Etapy stavby

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře

Zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Během zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy Půdorys 2. NP|obrázek 610 a Svislý řez|obrázek 611.

Obrázek 610. Půdorys 2. NP - Zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 611. Svislý řez - Zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Jak naplánovat dovoz stavebního materiálu

S plánováním rozpočtu stavebního materiálu je postup stále stejný, jako v předchozích třech krocích této páté etapy: Založení rohů stavby na stropě | Zdění první řady obvodového a nosného zdiva na stropě | Zdění železobetonového věnce v patře.

Abyste ušetřili čas a především náklady za dopravu, je důležité dovoz stavebního materiálu stále důkladně plánovat tak, aby přijel nákladní vůz pokud možno zcela vytížený a co nejméně krát s přihlédnutím k volnému prostoru na stropě.

Dovoz stavebních nosných překladů naplánujte dopravit zvlášť až na samý závěr zdění štítů, abyste je mohli pomocí hydraulické ruky nákladního vozu rovnou uložit na zdivo. Ušetříte tím náklady na objednání jeřábu. 

Dále je dobré také myslet zase alespoň pár kroků dopředu. Po stavbě dřevěného krovu budete muset dozdít štíty a obezdít vnější a vnitřní stranu pozednic. A po zhotovení celé střechy celé střechy Vás čeká rozsáhlé zdění vnitřního nenosného zdiva v patře. Jedná se o další velké množství stavebního materiálu a proto je na místě opět připomenout, jak je důležité ušetřit spoustu času a velké námahy. Po vyzdění štítů a uložení stavebních nosných překladů nechte dopravit a pomocí hydraulické ruky nákladního vozu složit pokud možno veškeré palety s příčkovkami pro obezdění pozednic a tvárnicemi pro vnitřní nenosné zdivo rovnou do patra. Po uzavření stavby střechou byste tak již nemohli stavební materiál uložit do patra a museli byste jej vynášet ručně

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro štíty

Pokud jste si nespočítali a neobjednali veškerý stavební materiál pro zdění celého podkroví nebo patra v předchozích třech krocích, proveďte veškeré výpočty a objednávky v tomto kroku.

Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 610 a Svislý řez|obrázek 611, přibližné množství tvárnic pro zdění obvodových štítů a popřípadě štítů vnitřního nosného zdiva. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik tvárnic navíc. Zbylé použijete v dalším stavebním kroku a etapě.

Podle množství palet s tvárnicemi můžete také určit vhodný počet pytlů zdící malty. Orientačně vychází jeden pytel zdící malty na jednu paletu velkých tvárnic. Zdící maltu nedoporučuji objednávat ve velkém množství během zdění hrubé stavby v zimním období. Pytle jsou náchylné k navlhnutí a následnému ztvrdnutí

Spočítání a objednání stavebních nosných překladů

Objednejte si s dostatečným předstihem stavební nosné překlady do patra podle výkresu z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 610. Nosné překlady nechte dopravit na stavbu až po vyzdění štítů, pokud budete mít možnost uložit je pomocí hydraulické ruky nákladního vozu rovnou na své místo na zdivu. V opačném případě je nechte dopravit s veškerým stavebním materiálem pro tento stavební krok. A dále si předem zajistěte jeřáb pro jejich uložení na zdivo. 

Spočítání a objednání stavebního materiálu pro vnitřní nenosné zdivo v patře

Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 610 a Svislý řez|obrázek 611, přibližné množství tvárnic pro zdění vnitřního nenosného zdiva v patře. 

3|Dovézt a rozmístit stavební materiál

Rozmístění tvárnic z palet na stropě

Po dovozu první části můžete stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu na strop do blízkosti místa zdění štítů. Dále ani již nebude potřeba tvárnice nijak rozmísťovat.

