Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení vodovodního systému

1|Vybagrovat jámu a výkopy

V jakém pořadí systémy ukládat

Je dobré nejprve provést uložení těch nejdůležitějších systémů, které jsou jasně dané a uložené nejhlouběji v zemi:

 • Instalatérské systémy - vodovodní, kanalizační a plynovodní
 • Elektroinstalační - hlavní přípojka elektřiny, kabelové televize a telefonu
Pro lepší přehled dále rozepíšu veškeré možné systémy, které by se vás mohly týkat:

Systémy v základech a okolí domu

 • Vodovodní 
 • Kanalizační
 • Plynovodní
 • Elektroinstalační hlavní přípojky elektřiny, kabelové televize a telefonu
 • Elektroinstalační pro zvonek, elektrické otevírání branky a domovní audio/videotelefon
 • Elektroinstalační pro elektrické otevírání brány
 • Elektroinstalační pro osvětlení okolí domu a zahrady
 • Vodovodní a elektroinstalační pro venkovní bazén
 • Vodovodní a elektroinstalační pro studnu 
 • Vodovodní pro závlahový systém okolí domu a zahrady

Domluvení termínů a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování jámy a výkopu. S instalatérskou firmou termín zhotovení vodovodního systému. A s orgánem Vody a Kanalizace termín zřízení vodoměrné soustavy, vodoměru a závěrečnou kontrolu provedení napojení na obecní přípojku vodovodu.

Jaké systémy lze zhotovit současně

Připomínám, že instalatér může a také je výhodné, aby ve stejný den zároveň zhotovil kanalizační a popřípadě plynový systém. A především také proto, že veškeré napojení systémů musí před zasypáním zkontrolovat technik VaK, tak abyste nemuseli sjednávat kontrolu na více termínů. Také se s instalatérem předem domluvte na nákupu veškerého materiálu. Téměř všechny instalatérské firmy si totiž sami chtějí pořídit a dopravit potřebný materiál na stavbu, jinak v opačném případě zakázku nevezmou. Už mají své dodavatele, od kterých nakupují za velkoobchodní nebo zvýhodněné ceny, tak proč toho nevyužít.

Jaký výkres budete potřebovat

Během prací na vodovodním systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkres - Schématický rozvod vodovodu (kanalizační a plynovodní).

Obrázek 79. Schématický rozvod vodovodu (výkres TOVA)

Vybagrování jámy a výkopu pro vodovodní systém

Vybagrovanou jámu do hloubky umístění vodovodní přípojky byste už měli mít, jak jsem popsal v 1. ETAPA|Zaměřovací a výkopové práce |Uložení prostupů do základových pásů. Bagrováním jste zjišťovali přesné umístění vodovodní přípojky. Pokud výkop ještě nemáte, proveďte ho v tomto kroku. V počátku bagrujte velmi opatrně, abyste přípojku nepoškodili. Přítomnost přípojky by měl značit písek, kterým je koncovka zasypaná. V místě výskytu písku raději pokračujte ručně pomocí lopaty, abyste právě předešli nebezpečí poškození vodovodní přípojky. Výkop musí být dostatečně široký, aby měl instalatér dostatek místa pro napojení polyetylénového potrubí na vodovodní řád.

Vybagrování jámy pro šachtu a výkopu pro potrubí

Dále vybagrujte jámu pro vodoměrnou šachtu a výkop od jámy k prostupu pro polyetylénové potrubí v základových pásech podle výkresu - Schématický rozvod vodovodu|obrázek 79. V místě uložení prostupů vybagrujte dostatečně široký výkop, abyste obnažili veškeré prostupy. A to jak zvenčí, tak také zevnitř základů. S největší pravděpodobností budete ukládat a protahovat veškeré systémy najednou, tak abyste měli pohodlný prostor pro manipulaci s potrubím a chráničkami.

Obrázek 80. Obnažení prostupů v základových pásech

Do jaké hloubky bagrovat

Hloubka jámy závisí na výšce vodoměrné šachty. V obou případech jsem šachty ukládal do takové hloubky, aby poklop šachty byl na stejné úrovni s okolním terénem. V každém případě jámu vybagrujte hlubší o 100 mm. Šachta musí totiž být podsypaná dostatečnou vrstvou tříděného písku, aby neseděla na tvrdém, nebo kamenitém podkladu. Jáma musí být také dostatečně široká, aby měl instalatér dobrý přístup k dvěma protilehlým otvorům pro protažení polyetylénového potrubí skrz šachtu. A také proto, že šachtu na závěr zasypete tříděným pískem. Výkop pro polyetylénové potrubí musí být proveden do nezámrzné hloubky.

Vybagrovanou zeminu neodvážejte, ale nechte v blízkosti výkopů. Po uložení a zkontrolování kanalizačního systému zeminu vrátíte zpět do výkopů.

