Etapy stavby

9. ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu a centrálního vysavače

Instalování plynovodního systému a kotle

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalaci plynařského systému. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro přesné určení instalování plynovodního potrubí od sdruženého pilíře do domu budete potřebovat z projektové dokumentace výkres:

 • Schématický rozvod plynovodu|obrázek 1025. 

Vždy ale mějte  po ruce výkresy ostatních systémů, aby měl instalatér pod kontrolou vedení veškerých systémů vedených ve zdivu a na podlaze v celém domě. Jsou to výkresy:

 • Schématický rozvod vodovodu|obrázek 1026.
 • Schématický rozvod kanalizace|obrázek 1027.
 • Schématický rozvod ústředního topení|obrázek 1028.
 • Schématický rozvod centrálního vysavače|obrázek 1029. (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
 • Schématický rozvod elektrických kabelů (Standardně nebývá součástí stavební dokumentace)
Obrázek 1025. Schématický rozvod plynovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1026. Schématický rozvod vodovodu (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1027. Schématický rozvod kanalizace (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1028. Schématický rozvod ústředního topení (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1029. Schématický rozvod centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Proč nechat instalaci vnitřních systémů na odborné firmě

V záložce PŘÍPRAVY - Specializované firmy popisuji, ve kterých případech se s největší pravděpodobností nevyhnete najmutí některých řemeslných firem. Jednoznačně to platí pro instalaci vnitřních instalatérských systémů - odpadního, vodovodního, ústředního topení a plynovodního potrubí. I kdybyste zvládli svépomocí některý z vnitřních systémů, tak budete potřebovat pro závěrečnou kolaudaci stavby písemné potvrzení s razítkem od odborné firmy. Jedná se o vystavení potvrzení o tlakových zkouškách veškerých potrubí, zapojení plynového kotle a tím pádem také revizi elektrické zásuvky pro připojení kotle.

Dalším důvodem proč si nechat zhotovit veškeré vnitřní systémy odbornou firmou, je případná reklamace. Protože veškeré vnitřní systémy jsou vedené v podlaze a ve zdivu a jejich případná oprava by byla velmi pracná a finančně nákladná.

Na závěr ještě připomenu najmout si odbornou firmu, která má odbornost na veškeré instalatérské a plynařské systémy. Pro stavitele i pro samotnou odbornou firmu je lepší, když veškeré tyto vnitřní systémy zhotovuje jedna firma, která má tím pádem o veškerých pracích dokonalý přehled a nemusí dále jednat s další odbornou firmou. Ušetří se tím spoustu času a především případných nedorozumění, kterými by se mohla celá stavba protáhnout nebo i také prodražit.

Napojení a zprovoznění plynovodního systému navazuje na 2. ETAPA - Základy domu - Zhotovení plynovodního systému.

Spočítání stavebního materiálu pro instalaci plynovodních rozvodů

S přesným určenímmnožstvím trubek pro venkovní rozvod zemního plynu a veškerých doplňků vám poradí podle zakreslení do výkresu ze stavebního projektu odborná firma na instalaci odpadu, vodovodu, ústředního topení a plynovodního napojení. Respektive veškerý potřebný materiál zajistí a dopraví na stavbu instalatérská firma, pokud se nedomluvíte jinak. Pravidlem ale bývá, že si každá řemeslná firma obstarává téměř nebo zcela veškerý materiál sama. Výhodou právě bývá, že má firma u svého dodavatele díky velkému a stálému odběru nižší ceny. Po propočítání veškerého instalatérského materiálu si nechte instalatérskou firmou doložit písemně cenový návrh!

Jak spočítat délku plynovodního potrubí

Jak jsem již popsal výše, veškeré propočty a výběr materiálu a doplňků provede instalatérská firma. Jedná se především o plynovodní trubky a příslušenství.

Jak spočítat délku plynovodního potrubí a veškerého příslušenství

Potřebný počet metrů plynovodního potrubí a veškerého příslušenství instalatér propočítá podle projektové dokumentace a výkresů:

 • Schématický rozvod plynovodu|obrázek 1025.

Podle výsledných metrů plynovodního potrubí instalatér pořídí a dopraví veškerý materiál na stavbu. 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte (instalatérská firma) na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování plynovodního systému.

Veškerý stavební materiálpříslušenství najdete rozepsané v záložce a příslušném stavebním kroku:

STAVEBNÍ PLÁN - 9.ETAPA - Systém odpadu, vodovodu, topení, plynu, a centrálního vysavače - Stavební materiál.

