Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení vodovodního a el. systému studny

1|Vybagrovat výkop

Jak zjistit přítomnost podzemní vody na pozemku

V první řadě si budete muset najít zkušeného proutkaře, aby vám zjistil, zda se vůbec na vašem pozemku podzemní voda nachází. Ten poté určí nejvhodnější místo pro studnu. Budete mít velkou výhodu, pokud takových míst určí více - budete tak mít větší možnost výběru pro umístění studny.

Kam nejlépe umístit studnu

V první řadě byste měli brát v potaz případné umístění studní na sousedních pozemcích. Vždy následující zhotovitel by se měl řídit nepsaným pravidlem umístit studnu pokud možno v co největší vzdálenosti od ostatních. Důvody jsou zcela jasné - nesmíte stávajícím majitelům stáhnout nebo jinak narušit přítok spodní vody a tím narušit dobré sousedské vztahy hned v počátku stavby.

Co je potřeba pro zhotovení studny

Pro zhotovení studny budete v první řadě potřebovat oprávněnou hydrogeologickou firmou posoudit pozemek a následně vypracovat hydrogeologický posudek. Na základě hydrogeologického posudku vypracuje oprávněný projektant projektovou dokumentaci studny. Dále musíte požádat příslušný stavební úřad o územní rozhodnutí o umístění stavby studny a podat žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na zhotovení studny. Tyto veškeré projekty, žádosti a další případné doklady doložíte na vodohospodářský úřad. Po obdržení souhlasu od vodohospodářského a stavebního úřadu můžete zahájit stavební práce na studni.

Kdy studnu zhotovit

Záleží na několika okolnostech. Pokud v počátku stavby nemáte na stavebním pozemku jiný zdroj vody a zhotovení studny každopádně plánujete, nejvhodnější čas vybudování je ještě před samotným zahájením stavby. Tím si nejen zajistíte vodu pro stavbu, ale také do budoucna pro již zmíněné zavlažování zahrady, napouštění bazénu, okrasného jezírka a podobně.

V případě, že zdroj vody na pozemku pro stavbu již mátestudnu plánujete, ale z nějakého důvodu se její výstavbou ještě zabývat nechcete nebo nejste ještě zcela rozhodnuti, bude dobré zhotovit alespoň minimální přípravu pro napojení budoucí studny na zdroj elektrického proudu a uložení vodovodního potrubí. Pokud byste se později bez základní přípravy přeci jen rozhodli studnu zhotovit, bylo by to už složitější a s mnoha zbytečnými kompromisy. A právě o prozatímní přípravě budu v tomto kroku psát. O dokončení a zprovoznění studny se budu dále zabývat ještě v sedmnácté etapě.

Měření vzdálenosti studny od domu

Už v této fázi byste měli vědět, kam přesně umístíte expanzní nádobu a vodovodní a elektroinstalační ovládání studny. Nejvhodnější je bezpochyby garáž nebo v krajním případě technická místnost v domě (pokud nedisponujete garáží). Veškeré náležitosti je samozřejmě dobré nejprve promyslet společně s instalatérem.

Změřte si  vzdálenost od studny skrz základy domu až k přesnému umístění expanzní nádoby a ovládacího vodovodního a elektroinstalačního zařízení. Také zvolte co nejkratší a nejpřímější cestu bez zbytečných ohybů, nebo jen s minimálními ohyby. V případě ostrého ohybu byste později při protahování kabelů skrz chráničku uloženou už v zemi mohli mít problémy. Pro každý případ počítejte navíc s rezervami minimálně dva metry na každé straně.

Domluvení termínu a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín vybagrování výkopu, s elektrikářskou a instalatérskou firmou termín zhotovení elektroinstalačního a vodovodního systémunákup veškerého materiálu s dovozem na stavbu. Stejně jako v předchozích krocích se nejedná o odborně náročnou práci, takže si oba systémy pro studnu můžete zhotovit svépomocí. Na závěr ale každopádně nechte zkontrolovat zhotovení systémů elektrikářem, instalatérem a také stavebním dozorem.

Bagrování výkopu pro el. a vodovodní systém

Pokud máte studnu již zhotovenou, vybagrujte výkop od příslušného prostupu v základových pásech až ke studni. Vybagrovanou zeminu nechte na okraji výkopu. V opačném případě vybagrujte výkop zatím pouze u prostupu v základových pásech a zeminu odvezte na určené místo na stavebním pozemku. Plynulým obloukem vybagrujte případné ohyby.

2|Uložit potrubí do výkopu

Uzavření potrubí

Nejprve uzavřete víčkem nebo lepicí páskou oba konce potrubí, aby nemohlo dojít během stavby k jeho zanášení a tím k případnému zneprůchodnění. Na řádném uzavření konců potrubí si nechte opravdu záležet, protože k další kompletaci můžete přistoupit až za několik dlouhých měsíců.

Uložení potrubí do výkopu

Protáhněte potrubí příslušným prostupem v základových pásech až k přesnému umístění v garáži, nebo technické místnosti a ponechte na místě s dostatečnou rezervou smotané a svázané provázkem. Opačný konec potrubí prozatím nechte ve výkopu u základů také smotaný a svázaný provázkem, pokud ještě nemáte zhotovenou studnu. Pokud studnu máte již zhotovenou, potrubí uložte do celého výkopu až ke studni.

3|Uložit chráničku s kabely do výkopu

Domluvte se s instalatérem a elektrikářem o elektroinstalační přípravě. V mém případě jsem nejprve protáhnul celkem tři kusy elektrických kabelů korugovanou kabelovou chráničkou ještě před protažením skrz prostup v základových pásech a uložením do výkopu. Připomínám, že kabely je lepší protáhnout chráničkou ještě před uložením do výkopu. Jeden kabel je pro přívod elektrického proudu ponorného čerpadla, druhý pro ponorné vodivostní sondy a třetí pro elektronický snímač hladiny.

Uzavření chráničky

Po protažení kabelů nechte přesahovat jejich konec alespoň o 300 mm. Tyto konce kabelů připevněte lepicí páskou k chráničce, aby nedošlo během stavby k jeho nechtěnému vytažení. Současně rovněž uzavřete lepicí páskou chráničky.

Uložení chráničky s kabely do výkopu

Protáhněte chráničku s kabely příslušným prostupem v základových pásech až k přesnému umístění v garáži, nebo technické místnosti a ponechte na místě s dostatečnou rezervou smotané a svázané provázkem. Opačný konec chráničky prozatím nechte ve výkopu u základů také smotaný a svázaný provázkem pokud ještě nemáte zhotovenou studnu. Jestliže studnu již máte zhotovenou, tak chráničku uložte do celého výkopu až ke studni.

4|Zakrýt potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole uložení chráničky s kabely elektrikářem také zaházejte výkop tříděným pískem a po celé jeho délce natáhněte výstražnou fólii - Pozor elektřina. A na závěr výkop také zakryjte zeminou.