Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zdění základů domu (první část)

1|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítejte si podle výkresu Základy ze stavební dokumentace přibližné množství stavebního materiálu na stavbu základů. Výpočet proveďte s dostatečným předstihem a domluvte s dodavatelem termín dovozu materiálu na stavební parcelu. Termín dovozu materiálu můžete domluvit již na druhý den po vylití základových pásů. Proč právě druhý den po vylití pásů se dozvíte níže v kroku: Dovoz a rozmístění stavebního materiálu.

Tvárnice

Podle rozměrů tvárnic navrhnutých projektantem spočítejte jejich přibližný počet. Berte v potaz prořezy, a proto objednejte o několik kusů tvárnic navíc. Pokud budete betonovat pouze jednu řadu tvárnic a hned poté bude následovat základová deska, tak před vylitím základové desky vás ještě čeká šalování základů pomocí dřevěných prken. Já měl v obou případech více jak jednu řadu tvárnic, takže jsem místo šalování mohl pokaždé použít poslední (horní) řadu tvárnic namísto zhotovení dřevěného šalování. V praxi to znamená, že pro poslední (horní) řadu základů jsem použil tvárnice užších rozměrů. Tím vznikl potřebný schod po celém obvodě a uvnitř základů. Vylitá základová deska má tedy na čem sedět. Pro lepší názornost publikuji v dalších krocích obrázky zdění základů.

Jaké tvárnice použít

Nejvhodnější je vybrat tvárnice pouze s malými výřezy pro uložení žebrové oceli, která se používá pro zpevnění základů. Někteří výrobci ale dělají tvárnice se  sníženými bočními stranami po celé ploše. U těchto tvárnic nastane ale problém v případě vyskládání další řady z užších tvárnic. Užší tvárnice nemají oporu po celé spodní ploše a tudíž nejdou ani použít v případě ukončovací řady místo dřevěného šalování. Po usazení na široké tvárnice se sníženými stranami se převrhnou do základů. Detailně i s obrázky vše popisuji v kroku- Zdění základů domu (druhá část)|2/vyztužit tvárnice betonářskou výztuží.

Žebrová ocel 12mm

Opět použijte pro přibližný výpočet výkres Základy z projektové dokumentace. Žebrová ocel (roxory) se vkládá ve dvou rovnoběžných řadách do tvárnic od šířky 200 mm. Tedy každá řada tvárnic bude vyztužena dvěmi souběžnými řadami žebrové oceli. V tomto případě také počítejte s prořezy a navíc se vzájemnými přesahy

Cement a tříděný písek

Můžete si spočítat také obsah každé tvárnice a podle dalších propočtů spočítat, kolik pytlů cementu a písku budete potřebovat. Jednodušší ale bude, když pro začátek necháte přivést přibližně sto pytlů cementu a jeden nákladní vůz tříděného písku. Záleží samozřejmě na velikosti základů. Ale písek budete potřebovat v průběhu celé stavby, takže ho stejně několikrát budete objednávat. A cement použijete nejen pří míchání betonu na zdění první řady tvárnic, ale také pro vylití tvárnic betonem.

Štěrk nebo kačírek 4/8mm

Kamenivo se používá pro zvýšení pevnosti betonu. Štěrk nebo kačírek budete používat při míchání betonu pro vylití tvárnic a také do základů pod základovou desku. Vyplnění obsahu základů ale budu popisovat v dalších krocích. Štěrk je lepší z hlediska lepšího spojeníbetonem, ale je také dražší. Můžete si také již předem spočítat kolik štěrku nebo kačírku budete potřebovat na celé základy. Opět bych ale prozatím nechal přivést jeden nákladní vůz štěrku nebo kačírku frakce 4/8 mm. Já zvolil v obou případech kačírek. Jestli zvolíte štěrk či kačírek se poraďte s projektantem, nebo se stavebním dozorem.

Obrázek 59. Spočítání stavebního materiálu (výkres TOVA)

2|Dovézt a rozmístit stavební materiál

Umístění tvárnic

Po příjezdu nákladního vozu ze stavebnin nechte složit tvárnice pomocí hydraulické ruky do vnitřního prostoru základů. Tím si výrazně ulehčíte a zkrátíte práci při další manipulaci s tvárnicemi. Palety umístěte vždy mimo základové pásy. Na lavičky natáhnete později provázky tak, aby palety nepřekážely v ose provázků. Přibližné rozmístění palet s tvárnicemi můžete vidět na obrázku 60.