4|Vyřezat, vysekat a vyvrtat rýhu a otvor ve zdivu

Čím a jak vyřezat, vysekat a vyvrtat rýhu a otvor ve zdivu pro plynovodní potrubí

Jaké použijete nářadí záleží na materiálu obvodového zdiva. Máte na výběr od Ytong drážkovače, přes kladivo se sekáčem, až po bourací kladivo. V případě pórobetonových tvárnic si můžete zlehčit a urychlit vyřezání rýh pomocí právě Ytong drážkovače a nebo hliníkového unašeče s diamantovou korunkou (výkružníkem do betonu pro elektrické krabice). Otvor do obvodového zdiva vyvrtejte pomocí velkého vrtáku

Rýhu z vnější části obvodového zdiva vyřežte a vysekejte přibližně o dvacet milimetrů větší, než je průměr měděné trubky pro zemní plyn. Protože před instalováním budete muset obalit měděnou trubku ještě izolací - Mirelonem|obrázek 1023. Taktéž jako v předchozích stavebních krocích nevyřezávejte rýhy větší, abyste zbytečně nezmenšovali tloušťku zdiva. A také kvůli menší spotřebě montážní pěny, kterou použijete na závěr pro vyplnění okolí měděné trubky v rýze. Správný rozměr rýhy kontrolujte metrem nebo vždy patřičnou topenářskou trubkou s obalenou tepelnou izolací - Mirelonem. 

Vyřezanou a vysekanou rýhu a otvory ve zdivu očistěte smetákem od nečistot a prachu. Před instalováním měděné trubky a vyplněním montážní pěnou musí být rýha suchá a čistá

Zaměřte a vyznačte na zdivo umístění otvoru pro měděnou trubku zemního plynu 

V této fázi stavby byste měli již vědět jaké zařízení použijete na vytápění domu. Do míst kde bude zařízení připevněno musí instalatér přivést topenářské trubky. Pro přesné zaměření a umístění musí proto instalatér znát především rozměry konkrétního kotle. Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění kotle na zdivo|obrázek 1019. 

Zaměření a vyznačení rýh ve zdivu pro umístění plynovodního potrubí 

Zaměřte a  vyznačte vedení plynovodní trubky zednickou tužkou na zdivo. Po vyznačení přistupte k vyřezánívysekání rýhy. Rýhu a otvor zpravidla vyřezává a vysekává instalatérská firma sama, ale po dohodě a v rámci urychlení stavebních prací můžete s vysekáváním pomoci.

Vyřezání rýhy a vyvrtání otvoru ve zdivu pro umístění plynovodního rozvodu

 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění plynového kotle na zdivo|obrázek 1030.
 • Zaměřte a vyznačte zednickou tužkou umístění plynovodní měděné trubky na zdivo
 • Vyřežte nebo vysekejte rýhu a otvor ve zdivu|obrázek 1031.
 • Očistěte rýhu a otvor ve zdivu smetákem
Obrázek 1030. Zaměření a vyznačení umístění plynového kotle na zdivo
Obrázek 1031. Vysekání rýhy a vyvrtání otvoru do obvodového zdiva pro plynovodní trubku

5|Instalovat plynovodní systém v domě

Přivedení plynovodního potrubí do domu

Přivedení a instalování plynovodního potrubí od sdruženého pilíře (HUP - plynoměrová skříň) do domu musí provést odborná instalatérská firma podle platných aktuálních norem!

Z bezpečnostních důvodů plynovodní potrubí nesmí být vedeno ve zdivu uvnitř domu - kvůli okamžitému zjištění případného úniku plynu z plynovodního potrubí a jeho spojů. Proto mějte již předem zvolenou trasu umístění potrubí, kterou zajistíte co nejkratší a nejpřímější cestu do stanovené místnosti a přesného umístění plynového kotle. Plynovodní potrubí tudíž veďte pouze ve zdivu z vnější strany domu a co nejkratší trasou k otvoru ve zdivu|obrázek 1032 a 1033. Pokud budete muset po protažení skrz zdivo dále vést plynovodní potrubí ještě uvnitř domu, tak už jen pouze na povrchu zdiva!