Palety s tvárnicemi pro vnitřní nenosné zdivo uložte do volného prostoru na stropě. Dbejte pouze abyste je neuložili do přesného místa zdění vnitřních příček a nemuseli pak zbytečně celé palety ručně přemísťovat.

Připravení tenkovrstvé zdící malty 

Tenkovrstvou zdící maltu řádně namíchejte pouze s vodou a podle doporučení výrobce. Ředění malty vodou se mírně liší podle ročního období.

V letních měsících při teplotách pohybujících se kolem třiceti stupňů Celsia, míchejte zdící maltu řidší, než v ostatních měsících. Ve velkých vedrech totiž zdící malta v maltovníku rychle vysychá a houstne. To způsobuje následné špatné natahování a roztírání. V neposlední řadě vysoká hustota zdící malty způsobuje větší spáry mezi tvárnicemi a tím mohou vznikat nepřesnosti při zdění. Z tohoto důvodu po celou dobu zdění ve vysokých teplotách zdící maltu průběžně řeďte a rozmíchávejte. Také nezapomínejte právě především v letních měsících tvárnice vlhčit pomocí smetáku a vody.

V chladnějším období namíchaná zdící malta drží svou konzistenci po výrazně delší dobu. Během nízkých teplot pod bodem mrazu výrobci nedoporučují používat zdící malty pro jejich možné zhoršení pojivých vlastností. 

Obrázek 612. Příprava zdící malty

4|Vyzdít štíty tvárnicemi

Zděte tvárnice naprosto stejným způsobem jako doposud a stále s velkou pečlivostí a přesností. Správné uložení každé tvárnice kontrolujte nejprve hmatemoblasti spár. Mezi správně uloženými tvárnicemi musí být plynulý přechod bez sebemenších hran. Po uložení každé tvárnice zkontrolujte roviny vodováhou v horizontálním a vertikálním směru

Tvárnice pokračujte zdít ve štítu také na tenkovrstvou zdící maltu nataženou hřebenovým hladítkem s velikostí zubů 5 mm. Vytlačenou zdící maltu ze spár ihned odstraňte zednickou lžící. Pokud byste ji neodstranili a nechali ztvrdnout, museli byste před instalováním tepelné izolace a omítky veškeré vnější a vnitřní zdivo pracně přebrousit. Před instalováním jakéhokoli dalšího stavebního materiálu musí být zdivo čisté a hladké.

Ve vysokých letních teplotách tenkovrstvá zdící malta na tvárnicích rychle zasychá. Proto každou spodní řadu vyzděných tvárnic pravidelně těsně před dalším zděním vlhčete vodou pomocí smetáku.

Zdění štítů tvárnicemi

Zdění každého štítu vždy nejprve začněte od jeho středu nebo od prostorů pro balkonové dveře a okna|obrázek 614. Každý štít zděte pod pomyslným sklonem střechy, tedy do pyramidy a kaskádovitě|obrázek 616, 617 a 618. Vyzděte veškeré štíty do stanovené výšky pro uložení stavebních nosných překladů.

Nadále dodržujte během zdění správné překládání tvárnic přes spáry. Spáry mezi tvárnicemi spodních řad by měly vycházet přibližně na střed dalších tvárnic v následujících horních řadách|obrázek 617. Pokud zdíte tvárnicemi s postranními pery, vždy je v rozích stavby na vnější straně zbruste škrabákem na pórobeton.

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Očistěte horní plochy zdiva od prachu smetákem 
 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou přesné umístění oken ve štítech
 • Navlhčete horní plochy zdiva vodou  
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na tvárnice|obrázek 613.
 • Uložte tvárnici na tenkovrstvou zdící maltu|obrázek 614.
 • Doklepte tvárnici gumovou palicí do roviny za stálého přeměřování vodováhou vertikálně a horizontálně|obrázek 614.
 • Odstraňte přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
 • Správně važte přes sebe jednotlivé spáry tvárnic v každé řadě|obrázek 617.
Obrázek 613. Natažení tenkovrstvé zdící malty na tvárnice
Obrázek 614. Založení štítu tvárnicemi
Obrázek 615. Zdění štítů tvárnicemi v patře
Obrázek 616. Zdění štítů tvárnicemi v patře pod stejným sklonem střechy
Obrázek 617. Vyzdění štít tvárnicemi v patře
Obrázek 618. Vyzděné vnitřní nosné zdivo pod stejným sklonem střechy