Obrázek 60. Dovoz a rozmístění stavebního materiálu

Umístění žebrové oceli a cementu

Žebrovou ocel nechte složit poblíž základů na místo, kde se nebude plést. S cementem máte více možností. Pokud se stavební parcela nachází například na samotě, tak samozřejmě pytle hned naskládejte do stavební buňky. Pokud je parcela v zástavbě dalších již obydlených domů a myslíte si, že nehrozí odcizení, cement ponechte na paletách poblíž místa s míchačkou. Samozřejmě nezapomeňte mít stále po ruce fólii na přikrytí, kdyby začalo pršet. Na noc pytle s cementem pokaždé překrývejte fólií.

Umístění písku a kameniva

Pro písek a štěrk se pokuste vybrat takové místo, které pokud možno nebudete téměř po celou stavbu měnit. Nebylo by vhodné střídat často místa uložení, protože byste vždy o trochu materiálu přišli složením rovnou na zeminu. Také počítejte s prostorem pro stavební míchačku. Nejvhodnější postavení míchačky je právě v těsné blízkosti písku a kameniva. Z toho jasně vyplývá, že byste měli vybrat vhodné umístění také poblíž základů. Vhodným a blízkým umístěním si ušetříte mnoho sil a času.

Celkové rozmístění stavebního materiálu

Rozmístění stavebního materiálu můžete vidět na obrázku 61. Kačírek a písek jsem průběžně ukládal na stejné místo vedle sebe a poblíž základů. Vhodné místo je také v těsné blízkosti stavební buňky s uloženým cementem a stavební míchačkou. Žebrovou ocel jsem uložil na okraj stavební parcely a poblíž základů. Podařilo se mi najít vhodné místo, kde jsem měl vše potřebné blízko sebe. Mezi základy a materiálem kdykoliv pohodlně projel nákladní vůz s dalším stavební materiálem. Vybrané místo se také nenachází v oblasti případného bagrování kvůli uložení jakýchkoliv podzemních sítí..

Obrázek 61. Dovoz a rozmístění stavebního materiálu

3|Natáhnout zednické provázky na stavební lavičky

Již druhý den po vylití základových pásů a vytvrdnutí betonu můžete pokračovat v dalších stavebních krocích. Že je v první řadě lepší nejprve dopravit a rozmístit palety s tvárnicemi do prostoru základů, jsem už zmínil v předchozím kroku. Potom tedy můžete přistoupit k dalšímu kroku - a to je natažení zednického provázku na stavební lavičky. Provázky natáhněte na lavičky tak, že je několikrát omotáte o příčné prkno a zavážete na uzel, aby se nemohly samovolně povolit. První omotání provázku musí být přes vyznačenou rysku geodetickou firmou a vyvedeno do prostoru základových pásů. Další několikáté omotání a přivázání provázku proveďte v těsné blízkosti. Detailní připevnění provázku na stavební lavičku je znázorněné na obrázku 62.

Obrázek 62. Natažení zednického provázku na stavební lavičky
Obrázek 63. Natažení zednického provázku na stavební lavičky a kontrola rozměrů (výkres TOVA)

Přeměření rozměrů základů domu

Zkontrolujte pásmem veškeré rozměry podle výkresu Základy z projektové dokumentace. Nezapomeňte také zkontrolovat,  jestli souhlasí úhlopříčné rozměry základů. Jaké rozměry základů zkontrolovat jsem vyznačil červenými ryskami na obrázku 63. V rozích základů se musí provázky vzájemně dotýkat a také svírat pravý úhel, tak jako je znázorněné na obrázku 64.

Obrázek 64. Natažení zednického provázku na stavební lavičky
Obrázek 65. Kontrola zednických provázků v rozích základů

Přeměření vzdálenosti betonu od zednických provázků

Poslední kontrola se týká vylití betonu v základových pásech do správné výšky. Kontrolu proveďte pomocí svinovacího metru přeměřením správné vzdálenosti betonu v základových pásech od natažených zednických provázků. Vzdálenost provázků zkontrolujte po celém obvodě základů a přibližně po každém druhém metru. Pokud objevíte nějaké vyvýšené místo a bude se jednat například o zbytek odpadlého betonu, odsekněte ho kladivem. Pokud narazíte na místo, které uniklo vaší pozornosti při povrchové úpravě těsně po vylití základů a nedopatřením je vyšší, později během zdění první řady základů tvárnice v jejich spodní části seřízněte o potřebné centimetry.