Také pokračujte vedením červeného zemního pásku v celé délce rýhy ve zdivu k přesnému určení místa uložení plynovodního potrubí. Mějte připravené velké stavební hřebíky pro zafixování plynovodního potrubí ve zdivu. Na závěr zkontrolujte, zda je měděná trubka ve zdivu opatřená izolací - Mirelonem|obrázek 1032 a 1033. Také zkontrolujte, zda na vnějším zdivu plynovodní potrubí nepřečnívá mimo rýhu. Na závěr musí instalatér provést těsnost plynovodního potrubí. Případnou závadu netěsnosti musí instalatér ihned bezchybně opravit. 

Obrázek 1032. Instalování plynovodního potrubí do zdiva
Obrázek 1033. Protažení plynovodního potrubí skrz zeď

6|Vyplnit rýhy ve zdivu montážní pěnou

Vyplnění rýhy ve zdivu okolo plynovodního potrubí montážní pěnou

Po instalování plynovodního potrubí do rýhy a skrz zeď vyplní instalatérská firma prostor v rýze a otvoru okolo plynovodního potrubí montážní pěnou|obrázek 1034. Po řádném vytvrdnutí odřízněte montážní pěnu zároveň se zdivem.

Obrázek 1034. Vyplnění rýhy ve zdivu okolo plynovodního potrubí montážní pěnou

7|Vyplnit rýhy ve zdivu zdící maltou

Připravení tenkovrstvé zdící malty

Rýhy po instalaci  plynovodního potrubí a vyplnění montážní pěnou je potřeba ještě vyplnit tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1035. Montážní pěna totiž ne zcela vyplní rýhy dokonale v plné hloubce a především z předních částí.  Umíchejte si elektrickým míchadlem v plastovém maltovníku tenkovrstvou zdící maltu a připravte si nerezové hladítko bez zubů. Můžete samozřejmě použít rovnou stranu nerezového hladítka. Před zamazáním rýh tenkovrstvou zdící maltou vyjměte stavební hřebíky ze zdiva, které drží plynovodní potrubí v rýhách.

Vyplnění rýhy tenkovrstvou zdící maltou

Vyplňte rýhu tenkovrstvou zdící maltou po celé délce|obrázek 1035. Pokud je rýha řádně vyplněná v celém objemu a montážní pěna je odříznutá zároveň se zdivem, tak samozřejmě už ji nemusíte zamazávat tenkovrstvou zdící maltou. 

Obrázek 1035. Vyplnění rýhy tenkovrstvou zdící maltou

8|Instalovat a napojit plynový kotel na plynovodní systém 

Co je potřeba mít hotové ještě před instalováním plynového kotle

Ještě před samotným napojením a instalováním plynového kotle na zdivo je nutné mít do stanovených míst pod plynový kotel přivedené další potřebné systémy. Veškeré ostatní systémy je lepší přivést a instalovat ještě před připevněnímnapojením plynového kotle. Protože zdivo za plynovým kotlem budete muset ještě omítnout, aby se plynový kotel již nemusel odinstalovávat. Takže po instalaci veškerých potřebných systémů pod plynový kotel natáhnete na celé zdivo za plynovým kotlem vnitřní omítku. Potom už jen plynový kotel řádně zabalíte igelitovou fólií, aby nedocházelo po celou následující stavbu k jeho zbytečnému znečištění.   

Venkovní čidlo plynového kondenzačního kotle

Co je tedy ještě potřeba mít konkrétně přivedené a instalované ještě před natažením vnitřní omítky na zdivo. Plynové kondenzační kotle mají napojení na venkovní čidlo, díky kterému plynový kotel reguluje jeho spínání. Pro tento případ je nutné instalovat kabelovou korugovanou chráničku s protaženým datovým kabelem. Instalujte do zdiva kabelovou korugovanou chráničku z místa pro zavěšení plynového kotle do vhodně určeného místa na vnější straně domu. Do jakých míst však čidlo plynového kondenzačního kotle instalovat? Venkovní čidlo musí být umístěné na nejvhodnějším místě severní strany domu. Vyberte pokud možno místo na domě, kde bude čidlo umístěné skrytě a to čistě z estetických důvodů. V případě tohoto žlutého domu jsme umístili čidlo na horní stranu přiznaného střešního krovu - venkovní část vaznice. Tím pádem čidlo ani kabel nejsou na první pohled skoro vůbec vidět. O tomto nebo jiném způsobu vedení a umístění venkovního čidla se nejprve poraďte se stavebním dozorem nebo s instalatérem

Vyškrábejte pomocí Ytong drážkovače mělkou rýhu z místa vývodů ostatních systémů pod plynovým kotlem. Po vyškrábání rýhy do zdiva natáhněte kabelovou korugovanou chráničku a zafixujte ji ve zdivu na několika místech pomocí stavebních hřebíků|obrázek 1036. Následně zakryjte kabelovou korugovanou chráničku tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1037. Po vytvrdnutí tenkovrstvé zdící malty stavební hřebíky vyjměte.

