Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení el. systému osvětlení okolí domu a zahrady

1|Vybagrovat výkop

Zhotovení projektu osvětlení okolí domu a zahrady

V této fázi stavby je důležité mít také připravený vlastní projekt na osvětlení okolí domu a zahrady. Rozmístění venkovních svítidel a elektrických kabelů si můžete zakreslit do zastavovacího plánu domu. Pro inspiraci vám může být mnou navržený plán osvětlení na obrázku 124.
 
Pokud ještě nejste úplně rozhodnutý, nebo považujete venkovní osvětlení za zbytečné, tak je přesto dobré alespoň zhotovit minimální přípravu. Tím mám na mysli vyvést elektrický kabel z rozvodnice skrz základy domu. Pokud byste se po zabydlení přeci jen rozhodli osvětlení zhotovit, tak už byste těžko protahovali chráničky s kabely skrz základy domu a vrtání do zdiva už vůbec nepřipadá v úvahu. Jednalo by se totiž už jen o roztažení kabelů po okolí domu a zahrady. Pro tento případ ale budete muset také připravit prostupy pod chodníky a nájezdem do garáže, ale o tom podrobněji až v sedmnácté etapě.
Obrázek 124. Schématický rozvod elektroinstalačního systému pro osvětlení okolí domu a zahrady (výkres: Martin Tošner - TOVA)

Měření vzdáleností rozmístění venkovního osvětlení

Změřte si vzdálenost zatím pouze od umístění prvního venkovního osvětlení k základům domu a přesného umístění modulové rozvodnice. Také zvolte co nejkratší a nejpřímější cestu bez zbytečných anebo jen s minimálními ohyby a plynule vybagrovaným obloukem. V případě ostrého ohybu, byste později při protahování kabelů skrz chráničku uloženou už v zemi mohli mít problémy. A taktéž pro každý případ počítejte navíc s rezervami minimálně dva metry.

Domluvení termínů a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín vybagrování výkopu, s elektrikářskou firmou termín zhotovení elektroinstalačního systému a nákup s dovozem veškerého materiálu na stavbu. Stejně jako v předchozím kroku se nejedná o odborně náročnou práci, takže si zhotovení systému pro osvětlení můžete zhotovit svépomocí. Ale pouze za dohledu elektrikáře, nebo závěrečné kontroly elektrikářem a samozřejmě také stavebním dozorem. 

Bagrování výkopu elektroinstalačního systému

Vybagrujte pouze výkop u příslušného prostupu v základových pásech. Vybagrovanou zeminu odvezte na určené místo na stavebním pozemku.

Obrázek 125. Bagrování výkopu elektroinstalačního systému

2|Uložit chráničky s kabely do výkopu

Protáhněte nejprve elektrický kabel korugovanou kabelovou chráničkou ještě před protažením prostupem v základových pásech a uložením do výkopu. Kabel je lepší protáhnout chráničkou ihned, protože dodatečné protahování v některých případech není snadné.

Protažení kabelu chráničkou

Roztáhněte na volném prostoru chráničku a kabel a pokuste se je maximálně narovnat. Pomocí již protaženého provázku v chráničce nebo elektrikářským perem protáhněte kabel skrz chráničku. Provázek nebo protahovací pero řádně připevněte ke kabelu, aby nedošlo během protahování k uvolnění nebo přetržení spoje. 

Uzavření chrániček

Po protažení kabelu nechte přesahovat jeho konec alespoň 300 mm. Tento konec kabelu připevněte lepicí páskou k chráničce, aby nedošlo během stavby k jeho nechtěnému vytažení. Současně rovněž uzavřete lepicí páskou ukončení chráničky.

Obrázek 126. Uzavření chráničky lepicí páskou PVC

Uložení chráničky s kabelem do výkopu

Protáhněte chráničku s kabelem příslušným prostupem v základových pásech až k přesnému umístění modulové rozvodnice a ponechte na místě s dostatečnou rezervou smotané a svázané provázkem. Opačný konec chráničky prozatím nechte ve výkopu u základů také smotaný a svázaný provázkem.

Obrázek 127. Uložení chráničky s kabelem do výkopu

3|Zakrýt chráničku tříděným pískem

Po kontrole uložení chráničky s kabelem elektrikářem a stavebním dozorem můžete výkop prozatím zaházet tříděným pískem. Dále budete pokračovat s rozvedením kabelů pro osvětlení okolí a zahrady během realizace trativodů, chodníků, nájezdů a oplocení. Takže další popis postupu zhotovení systému osvětlení popíši v sedmnácté etapě. Během dalších stavebních prací musíte jen dát pozor, abyste nepoškodili chráničky smotané u základů.

Obrázek 128. Zakrytí chráničky s kabelem tříděným pískem