Nalezení nejvýše položeného rohu základů

A na závěr měření najděte nejvýše položený roh základů. To znamená, že také změříte ve všech rozích základů vzdálenost betonu v základových pásech od provázku. Od nejvýše položeného rohu stavby začnete zdít první řadu tvárnic. Tomu ale bude nejprve předcházet založení rohů základů. Měření vzdálenosti betonu od provázku můžete vidět na obrázku 66. Základy jsem zdil tvárnicemi vysokými 250 mm. Jak vidíte na obrázku, provázky jsou ve výšce 300 mm. Pro zdění první řady tvárnic tedy zbývá plánovaných 50 mm.

Obrázek 66. Přeměření vzdálenosti betonu od zednických provázků

4|Založit rohy základů a vyzdít první řadu tvárnic

Před samotným zděním si zatím můžete připravit tvárnice jejich rozmístěním z palet podél základových pásů. Rozmístit si můžete vždy buď jednu, nebo rovnou všechny řady naráz. Po rozmístění však tvárnice nesmí překážet nataženým provázkům. Tak budete mít vždy každou tvárnici v těsné blízkosti zdění a nebudete se muset zdržovat přinášením každé zvlášť.

Příprava nářadí, materiálu a malty

Dále si připravte stavební míchačku, vodu, pytle cementu a další potřebné nářadí a příslušenství, které jsem podrobně rozepsal ve stavebním plánu. Jak už jsem zmínil v předešlém kroku, umístěte míchačku v těsné blízkosti tříděného písku. Umíchejte si v míchačce první várku betonu v poměru písku k cementu 3:1. Tedy tři lopaty písku a jednu lopatu cementu. Maltu řeďte vodou podle potřeby. Pro zdění první řady tvárnic umíchejte maltu sušší. To znamená v takové konzistenci, aby po nanesení na základové pásy udržela těžkou tvárnici, až do jejího zklepání na výšku zednického provázku. Jednoduše řečeno, tvárnice se po uložení nesmí samovolně bořit do malty.

Založení rohů základů

Zednické provázky na stavebních lavičkách máte natažené, beton umíchaný, tvárnice rozmístěné a nářadí připravené. Tedy můžete začít zakládat všechny rohy základů. V mém případě jsem rohy založil dvěmi tvárnicemi, protože jsem přesvědčený, že se tak založí přesněji, než pouze jednou v každém rohu základů.

Nanesení malty a uložení tvárnic

Naneste zednickou lžicí maltu do rohu základů ve větším množství převyšující daných 50 mm. Maltu lžicí lehce uhlaďte do roviny a uložte na něj tvárnici. Tvárnici přesně usaďte na úroveň zednických provázků doklepáním gumovou palicí. Hrany tvárnic musí těsně kopírovat zednický provázek, tak jako na obrázku 67 a 68. Správné uložení tvárnic ještě kontrolujte vodováhou příčně a podélně a také vertikálně - obrázek 69. Nakonec beton po stranách tvárnic uhlaďte pod přibližným úkosem jako na obrázku 70. Ne však na místě pokračování zdění dalších tvárnic. Tam maltu odkrojte těsně se zakládajícími tvárnicemi, až na základový pás.

Založené rohy základů a co dál

Nyní máte založené rohy základů a také především přenesené míry z laviček na založené rohy. Stavební lavičky ale ještě budou potřeba při zdění celé první řady základů, takže je ponechte na svém místě bez jakýchkoliv změn. Pouze sundejte veškeré provázky z laviček a vyčkejte do druhého dne na vytvrdnutí malty.

Vyvedení zemnící pásoviny v rozích stavby

Všimněte si přesného vyvedení zemnící pásoviny u tvárnic založeného rohu na obrázku 71. Přibližně takto by vám mělo vyjít uložení zemnící pásoviny a vylití základových pásů betonem.

