Etapy stavby

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Zaměření a vytyčení stavby do terénu

1|Zaměřit a vytyčit stavbu kolíky do terénu geodetickou firmou

Nyní bude následovat nejdůležitější příprava před zaměřením stavby do terénu. Je nutné přesně spočítat výšku umístění první řady tvárnic na základových pásech vylitých betonem. Anebo výšku základové desky, pokud použijete pouze šalování základové desky bez potřeby předchozího vyzdění základů tvárnicemi.

Výpočet a umístění první řady tvárnic v základech

Výšku spočítáte podle výkresu základy z projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o výšku první řady tvárnic. V mém případě výška tvárnic byla 200 mm, jak vidíte na obrázku 26. Dále je také potřeba připočítat vrstvu malty, na kterou budete zdít první řadu tvárnic. To znamená vrstvu malty, kterou nanesete na beton v základových pásech a na který budete zdít první řadu tvárnic. Vrstva zdící malty by měla být dostatečně vysoká pro případnou manipulaci při zdění. Zřejmě se nikomu nepodaří vylít základové pásy s přesností na jeden centimetr. Počítejte tedy s rezervní výškou pro zdící maltu alespoň 50 mm. Vše jsem znázornil v obrázku 26.

Obrázek 26. Výpočet umístění první řady tvárnic (výkres TOVA)

Postup při výpočtu umístění první řady tvárnic

Postup při výpočtu je jednoduchý. Postupuje se shora dolů a sčítají se rozměry na sebe navazujícího veškerého stavebního materiálu. Uvedu příklad sčítání z obrázku 26. Zvýraznil jsem tučným písmem čtyři hlavní body základů.

Sčítání stavebního materiálu v základech

NULTÁ VÝŠKA: 0,0 mm

+
Betonový potěr 70 mm
+
PE fólie: (Nesčítá se pro její zanedbatelný milimetrový rozměr)
+
Polystyren podlahový: 70 mm
+
Hydroizolační asfaltový pás: 10 mm
=

ZÁKLADOVÁ DESKA: – 150 mm

+
Tvárnice: 200 mm
+
Tvárnice: 200 mm
+
Zdící malta: 50 mm
=
BETON DO ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ tř. B15: – 600 mm
+
Kačírek 16/22 mm: 100 mm
=
DNO ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ: – 700 mm

Rekapitulace výpočtů

 • NULTÁ VÝŠKA: 0,0 mm – Výchozí bod, od kterého se počítají veškeré rozměry v obou směrech – jak směrem dolů, tak nahoru po celou dobu stavby.
 • ZÁKLADOVÁ DESKA: – 150 mm: Od nulté roviny do mínus 150 mm.
 • BETON DO ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ tř. B15: – 600 mm: Od mínus nulté roviny do mínus 600 mm.
 • DNO ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ: – 700 mm: Od mínus nulté roviny do mínus 700 mm. Do této hloubky jsou od nulté výšky vybagrovány základové pásy.

Zaměření a vytyčení stavby kolíky do terénu

Ve smluvený termín a krátce před příjezdem geodetické firmy si připravte na stavební parcele tužku, popřípadě tenký fix, aku vrtačku s bitem a vruty do dřeva. Dále připravte ke každé lavičce patřičná prkna. Geodetická firma bude před zaměřováním od vás požadovat také podklady pro vytyčení stavby.

Podklady pro vytyčení stavby do terénu

 • Projektová dokumentace – Zastavovací plán
 • Projektová dokumentace – Půdorys 1. NP

Dohodnutí převodu zaměřené stavby na lavičky

Po příjezdu geodetické firmy si domluvte, aby vám zaměření stavby také převedli na vaše připravené lavičky. Bylo by zbytečné poté ještě shánět někoho dalšího s nivelačním přístrojem, nebo si převáděl zaměření na stavební lavičky sám hadicovou vodováhou. Firma vám tedy následně zaměří a vyznačí stavbu zatlučením dřevěných kolíků do terénu. Každý kolík ještě opatří přesným označením stavby zatlučeným hřebíkem na jeho vrcholu. Během zaměřování a vytyčování stavby bude doposud vaším jediným úkolem maximálně fotografovat.

