Příprava stavby

Stavební deník

Vypracování stavebního plánu pro stavbu rodinného domu

Stavební deník musí být veden na každé stavbě vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Povinnost vést SD je stanoven § 157 zákona č.183/2006Sb.

K čemu slouží stavební deník

Souží k vedení záznamů a všech důležitých skutečností v průběhu celé stavby. U stavby prováděné svépomocí zápisy do SD provádí stavebníkStavební dozor je také oprávněný provádět záznamy a hlavně veškeré zápisy musí potvrdit razítkem a podpisem.

Co se do stavebního deníku zaznamenává

Každý pracovní den na stavbě se zapisují zejména údaje o počasí - minimální a maximální teplota. Počet pracovníků na staveništi a jejich jména a příjmení. Údaje o pracovní doběpočet odpracovaných hodin. Údaje o postupu stavebních prací. Údaje o spotřebovaném materiálu, jeho množství a název. Použití mechanizovaných techniků. Stavební deník musí být během výstavby k dispozici na stavbě. Po ukončení celé výstavby musí být po určenou dobu archivován. Pořiďte si tedy stavební deník a během stavby nezapomínejte zaznamenávat jeho průběh.

Stavební deník obsahuje

 • Datum zahájení stavby
 • Jméno a příjmení pověřené osoby k zápisům do SD
 • Podpis pověřené osoby k zápisům do SD
 • Název stavby
 • Místo stavby
 • Jméno a příjmení stavebníka
 • Adresa a telefon stavebníka
 • Jméno a příjmení autorizovaného projektanta
 • Adresa a telefon autorizovaného projektanta
 • Jméno a příjmení stavebního dozoru
 • Adresa a telefon stavebního dozoru
 • Jméno a příjmení dodavatele stavebního materiálu
 • Adresa a telefon dodavatele stavebního materiálu