Obrázek 81. Bagrování jámy a výkopu pro vodovodní systém

2|Uložit vodoměrnou šachtu s potrubím a napojit na vodovodní řád

Uložení a napojení provádí instalatérská firma, ale samozřejmě můžete asistovat. Vysypte dno tříděným pískem a uložte vodoměrnou šachtu do jámy s dostatečným přístupem k oběma otvorům na bocích šachty, tak jako je vidět na obrázku 82. Písek doplňujte a ušlapávejte, dokud se za průběžného zkoušení uložení šachty do jámy nedostanete na požadovanou úroveň vůči okolnímu terénu. Rovinu uložení šachty zkontrolujte vodováhou nebo hadicovou vodováhou (šlaufkou). V mém případě jsem měl v těsné blízkosti chodník, takže jsem mohl provést kontrolu jednoduše pouze pomocí vodováhy jako na obrázku 83.

Obrázek 82. Uložení vodoměrné šachty do jámy
Obrázek 83. Měření roviny uložení vodoměrné šachty

Napojení vodoměrné šachty na vodovodní řád

Důležité je načasování zhotovení vodovodního systému a napojení šachty na vodovodní řád, protože koncovka z hlavní přípojky vodovodu je pod stálým tlakem a zasahovat do hlavního uzávěru vodovodu může pouze technik orgánu Vody a Kanalizace. Pokuste se tedy sjednat na stejný termín instalatérskou firmu a technika VaK. Ne vždy je toto ale možné.

Obrázek 84. Napojení vodoměrné šachty na vodovodní řád

Zkompletování a zkontrolování systému

V opačném případě tedy nejprve instalatér usadí vodoměrnou šachtu a napojí polyetylénové potrubí, které také uloží do výkopů. V dalším termínu technik VaK uzavře hlavní přívod vodovodu a instalatér provede napojení na obecní vodovodní přípojku. Dále technik VaK instaluje do šachty vodoměrnou soustavu, vodoměr a provede závěrečnou technickou kontrolu napojení na obecní přípojku vodovodu. Výkopy a jáma se nesmí zahrnovat, dokud technik VaK neprovede kontrolu spojení s obecní vodovodní přípojkou! V této fázi také již můžete v místě příslušném s orgánem Vody a Kanalizace uzavřít smlouvu o dodávce vody.

Obrázek 85. Napojení polyetylénové hadice na vodovodní šachtu

Rozvedení vodovodu v základech domu

Instalatér po uložení a napojení vodoměrné šachty polyetylénové potrubí dále přivede výkopem skrz příslušný prostup v základových pásech do základů domu. Podle výkresu z projektové dokumentace - Schématický rozvod vodovodu, jako je na obrázku 79, potrubí přivede v základech až do místa určeného pro ovládací ventily. Abyste už konečně mohli pohodlně využívat vodu z řádu pro stavbu, musí vám instalatér ukončit polyetylénové potrubí kulovým kohoutem. Protažení potrubí prostupem v základových pásech a ukončení kulovým kohoutem je znázorněné na obrázku 86.

Obrázek 86. Protažení potrubí prostupem a ukončení kohoutem

3|Zakrýt šachtu a potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole napojení na obecní vodovodní řád a instalaci vodoměrné soustavu a vodoměru do vodoměrné šachty můžete teprve výkopy zakrýt. Nejprve potrubí zaházejte tříděným pískem tak, že celé bude obnažené pískem. Písek průběžně ušlapávejte a dohazujte, dokud nebude potrubí celé ukryté v písku. Vodoměrnou šachtu také zaházejte tříděným pískem za postupného utemování. Potom ještě po celých výkopech od obecní vodovodní přípojky až k základovým pásům, uložte na polyetylénové potrubí zakryté pískem modrou výstražnou fólii - POZOR VODA. Výstražná fólie se pokládá proto, kdybyste v budoucnu v těchto místech z jakéhokoli důvodu prováděli hloubkové práce, aby vás výstražná fólie a písek včas varovali, že se v místě hloubení nachází podzemní vedení. Na závěr celý výkop zakryjte zeminou. Potrubí v základech domu nechte zatím odkryté.

Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení vodovodního systému! 

Jak dále využít výkopy

V mém případě jsem využil některé výkopy také pro uložení jiných systémů, protože vedli stejným směrem. Například jsem uložil do stejného výkopu pro vodovodní také systém elektroinstalační pro zvonek, elektrické otevírání branky a domovní audio/videotelefon. Korugovanou kabelovou chráničku (červené barvy) pro tento systém můžete vidět na obrázku 87. Musíte však dodržovat pravidla uložení různých vedení. Například mezi elektrickým a plynovým vedením musí být dostatečná vzdálenost. Proto uložení veškerých systémů do výkopů konzultujte nejprve se svým stavebním dozorem.

Obrázek 87. Zakrytí vodoměrné šachty a výkopů pískem
Obrázek 88. Zahrnutí vodoměrné šachty a výkopů zeminou