V případě, že máte možnost vyvést kabelovou korugovanou chráničku také na půdu a dále do venkovní části na přiznaný trám - pozednice nebo vaznice, veďte rýhu až k otvoru ve stropním věnci pro instalování kouřovodu plynového kotle|obrázek 1036 a 1037. Dále veďte chráničku střechou v podkroví nebo patře připevněnou na krokvi stavebními hřebíky|obrázek 1038 a 1039. Na půdě veďte chráničku po pozednici nebo vaznici|obrázek 1040. A dále skrz tepelnou izolaci mezi zdivempozednicí nebo vaznicí na její přiznanou venkovní část|obrázek 1041. Tam chráničku zafixujte pomocí stavebních hliníkových hřebíků. Připevněte venkovní čidlo plynového kondenzačního kotle k přiznané části střešního krovunapojte na datový kabel|obrázek 1042.

Obrázek 1036. Instalování kabelové korugované chráničky pro čidlo plynového turbokotle
Obrázek 1037. Vyplnění rýhy s kabelovou korugovanou chráničku pro čidlo plynového turbokotle
Obrázek 1038. Vedení kabelové korugované chráničky na půdu připevněné ke krokvi
Obrázek 1039. Vedení kabelové korugované chráničky na půdu podél krokve až na vaznici
Obrázek 1040. Vedení kabelové korugované chráničky na půdě připevněné k vaznici
Obrázek 1041. Vyvedení kabelové korugované chráničky skrz zdivo na venkovní část přiznané vaznice
Obrázek 1042. Připevnění venkovního čidla plynového turbokotle na přiznané nároží a napojení na datový kabel

Uzemnění systému plynového kotle

Další velmi důležitý systém je provedení uzemnění systému plynového kotle. Veškeré kovové potrubí musí být podle platných norem propojené vodičem pro uzemnění a dále vše řádně napojené na příslušný ochranný jistič uzemněnímodulové rozvodnici. Odborné provedení ochranného uzemnění a napojení musí provést elektrikářská firma, která také na veškeré elektroinstalační zařízení vydá potvrzení pro kolaudační řízení.

Vedení uzemnění je vedené jak v podlaze, tak ve zdivu. Vyškrábejte pomocí Ytong drážkovače mělké rýhy od podlahy do míst vyvedených systémů pod plynovým kotlem. Vodiče pro uzemnění systémů dále můžete vést k vodovodním ventilům pro umyvadlo nebo sprchu, pokud máte umístěný plynový kotel například v koupelně. Přizpůsobte tomu tedy případný směr škrábání rýh. 

Vodiče pro uzemnění natáhněte do rýh a zafixujte ve zdivu stavebními hřebíky. Kabely vedené na podlaze upravte a zajistěte tak, aby byly natažené a nepletly se během dalších stavebních prací. Další postup napojení vodičů uzemnění na modulovou rozvodnici popíši v následující desáté etapě - Systém elektroinstalace. Následně vyplňte rýhy s nataženými vodiči tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1043. Po vytvrdnutí tenkovrstvé zdící malty vyjměte stavební hřebíky. 

Obrázek 1043. Instalování kabelu pro uzemnění kovových potrubí v systému plynového kotle

Elektroinstalační krabice

Dalším a posledním neméně důležitým systémem pro zprovoznění plynového kotle je zdroj elektrické energie. Do přesně stanoveného místa pod plynovým kotlem je nutné přivést elektrické kabely pro zhotovení elektrických zásuvek. Zaměřování, instalování a určení správného počtu elektrických kabelů a veškerých náležitostí přenechte odborné elektrikářské firmě. 

Důležité je stanovení správného počtu elektrických zásuvek. Pro plynový kotel jsou potřeba minimálně dvě elektrické zásuvky. Jedna pro samotný plynový kotel a druhá pro vysílač bezdrátového termostatu, který umístíte na příslušném místě v domě. Doporučuji však zhotovit ještě  jednu rezervní elektrickou zásuvku pro každý případ. Takže zhotovte celkem tři elektrické zásuvky pod plynovým kotlem. 

