Etapy stavby

4. ETAPA - Vodorovné nosné konstrukce

Obezdění věnce a uložení kari sítí

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Pro obezdění věnce a uložení kari sítí budete potřebovat z projektové dokumentace výkres: 

 • Kladečský plán|obrázek 489.
Obrázek 489. Kladečský plán - obezdění věnce a uložení kari sítí (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro armování a obezdění stropního systému.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

V úvodu předchozího stavebním kroku: Armování věnce stropního systému,  jsem se již částečně zmínil o obezdění věnce a popřípadě schodiště kvůli dopravě stavebního materiálu. Protože pro dokončení stropního systému bývá stavebního materiálu málo, tak je výhodné dopravit na stavbu materiál také pro tento následující krok. Ale pro pořádek ještě stručně zopakuji průběh dokončení stropního systému.

Obezdění věnce se provádí z přesných tvárnic pro obezdívky stanovené tloušťky, na které se z vnitřní strany nalepí tepelná izolace. Tepelná izolace slouží ve stropním věnci pro zamezení vzniku tepelných mostů. Beton má totiž nejhorší tepelně izolační vlastnosti a lehce promrzá. Slouží také jako dilatace stropního systému. Můžete si také ulehčit a urychlit práci tím, že si pořídíte věncové tvárnice s již nalepenou tepelnou izolací od výrobceNa závěr se po celé ploše stropního systému uloží kari sítě. Kari sítě se vzájemně váží pozinkovaným vázacím drátem. Obezdění věnce a schodiště jsem znázornil červeně na obrázku 490.

Spočítejte si nejprve veškerý potřebný stavební materiál. Správné množství tvárnic, izolačních desek, kari sítídistančníků a žebrové oceli pro zhotovení systému pro stahování betonové směsi. Zhotovení systému podrobně popisuji v závěru stavebního kroku. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik kusů materiálu navíc. Zbylý materiál využijete v dalších  stavebních krocích a etapách. Spočítaný materiál s předstihem objednejte a dohodněte s dodavatelem termín dovozu na stavbu.

Obrázek 490. Kladečský plán - obezdění věnce a schodiště (Výkres M.Tošner - Tova)

Spočítání vázacího drátu

Spočítání správného množství nebo délky vázacího pozinkovaného drátu není snad ani možné. Proto si prozatím pořiďte přibližné množství odhadem. Pokud by vám během drátování výztužného koše došel, tak už budete mít přibližnou představu o spotřebě a správné množství dokoupíte později.

Spočítání kari sítí

Určení přesného množství kari sítí už je mnohem jednodušší. Spočítejte kolik metrů čtverečních měří váš strop. Výslednou míru vydělte rozměrem jedné kari sítě. Výsledek bude přesný počet kari sítí. Ale nezapomeňte na vzájemné překládání kari sítí přes tři oka. Takže také připočtěte několik kusů kari sítí navíc. 

Spočítání příčkovek a tepelné izolace

Pro určení přesného množství tvárnic a tepelné izolace musíte vycházet z jejich rozměru a také celkového obvodu stropního systému a popřípadě vnitřního schodiště. Podle délky obvodu celého stropního systému a schodiště spočítejte přibližné množství tvárnic (příčkovek). Pro správné určení tepelné izolace musíte vycházet ještě navíc z výšky obezdívky stropního věnce|obrázek 490. Kvůli prořezům přičtěte několik příčkovek a tepelné izolace navíc.

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Po dovozu můžete veškerý stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu rovnou na stropní systém|obrázek 491. Vyberte vhodné místo, abyste materiál během následujících prací nemuseli několikrát přemísťovat. Žebrovou ocel uložte na místo, ve kterém se nenachází vnitřní nosné zdivo. Tvárnice (příčkovky) kvůli jejich velké váze uložte blíže k okraji a také na místo bez vnitřního nosného zdiva. V případě velkého množství tvárnice rovnou rozmístěte na několik míst, abyste rozložili jejich váhu a zbytečně tak nezatěžovali podepřený stropní systém. Tepelnou izolaci uložte do stavební buňky.

Obrázek 491. Uložení materiálu pro obezdění věnce a armování stropního systému

4|Obezdít tvárnicemi (příčkovkami) stropní věnec

Rozmístění tvárnic (příčkovek) na stropním systému 

Abyste si urychlili a zjednodušili práci, je dobré nejprve veškeré tvárnice předem vyskládat z palet po celém obvodě stropu, případně kolem schodiště. Mezi okrajem stropu a tvárnicemi si ponechte volný prostor alespoň jeden metr široký. Ve vyhrazeném prostoru se budete pohybovat, zkracovat tvárnice a posouvat za sebou plastový maltovník se zdící maltou.

