Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Betonování základové desky

1|Uložit kari sítě do základů

Před zhotovením základové desky je potřeba nejprve uložit do základů ocelovou výztuhu - kari sítě. Spočítejte jaké množství sítí budete potřebovat. Při sčítání počítejte, že sítě musíte v základech vzájemně překládat tři oka přes sebe. Objednejte sítě u dodavatele a po dovezení na stavební pozemek je uložte na rovný povrch, nebo opřete tak, aby se neprohýbaly. Není dobré, aby sítě byly jakkoli pokroucené nebo pokřivené, proto je co nejdříve uložte do základů. Pokroucené sítě se pokuste co nejvíce narovnat. 

Obrázek 174. Uložení kari sítí na stavebním pozemku

Ukládání kari sítí do základů

 • Kari sítě nejprve ukládejte zvlášť do jednotlivých polí v základech rovnou na kamenivo
 • Kari sítě vzájemně je překládejte přes tři oka|obrázek 175.
 • Kari sítě během ukládání vyřezávejte okružní pilou v místech vyústění chrániček a potrubí|obrázek 176.
Obrázek 175. Ukládání kari sítí do základů
Obrázek 176. Vyřezání kari sítí v místech vyústění chrániček a potrubí

Podložení kari sítí distančníky

Kari sítě po uložení do základů musíte vypodložit tak, aby v žádném místě neležely na kamenivu. K vypodložení sítí jsem použil kousky nalámaných tvárnic|obrázek 177. Doporučuji ale použít k tomu určené distančníky.

Rozprostřete distančníky rovnoměrně po celých základech tak, aby veškeré sítě byly dostatečně vypodložené a v žádném místě síť neležela na kačírku. Přesný počet se nedá předem přesně určit. 

Obrázek 177. Podložení kari sítí distančníky

Vzájemné vázání kari sítí

Vzájemně svažte kari sítě vázacím drátem na několika místech, aby při vylévání základové desky nedošlo k jejich pohybu. Počítejte s tím, že po celou dobu vylévání se budete pohybovat na sítích, takže svázání musí být provedeno pevně a precizně. Svázáním také docílíte snížení vzájemně se překrývajících sítí, které by mohly přesahovat nad základovou desku. 

Během vázání kontrolujte pohledem z boční úrovně základů, jestli v některých místech nepřesahují sítě nad úroveň základů. Případné převýšení jednoduše vyřešte snížením distančníku hlouběji do kameniva. 

Obrázek 178. Vzájemné vázání kari sítí
Obrázek 179. Připravené základy pro vylití betonovou směsí

2|Vylít základovou desku betonovou směsí

Kdy objednat betonovou směs

Minimálně dva měsíce před vyléváním základové desky si raději ověřte v betonárce, kdy si můžete betonovou směs objednat. Mohlo by se stát, že budou mít obsazené termíny na dlouhou dobu dopředu a tím byste museli posunout další navazující termíny řemeslných prací. V této fázi stavby to platí dvojnásob, protože po vylití základové desky byste měli nechat beton zrát 28 dní.

Kolik lidí je potřeba při vylévání základové desky

Vylévání základové desky je fyzicky a především technicky náročná práce a proto se neobejdete minimálně bez dvou pomocníků. Bude potřeba dvou lidí při stahování betonové směsi latí a jednoho pro zajišťování veškerých ostatních prací - stahování betonu lopatou nebo hráběmi a držení úžlabí domíchávače.

Dopředu sledujte předpověď počasí a termín vylévání desky určete také podle něho. Nesmí mrznout, silně pršet, ale také by neměla být tropická vedra. 

Spočítání betonové směsi do základové desky

Spočítejte objem každého pole v základech zvlášť a výsledky potom sečtěte. Celkový výsledek je pouze orientační pro betonárku, aby předběžně věděli jaké množství směsi mají připravit. V závěru vylévání desky už jednodušeji spočítáte jaké množství betonu bude ještě potřeba. Zbylé množství betonárka domíchá a dopraví posledním domíchávačem.

Přesto počítejte s tím, že malé množství betonu vždy zbývá a proto také předem určete vhodné místo na stavebním pozemku, kam přebytek betonu necháte z domíchávače vylít. Zbytek betonu můžete v závěru stavby použít například do základů pro podezdívky. 

Připravení nářadí a příslušenství

Nejdůležitějšími pomůckami při vylévání základové desky jsou stahovací latě. Největší hliníková stahovací lať je dlouhá čtyři metry. Pokud budete potřebovat stahovací lať větších rozměrů, musíte použít dřevěná prkna. V mém případě jsem použil na stahování betonu v malých polích na základové desce hliníkovou stahovací lať 4000 mm. Na velkých polích základové desky jsem použil pevně spojené dvě dřevěná prkna|obrázek 180. Prkna pro stahování betonu musí být naprosto rovná.

Stahování betonové směsi budete provádět po jednotlivých polích, takže můžete předem zjistit, jak dlouhé stahovací latě budete potřebovat. Musíte však počítat také s přesahy na každé straně minimálně 200 mm. Stahování betonu se totiž provádí šoupáním latě ze strany na stranu při stálém posouvání z jedné strany pole na druhou.

