Etapy stavby

4. ETAPA - Vodorovné nosné konstrukce

Armování věnce stropního systému

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Pro armování věnce stropního systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkres: 

 • Kladečský plán|obrázek 468.
Obrázek 468. Kladečský plán - armování věnce stropního systému (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro armování věnce stropního systému.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Zkompletovaný stropní systém musíte ještě před vylitím betonovou směsí vyztužit armaturou a obezdít. Armatura je vedena ve věnci po celém obvodě stropu a nad vnitřním nosným zdivem. Skládá se ze čtyř prutů žebrové oceli o průměru zpravidla - ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Žebrová ocel na sebe vzájemně navazuje a musí být uložena podle stanovených pravidel. Třmínky slouží k držení správného tvaru výztužného koše. Na závěr armování se po celé ploše stropního systému ještě musí uložit kari sítě. Veškerá armatura a kari sítě se vzájemně váží pozinkovaným vázacím drátem. Celý stropní systém se po obvodě obezdívá tvárnicemi (příčkovkami). Do vnitřní části věnce se na závěr lepí tepelná izolace, která také slouží jako dilatace stropu.

Spočítejte si nejprve veškerý materiál. Množství kari sítí a přibližný počet žebrové oceli a distančníků. Pro následující krok také rovnou zajistěte tvárnice (příčkovky) pro obezdění věnce a izolační desky. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik kusů materiálu navíc. Zbylý materiál vždy využijete v dalších  stavebních krocích a etapách. Spočítaný materiál s předstihem objednejte a dohodněte s dodavatelem termín dovozu na stavbu.

Spočítání žebrové oceli do věnce

Pro lepší představu jsem vedení žebrové oceli ve věnci vyznačil červeně na výkresu - Kladečský plán|obrázek 469. Kolik metrů žebrové oceli budete potřebovat, snadno spočítáte sečtením veškerých vyznačených vzdáleností z vašeho kladečského plánu a vynásobíte čtyřmi. Výsledek bude však přibližný, protože musíte počítat se vzájemnými přesahy. Nezapomeňte tedy přičíst několik kusů roxorů navíc. 

Spočítání žebrové oceli pro zhotovení třmínků

Určení správného počtu žebrové oceli pro třmínky bude trochu složitější. Malou výhodu budou mít stavitelé, kteří již mají zkušenost s montáží armokoše do UPA profilu - překladu nad vjezdem do garáže. Délku jednotlivých třmínků máte určenou projektantem ve výkresu - Kladečský plán. Další směrodatnou mírou je vzdálenost jednotlivých třmínků ve věnci, která podle pravidel činí 250 mm. Rozpočítejte kolik třmínků budete potřebovat do celé délky věnce. Výslednou míru vynásobte stanovenou délkou třmínku. Součtem získáte potřebnou míru roxorů pro zhotovení třmínků. Míra bude také orientační, takže připočítejte několik kusů roxorů navíc.

Obrázek 469. Kladečský plán - armování věnce stropního systému (Výkres M.Tošner - Tova)

Spočítání vázacího drátu

Spočítání správného množství nebo délky vázacího pozinkovaného drátu není snad ani možný. Proto si prozatím pořiďte množství vázacího drátu odhadem. Pokud by vám během drátování výztužného koše došel, tak už budete mít přibližnou představu o spotřebě a správné množství dokoupíte.

Spočítání kari sítí

Určení přesného množství kari sítí už je mnohem jednodušší. Spočítejte kolik metrů čtverečních má váš strop. Výslednou míru vydělte rozměrem jedné kari sítě. Výsledek bude přesný počet kari sítí. Ale nezapomeňte na vzájemné překládání kari sítí přes tři oka. Takže také připočtěte několik kusů kari sítí navíc. 