Zaměřte a vyznačte na stanovené místo na zdivu umístění třech elektroinstalačních krabic|obrázek 1044. Na obrázku jsem vyznačení umístění elektroinstalačních krabic označil červeně. Elektroinstalační krabice nejprve vzájemně spojte a jejich středy zaměřte a vyznačte na zdivo. Vyznačené středy elektroinstalačních krabic musí být také vyznačené v naprosté rovině pomocí vodováhy. 

Pomocí hliníkového unašeče a diamantového výkružníku vyvrtejte ve zdivu otvory pro instalování elektroinstalačních krabic|obrázek 1045. Od krajních otvorů vyškrábejte rýhy pro instalování dvou elektrických kabelu směrem k podlaze|obrázek 1046. Pomocí rozmíchané sádry připevněte elektroinstalační krabice v otvorech zároveň se zdivem. Pokud budete zdivo obkládat obklady, tak elektroinstalační krabice zcela nezapouštějte, ale nechte je přečnívat o pět milimetrů. Tím budou po nalepení obkladů zároveň s obklady. 

Natáhněte elektrické kabely správné délky do rýh a krajních elektroinstalačních krabic|obrázek 1046. Elektrické kabely nechte smotané v místech, kde se nebudou plést. S další instalací elektrických kabelů budete pokračovat v následující desáté etapě - Sytém elektroinstalace. Zafixujte elektrické kabely v rýhách stavebními hřebíky|obrázek 1047. Rýhy s elektrickými kabely vyplňte tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1048. Po vytvrdnutí tenkovrstvé zdící malty stavební hřebíky vyjměte. 

Obrázek 1044. Vyznačení umístění elektroinstalačních krabic pro plynový kotel a jeho příslušenství
Obrázek 1045. Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice
Obrázek 1046. Škrábání rýh pro instalování elektrických kabelů
Obrázek 1047. Instalování elektroinstalačních krabic a natažení elektrických kabelů
Obrázek 1048. Vyplnění rýh s elektrickými kabely tenkovrstvou zdící maltou

Instalování systému odkouření plynového kotle

Nejprve instalatér instaluje odkouření plynového kotle. Pro tento účel máte předem připravený otvor ve stropním věnci. Potom musí instalatér v určeném místě na střeše vyjmout několik střešních tašek. Po přesném vyměření prostrčí odkouření plynového kotle skrz stropní věnec, pokračuje s ním až na střechu|obrázek 1049. Na střeše nasadí na odkouření plynového kotle plastovou střešní taškou s otvorem k tomu určenou. Po instalování odkouření plynového kotle instalatér vrátí zpět na své místo ostatní střešní tašky|obrázek 1050

Následně vyplňte rýhu v podkroví nebo patře pro instalování odkouření plynového kotle montážní pěnou|obrázek 1051. Také v přízemí vyplňte otvor ve stropním věnci montážní pěnou|obrázek 1052. Po řádném vytvrdnutí montážní pěnu seřízněte zároveň se zdivem|obrázek 1053. Na závěr popřípadě  vyplňte rýhu tenkovrstvou zdící maltou|obrázek 1054.

Obrázek 1049. Instalování systému odkouření plynového kotle skrz stropní věnec, zdivo v podkroví a střechu.
Obrázek 1050. Instalování odkouření plynového kotle na střechu
Obrázek 1051. Vyplnění rýhy pro instalování odkouření plynového kotle montážní pěnou
Obrázek 1052. Vyplnění otvoru v přízemí okolo odkouření plynového kotle tenkovrstvou zdící maltou
Obrázek 1053. Odříznutí montážní pěny zároveň se zdivem
Obrázek 1054. Natažení tenkovrstvé zdící malty na montážní pěnu

Natažení vnitřní omítky na zdivo za plynovým kotlem

Před instalováním a napojením plynového kotle natáhněte na zdivo vnitřní omítku. Pokud byste tak v této fázi předem neudělali, museli byste plynový kotel demontovat a po natažení omítky opět volat instalatéra kvůli opětovné instalaci a napojení na veškeré systémy. 