Zdění zkrácených tvárnic

Během zdění hrubé stavby se budete po celou dobu stále setkávat se zkracováním tvárnic a příčkovek. Při zaměřování veškerých rozměrů musíte počítat s dostatečným prostorem pro tenkovrstvou zdící maltu. Proto veškeré rozměry během zkracování vyznačujte na tvárnice o tři milimetry kratší. Postup zkracování a následného zdění pro připomenutí zopakuji:

 • Změřte prostor mezi tvárnicemi v řadě 
 • Vyznačte míru pomocí stavebního úhelníku na tvárnici přibližně o tři milimetry kratší
 • Přeřízněte tvárnici na požadovanou míru pilou na pórobeton s přiloženým Ytong úhelníkem
 • Přebruste případné nerovnosti na zkrácené straně tvárnice škrabákem na pórobeton
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na strop
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční (zkrácenou) stranu tvárnice 
 • Uložte zkrácenou tvárnici na své místo do zděné řady
 • Doklepte gumovou palicí na stejnou úroveň sousedních tvárnic a zednického provázku
 • Přeměřte přesné uložení tvárnice do roviny velkou a malou vodováhou
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic

Vyřezávání tvárnic pro vedení systémů

Během zdění štítů pokračujte ve vyřezávání prostorů ve tvárnicích pro vedení veškerých systémů z přízemí do patra a na střechu. Výřezy provádějte přesně na místech určených podle stavebního projektu. Výřezy vyznačte a vyřízněte ve tvárnici ještě před uložením do řady na zdící maltu. Systémy vedené z přízemí do patra a na střechu zpravidla bývají: Odkouření plynového kotle|obrázek 619. a odvětrání odpadního potrubí WC|obrázek 621. Pro ilustraci jsem ponechal stejné obrázky i když neznázorňují vedení systémů ve štítu.

Nevyřezávejte otvory větší, než jsou jednotlivé systémy, abyste zbytečně nezmenšili tloušťku zdiva více, než je potřeba. Vyřízněte otvory vždy větší maximálně o 10 mm. Po rozvedení veškerých systémů otvory následně vyplníte tenkovrstvou zdící maltou a montážní pěnou. 

 • Naměřte velikost výřezu svinovacím metrem 
 • Zakreslete výřez pomocí stavebního úhelníku na příslušnou tvárnici větší maximálně o 10 mm
 • Vyřízněte výřez ve tvárnici ruční pilou na pórobeton
 • Přebruste výřez škrabákem na pórobeton
 • Uložte tvárnici s výřezem na své místo do tenkovrstvé zdící malty
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
Obrázek 619. Vyříznuté otvory ve tvárnicích pro vedení odkouření plynového kotle z přízemí
Obrázek 620. Odvětrání odpadního potrubí WC z patra

Vzájemné vázání tvárnic tvárnic v jednotlivých řadách 

Během zdění dodržujte správné vázání tvárnic přes sebe. Spára spodních dvou tvárnic by měla vycházet přibližně na střed uložené tvárnice v další horní řadě|obrázek 621.

Obrázek 621. Vzájemné vázání tvárnic v jednotlivých řadách

Broušení tvárnic škrabákem

Na zabrušování nerovností, hran nebo celých ploch tvárnic použijte škrabák na pórobeton|obrázek 622. Škrabák se rychle opotřebovává, proto doporučuji brousit celé plochy tvárnic v krajních případech maximálně do 10 mm. Pokud budete muset odstranit silnější část tvárnice, použijte k tomu raději pilu na pórobeton.

