Etapy stavby

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Příprava stavební parcely

1|Upravit a uklidit stavební parcelu

Pokud je to nutné a máte patřičné povolení, tak poražte stromy, které by překážely stavbě a nebo jsou již špatné. Odstraňte veškeré křoví i s kořeny. Posekejte trávu sekačkou nebo křovinořezem na nejnižší možnou úroveň. Při sekání křovinořezem nezapomeňte na ochranné pomůcky: pracovní rukavice, ochrannou mřížku nebo brýle a chrániče sluchu. Posekanou trávu ihned sbírejte do sběracího koše a vyprazdňujte na určeném místě pro odpad, popřípadě uhrabte stavební pozemek hráběmi a odstraňte zbylé nečistoty. Objednejte si kontejner nebo pokud máte, tak pomocí svého přívěsného vozíku za auto odvezte veškerý odpad na skládku odpadu.

Obrázek 15. Upravení a uklizení stavební parcely

2|Určit místo pro uložení ornice

Důkladně promyslete a vyberte nejvhodnější místo na pozemku pro uložení ornice. Bude jí hodně! Proto zvažte dostatečně prostorné místo, aby jste nemuseli během stavby zbytečně objednávat a platit firmu na zemní práce kvůli posunutí nebo úplnému přemístění ornice na jiné místo. Důležité je především vybrat takové místo, aby během stavby nikdy nepřekážela při pohybu mechanizované technice na pozemku, obzvlášť při průběžném dovážení stavebního materiálu nebo při zemních prací s bagrem. Ale také si musíte dát pozor, aby jste nezvolili místo, kudy můžete později vést výkop pro uložení různých podzemních systémů. Například pro hadici zemního plynu, vodovodu ze studny nebo různé elektrické kabely a chráničky ze sdruženého pilíře do domu.

K čemu bude ornice potřeba

Ornici budete potřebovat při závěrečných úpravách okolí domu a realizaci okrasné nebo užitkové zahrady. V tomto případě také bude záležet na její kvalitě, ale i množství. Je totiž možné, že ornici ještě budete muset dokupovat. A to z důvodů právě její špatné kvality nebo malého množství. Pokud například budete stavět dům na místě bývalých zemědělských polí, je dost možné, že bude nasycena různými chemikáliemi z hnojiv, díky kterým by se nemuselo zcela dařit okrasným dřevinám a trávě v případě okrasné zahrady a nebo ovocným stromům, keřům a zelenině v případě užitkové zahrady.

Jaké množství zeminy bude potřeba

Jestli vám zemina bude přebývat nebo naopak scházet, bude záležet na výškovém rozdílu stavební parcely a příjezdové komunikaci. A zda tento rozdíl budete chtít vyrovnat. Dále také na výškovém umístění domu. Čím výše nad úroveň pozemku dům postavíte, tím více zeminy na dorovnání budete potřebovat. Samozřejmě také v případě, že budete chtít zvednout okolí na úroveň domu a tím zabezpečit bezbariérový přístup do domu.

A pokud vám zemina bude přebývat, tak ji budete moct prodat nebo třeba darovat za odvoz. Po ornici dobré kvality je dnes totiž velká poptávka. Níže uvedu z jakých výkopů může ornice pocházet.

Ornice pochází z těchto výkopů

 • Vodovodní systém ze studny do domu
 • Elektroinstalační systém ze studny do domu
 • Základy sdruženého pilíře
 • Základy domu
 • Základy garáže
 • Základy podezdívek a zdiva pro oplocení
 • Základy zahradních obrubníků pro chodník a nájezd
 • Elektroinstalační systém hlavní přípojky elektřiny, kabelové televize a telefonu ze sdruženého pilíře do domu
 • Elektroinstalační systém zvonku, elektrického otevírání branky a domovní audio/videotelefon
 • Elektroinstalační systém elektrického otevírání brány
 • Elektroinstalační systém osvětlení okolí domu a zahrady
 • Vodovodní systém z veřejného řádu do domu
 • Vodoměrnou šachtu
 • Plynový systém ze sdruženého pilíře do domu
 • Trativody nebo vsakovací tunely
 • Potrubí z lapače střešních splavenin (gajgrů) do trativodů nebo vsakovacích tunelů
 • Kanalizační potrubí
 • Revizní šachtu kanalizačního potrubí
 • Vodovodní systém závlahy okolí domu a zahrady
 • Betonové pilíře pergoly
 • Vrt nebo studnu
 • Vodovodní systém venkovního bazénu
 • Elektroinstalační systém venkovního bazénu
 • Ze skrývky místa základů
 • Okrasné jezírko
Obrázek 16. Určení místa na stavební parcele pro uložení ornice