Spočítání příčkovek a tepelné izolace

Společně s armaturou spočítejte a dopravte na stavbu pro následující krok stavební materiál pro obezdění věnce. Pro určení přesného množství tvárnic a tepelné izolace musíte vycházet z jejich rozměru a také celkového obvodu stropního systému a popřípadě vnitřního schodiště. Podle délky obvodu celého stropního systému a výšky věnce spočítejte přibližné množství tvárnic (příčkovek) a tepelné izolace. Kvůli prořezům přičtěte několik příčkovek a tepelné izolace navíc.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Po dovozu můžete veškerý stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu rovnou na stropní systém|obrázek 469. Vyberte vhodné místo, abyste materiál během následujících prací nemuseli několikrát přemísťovat. Kari sítě a žebrovou ocel uložte na místo, ve kterém se nenachází vnitřní nosné zdivo. Tvárnice (příčkovky) kvůli jejich velké váze uložte blíže k okraji a také na místo bez vnitřního nosného zdiva. V případě velkého množství tvárnice rovnou rozmístěte na několik míst, abyste rozložili jejich váhu. 

Obrázek 470. Uložení materiálu pro armování a obezdění stropního systému

4|Zhotovit třmínky výztužného koše

Před samotným zhotovením výztužného koše v celém stropním systému si nejprve připravte dostatečný počet třmínků. Třmínky slouží k držení požadovaného tvaru výztužného koše z žebrové oceli. Můžete si je ručně zhotovit v zámečnickém svěráku nebo si pořídit již hotové. Třmínky si objednejte s dostatečným předstihem, pokud si je necháte zhotovit dodavatelsky. Doporučuji je ale zhotovit ručním způsobem, protože nevyžadují velkou zručnost a navíc tím ušetříte menší finanční výdaje. 

Zhotovení třmínků v zámečnickém svěráku

Nejprve nařežte veškeré roxory na požadovanou délku. Potom je vyskládejte těsně vedle sebe do stejné roviny. Pomocí metru, stavebního úhelníku a fixu naměřte a vyznačte přesná místa ohybů. V těchto vyznačených místech třmínky naohýbejte v zámečnickém svěráku do požadovaného obdelníkového tvaru s přesahy.

 • Naměřte a zkraťte na požadované rozměry stanovený počet žebrové oceli|obrázek 471.
 • Vyznačte na žebrové oceli fixem rozměry třmínků|obrázek 472. a 473.
 • Naohýbejte třmínky v zámečnickém svěráku|obrázek 474. a 475.
Obrázek 471. Zkrácení žebrové oceli na požadovaný rozměr
Obrázek 472. Vyznačení fixem na žebrové oceli rozměry třmínků
Obrázek 473. Vyznačené rozměry třmínků na žebrové oceli
Obrázek 474. Ohýbání třmínku v zámečnickém svěráku
Obrázek 475. Naohýbaný třmínek v zámečnickém svěráku

5|Zhotovit výztužný koš ve stropním systému

Zhotovení výztužného koše stropního systému patří k těm technicky náročnějším stavebním prací na stavbě. Musíte dodržovat veškeré aktuální platné normy montáže. S tím především souvisí mít stálý přehled o vedení jednotlivých prutů, jejich spojování a správném rozmístění třmínků. 

Základní pravidla zhotovení výztužného koše

 • Žebrová ocel se nesmí spojovat v rozích stropního systému
 • Délka přesahů při spojování žebrové oceli musí být podle platných norem - 50 krát průměr vázaného prutu (přesah prutů o průměru 12 mm bude činit 600 mm)
 • Vzájemná vzdálenost třmínků musí být 250 mm
 • Spojování třmínků a žebrové oceli se musí vázat pozinkovaným vázacím drátem
 • Výztužný koš musí být po celé délce podložený distančníky
 • Výztužný koš se nesmí dotýkat žádné pevné části stropního systému - obezdění a zdiva
 • Musí být dodržen volný prostor pro vedení veškerých systémů z přízemí do patra

Jakým způsobem zhotovit výztužný koš 

Důležité je nejprve si zvolit jakým způsobem pruty do stropního systému budete ukládat, abyste se v tak velkém množství vůbec vyznali. Ale také abyste si co nejvíce ulehčili práci, během které strávíte spoustu hodin v nepohodlných polohách na kolenou a ohnuti. Proto také doporučuji používat z ochranných pomůcek chrániče kolen.