Obrázek 622. Broušení tvárnic škrabákem na pórobeton

Vyrovnání tvárnic zdící maltou

Případné nerovnosti můžete vyrovnat ne pouze přebroušení jednotlivých tvárnic, ale také nanesením většího množství zdící malty až do tloušťky přibližně 50 mm.

Vkládání spojky zdiva mezi tvárnice

Přípravu pro ukotvení vnitřních nenosných příček k vnitřnímu nosnému a obvodovému zdivu provádějte také během zdění štítů pomocí spojky zdiva. Výrobce stavebního materiálu Ytong má k tomu určené své - spojky zdiva. Spojky zdiva se vkládají mezi tvárnice již během zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva. Takže pouze pokračujte v zaměřených a vyznačených umístění z předchozího stavebního kroku: Zdění obvodového a nosného zdiva v patře. Nebo umístění vnitřních nenosních příček zaměřte a vyznačte až nyní podle výkresu z projektové dokumentace Půdorys 2. NP|obrázek 610. 

 • Naměřte a vyznačte na zdivo umístění vnitřních nenosných příček|obrázek 623.
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem na tvárnici tenkovrstvou zdící maltu
 • Vmáčkněte do tenkovrstvé zdící malty poloviční část spojky zdiva|obrázek 624.
 • Uložte tvárnici na tenkovrstvou zdící maltu|obrázek 625.

Po založení každou spojku zdiva hned ohněte, abyste se nezranili o její ostré hrany|obrázek 626. Během zdění vnitřních nenosných příček spojky vrátíte do původní vodorovné polohy.

Postup vkládání spojky zdiva mezi tvárnice je stejný jako ve třetí etapě: Zdění obvodového a nosného zdiva.

Obrázek 623. Naměření a označení vnitřních nenosných příček
Obrázek 624. Vložení spojky zdiva do zdící malty
Obrázek 625. Vložená spojka zdiva mezi tvárnice
Obrázek 626. Ohnutí spojky zdiva
Obrázek 627. Vyzděné štíty v patře

5|Vyzdít nosné překlady

Zdění stavebních nosných překladů

Veškeré přípravy a celý průběh zdění nosných překladů v patře bude probíhat stejným způsobem jako v předešlých etapách a stavebních krocích: Zdění vnitřního schodištěZdění nosných překladů v přízemí. Pro zdění nosných překladů budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: Půdorys 2. NP|obrázek 610. a Svislý řez|obrázek 611.

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění stavebních nosných překladů.

Připravení zdící malty

Připravte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu. 

Jak uložit nosné překlady na zdivo

Nosné překlady Ytong NOP jsou velmi těžké a jak jsem již v počátku stavebního kroku zmínil k jejich uložení budete muset využít hydraulickou ruku nákladního vozu nebo autojeřáb. To byste však měli mít již vyřešené v počátku stavebního kroku během příprav a objednávání stavebního materiálu. Pouze nosné překlady nejmenších rozměrů zvládnete uložit ručně ve dvou lidech na zdivo. 

Objednání jeřábu

Připomínám, abyste si s dostatečným předstihem objednali od dodavatele dovoz stavebních nosných překladů. A pokud disponuje, tak se zmíněným nákladním vozem s hydraulickou rukou. Po dovozu Vám nosné překlady hydraulickou rukou rovnou uloží na zdivo do patra. 

Pokud dodavatel stavebního materiálu takovou technikou nedisponuje, nebo by hydraulická ruka nedosáhla do veškerých míst uložení nosných překladů, tak si sjednejte autojeřáb.

Pravidla a normy pro zdění nosných překladů

Předem si vše připravte, abyste se v průběhu zdění překladů s ničím nezdržovali a nevznikly Vám tím zbytečné náklady navíc za případný pronájem autojeřábu.

