Etapy stavby

4. ETAPA - Vodorovné nosné konstrukce

Betonování věnce a stropního systému

1|Připravit nářadí a příslušenství

Nářadí a příslušenství pro betonování věnce a stropního systému je naprosto stejné, jako pro betonování základové desky. Stahovací latě byste tedy měli mít připravené z druhé etapy a nyní se pouze ujistit, že jsou v pořádku připravené pro další stahování betonu.

Pro stahování betonové směsi budete potřebovat především různě dlouhé stahovací latě. Největší hliníková stahovací lať je dlouhá čtyři metry. Pokud budete potřebovat stahovací lať větších rozměrů, musíte použít naprosto rovné dřevěné prkno. Nebo si dlouhou lať zhotovit ze dvou dřevěných latí připevněných k sobě vruty. Každopádně mějte připravené minimálně dvě dostatečně dlouhé stahovací latě pro případ, že byste jednu během stahování přelomili, nebo jinak poškodili. Jakákoli časová prodleva na obstarání nové stahovací latě by se vám prodražila kvůli čekací době domíchávačů a pumpy. 

Stahování betonové směsi budete provádět po jednotlivých polích ohraničených žebrovou ocelí. Potřebnou délku stahovacích latí si tedy můžete předem ověřit. Musíte však počítat také s přesahy na každé straně minimálně 200 mm. Stahování betonu se totiž provádí šoupáním latě ze strany na stranu při stálém posouvání z jedné strany pole na druhou.

Dále budete potřebovat hrábě, lopatu, nerezové hladítko, zednickou lžíci, žebřík a smeták s vědrem pro očištění základů od přeteklé betonové směsi. Před příjezdem prvního domíchávače si veškeré potřebné nářadí připravte na stropní systém.

Nezapomeňte také použít vhodnou obuv, protože se téměř po celou dobu vylévání budete pohybovat v betonové směsi. Pro tuto práci se jako nejvhodnější hodí vysoká pracovní obuv a gumové holínky

2|Spočítat a objednat stavební materiál a technické zařízení

Kdy objednat betonovou směs

Minimálně dva měsíce před vyléváním věnce a stropního systému si raději ověřte v betonárce, kdy si můžete betonovou směs objednat. Mohlo by se stát, že budou mít obsazené termíny na dlouhou dobu dopředu a tím byste museli posunout další navazující termíny řemeslných prací a dovoz dalšího stavebního materiálu. Jedná se prozatím o předběžné dohodnutí termínu, protože přesné datum budete schopni určit přibližně dva až tři týdny předem. Až si budete jisti přesným datem vylévání, tak potvrďte betonárce stanovený nebo jiný termín.

Jaké další zařízení zajistit a připravit

Stejně důležité je zajištění pumpy pro čerpání betonové směsi do vyšších nebo špatně přístupných míst|obrázek 523. Nejčastěji se právě používá při betonování věnce a stropního systému. Navíc ne každá betonárka pumpou disponuje a musí si ji sama objednávat u konkurenční firmy. Tím se ještě může zvýšit pravděpodobnost, že bude pumpa na delší dobu nedostupná. Proto doporučuji zajistit jak betonovou směs, tak také pumpu s minimálně dvouměsíčním předstihem.

Také si zajistěte, aby součástí pumpy bylo zařízení k regulaci průtoku betonové směsi - zpomalovač|obrázek 524. Při vylévání stropního věnce totiž po celou dobu hrozí protržení obezdění stropního věnce. Zpomalovačem částečně zmírníte silný proud betonové směsi a tím výrazně zmenšíte riziko vyražení tvárnic (příčkovek). 

K vyražení tvárnic (příčkovek) z obezdění stropního věnce může dojít také například nechtěným stoupnutím na tvárnice nebo vyražením latí při stahování betonové směsi. Buďte proto na tuto možnost připraveni a předem si zajistěte několik kusů prken a hranolů. V případě protržení stropního věnce budete moct rychle zareagovat překrytím a zatlučením dřevěného bednění. Zhotovte si předem dřevěné bednění z prken a hranolů. Bednění musí být širší než je výška stropního věnce, protože v případě opravy otvoru budete muset bednění přitlouct k obvodovému zdivu. V žádném případě nesmíte přitlouct bednění k tvárnicím (příčkovkám) stropního věnce, protože byste s velkou pravděpodobností vyrazili další tvárnice (příčkovky). Současně s dřevěným bedněním mějte připravené stavební hřebíky velké minimálně 150 mm a žebřík.