Připravení zdící malty

Pro zdění věnce stropního systému bude potřeba pouze malé množství zdící malty. Proto prozatím rozmíchejte pouze jeden pytel zdící malty elektrickým míchadlem v maltovníku.

Obezdění tvárnicemi (příčkovkami) stropní věnec 

Nejprve obezděte věnec po celém obvodě stropu a potom schodišťový prostor. Nezáleží z jaké strany stropu začnete obezdívat. Natahujte zdící maltu na hrany tvárnice (příčkovek) nerezovým hladítkem o velikosti zubů 5 mm. Tvárnice musí naprosto přesně lícovat s obvodovým zdivem. Během zdění tvárnic také stále kontrolujte přesnost zdění vodováhou. Tvárnice zkracujte pilou na pórobeton. 

 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
 • Očistěte smetákem obvodové zdivo stropního věnce
 • Navlhčete smetákem obvodové zdivo stropního věnce
 • Natáhněte zdící maltu na hrany tvárnic (příčkovek)|obrázek 492.
 • Uložte tvárnice (příčkovky) na těsný okraj obvodového zdiva|obrázek 493.
 • Kontrolujte přesnost zdění tvárnic (příčkovek) vodováhou
 • Napojte případné sousední zdivo do obezdění stropního věnce|obrázek 495.
Obrázek 492. Natažení zdící malty na hrany tvárnic (příčkovek)
Obrázek 493. Uložení tvárnic (příčkovek) na obvodové zdivo
Obrázek 494. Zdění věnce stropního systému
Obrázek 495. Zdění věnce a napojení na sousední zdivo
Obrázek 496. Obezdění věnce stropního pilíře pro uložení pozednice
Obrázek 497. Obezděný stropní věnec tvárnicemi (příčkovkami)

Obezdění tvárnicemi (příčkovkami) stropního věnce schodiště

Obezdění schodišťového věnce probíhá naprosto stejným způsobem. Pouze v místě posledního schodišťového stupně budete muset zhotovit bytelné dřevěné bednění. Zhotovení dřevěného bednění je podrobně popsáno v dalším kroku níže.

 • Očistěte smetákem obvodové a nosné zdivo stropního věnce schodiště a poslední schodišťový stupeň
 • Vyznačte na poslední schodišťový stupeň nášlapnou hloubku 270 mm|obrázek 498.
 • Navlhčete smetákem obvodové a nosné zdivo stropního věnce schodiště a poslední schodišťový stupeň
 • Natáhněte zdící maltu na hrany tvárnic (příčkovek)
 • Uložte tvárnice (příčkovky) na těsný okraj obvodové a nosné zdiva a na poslední schodišťový stupeň|obrázek 499, 500 a 501.
 • Kontrolujte přesnost zdění tvárnic (příčkovek) vodováhou
Obrázek 498. Vyznačení na posledním schodišťovým stupni nášlapné hloubky
Obrázek 499. Obezdění tvárnicemi (příčkovkami) stropního věnce schodiště
Obrázek 500. Obezdění tvárnicemi (příčkovkami) stropní věnec schodiště
Obrázek 501. Obezděný stropní věnec schodiště tvárnicemi (příčkovkami)

5|Nalepit tepelnou izolaci do stropního věnce

Připravení zdící malty

Pro lepení desek tepelné izolace do věnce stropního systému bude potřeba malé množství zdící malty. Proto prozatím rozmíchejte pouze jeden pytel zdící malty elektrickým míchadlem v maltovníku. Zbývající množství zdící malty už lépe odhadnete během lepení desek. 

Připravení tepelně izolačních desek

Pokud si nepořídíte věncové tvárnice s již nalepenou tepelnou izolací, tak si izolační desky musíte předem připravit a dodatečně rozměrově upravit. Připravte si desky tepelné izolace na stropní systém. Naměřte a vyznačte na desky výšku stropního systému pomocí svinovacího metru a stavebního úhelníku. Jedná se o naprosto stejnou výšku tvárnic (příčkovek) pro obezdění věnce stropního systému. Standardní výška stropního systému bývá 250 mm. Zkraťte izolační desky na stanovené rozměry.