3|Určit místo pro uložení suti a tříděného odpadu

V tomto případě platí stejné pravidlo jako při výběru vhodného místa pro uložení ornice z výkopů. Tedy důkladně promyslete a vyberte nejvhodnější místo na pozemku pro odkládání stavební suti a tříděného odpadu. A to takové místo, aby po celou dobu stavby suť nepřekážela při jakémkoli pohybu na stavební parcele, obzvlášť pří práci s mechanizovanou technikou. Bylo by také zbytečné platit již během stavby za její přemístění nebo odvoz, hlavně pokud by jí nebylo ještě zcela dostačující množství pro maximální vytížení nákladního vozu. Tím by vznikaly zbytečné finanční náklady nad rámec rozpočtu. Navíc některý odpad se bude dát použít v průběhu celé stavby. A dále se také dané místo nesmí nacházet v území budoucích výkopů pro uložení různých podzemních systémů.

Jak ovlivnit množství odpadu

Množství odpadu bude záviset na několika faktorech, zejména z jakého stavebního materiálu budete celý dům stavět a jak dokážete být šetrní a kreativní při práci s veškerým materiálem. To znamená například zda použitelné odřezky tvárnic a dalšího stavebního materiálu využijete vhodným způsobem dále. O tom ale podrobněji až v další etapě.

Tříděný odpad

S určením vhodného místa pro ukládání tříděného odpadu to budete mít o dost jednodušší. Většinou ho bývá podstatně méně než stavební suti. A také to bývají většinou drobnosti typu plastových obalů různých tmelů, ochranné obaly stavebního materiálu, nebo opotřebované součásti stavebních nástrojů jako jsou řezné kotouče, úhlové brusky a podobně. Proto také bude vhodné umístit plastové pytle pro tříděný odpad v blízkosti stavební buňky. Pytle můžete kdykoli přemístit nebo odvést na příslušnou skládku odpadu. Mějte vždy připravený pytle na plast, kov a ostatní odpad.

Obrázek 17. Určení místa na stavební parcele pro uložení stavební suti a tříděného odpadu

4|Odebrat skrývku ornice z vytyčeného místa

Posledním úkonem v přípravě stavební parcely je vytvoření co nejlepších podmínek pro zaměření a vytyčení stavby do terénu a následné bagrování výkopů pro základy domu a garáže. Je tedy nutné předem odebrat skrývku z místa budoucích základů. V případě rovného pozemku se skrývkou rozumí tenká vrstva povrchu zeminy. Pokud hodláte stavět na nerovném nebo svažitém pozemku, tak odebíraná skrývka bude samozřejmě silnější.

Přibližné zaměření stavby do terénu

Abyste nemuseli zbytečně odebírat skrývku z větší plochy než je potřeba, tak nejprve budete muset stavbu zaměřit. Přibližné zaměření hravě zvládnete sami, protože v tomto případě zatím nebude záležet na velké přesnosti. Naopak, stavbu zaměřte alespoň o jeden metr větší. Podle zastavovacího plánu tedy zaměřte stavbu do terénu pomocí měřícího pásma a vyznačte vápnem.

Obrázek 18. Přibližné zaměření stavby do terénu

Zakreslení a výpočet stavebních laviček

Po vyznačení základů bude ještě potřeba připravit lavičky pro zaměření stavby geodetickou firmou. Nebude totiž dostačující stavbu zaměřit jen pomocí kolíků, ale stejné zaměření bude muset být provedeno také na lavičky. Kolíky umístěné geodetickou firmou budou během výkopů základových pásů také vybagrovány.

Jak určit počet laviček

Počet hranolů, prken a jejich délky nejlépe určíte zakreslením stavebních laviček do výkresu z projektové dokumentace: Zastavovací plánUmístění laviček a hlavní osy základů jsem znázornil  červeně v obrázku 19. Zastavovací plán jsem použil z projektové dokumentace autorizovaného projektanta Martina Tošnera – TOVA.  Zakreslete a spočítejte tedy potřebný počet hranolů, prken a jejich délky. V případě dvou os vedených souběžně a ve vzdálenosti maximálně jeden metr od sebe, můžete použít jednu širokou lavičkuNedoporučoval bych však v žádném případě použít jednu lavičku na dvě osy základů, mezi kterými je vzdálenost větší než jeden metr. Stavební lavičky by měly mít přibližně níže uvedené parametry.