Obrázek 523. Nákladní vůz s pumpou
Obrázek 524. Zpomalovač pumpy pro čerpání betonové směsi

Kolik lidí je potřeba při vylévání věnce a stropního systému

Vylévání věnce a stropního systému je náročnější, než betonování základové desky. Téměř po celou dobu stahování betonové směsi musíte klečet a navíc je práce stížená tím, že se nemůžete pohybovat mimo stropní systém. Proto se také neobejdete minimálně bez dvou pomocníků. Bude potřeba dvou lidí při stahování betonové směsi latí a jednoho pro zajišťování veškerých ostatních prací - stahování betonu lopatou nebo hráběmi a držení hadice pumpy.

Dopředu sledujte předpověď počasí a termín vylévání desky určete také podle něho. Nesmí mrznout, silně pršet, ale také by neměla být tropická vedra. 

Spočítání betonové směsi do věnce a stropního systému

Postup výpočtu betonové směsi je stejný jako v: Druhé etapě|Základy domu - Betonování základových pásů - 1|Spočítání množství betonové směsi. K co nejpřesnějšímu spočítání objemu věnce a stropního systému určíte pomocí stejné rovnice V=a.b.c. To znamená, že vynásobíte délku krát šířku krát hloubku a vyjde vám objem věnce a stropního systému v metrech kubických. 

Nejprve spočítejte zvlášť objem věnce a potom celou plochu stropního systému. Následným sečtením obou výsledků vám vyjde potřebné celkové množství betonová směs v metrech kubických.

Spíše než rozměrů z výkresu - Půdorys 2. N.P. se držte raději nově přeměřeným rozměrům pomocí pásma nebo svinovacího metru. Protože prostory ve věnci jsou zmenšené o vnitřní tepelnou izolaci z minerální vaty nebo polystyrenu. Nezapomeňte na spočítání objemu pouze věnce, ale také prostorů nad vnitřním nosném zdivu mezi jednotlivými částmi řad stropních vložek. 

Spočítání objemu celkové plochy stropního systému je také velmi jednoduchý. Délku vynásobíte šířkou půdorysu druhého nadzemního podlaží a dále třetím rozměrem - výškou. Výška je rozdíl od horní části stropního systému k horní části vyzděného věnce z příčkovek nebo věncových tvárnic. V případě zhotovení stropního systému z prefabrikovaných železobetonových nosníků a stropních vložek Ytong je tento rozdíl přibližně 50 mm.  

Celkový výsledek je pouze orientační pro betonárku, aby předběžně věděli jaké množství betonové směsi mají připravit. V závěru vylévání věnce a stropního systému už jednodušeji odhadnete jaké množství betonové směsi bude ještě potřeba. Zbylé množství betonárka domíchá a dopraví posledním domíchávačem. 

Přesto počítejte s tím, že malé množství betonové směsi vždy zbývá a proto také předem určete vhodné místo na stavebním pozemku, kam přebytek betonu necháte z domíchávače vylít. Také v potrubí pumpy vždy zpravidla zbývá 1m³. Zbytek již ztvrdlého betonu můžete v závěru stavby použít například do základů pro podezdívky. 

3|Vylít věnec a stropní systém betonovou směsí

Kam umístit pumpu a domíchávače

U menších domů se betonování věnce a stropního systému dá pohodlně zvládnout z jednoho místa. Hadice pumpy je možné pomocí hydrauliky vysunout do velkých výšek a vzdáleností jak je vidět na obrázku 523. Samozřejmě záleží na dostatečném přístupu k domu a na velikosti stropního systémuRozmístění vozidel si určí po příjezdu nejlépe sami zkušení řidiči, ale počítejte dopředu s několika podmínkami a vše tomu podřiďte

Nákladní vozidlo s pumpou bude potřeba umístit co nejblíže k domu, aby se zajistila pohodlná a bezproblémová manipulace s hadicí během vylévání betonové směsi. Pak musíte počítat s bezproblémovým  příjezdem k zadní části nákladního vozu s pumpou kvůli přečerpávání betonu z domíchávačů. To znamená, že nákladní vůz s pumpou může po celou dobu stát na stejném místě. Domíchávače se budou průběžně střídat s dovozem betonu a následném nacouvání k pumpě. Umístění nákladního vozu s pumpou a nacouvaném domíchávačem je znázorněné na obrázku 524

Zajistěte proto naprostý pořádek na celé stavební parcele a především v těsné blízkosti domu. Odkliďte nezpracovaný stavební materiál, palety a odpad. Pokud bude potřeba, tak také demontujte část oplocení stavební parcely kvůli vhodnějšímu umístění nákladního vozu s pumpou a příjezdů domíchávačů. 