Nosné překlady do velikosti dvou metrů se ukládají s přesahy na nosné zdivo 200 mm a překlady větší než dva metry musí mít přesahy 250 mm. Nosné překlady musí také být uloženy na zdivo správnou stranou: jako orientace slouží nápis YTONG (po uložení na zdivo nesmí být vzhůru nohama). Výrobce se ještě pro každý případ pojišťuje šipkami na bočních stranách: po uložení na zdivo musí šipky směřovat k nebi). Označení překladů nápisem můžete vidět na obrázcích 630 a 631.

Zdění nosných překladů

Po příjezdu autojeřábu nebo nákladního vozu s hydraulickou rukou se domluvte s obsluhou z jakého místa začnete překlady ukládat. Nejvhodnější je však uložit překlady nejprve na vnitřní nosné zdivo|obrázek 628. A potom na obvodové zdivo|obrázek 629 a 630. Na závěr dozděte tvárnicemi volné prostory mezi nosnými překlady.

 • Umíchejte v maltovníku tenkovrstvou zdící maltu
 • Očistěte okraje zdiva od prachu smetákem
 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou na okraje zdiva přesné umístění nosných překladů
 • Natáhněte na tvárnice zdící maltu
 • Uložte nosný překlad do zdící malty
 • Doklepte opatrně nosný překlad gumovou palicí do stanoveného místa
 • Kontrolujte rovinu uložení nosného překladu vodováhou horizontálně a vertikálně
 • Kontrolujte hloubku uložení překladu svinovacím metrem
 • Odstraňte přebytečnou zdící maltu
 • Uložte překlad tak aby s nosným zdivem přesně lícoval|obrázek 628.
 • Dozděte volné prostory mezi stavebními překlady|obrázek 629.
Obrázek 628. Zdění nosných překladů na vnitřní nosné zdivo v patře
Obrázek 629. Zdění nosných překladů na obvodové zdivo v patře
Obrázek 630. Vyzděné nosné překlady v zadní části patra
Obrázek 631. Vyzděné nosné překlady v přední části patra
Obrázek 632. Vyzděné nosné překlady v patře

6|Vyzdít komínový systém

Zdění komínového systému budete provádět naprosto stejným postupem jako ve třetí etapě: Zdění komínového systému. A dále také podle stejného přiloženého montážního návodu výrobce komínu. Pro zachování posloupnosti celého stavebního procesu ale zopakuji stavební postup také v tomto kroku na stejném třísložkovém komínovém systému Schiedel UNI PLUS

Pro pokračování zdění komínového systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkresy: 

 • Půdorys 1. NP|obrázek 610.
 • Svislý řez|obrázek 611.

Pro zdění komínového systému budete potřebovat od výrobce:

 • Montážní návod stavby komínového systému

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zdění komínového systému.

Připravení komínového systému

Vynoste si veškeré součásti komínového systému pro tento stavební krok do patra a uložte je poblíž místa zdění. 

Připravení zdících malt a tmelu

Pro dokončení komínového systému v patře budete potřebovat stejných pět druhů pojiv a také stejný počet nádob. Minerální vata se lepí na zdivo tenkovrstvou zdící maltou. První a další komínové tvárnice se vzájemně zdí na maltovou směs pro zdění komínových tvárnic. Otvory v rozích komínových tvárnic s žebrovou ocelí se vylévají betonovým potěrem. Šamotové vložky se vzájemně tmelí spárovací hmotou pro tmelení šamotových vložek komínu.

Přípravy na zdění komínu

Odstraňte z komínu v podlaze ochranný kryt a očistěte horní část komínu od případných nečistot a prachu. Nalepte nejprve opět na zdivo kvůli dilataci v místě zdění komínu minerální vatu tloušťky 20 mm. První komínovou tvárnici pokračujte zdít rovnou na maltovou směs pro komínové tvárnice.

