré kabely chráničkami. Pokaždé kabely řádně připevněte k provázku nebo protahovacímu peru, aby nedošlo během protahování k jejich uvolnění.

Obrázek 118. Elektrikářské protahovací pero

Uzavření chrániček

Po protažení kabelů skrz chráničky musí veškeré konce kabelů přesahovat chráničky alespoň o 300 mm. Každý kabel totiž musíte také připevnit lepicí páskou k chráničkám, aby nedošlo během stavby k jejich nechtěnému vytažení. Zároveň také veškeré konce chrániček uzavřete lepicí páskou proti vniknutí nečistot, nebo velkým předmětům.

Obrázek 119. Uzavření chrániček

Uložení chrániček s kabely do výkopů

Uložte postupně chráničky s kabely do výkopů. Protáhněte chráničky patřičnými prostupy v základových pásech až k přesným umístěním a tam je opět s dostatečnou rezervou zatím nechte smotané a svázané. Druhý konec jedné chráničky doveďte výkopem do místa budoucí vstupní branky a další chráničku přiveďte k budoucí vjezdové bráně. Na obou místech chráničky smotejte, svažte provázkem a nechte na místech až do bagrování výkopů pro podezdívku nebo úprav pozemku..

Využití výkopů pro více systémů

Jak jsem psal na začátku, využil jsem stejných výkopů pro uložení více systémů, jak je vidět na obrázku 120. V levé části obrázku je vidět oranžová chránička pro vstupní branku, kterou jsem uložil do společného výkopu s kanalizačním systémem. V pravé části obrázku je vidět červená chránička pro vjezdovou bránu uloženou do stejného výkopu s vodovodním systémem. Společných výkopů pro více systémů využijte jen tehdy, pokud vedou stejným směrem.  Připomínám ale také, že výkop musí být dostatečně široký, pokud budete elektrické kabely ukládat společně s jinými systémy.
 
Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení elektroinstalačního systému!
Obrázek 120. Uložení korugovaných kabelových chrániček do výkopů

3|Zakrýt chráničky tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole uložení chrániček s kabely elektrikářem nebo stavebním dozorem můžete teprve výkop zakrýt. Nejprve výkop za postupného ušlapávání zaházejte tříděným pískem, dokud nebude celý systém zakrytý. Potom po celém výkopu od sdruženého pilíře až k prostupům v základech domu uložte na chráničky zakryté pískem červenou výstražnou fólii s blesky značící elektroinstalační systém.

K čemu slouží výstražní fólie

Výstražná fólie a písek vás v budoucnu při případném provádění jakékoliv hloubkové práce upozorní na přítomnost podzemního vedení. Na závěr celý výkop zakryjte zeminou.

Obrázek 121. Zaházení chrániček tříděným pískem
Obrázek 122. Zakrytí chrániček s kabely tříděným pískem a výstražnou fólií
Obrázek 123. Zahrnutí elektroinstalačního systému zeminou