Obrázek 525. Umístění nákladního vozu s pumpou a domíchávače

Jak postupovat při vylévání věnce a stropního systému

Betonování věnce a stropního systému se liší od betonování základové desky pouze stíženými podmínkami. Nemůžete se pohybovat okolo stropního systému ani po jeho okrajích. Z toho také vyplývá důležité rozhodnutí a to především - jakým směrem stropní systém vylévat. Protože po dokončení stahování betonové směsi v každém poli budete muset mít připravené únikové cesty. Není možné, abyste přešli po již vylitém a stáhnutém poli do roviny. Určete si proto předem stranu domu, na kterou budete postupně ke každému poli opírat dva žebříky pro následné sestoupení ze stropu. Pro ustoupení v patřičném poli také můžete použít schodiště

A jelikož probíhají stavební práce ve výšce, tak si po celou dobu musíte počínat velmi opatrně. Samotná technika a postup vylévání betonové směsi a následné stahování latí je stejné jako při betonování základové desky. 

 • Pokropte celý stropní systém vodou
 • Nasměrujte nákladní vůz s pumpou po domluvě s řidičem na určené místo
 • Vyplňte betonovou směsí každé pole stropního systému zvlášť 
 • Vyplňte každé pole betonovou směsí s dostatečnou rezervou pro stažení
 • Roztáhněte betonovou směs v jednotlivém poli hráběmi a lopatou 
 • Stahujte ihned betonovou směs za průběžného vylévání latí do roviny
 • Komunikujte stále s obsluhou pumpy jak má regulovat průtok betonové směsi
 • Pokud nestíháte roztahovat beton, ihned oznamte řidiči, aby průtok zpomalil nebo vypnul
 • Roztahujte každé pole vždy směrem k únikovým cestám - schodišti nebo k místům uložení žebříků
 • Během vylévání stropního systému betonovou směsí berte ohled na polystyrenové chráničky 
 • Během vylévání stropního systému důkladně kontrolujte zda betonová směs zcela vyplňuje věnec a celý stropní systém
Obrázek 526. Vylévání věnce a stropního systému betonovou směsí

Stahování betonové směsi latí ve stropním systému

 • Stahovací lať uložte na okraj pole ve stropním systému a stahujte betonovou směs trhavými pohyby do stran a současně k sobě
 • Stahujte betonovou směs v jednotlivých polích do naprosté roviny vždy po menších částech
 • Stáhněte nejprve stahovací latí přebytečnou betonovou směs do poloprázdné části, nebo již do sousedního zcela prázdného pole
 • Odstraňte větší část betonu hráběmi nebo lopatou, pokud je betonové směsi v poli až moc velké množství
 • Pokud je betonové směsi v poli naopak méně než-li je potřeba, doplňte ji lopatou
 • Během stahování betonové směsi dejte pozor, abyste směs nepřetáhli do sousedního již staženého pole
Obrázek 527. Vylité a stažené krajové pole stropního systému

Úpravy po vylití věnce a stropního systému

Ihned po vylití věnce a stropního systému upravte případné nerovnosti na okrajích po celém obvodu stropu. Případné nerovnosti po celém stropě můžete upravit odseknutím až po ztvrdnutí betonové směsi. Upravení nerovností je potřeba, protože tvárnice v podkroví nebo patře budete dále zdít rovnou na tenkovrstvou zdící maltu. 

 • Upravte případné nerovnosti zednickou lžicí a nerezovým hladítkem|obrázek 528.
 • Odstraňte případné zbytky betonové směsi zednickou lžicí
 • Očistěte a omyjte zdivo od přeteklé betonové směsi|obrázek 529.
 • Zbylou betonovou směs uložte do místa na stavební parcele určeného pro suť
Obrázek 528. Upravení nerovností na okraji stropu nerezovým hladítkem
Obrázek 529. Očištění zdiva od přeteklé betonové směsi
Obrázek 530. Upravené a očištěné zdivo od betonové směsi
Obrázek 531. Vybetonovaný věnec a stropní systém

Zrání věnce a stropního systému

V letních měsících strop kropte vodou, aby velká vedra neuspěchala vyschnutí, které by mohlo zapříčinit praskliny v betonu. Strop nechte podepřený od vybetonování ještě minimálně 30 dní. V dalších stavebních pracích můžete pokračovat již po 24 hodinách.

Zakrytí komínového systému

Po ztvrdnutí betonové směsi ve stropu opět chraňte horní část komínu proti dešti zakrytím například dřevěnou deskou.

Obrázek 532. Zakrytí horní části komínu ve stropě

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Betonování věnce a stropního systému provádějte za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte vybetonovaný věnec a stropní systém ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.