 • Umíchejte maltovou směs pro lepení minerální vaty elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte maltovou směs pro zdění komínových tvárnic elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte betonový potěr pro zpevnění otvorů v rozích komínových tvárnic elektrickým míchadlem s metlou
 • Umíchejte spárovací hmotu pro tmelení šamotových vložek komínu zednickou lžicí
 • Odstraňte kryt z komína|obrázek 633.
 • Očistěte smetákem zdivo od prachu
 • Očistěte smetákem komín od prachu a nečistot
 • Navlhčete vodou zdivo těsně před lepením minerální vaty
 • Zkraťte minerální vatu na šířku komínové tvárnice
 • Natáhněte hladítkem s velikostí zubů 5 mm zdící maltu na minerální vatu|obrázek 
 • Nalepte na zdivo v místě zdění komínu minerální vatu|obrázek 634.
Obrázek 633. Obnažení a očištění komínu ve stropě
Obrázek 634. Nalepení minerální vaty na zdivo v prostoru komínu

Zdění komínového systému

Pokračujte ve zdění komínového systému stejným způsobem jako v přízemí od druhé tvárnice. Nejprve napojte nové pruty žebrové oceli na pruty vedoucí v rozích komínových tvárnic z přízemí. Během zdění také vyplňujte vnitřní a vnější spáry komínových tvárnic maltovou směsí pro zdění komínových tvárnic. Aby při průběžném plnění rohů tvárnic řídkým betonovým potěrem nedocházelo k jeho vytékání spárami.

 • Zděte komínové tvárnice na maltovou směs pro komínové tvárnice
 • Tmelte vnější spáry komínových tvárnic maltovou směsí pro komínové tvárnice
 • Zděte komínové tvárnice za průběžné kontroli vodováhou
 • Vkládejte do otvorů v rozích komínových tvárnic části žebrové oceli ∅12 mm
 • Vyplňujte otvory v rozích tvárnic řídkým betonovým potěrem
 • Vkládejte do komínových tvárnic izolační rohože
 • Čištěte od prachu zámky šamotových vložek
 • Vlhčete mokrou houbičkou zámky šamotových vložek
 • Nanášejte spárovací hmotu do zámků šamotových vložek
 • Ukládejte keramické vložku na sebe a přesně do zámků
 • Odstraňujte mokrou houbičkou z vnitřních a vnějších spár přebytečný spárovací tmel
Obrázek 635. Zdění komínového systému v patře

Ukončení komínového systému

Zdění komínového systému v patře ukončete přibližně jednu tvárnici nad úrovní budoucích kleštin. Dále prozatím nepokračujte, aby se součásti komínu případně nepletly během stavby krovu. Vrchní část komínového systému zakryjte plachtou a zajistěte provazem|obrázek 636.

Celý komínový systém dokončíte až po zhotovení krovu, kdy budete mít jasnější představu o přesném vedení a především sklonu celé střechy. 

Obrázek 636. Zakrytí horní části komínového systému

Dovoz stavebního materiálu pro vnitřní nenosné zdivo v patře

Jak jsem se již zmínil v počátku tohoto stavebního kroku během počítání a objednávání stavebního materiálu, tak po dokončení posledních stavebních prací je více než vhodné dopravit a uložit další stavební materiál do patra. Jde pouze o ušetření sil a času, abyste nemuseli zbytečně veškeré tvárnice pro vnitřní nenosné zdivo vynášet do patra ručně, protože máte již zhotovený krov a nebo rovnou celou střechu|obrázek 637. Takže ještě před zakrytím stavby střechou využijte otevřený prostor a nechte si dopravit a uložit co nejvíce potřebného stavebního materiálu pro další etapy a stavební kroky.

Obrázek 637. Uložení palet s tvárnicemi pro vnitřní nenosné zdivo do patra

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zdění štítů, stavebních nosných překladů a komínového systému v patře provádějte za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte ještě veškeré stavební práce zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.