Lepení izolačních desek do stropního věnce

V oblasti schodišťového věnce nalepte izolační desky pouze do vnější části. Nemusejí být izolační desky na dřevěném bednění a v bočních místech sousedících se stropním systémem. Natahujte zdící maltu na izolační desky nerezovým hladítkem o velikosti zubů 5 mm. Izolační desky zkracujte pomocí ruční pilky nebo nožem. Vrchní hrany izolačních desek a tvárnice (příčkovek) musí naprosto přesně lícovat.

 • Naměřte a zkraťte izolační desky na stanovený rozměr|obrázek 502.
 • Natáhněte zdící maltu na izolační desky|obrázek 503.
 • Nalepte izolační desky z vnitřní části na tvárnice (příčkovky) po celém obvodu stropního věnce|obrázek 504, 505, 506 a 507.
Obrázek 502. Naměření a zkrácení izolačních desek do stropního věnce
Obrázek 503. Natažení zdící malty na izolační desky
Obrázek 504. Nalepení izolační desky na tvárnice (příčkovky) do stropního věnce
Obrázek 505. Nalepení izolačních desek do rohu stropního věnce
Obrázek 506. Nalepení izolačních desek do schodišťového stropního věnce
Obrázek 507. Nalepené izolační desky ve stropním věnci

6|Zhotovit dřevěné bednění schodiště

Z jakého materiálu zhotovit bednění schodiště

Bednění schodiště můžete zhotovit z více druhů materiálů. Nejčastěji se používají prkna a hranoly, ale můžete použít také OSB a podobné desky. Hlavní podmínkou je zhotovit bednění bytelné, které udrží velkou masu betonové směsi během vylévání stropního systému. Jaké zvolit množství a materiál je individuální. Záleží především na rozměrech schodiště. Proto nejprve promyslete jaké množství materiálu budete potřebovat. 

Připravení dřevěných hranolů a prken

S dostatečným předstihem dopravte na stavbu určené množství materiálu pro zkonstruování bednění schodiště. V tomto případě se vyplatí šetřit a proto postačí sehnat nějaké starší odřezky nebo zbytky za pár korun nebo za odvoz. Dřevo nesmí však být jakkoli poškozené nebo nahnilé. V dalším případě si pořiďte dřevo úplně nové přímo z pily. Další a poslední stavební materiál budou malé a velké stavební hřebíky o velikosti alespoň 150 - 200 mm. Hřebíky musí po zatlučení do zdiva nebo schodů dokonale plnit svou funkci. Celá konstrukce bednění schodiště musí být v naprosto stejné rovině jako obezdění stropního věnce.

 • Zkraťte dřevěné hranoly a prkna na potřebné délky a výšky
 • Přitlučte dřevěné hranoly k prknům
 • Zhotovené dřevěné bednění přitlučte ke zdivu v otevřeném prostoru schodiště|obrázek 508 a 509.
 • Přitlučte hranoly do posledního schodišťového stupně|obrázek 510 a 511.
 • Zkontrolujte pevnost celého přitlučeného bednění
Obrázek 508. Zhotovení dřevěného bednění v otevřeném prostoru schodiště
Obrázek 509. Zhotovení dřevěného bednění v otevřeném prostoru schodiště
Obrázek 510. Zhotovení dřevěného bednění na posledním schodišťovém stupni
Obrázek 511. Zhotovení dřevěného bednění na posledním schodišťovém stupni
Obrázek 512. Zhotovené dřevěné bednění schodiště
Obrázek 513. Zhotovené dřevěné bednění schodiště

7|Uzavřít výřezy ve stropním věnci

Další velmi důležitý krok, na který nesmíte zapomenout, je uzavření otvorů v horní části zdiva vedoucí do stropního věnce. Pokud byste otvory neuzavřeli přišli byste o důležité prostupy skrz stropní věnec určené pro protažení systému z přízemí do patra. Ale také by nastal velký problém při lití betonové směsi na stropní systém - betonová směs by unikala otvory do přízemí. 