Dále budete potřebovat hrábě, lopatu, zednickou lžíci a smeták s vědrem pro očištění základů od betonu. Před příjezdem prvního domíchávače si veškeré potřebné nářadí připravte, abyste se nezdržovali, protože vylévání základové desky probíhá v rychlejším tempu

Obrázek 180. Připravení stahovacích latí

Kde začít vylévat základovou desku

Důležité je promyslet, odkud začnete základy vylévat. Nejvhodnější je začít z hůře přístupných nebo vzdálených míst od příjezdové komunikace. Pokud si nebudete jisti, sami zkušení řidiči domíchávačů nejlépe vyberou odkud začít vylévat.

Na obrázku 181. jsem znázornil postup vylévání desky u žlutého domu a směr vjezdu domíchávačů na stavební parcelu.

 • Nejdříve jsem z přední části parcely vylil nejhůře přístupné pole č.1.|obrázek 182.
 • Potom jsem pokračoval ze zadní části stavební parcely od čísla 2. a postupoval až k poli označeném číslem 5.
Obrázek 181. Postup vylévání betonové směsi do základové desky
Obrázek 182. Vylévání nejhůře přístupných a vzdálených míst od příjezdové komunikace

Jak postupovat při vylévání základové desky

 • Nasměrujte domíchávač co nejblíže k základům, aby betonová směs při vylévání vytekla co nejdále v jednotlivém poli základů
 • Používejte také prodloužení výsypového žlabu 
 • Pohybujte výsypovým žlabem do stran podle potřeby
 • Hráběmi a lopatou stahujte betonovou směs od výsypového žlabu a roztahujte do prostoru a především rohů jednotlivých polí|obrázek 183.
 • Stále komunikujte s obsluhou domíchávače jak má popojíždět a regulovat průtok betonové směsi
 • Pokud nestíháte rozhánět beton, ihned oznamte řidiči, aby průtok zpomalil nebo vypnul
 • Pokud možno stahujte každé pole vždy směrem k prázdnému, abyste přebytečný beton přetáhli do sousedního prázdného pole
 • Vyplňte každé pole betonem s dostatečnou rezervou pro stažení
 • Vyplňte postupně vždy jedno pole základů a hned poté beton stáhněte latí do roviny
 • Během vylévání základové desky berte ohled na chráničky a potrubí
 • Během vylévání základové desky musí betonová směs vtéct pod veškeré kari sítě|obrázek 185.
Obrázek 183. Stahování betonové směsi hráběmi
Obrázek 184. Směr vylévání betonové směsi v jednotlivých polích
Obrázek 185. Vylévání betonové směsi pod kari sítě

Stahování betonu latí v základové desce do roviny

 • Stahovací lať uložte na okraj pole v základech a stahujte beton trhavými pohyby do stran a současně k sobě|obrázek 186.
 • Stahujte beton vždy směrem do dalšího prázdného pole nebo do okraje základů
 • Beton stahujte v jednotlivých polích do naprosté roviny vždy po menších částech
 • Nejprve stahovací latí stáhněte přebytečný beton do poloprázdné části, nebo již do sousedního zcela prázdného pole
 • Pokud je betonu v poli až moc velké množství, odstraňte větší část betonu hráběmi nebo lopatou|obrázek 187.
 • Pokud je betonu v poli naopak méně než-li je potřeba, doplňte ho lopatou
 • Na závěr ještě jednou pomalu a pečlivě stáhněte každé pole, abyste se přesvědčili, že beton nepřebývá nebo neschází
 • Při pohybování v základech na šalovacích tvárnicích nešlapejte mimo do čerstvého betonu
 • Během stahování základové desky okolo chrániček a potrubí upravte beton do roviny také stahovací latí a zednickou lžicí|obrázek 188.
Obrázek 186. Stahování betonové směsi v základech stahovací latí
Obrázek 187. Stahování přebytečného betonu hráběmi během stahovaní základové desky latí
Obrázek 188. Stažení betonové směsi okolo chrániček a potrubí
Obrázek 189. Upravení betonové směsi okolo chrániček a potrubí

Úpravy po vylití základové desky

 • Upravte případné nerovnosti zednickou lžicí
 • Odstraňte případné zbytky betonové směsi zednickou lžicí
 • Očistěte veškeré chráničky a potrubí od betonové směsi|obrázek 190.
 • Zbylou betonovou směs uložte do místa na stavební parcele určeného pro suť
 • Očistěte a omyjte tvárnice ze všech bočních stran základů od přeteklého betonu|obrázek 191.
Obrázek 190. Očistění potrubí od betonu
Obrázek 191. Omytí tvárnic z bočních stran základů
Obrázek 192. Vylitá a stažená základová deska

Zrání betonové desky

Po vylití základové desky je potřeba nechat beton zrát 28 dní. Měla by to být dostatečná doba pro vyschnutí betonu. Záleží také ale na ročním období, ve kterém desku vyléváte. V letních měsících desku kropte vodou, aby velká vedra naopak neuspěchala vyschnutí, které by mohlo zapříčinit praskliny v betonu.

V dalších stavebních pracích pokračujte po stanovené měsíční technologické přestávce a také po doporučení stavebního dozoru.