Připravení vnitřní omítky

Příprava vnitřní omítky je téměř totožná se zpracováním tenkovrstvé zdící malty. Vnitřní omítku namíchejte pouze s vodou a podle doporučení výrobce. Omítku rozmíchejte elektrickým míchadlem s metlou v maltovníku. V letních měsících, kdy se teploty pohybují kolem třiceti stupňů Celsia, rozmíchejte vnitřní omítku spíše řidší, aby se vám dobře natahovala na zdivo a také aby šla do omítky dobře vmáčknoutzahladit fasádní mřížka a případně hliníkový roh s tkaninou. Pokud použijete omítku sádrovou, tak kromě rohů a přechodů není podle výrobce potřeba instalace fasádní mřížky - perlinky.

Během nízkých teplot pod bodem mrazu výrobci nedoporučují používat vnitřní omítky pro jejich možné zhoršení pojivých vlastností.

Natažení vnitřní omítky

Zdivo musí být před natažením vnitřní omítky čisté a hladké. Případné nerovnosti na zdivu zbruste škrabákem na pórobeton. Zdivo těsně před natažením vnitřní omítky také navlhčete vodou|obrázek 1056.

Natáhněte vnitřní omítku na zdivo hřebenovým hladítkem s velikostí zubů 10 mm|obrázek 1057. Natáhněte a vmáčkněte fasádní mřížku do omítky|obrázek 1058. Rovnou stranou hladítka zahlaďte fasádní mřížku do omítky|obrázek 1059. Po lehkém zavadnutí natáhněte druhou vrstvu vnitřní omítky|obrázek 1060. Dodržujte během vzájemného napojování fasádních mřížek mezi sebou minimální přesahy přes sebe 100 mm.

Na závěr po mírném zaschnutí je potřeba takzvaně zatočit vnitřní omítku vlhkým filcovým hladítkem do roviny|obrázek 1061. Navlhčete filcové hladítko do vody a pod jemným tlakem, krouživými pohyby a postupným posouváním po celé ploše zdiva uhlaďte vnitřní omítku do maximální roviny. Na závěr je také potřeba po řádném vytvrdnutí vnitřní omítku jemně přebrousit brusnou mřížkou. A samozřejmě broušené zdivo omeťte smetákem od prachu.

 • Umíchejte vnitřní omítku 
 • Zkraťte fasádní mřížku na požadované rozměry|obrázek 1055.
 • Zbruste případné nerovnosti na zdivu škrabákem na pórobeton
 • Očistěte zdivo od nečistot a prachu smetákem
 • Navlhčete zdivo vodou|obrázek 1056.
 • Natáhněte vnitřní omítku na zdivo hřebenovým hladítkem|obrázek 1057.
 • Vmáčkněte fasádní mřížku do omítky|obrázek 1058.
 • Stáhněte omítku hřebenovým hladítkem|obrázek 1059.
 • Natáhněte druhou vrstvu omítky na zdivo rovnou stranou hladítka|obrázek 1060.
 • Stáhněte omítku na zdivu do roviny
 • Zatočte (uhlaďte) omítku po mírném zaschnutí vlhkým filcovým hladítkem do roviny|obrázek 1061.
 • Přebruste vytvrdnutou vnitřní omítku brusnou mřížkou
 • Omeťte přebroušenou vnitřní omítku smetákem od prachu
Obrázek 1055. Zkrácení fasádní mřížky
Obrázek 1056. Navlhčení zdiva vodou
Obrázek 1057. Natažení vnitřní omítky na zdivo
Obrázek 1058. Vmáčknutí fasádní mřížky do vnitřní omítky
Obrázek 1059. Stažení vnitřní omítky do roviny
Obrázek 1060. Natažení druhé vrstvy vnitřní omítky
Obrázek 1062. Zatočení vnitřní omítky vlhkým filcovým hladítkem
Obrázek 1063. Natažení vnitřní omítky na zdivo za plynovým kotlem

Instalování plynového kotle

Po řádném vytvrdnutí vnitřní omítky může instalatér provést instalaci a napojení plynového kotle|obrázek 1064. Po připevnění na zeď instalatér zároveň napojí na plynový kotel odkouření plynového kotle|obrázek 1065 a plynovodní potrubí|obrázek 1066.

Obrázek 1064. Připevněný plynový kotel na zdivu v technické místnosti
Obrázek 1065. Napojení plynového kotle na odkouření plynového kotle
Obrázek 1066. Napojení plynového kotle na plynovodní potrubí

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalatérské, plynařské a elektrikářské práce zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenstv

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa v domě nebo do stavební buňky.