Etapy stavby

5. ETAPA - Komín a svislé nosné konstrukce v patře

Založení první řady obvodového a nosného zdiva na stropě

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Pro založení první řady tvárnic na stropě budete potřebovat z projektové dokumentace výkres Půdorys 2. NP.|obrázek 539.

Obrázek 539. Půdorys 2. NP - Založení první řady obvodového a nosného zdiva na stropě (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro založení první řady tvárnic na stropě.

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Pokud jste nespočítali a neobjednali veškerý stavební materiál pro zdění podkroví nebo patra v předchozím kroku: Založení rohů stavby na stropě, tak proveďte veškeré výpočty a objednávku v tomto kroku.

Spočítejte si podle výkresů z projektové dokumentace Půdorys 2.NP| obrázek 539, přibližné množství tvárnic do celého podkroví nebo patra pro obvodové a nosné zdivo. Kvůli prořezům vždy připočítejte několik tvárnic navíc. Zbylé použijete v dalším stavebním kroku a etapě.

Podle množství palet s tvárnicemi můžete také určit vhodný počet pytlů zdící malty. Orientačně vychází jeden pytel zdící malty na jednu paletu velkých tvárnic. Zdící maltu nedoporučuji objednávat ve velkém množství především v zimním období, kdy jsou pytle náchylné k navlhnutí a následnému ztvrdnutí

Množství stavebního materiálu spočítejte s dostatečným předstihem a dohodněte s dodavatelem termín dovozu na stavební pozemek. 

3|Dovézt a rozmístit stavební materiál

Po dovozu první části můžete stavební materiál ihned uložit hydraulickou rukou z nákladního vozu rovnou na strop. Vyberte vhodné místo, abyste materiál během následujících prací nemuseli několikrát přemísťovat. Stále ještě berte ohled na podepřený strop stojkami a proto tvárnice kvůli jejich velké váze uložte blíže k okraji. Dejte také pozor, abyste neuložili palety s materiálem do prostoru vnitřního nosného zdiva a nad otvory ve věnci a stropním systému. Pokud byste měli velké množství palet, ihned tvárnice rozmístěte po celém stropě. Tím rozložíte váhu po celé ploše stropu.

4|Připravit stavební materiál 

Ještě než začnete se zděním tvárnic, je potřeba nejprve připravit veškeré zázemí pro pohodlné a bezchybné založení první řady.

Upravení tvárnic v založených rozích

Pokud jste rohy stavby na stropě založili z tvárnic Ytong s dvojitým perem, je nutné nejprve tvárnice upravit. Obě pera na vnější straně tvárnic zbruste škrabákem na pórobeton|obrázek 540 a 541.

Obrázek 540. Zbroušení per tvárnic v rozích stavby
Obrázek 541. Zbroušená pera tvárnic v rozích stavby

Vyznačení zdiva pomocí zednického provázku

Stejně jako ve třetí etapě: Založení první řady tvárnic obvodového a nosného zdiva, také zde budete používat systém natažených zednických provázků mezi založenými rohy.

 • Zatlučte opatrně do hrany každé tvárnice v rozích stavby a obou směrech malé hřebíky
 • Napněte pevně zednické provázky na hřebíky mezi všemi rohy stavby

Provázky musí s naprostou přesností kopírovat hrany veškerých tvárnic. 

5|Vyzdít první řadu tvárnic obvodového a nosného zdiva

Postup založení první řady tvárnic je stejný jako ve třetí etapě: Založení první řady tvárnic obvodového a nosného zdiva. Rozdíl je pouze v počáteční přípravě. Založení první řady tvárnic na stropě se provádí rovnou na tenkovrstvou zdící maltu bez předchozího asfaltového penetračního nátěru a natavení hydroizolačního pásu.

 • Umíchejte tenkovrstvou zdící maltu
 • Navlhčete zděná místa vodou
 • Natáhněte hřebenovým hladítkem na strop a na tvárnici tenkovrstvou zdící maltu
 • Uložte tvárnici na místo a gumovou palicí sklepte těsně nad úroveň zednického provázku
 • Doklepte opatrně tvárnici do přesné roviny a stejné úrovně zednického provázku za stálého přeměřování vodováhou vertikálně a horizontálně
 • Spojujte tvárnice pomocí zámků na bocích 
 • Spojujte zkrácené tvárnice bez zámků tenkovrstvou zdící maltou 
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic
Obrázek 542. Zdění tvárnice na stropě

Zdění zkrácených tvárnic

Na každé straně stropu budete muset poslední tvárnici vložit do řady zkrácenou na požadovanou míru. S řezáním tvárnic se budete také nadále setkávat během zdění podkroví nebo patra.