Čím uzavřít otvory ve stropním věnci

Předem je důležité zvážit veškeré důvody uzavření otvorů. Nejedná se totiž pouze o uzavření ale také především o prodloužení otvorů v celé výšce stropního věnce. Dalším kritériem je, že se jedná o zhotovení rozměrově malých otvorů (prostupů) skrz stropní věnec. Pokud byste použili dřevěné bednění, mohli byste mít s jeho pozdější demontáží problém. Proto je potřeba zvolit takový materiál, který půjde po vylití a následném ztvrdnutí betonové směsi dobře jakýmkoliv způsobem vyjmout. Takové vlastnosti má a pro tento účel je nejvhodnější použít obyčejný polystyren

Zhotovení polystyrenového bednění

Pro zhotovení bednění nemusíte pořizovat nové desky polystyrenu. Pro tento účel můžete použít zbylý z předchozího kroku, nebo sehnat jakýkoliv starý polystyren. Bednění zhotovte podle velikosti jednotlivých otvorů. Pro malé otvory můžete použít jeden kus desky pouze zkrácený na přesný rozměr. Bednění větší rozměrů budete muset v některých případech spojit z více kusů desek.

Zkraťte desky polystyrenu podle rozměrů jednotlivých otvorů. Desky navrstvěte na sebe dokud nedocílíte přesné výšky stropního věnce - 250 mm. Desky také můžete zkrátit podle výšky stropního věnce a spojit je vedle sebe na výšku. Bednění z více částí desek spojte dostatečně dlouhými stavebními hřebíky, nebo bude také stačit zkrácený vázací drát. Propíchněte navrstvené desky hřebíky nebo dráty v takovém množství, aby bednění bylo dostatečně bytelné. 

Uložení polystyrenového bednění do stropního věnce

Polystyrenové bednění musí být uložené přesně na otvory do stropního věnce a pevně připevněné k výztužnému koši vázacím drátem. Během vylévání stropního systému betonovou směsí nesmí dojít k jakémukoliv pohybu bednění.

 • Vyplňte polystyrenovým bedněním výřezy a prostory ve stropním věnci pro veškeré systémy: topenářské, odpadní, vodovodní, elektrikářské, centrálního vysavače, odkouření plynového kotle, teplovzdušného potrubí krbu a odvětrání koupelny a WC 
 • Přidrátujte důkladně veškeré polystyrenové bednění k výztužnému koši pozinkovaným vázacím drátem
 • Zkontrolujte připevnění veškerých polystyrenových bednění
Obrázek 514. Uložení polystyrenového bednění pro otvor odkouření plynového kotle
Obrázek 515. Uložení polystyrenového bednění pro otvor elektrikářského systému

8|Uložit kari sítě na stropní systém

Dokončení armování stropního systému

Teprve až v této fázi můžete dokončit armování stropního systému. Vyztužení stropu se provádí podobným způsobem jako vyztužení základové desky. Jen s tím rozdílem, že musí být uloženy po celé ploše stropu a nesmí se dotýkat tepelné izolace ve stropním věnci.

Nejprve je ale důležité důkladně promyslet nejvhodnější způsob rozmístění kari sítí, abyste šetřili stavebním materiálem a tím také finanční náklady na stavbu. Pokud jste tak neučinili již v předchozím kroku, tak propočítejte potřebný počet kari sítí a následně objednejte a nechte dopravit ve stanovený termín na stavbu. 

Narovnání kari sítí

V některých případech se může stát, že vám budou dopraveny kari sítě mírně pokroucené. V případě takovýchto pokřivených kari sítí by mohl nastat problém, protože prostor nad stropním systémem bývá zpravidla pouhých 50 mm. V tomto malém prostoru musí být uložena kari sít navíc uprostřed. Pokud byste použili pokroucené kari sítě, tak by v některých místech ležely přímo na stropních vložkách, nebo by vyčnívaly nad stropní systém.

Z těchto důvodů po dovozu kari sítí na stavbu ihned důkladně zkontrolujte jejich stav. Pokud by některé, nebo snad všechny kari sítě byly deformované příliš, odmítněte je s požadavkem na okamžitou výměnu za rovné. Mírně prohnuté kari sítě se opatrně pokuste narovnat

Připravení distančníků

Obstarejte si potřebný počet a velikost distančníků podle rozměrů stropního systému. V mém případě jsem vyřešil zhotovení distančníků zkrácením potřebného množství žebrové oceli. Doporučuji ale pořídit originální distančníky

Jak uložit kari sítě na stropní systém

Kari sítě se také vzájemně překládají přes tři oka a váží pozinkovaným vázacím drátem. Váží se jak mezi sebou tak také k výztužnému koši. Uložené kari sítě musíte ale nejprve vyřezat v prostoru vedení veškerých systémů - komínu a polystyrenových chrániček vyplňující prostory ve stropním věnci. Kari sítě je nutné podložit po celé ploše distančníky.