Nejprve volně uložte předem naohýbanou žebrovou ocel do veškerých rohů a navlékněte na ně připravený počet třmínků. Potom uložte pruty do veškerých rovných částí stropního systému a také navlékněte třmínky. Třmínky rozmístěte v celém výztužném koši do požadované vzájemné vzdálenosti 250 mm

Výztužný koš přidrátujte zatím jen bodově na několika místech vzdálených od sebe přibližně 2000 mm. Tím výztužný koš získá už požadovaný tvar a další drátování bude mnohem snadnější. Během drátování prostřídejte žebrovou ocel v rozích. V příslušných místech také přidrátujte žebrovou ocel k železobetonovým nosníkům.

Během ukládání a vázání žebrové oceli dodržujte volné prostory nad otvory ve zdivu pro vedení systémů z přízemí do patra. V příslušných místech nesmí být otvor překřížen žebrovou ocelí nebo třmínkem. Proto veďte žebrovou ocel v příslušných místech po okraji otvorů. Můžete v těchto místech výztužný koš roztáhnout vklíněním přesně zkráceného a ohnutého prutu. V žádném případě nesmíte jakýkoli prut výztužného koše přeříznout!

Zhotovení výztužného koše ve stropním systému

 • Naohýbejte příslušný počet žebrové oceli do rohů stropního systému
 • Naohýbanou žebrovou ocel uložte do rohů stropního systému na obvodové a vnitřní nosné zdivo|obrázek 476 a 477.
 • Provažte (prostřídejte) žebrovou ocel vzájemně v rozích stropního systému 
 • Uložte žebrovou ocel do rovných částí s dostatečnými přesahy pro vzájemné svázání|obrázek 478.
 • Uložte žebrovou ocel ve čtyřech souběžných řadách v celém výztužném koši
 • Protáhněte žebrovou ocel v příslušných místech také skrz železobetonové nosníky|obrázek 476, 477 a 478.
 • Navlékněte na žebrovou ocel třmínky a rozmístěte je od sebe 250 mm|obrázek 479. 
 • Přidrátujte žebrovou ocel a třmínky prozatím na několika místech vzdálených od sebe přibližně 2000 mm|obrázek 480.
 • Přidrátujte veškeré spoje žebrové oceli, třmínky a železobetonové nosníky|obrázek 481.
 • Podložte výztužný koš ocelovými distančníky 
Obrázek 476. Uložení naohýbané žebrové oceli do rohů stropního systému
Obrázek 477. Uložení naohýbané žebrové oceli do vnitřních rohů stropního systému
Obrázek 478. Uložení žebrové oceli do rovných částí stropního systému
Obrázek 479. Navléknutí a rozmístění třmínků na žebrové oceli
Obrázek 480. Přidrátování žebrové oceli a třmínků na několika místech
Obrázek 481. Přidrátování veškerých spojů žebrové oceli, třmínků a železobetonových nosníků
Obrázek 482. Zhotovení výztužného koše v rohu stropního systému
Obrázek 483. Zhotovení výztužného koše nad vnitřním nosném zdivu
Obrázek 484. Křížení výztužného koše nad vnitřním nosném zdivu
Obrázek 485. Zhotovení výztužného koše v prostoru otvorů pro systémy
Obrázek 486. Zhotovený výztužný koš ve stropním systému

Protažení žebrové oceli skrz železobetonové stropní nosníky

Během zhotovení výztužného koše využijte také ocelovou výztuhu železobetonových stropních nosníků nad vnitřním nosným zdivem. Mezi jednotlivé nosníky uložte daný počet třmínků. Protáhněte žebrovou ocel skrz nosníky na jedné straně a na druhé skrz třmínky. Na závěr přidrátujte veškeré spoje žebrové oceli, třmínky a železobetonové nosníky. 

Obrázek 487. Rozložení třmínků mezi železobetonové stropní nosníky
Obrázek 488. Protažení žebrové oceli skrz nosníky a třmínky a přidrátování

6|Podložit výztužný koš distančníky

Podložení výztužného koše distančníky

Výztužný koš musí být po celé své délce podložený, aby se v žádném místě nedotýkal zdiva. Podložte celý výztužný koš distančníky přibližně po každých dvou metrech, nebo podle potřeby. Po vypodložení zkontrolujte, jestli výztužný koš v žádném místě nepřečnívá nad budoucí výšku stropního systému po jeho vylití betonovou směsí.

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Armování věnce stropního systému provádějte za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte armovaný věnec ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.