Součásti stavebních laviček

 • Dřevěný hranol 60 x 60 x 1000 mm
 • Prkno dřevěné 50 x 100 mm a více
 • Vruty do dřeva 6 x 80 mm
Obrázek 19. Zakreslení a výpočet stavebních laviček (výkres TOVA)

Nákup a dovoz materiálu na stavební lavičky

Materiál pro stavební lavičky nejrychleji a patrně také nejvýhodněji seženete na kterékoli pile zpracovávající stavební řezivo. Zajeďte do předem vyhlédnuté pily na zpracování stavebního řeziva a pořiďte si veškeré hranoly a prkna.

Jak nechat řezivo opracovat

Hranoly si pořiďte dlouhé minimálně 1300 mm. Jednu stranu každého hranolu nechte seříznout na pile pod úkosem, aby šly lépe zatlouct do země. Prkna nechte nařezat na potřebné délky. Nebude od věci, když si necháte nařezat pro každý případ o několik hranolů a prken více. Přibližně tři kusy navíc od každého bude postačující. Na zkompletování stavebních laviček budete ještě potřebovat koupit vruty do dřeva o přibližné velikosti 6 x 80 mm. Dopravte veškerý materiál na stavební parcelu i s potřebným nářadím.

Nářadí pro zkompletování stavebních lavček

 • Aku vrtačka 
 • Sada bitů různých velikostí
 • Sada vrtáků do dřeva různých velikostí
 • Kladivo zámečnické 1500g
 • Krumpáč kovaný s násadou
 • Pila okružní
 • Šroubovák křížový
 • Vodováha 1500mm

Ostatní prostředky

 • Pásmo měřící 50 m
 • Tužky zednické
 • Vápno

Kam umístit stavební lavičky

Je velmi důležité v jaké vzdálenosti od vyměřených základů stavební lavičky umístíteLavičky totiž nesmějí byt zatlučeny v těsné blízkosti základů, a to ze dvou důvodů. Nesmějí totiž překážet při bagrování základových pásů. A ve druhém případě by hrozilo jejich poškození, posunutí, nebo také vyvrácení do základových pásů. V tom případě by jste museli znovu nechat stavbu zaměřit do terénu geodetickou firmou. Bezpečná vzdálenost umístění laviček je pět metrů od vyměřených základů alespoň na třech stranách. Je to dostačující vzdálenost mezi lavičkami a základy pro bezpečný pohyb bagru a nákladního vozidla během výkopových prací. Pro lepší názornost uvádím rozmístění laviček na obrázcích 20, 21, 22.

Obrázek 20. Umístění stavebních laviček
Obrázek 21. Umístění stavebních laviček

Umístění stavebních laviček

Připravte si na každý roh zaměřených základů a v dostatečné sedmimetrové vzdálenosti daný počet dřevěných hranolů. Vždy dva hranoly zatlučte do země v patřičné vzdálenosti od sebe. Záleží zda lavička bude určovat jen jednu nebo dvě osy základů. Pokud lavička bude určovat jednu osu základů, mezera mezi hranoly může být přibližně jeden metr. V případě určení dvou os vzdálenost hranolů bude záviset na vzdálenosti dvou os základů. Pokud vzdálenost dvou souběžných os základů bude větší než jeden metr, doporučuji kvůli pevnosti použít dvě stavební lavičky. Dřevěné hranoly musí být řádně zatlučeny do země. Až na ně budete natahovat zednické provázky,nesmí se ani pohnout. Prkna zatím ponechte ve stavební buňce do doby, než vám přijede zaměřit stavbu do terénu geodetická firma.

Obrázek 22. Umístění stavebních laviček

Odebrání skrývky ornice

Po realizaci veškerých příprav můžete pozvat předem dohodnutou firmu na zemní práce, pro odebrání skrývky ornice z vyznačeného místa. Můžete také zkonzultovat s bagristou umístění stavebních laviček, zda mu bude vyhovovat vzdálenost mezi lavičkami a vyznačeným okrajem základů, popřípadě nevhodně umístěné lavičky přesuňte podle jeho pokynů. Bagristovi také předem ukažte místo na stavební parcele pro ukládání ornice. Během odebírání skrývky dohlídněte na precizní provedení práce a ukládání ornice na určené místo

Plánování termínů

 • Dohodněte s firmou na výkopové a zemní práce termín odebrání skrývky ornice
Obrázek 23. Odebrání skrývky ornice
Obrázek 24. Odebrání skrývky ornice
Obrázek 25. Uložení skrývky ornice