Obrázek 67. Založení rohů základů
Obrázek 68. Založení rohů základů podle zednických provázků
Obrázek 69. Měření založení rohu základů vodováhou
Obrázek 70. Uhlazení zdící malty
Obrázek 71. Založení rohů základů

Zdění první řady tvárnic

Nejdříve vyzděte první řadu tvárnic pouze po obvodě základůaž potom dozděte tvárnice pro vnitřní nosné zdivo, komín a schody. Proto během zdění obvodů v místě napojování nenechávejte uhlazený beton, ale na šířku tvárnice beton precizně odkrojte až na beton v základových pásech.

Obrázek 72. Napojování tvárnic

Natahování zednických provázků

Napněte zednický provázek na stavební lavičky té strany základů, kterou budete zdít. Celkem nezaleží, kterou stranou začnete. Je totiž zbytečné mít stále napnuté všechny provázky, protože by se vám pletly při dovážení betonu a vůbec při celkovém pohybu v prostoru základů.

Obrázek 73. Zdění první řady tvárnic

Nanesení malty a zdění tvárnic

Postup zdění je stejný jako při zakládání rohů. Umíchejte si maltu ve stejné hustotě - suchou maltu. Naneste beton rovnoměrně na základový pás a usaďte do něj tvárnici. Gumovou palicí tvárnici poklepáním snižte na úroveň zednického provázku a za stálého měření vodováhou do přesné roviny. Pokud zklepete tvárnici pod úroveň provázku, celý proces opakujte. Každou tvárnici vždy raději třikrát přeměřte vodováhou ve všech směrech, než budete pokračovat v dalším zdění. Také stále hlídejte přesné kopírování vnějších hran tvárnic zednickým provázkem, jako na obrázku 72. Rovinu zdění můžete pro jistotu kontrolovat též stahovací latí s libelami o délce 4000 mm.

Řezání tvárnic

Během zdění se neobejdete bez řezání tvárnic, protože téměř na každé straně budete muset vkládat zkrácenou tvárnici na míru. Změřte zbývající prostor mezi tvárnicemi. Míru přeneste na tvárnici a pomocí stavebního úhelníku vyznačte z obou protilehlých stran rysku. Tvárnici uřízněte úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Předem ještě dejte pozor na správné nasměrování zámků tvárnic. Celkový pohled na zkrácenou tvárnici a správné určení zámků je na obrázku 74. Již vloženou zkrácenou tvárnici můžete vidět na horním obrázku 73Po dozdění celého obvodu základů už nejsou potřeba stavební lavičky a tudíž je můžete demontovat.

Obrázek 74. Řezání tvárnic
Obrázek 75. Vyzděná první řada tvárnic po obvodě základů

Zdění první řady tvárnic uvnitř základů

Po vyzdění obvodových tvárnic můžete začít napojovat a zdít vnitřní tvárnice pro nosné zdivo, komín a schody. Také si nejdříve rozmístěte tvárnice z palet podél vnitřních základových pásů. Podle výkresu Základy z projektové dokumentace si naměřte a označte na obvodové tvárnice místa napojení. Pro měření použijte svinovací metr nebo pásmo, jako na obrázku 76. Poslední příprava před zděním je zhotovení nájezdu přes obvodové tvárnice. Jako nájezd můžete použít dřevěné podlážky nebo silné OSB desky a podobně. Nájezd můžete vidět v pravém horním rohu posledního obrázku 78. Tentýž obrázek také znázorňuje kompletní vyzdění první řady tvárnic.

Obrázek 76. Naměření a označení vnitřních napojení tvárnic

Nanesení malty a zdění tvárnic

Natáhněte zednické provázky na označené míry přes obvodové tvárnice a konce namotejte a zatěžkejte tvárnicí. Natažení provázku je dobře znázorněné na obrázku 77. Zednické provázky musejí přesně kopírovat označenou míru na obvodových tvárnicích a musejí být řádně napnuté. Způsob zdění je naprosto stejný jako doposud. Přesnost zdění také průběžně kontrolujte vodováhou a metrem či pásmem.
 
Po vyzdění první řady tvárnic již stavební lavičky nejsou potřeba a můžete je demontovat.
 
Dále následuje protažení veškerých systémů skrz základy, které popíši v několika následujících krocích.
Obrázek 77. Natažení a zatěžkání provázku tvárnicí
Obrázek 78. Vyzděná první řada tvárnic základů