Obrázek 27. Zaměření a vytyčení stavby kolíky do terénu geodetickou firmou

2|Zaměřit a vytyčit stavbu na stavební lavičky geodetickou firmou

Po zaměření a vytyčení stavby kolíky do terénu požádejte geodetickou firmu opřevedení zaměřené stavby také na vaše stavební lavičky. Abyste nezdržovali firmu, tak již mějte připravená prkna u každé lavičky, vruty do dřeva a aku vrtačku. Jediné, co od vás firma v tuto chvíli bude potřebovat, je stanovenou nultou výšku.

Jak převést míry a zkompletovat stavební lavičky

Takže vždy po zaměření nulté výšky firmou na dřevěné kolíky stavebních laviček připevněte pomocí vrutů prkno. Není důležité, zda prkno umístíte nad nebo pod vyznačené rysky, ale musíte dodržet umístění prken na každé stavební lavičce stejným způsobem. Prkno připevněte opravdu pevně raději několika vruty. Během stavby základů budete totiž na lavičky pevně vázat a napínat zednické provázky, takže by mohlo dojít k uvolnění některého z prken. Po vyznačení nulté výšky a zkompletování veškerých stavebních laviček firma také dále musí vyznačit stavbu na stavební lavičky. Stavbu vyznačte na lavičky ryskou pomocí tenké tužky nebo fixu a ještě zatlučením malého a tenkého hřebíku na hranu prkna. Po zaměření a vytyčení stavby do terénu vám geodetická firma dodá: PROTOKOL o podrobném vytyčení stavby do terénu.

Obrázek 28. Zaměření a vytyčení stavby na lavičky geodetickou firmou

3|Vyznačit stavbu do terénu vápnem

Po ukončení zaměřování stavby geodetickou firmou můžete ihned pokračovat v dalším vyměřování a hlavně vyznačení stavby do terénu vápnem. Budete potřebovat následné vybavení, nářadí a příslušenství.

Vybavení pro vyznačení stavby do terénu

 • Výkres z projektové dokumentace: Základy
 • Pásmo měřící
 • Provázek
 • Vápno
 • Vědro stavební
 • Fanka zednická

Spojení kolíků provázkem a vyznačení stavby vápnem

Připravte si vápno do vědra a zednickou fanku na nabírání vápna. Natáhněte provázek po celém obvodě vyznačené stavby čímž spojíte všechny dřevěné kolíky. Postupně sypte vápno po obvodě vyznačené stavby přímo na provázek a v dostatečném množství. Po označení celého obvodu základů vápnem smotejte zpět veškerý provázek. Natažený provázek po obvodě vyznačené stavby a částečné vysypání vápnem je znázorněno v obrázku 29. Celkové označení stavby vápnem je znázorněno na obrázku 30.

Obrázek 29. Vyznačení stavby do terénu provázkem
Obrázek 30. Vyznačení stavby do terénu vápnem

Vyznačení vápnem vnitřní nosné zdivo, schody a komín

Je také třeba vyznačit vnitřní nosné zdivo a popřípadě schody do patra a komín. Zaměření těchto náležitostí geodetická firma neprovádí, takže si budete muset tyto zbývající části zaměřit sami. To už je však jednoduché a zvládnete to pomocí pásma.

Zaměřte tedy nosné zdivo a popřípadě další vnitřní části podle výkresu z projektové dokumentace: Základy. Pro lepší přehlednost a viditelnost bude dobré vyznačit vždy oba kraje nosného zdiva. Alespoň později při výkopu základových pásů bude naprosto jasné v jakých místech bagrovat. Vše raději několikrát propočítejte a přeměřte. Vyznačení vnitřního nosného zdiva, schodiště a komínu je znázorněno na obrázku 31.

Obrázek 31. Vyznačení vápnem vnitřní nosné zdivo, schody a komín