Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Betonování základových pásů

1|Spočítat množství betonové směsi

Nejprve si spočítejte přesné množství betonové směsi do základových pásů tř. B15 (C12/15). Potom najděte nebližší betonárku, objednejte dané množství betonu a dohodněte termín vylévání základů. Také raději ještě jednou zkontrolujte veškeré přípravy z první etapy a pořádek na stavebním pozemku. Po příjezdu domíchávače bude vše probíhat poměrně rychle, tak aby nedošlo ke zbytečnému zdržení třeba kvůli nedostatečnému prostoru okolo základových pásů.

Jak vypočítat objem základových pásů

K přesnému spočítání objemu základů použijte stejně jako v první etapě výkres základů z projektové dokumentace. Výpočet objemu určíte pomocí jednoduché rovnice: V = a.b.c. Vynásobte délku krát šířku krát hloubku základových pásů a vyjde vám objem základů v metrech kubických. Po vybagrování základů jsou rozměry vždy o trochu větší. Proto doporučuji především šířku a hloubku pásů raději přeměřit a pro výpočet objemu použít tyto rozměry.

Obrázek 52. Výpočet objemu základových pásů (výkres: M. Tošner - TOVA)

2|Vylít základové pásy betonovou směsí

Bezprostředně před akcí si připravte lopatu, hrábě a stahovací lať s libelami o délce 4000 mm. Počasí se vám asi nepodaří připravit, ale pokud možno nepouštějte se do vylévání základů během deštivého období. Na promáčené a rozbahněné stavební parcele by hrozilo těžkým domíchávačům zapadnutí a dále by také roztahali najeté bahno na pozemní komunikaci ještě kilometr od stavební parcely. Také nebetonujte, pokud teploty klesnou pod nulu. Proto termín vylévání základů obzvlášť konzultujte se stavebním dozorem.

Jak začít vylévat základové pásy

Po příjezdu se domluvte s řidičem, z jakého místa začnete základové pásy vylévat. Zpravidla se začíná z nejvzdálenějšího kraje základů od příjezdové cesty, nebo z nejhůře přístupných míst. Řidiči většinou již bývají zkušení, tak sami nejlépe poradí, odkud bude nejlepší začít vylévat. Domíchávače budou přijíždět postupně a pouze řidiči, takže počítejte také s tím, že budete sami obsluhovat výsypový žlab domíchávače. Ničeho se však nebojte, není to nic složitého, pouze vše probíhá v rychlém tempu. Při vylévání základů jsou tedy potřeba minimálně dva lidé. Samozřejmě více lidí je výhodou a obzvlášť pokud se jedná o základy velkých rozměrů.

Obrázek 53. Vylévání základových pásů betonem

Rozdělení úkolů

Řidič se bude pohybovat s domíchávačem okolo základů a ovládat průtok betonové směsi. Jeden člověk bude převážně držet a směrovat výsypový žlab do základových pásů a koordinovat řidiče k popojíždění nebo couvání. A na dalším nebo dalších pomocnících bude rychle rozhánět betonovou směs hráběmi nebo lopatou. Vylévání betonu z domíchávače probíhá rychle a rychle také bude muset každý rozhánět beton do pásů, aby nedocházelo k hromadění na jednom místě a k následnému vylití z pásů. Během vylévání dejte také pozor na provázek k určení výšky vylití základů. Popřípadě ho při vylévání betonu z domíchávače opatrně přidržujte hráběmi k jedné straně základových pásů.

Obrázek 54. Rozhánění betonu hráběmi v základových pásech

Vylévání vnitřních základových pásů

Nejproblematičtější bývá vylévání vnitřních základových pásů. Není k nim totiž dostatečný přístup. Samozřejmě, že jde nahnat beton z obvodových do středových pásů hráběmi a lopatou - to také budete muset provádět. Ale proč si maximálně neulehčit práci? Proto se během vylévání dohodněte s řidičem, aby k základům také nacouval v místech, kde jsou vnitřní základové pásy. Pro tuto příležitost požádejte řidiče, pokud tak již automaticky neučiní, aby nasadil na výsypový žlab také jeho prodloužení. Tím dosáhnete ještě dále od okraje základů a poté už jen musíte zabrat a opět beton v základových pásech rozhánět do střední části ručními silami.

Obrázek 55. Vylévání vnitřních základových pásů

Upravení betonu v základových pásech

Beton v základových pásech během vylévání postupně upravujte do roviny hráběmi. Vždy nechte vylít beton těsně nad natažený provázek a potom stáhněte hráběmi přebývající vrstvu betonu na úroveň provázku. Rovinu betonu upravujte pouze hráběmi. Pomocí nich také vytvoříte zvrásněný povrch pro lepšího spojení se zdící maltou během následujícího zdění základů tvárnicemi.

Obrázek 56. Upravení povrchu betonu v základových pásech hráběmi

Měření roviny betonu v základových pásech

Na závěr zkontrolujte rovinu základů pomocí stahovací latě s libelami a délkou 4000 mm. Kontrolu proveďte po celé ploše základových pásů. Případné nerovnosti ihned upravte, než beton zcela vytvrdne.

Obrázek 57. Měření roviny betonu v základových pásech

Kam se zbytkem betonové směsi

V domíchávači téměř pokaždé zůstane menší množství betonu. Proto je také dobré s tím předem počítat a připravit fólii o rozměrech alespoň 3000 x 3000 mm. Přebytečný beton nechte vylít na fólii, abyste s ním popřípadě mohli dále pracovat. Můžete ho ihned použít k doplnění do základových pásů, pokud právě při měření stahovací latí zjistíte, že je potřeba v některých místech doplnit. Dále již nepotřebný beton rozdělte lopatou na několik menších částí, aby s ním byla po ztvrdnutí lepší manipulace. Později můžete zbytky betonu upotřebit třeba do základů pro podezdívku a zdivo.

Umístění zemnící zinkované pásoviny

Také na závěr ještě raději zkontrolujte správné umístění vyvedené zemnící pásoviny ze dna základů. Zemnící pásovina pro napojení uzemnění bleskosvodu musí být vyvedena na vnější straně základů. Z bezpečnostních důvodů pásovinu nadále ponechte ohnutou u země a popřípadě také zafixovanou tvárnicí. Umístění zemnící pásoviny pro uzemnění bleskosvodu můžete vidět ve spodní části obrázku 58.

Zemnící pásovina pro napojení uzemnění rozvaděče musí být vyvedena naopak blíže k vnitřní straně základových pásů. Ne však zcela, jako v předešlé variantě. Protože v dalším kroku během zdění základů budete vést pásovinu skrz tvárnice. Zemnící pásovinu ponechte narovnanou a kolmo k základům, tak jak je vidět v horní části obrázku 58. Pokud pásovina nebude držet kolmo k základům, můžete ji zafixovat prknem.

Obrázek 58. Umístění zemnící zinkované pásoviny