Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení kanalizačního systému

1|Vybagrovat výkop

Domluvení termínů a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování výkopu, s instalatérskou firmou termín zhotovení kanalizačního systému a s orgánem Voda a Kanalizace termín kontroly napojení na obecní kanalizační přípojku. S instalatérskou firmou domluvte také nákup a dovoz veškerého materiálu na stavbu. Opět stojí za připomínku, že si většina firem sama nakupuje a dopravuje materiál na stavbu. V tomto případě alespoň připomeňte firmě pořídit revizní šachtu teleskopickou. Zmíněná šachta se dá nastavit do potřebné výšky. Více se dozvíte níže v dalším odstavci.

Jaký výkres budete potřebovat

Během prací na kanalizačním systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkres - Schématický rozvod kanalizace - Obrázek 89.

Obrázek 89. Schématický rozvod kanalizace (výkres TOVA)

Bagrování výkopu pro kanalizační systém

Nejprve proveďte velmi opatrné bagrování v místě kanalizační přípojky. Místo přípojky by měl také značit písek, kterým je zasypaná - takže po vyskytnutí písku raději přestaňte bagrovat, abyste nepoškodili koncovku kanalizace a pokračujte v obnažení ručně pomocí lopaty. Po nalezení a obnažení koncovky pokračujte bagrováním výkopu, až k prostupu v základových pásech podle výkresu - Schématický rozvod kanalizace - Obrázek 89.

V místě uložení prostupů vybagrujte dostatečně široký výkop, abyste odkryli veškeré prostupy - a to jak zvenčí, tak také zevnitř základů. Znovu připomínám, že můžete ukládat a protahovat více systémů najednou tak, abyste měli pohodlný prostor pro manipulaci s potrubím a chráničkami.

Vybagrovanou zeminu neodvážejte, ale nechte v blízkosti výkopů. Po uložení a zkontrolování kanalizačního systému zeminu vrátíte zpět do výkopů.

Obrázek 90. Bagrování výkopu pro kanalizační systém
Obrázek 91. Obnažení prostupů v základových pásech

Do jaké hloubky bagrovat

U kanalizačního systému je hloubka bagrování zcela jasná. Výkop vybagrujte hlubší než je přípojka a prostup v základových pásech alespoň o 100 mm a pod mírným sklonem od základů ke kanalizační přípojce. Výkop by měl být hlubší, protože potrubí musí být také uloženo do tříděného písku.

2|Uložit revizní šachtu a potrubí a napojit na kanalizační přípojku

Uložení šachty a napojení potrubí na obecní přípojku kanalizace provádí instalatérská firma, ale vaší asistence bude také třeba. Za průběžného ušlapávání vysypte dno výkopu tříděným pískem do přibližné výšky prostupu v základových pásech a obecní přípojky kanalizace.

Zkompletování a zkontrolování systému

Instalatér uloží na přesně stanovené místo teleskopickou revizní šachtunapojí potrubí na obecní přípojku kanalizace. Potrubí musí být uloženo do výkopu pod mírným úkosem, proto uložení revizní šachty a potrubí zkontrolujte vodováhou. Teleskopickou revizní šachtu vysuňte do potřebné výšky. Ve většině případů se šachta vysouvá do stejné výšky, jako šachta vodoměrná. Technik orgánu Voda a kanalizace v této fázi zkontroluje správné napojení potrubí na obecní přípojku kanalizace. Taktéž nesmíte zahrnovat výkopy, dokud technik VaK neprovede kontrolu napojení na obecní přípojku kanalizace. V této fázi můžete v místě příslušném s orgánem Vody a Kanalizace uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Obrázek 92. Napojení potrubí na přípojku kanalizace
Obrázek 93. Uložení teleskopické revizní šachty
Obrázek 94. Kontrola uložení revizní šachty

Rozvedení kanalizace v základech domu

Instalatér po uložení a napojení revizní šachty přivede potrubí výkopem skrz příslušný prostup v základových pásech do základů domu - Obrázek 95. Dále v základech rozvede potrubí podle výkresů z projektové dokumentace - Schématický rozvod kanalizace a Základy - Obrázek 89.
Veškeré potrubí musí být umístěno a vyvedeno s naprostou přesností do stanoveného místa a výšky nad budoucí základovou desku.
Obrázek 95. Protažení potrubí prostupem v základových pásech

Umístění potrubí v základech domu

V některých místech se potrubí umísťuje do volného prostoru v základech, například pro napojení odpadu sprchové vaničky a různých odtokových kanálků umístěných v podlaze přízemních místností domu. V dalším případě se potrubí umísťuje přímo na vnitřní okraj první řady tvárnic, které slouží pro napojení sanitárního zařízení umístěného na zdivu. Mohou tím být umyvadla a vany, ale také odpad sprchové vaničky v patře domu. Potrubí se umísťuje do zdiva také pro napojení veškerých pater domu na odpad. Umístění potrubí na okraj první řady tvárnic můžete vidět na obrázku 96. V tomto případě je nutné v patřičných místech ve tvárnicích vyříznout otvory pro uložení potrubí. Veškeré potrubí nakonec uzavřete kanalizační zátkou a revizní šachtu litinovým poklopem s teleskopem.

Obrázek 96. Umístění potrubí na okraj první řady tvárnic

Vypodložení potrubí v základech domu

Ve většině případů budete muset potrubí na několika místech vypodložit. Důvodů vypodložení je několik a každý je stejně důležitý. Zajistíte a zafixujete potrubí pod nutným spádem ze základů do obecní přípojky kanalizace a  zabezpečíte tak vedení potrubí proti prohnutí, nebo jiné případné deformaci. K vypodložení potrubí můžete nejlépe použít části zbylých tvárnic - Obrázek 97. 

Obrázek 97. Vypodložení potrubí v základech domu
Obrázek 98. Rozvedení kanalizace v základech domu

3|Zakrýt revizní šachtu a potrubí tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole napojení na obecní přípojku kanalizace a instalaci teleskopické revizní šachty a potrubí můžete teprve výkopy zakrýt. Nejprve potrubí a šachtu ve výkopu zaházejte tříděným pískem, dokud nebude potrubí celé zakryté. Na závěr celý výkop také zakryjte zeminou. Potrubí v základech domu nechte zatím odkryté a pohybujte se v jeho blízkosti velmi opatrně.
 
Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení kanalizačního systému!
Obrázek 99. Zahrnutí revizní šachty a výkopu zeminou