Ukládání kari sítí na stropní systém

 • Uložte kari sítě po celé ploše stropního systému|obrázek 516.
 • Vyřežte okružní pilou kari sítě okolo komínu|obrázek 517.
 • Vyřežte okružní pilou kari sítě okolo veškerých polystyrenových chrániček ve stropním věnci|obrázek 517 a 518.
 • Podložte kari sítě distančníky v celém stropním systému|obrázek 519.
 • Přidrátujte kari sítě mezi sebou a k výztužnému koši pozinkovaným vázacím drátem
Obrázek 516. Uložení kari sítí na stropní systém
Obrázek 517. Vyřezání kari sítí okolo komínu
Obrázek 518. Vyřezání kari sítí okolo polystyrenových chrániček
Obrázek 519. Podložení kari sítí distančníky

9|Zhotovit systém pro stahování betonové směsy

Po dokončení vyztužení a obezdění stropního systému musíte ještě zhotovit vhodný a bytelný systém pro stahování betonové směsi. Tak jako v základech domu nejsou totiž ve stropním systému žádné vodící části, po kterých byste mohli beton při vylévání pohodlně stahovat. Navíc je vše komplikované malým výškovým rozpětím přibližně 25 mm. V mém případě jsem stahovací systém zhotovil pomocí žebrové oceli uložené napříč stropem ve dvou řadách. Pro lepší představu jsem uložení žebrové oceli pro zhotovení stahovacího systému znázornil červeně na obrázku|520.

Jak zhotovit systém pro stahování betonové směsi

Správný počet vodících roxorů záleží na velikosti stropu a stahovací latě. Použijte pouze nezbytné množství stahovacích roxorů minimálního průměru 12 mm. Můžete použít případně zbylé, nebo s nimi počítejte již při objednávání do výztužného koše stropního systému. Obstarejte si také jednu desku extrudovaného polystyrenu pro podepření roxorů.  

Zhotovení distančníků z extrudovaného polystyrenu

Správný počet distančníků určete podle délky použitých roxorůvzdálenosti jejich rozmístění. Musí být rozmístěné v takové vzájemné vzdálenosti, aby nedocházelo během stahování betonové směsi k prohýbání roxorů. Maximální vzdálenost zajišťující tyto podmínky je jeden metr od sebe.

Distančníky z extrudovaného polystyrenu zhotovte co nejmenších rozměrů. Výška je dána rozměrem od stropních vložek k horní hraně obezdění stropního věnce - 50 mm. Široké je zhotovte maximálně 30 mm. Tím vám vznikne krychle o rozměrech 50 x 30 x 30 mm. Postavte polystyren na výšku a ve středu přes celou délku horní hrany vyřízněte žlábek stejně hluboký jako je tloušťka použitých roxorů. Hloubka žlábku musí být naprosto stejná. Roxory nesmí být v žádném místě utopené hlouběji než je stanovena tloušťka vylité desky stropního systému. Ale samozřejmě nesmí být také v žádném místě vyšší

Můžete také roxory místo na distančníky uložit nejdříve do maltového lože a druhý den po ztvrdnutí vylít stropní systém. 

Zhotovení systému pro stahování betonové směsi

 • Uložte žebrovou ocel na stropní systém|obrázek 520.
 • Podepřete žebrovou ocel extrudovaným polystyrenem|obrázek 520.
 • Vmáčkněte žebrovou ocel do výřezů v extrudovaným polystyrenu|obrázek 521.
 • Přidrátujte žebrovou ocel ke kari sítím|obrázek 521.
 • Zkontrolujte přesné lícování horních hran roxorů a distančníků
Obrázek 519. Kladečský plán - zhotovení systému pro stahování betonové směsi (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 520. Uložení žebrové oceli s distančníky na stropní systém
Obrázek 521. Přidrátování žebrové oceli ke kari sítím
Obrázek 522. Zhotovené armování a obezdění stropního systému a zhotovený systém pro stahování betonové směsi

Zakrytí komínového systému

Během armování a obezdívání stropního systému stále chraňte komínový systém proti dešti zakrýváním deskou. Komín odkryjte až těsně před vyléváním stropního systému betonovou směsí. 

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Armování a obezdění stropního systému provádějte za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte armovaný a obezděný stropní systém ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.