 • Změřte prostor mezi tvárnicemi v řadě 
 • Vyznačte míru pomocí stavebního úhelníku na tvárnici přibližně o tři milimetry kratší
 • Přeřízněte tvárnici na požadovanou míru pomocí pily na pórobeton a Ytong úhelníku
 • Přebruste případné nerovnosti na zkrácené tvárnici škrabákem na pórobeton
 • Natáhněte zubatým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na strop
 • Natáhněte zubatým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na spodní a boční (zkrácenou) stranu tvárnice 
 • Uložte zkrácenou tvárnici na své místo
 • Doklepte gumovou palicí na stejnou úroveň sousedních tvárnic a zednického provázku
 • Přeměřte přesné uložení tvárnice do roviny velkou a malou vodováhou
 • Odstraňte důkladně přebytečnou tenkovrstvou zdící maltu z obou stran tvárnic

Vyřezávání tvárnic pro vedení systémů

Během zdění první řady na stropě dále pokračujte ve vyřezávání prostorů ve tvárnicích pro vedení veškerých systémů z přízemí do patra domu. Otvory pro systémy vedoucí zdivem na půdu nebo až na střechu, vyřezávejte po celé výšce tvárnice|obrázek 543. Otvory pro systémy vedoucí pouze do patra nebo podkroví, které budou dále rozvedeny v podlaze, můžete podle velikosti zhotovit pouze v části tvárnice|obrázek 544.

Kvůli tepelným mostům nevyřezávejte otvory větší, než jsou jednotlivé systémy. Zhotovte vždy otvory větší maximálně o 10 mm. Později po rozvedení veškerých systémů otvory vyplníte tenkovrstvou zdící maltou a montážní pěnou. 

 • Naměřte velikost výřezu svinovacím metrem
 • Přeneste a zakreslete výřez pomocí stavebního úhelníku na příslušnou tvárnici větší maximálně o 10 mm
 • Vyřízněte výřez ve tvárnici ruční pilou
 • Vyříznutí velkých otvorů je dobré rozdělit na několik menších částí, které se lépe odlamují
 • Přebruste výřez škrabákem
 • Uložte tvárnici s výřezem do malty na své místo
 • Odstraňte důkladně přebytečnou maltu z obou stran tvárnic
Obrázek 543. Vyříznuté otvory ve tvárnicích pro vedení systémů
Obrázek 544. Vyříznutý otvor ve tvárnici pro vedení systému centrálního vysavače

Napojení první řady tvárnic pro vnitřní nosné zdivo

Po založení první řady obvodového zdiva pokračujte dále se zděním první řady vnitřního nosného zdiva. 

 • Vyznačte na první řadu obvodových tvárnic vnitřní nosné zdivo podle výkresu Půdorys 2. NP
 • Na vyznačená místa zatlučte malé hřebíky
 • Dva protilehlé hřebíky spojte pevně napnutým zednickým provázkem
 • Naneste zubatým hladítkem tenkovrstvou zdící maltu na tvárnici a strop
 • Uložte na tenkovrstvou zdící maltu tvárnici a gumovou palicí sklepte těsně nad úroveň provázku
 • Doklepte opatrně tvárnici do přesné roviny a stejné úrovně zednického provázku za stálého přeměřování vodováhou ve všech rovinách
Obrázek 545. Napojení první řady tvárnic pro vnitřní nosné zdivo
Obrázek 546. Zdění vnitřního nosného zdiva na stropě
Obrázek 547. Vyzděná první řada vnitřního nosného zdiva

Vynechání prostoru pro vnitřní dveře a francouzská okna

Během zdění první řady vnitřního nosného zdiva na stropě vynechte otvory pro vnitřní dveře. A popřípadě v obvodovém zdivu pro francouzská okna. Přesné umístění otvoru vyměřte podle výkresu Půdorys 2. NP. Otvory pro vnitřní dveře je potřeba vynechat větší, než je stanovené ve výkresu Půdorys 2. NP. o 50 mm, kvůli dostatečnému prostoru pro montážní pěnu během instalování obložkových zárubní|obrázek 548. Otvory pro francouzská okna zhotovte stejných rozměrů, jako je stanoveno v projektové dokumentaci.

Obrázek 548. Vynechání otvoru pro vnitřní dveře
Obrázek 549. Založená první řada obvodového a nosného zdiva na stropě

Kdy pokračovat ve zdění dalších řad tvárnic

Po založení první řady tvárnic na stropě budete moct pokračovat až po ztvrdnutí tenkovrstvé zdící malty. První řada tvárnic se zdí na silnější vrstvu zdící malty a tím pádem byste hnuli s již naprosto vyrovnanými tvárnicemi. Proto v dalších stavebních pracích pokračujte nejlépe až druhý den

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Zakládejte tvárnice do první řady obvodového a nosného zdiva na stropě za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte založenou první řadu ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.