Příprava stavby

Inženýrské sítě

Zasíťování pozemku inženýrskými sítěmi: Elektrické energie, zemního plynu, vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod

Pokud na hranice vašeho stavebního pozemku nejsou přivedeny inženýrské sítě, tak další, tentokrát již náročnější a dražší akcí bude zasíťování pozemku inženýrskými sítěmi: Elektrické energie, zemního plynu, vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod. Já měl to štěstí, že jsem veškeré inženýrské sítě měl přivedené na hranici pozemku a již vystavěný sdružený pilíř. A jelikož jsem touto zkušeností neprošel, tak se zde nebudu více rozepisovat o přivedení sítí na pozemek, ale už jen o napojení na inženýrské sítě přivedené na hranice stavebního pozemku.

Sdružený pilíř pro rozvaděč elektrické energie a plynovodní přípojky

Každý stavební pozemek musí nejprve disponovat na jeho hranici samostatným vyzděným nebo plastovým sdruženým pilířem pro rozvaděč elektrické energie, popřípadě také pro plynovodní přípojku zemního plynu. Sdružený pilíř můžete také zhotovit z betonové stavebnice nebo si můžete pořídit a zabudovat již zmíněné samostatné plastové pilíře pro rozvaděč elektrické energie a plynovodní přípojku zemního plynu. V následujících několika bodech stručně popíšu vyzdění sdruženého pilířem od základů až po jeho zastřešení. V první řadě je potřeba nakoupit a dopravit materiál na stavební pozemek společně s nářadím.

Nářadí a příslušenství

 • Ochranné brýle
 • Ochranné rukavice
 • Sud na vodu
 • Tužky zednické
 • Provázek zednický
 • Metr svinovací5m
 • Odlamovací nůž s náhradními břity
 • Vodováha 1500mm
 • Šroubovák křížový
 • Kladivo zámečnické 600g
 • Sekáč plochý 200x30mm
 • Lopata železná s násadou
 • Krumpáč kovaný s násadou
 • Rýč hranatý s násadou
 • Vědro stavební plastové 20l
 • Prodlužovací kabel 220V
 • Úhlová bruska s průměrem kotouče 125mm
 • Diamantový řezací kotouč ∅125mm  
 • Vrtačka příklepová
 • Sada vrtáku do betonu různých velikostí
 • Palice gumová 90mm
 • Úhelník stavební 1000mm 
 • Lžíce zednická
 • Fanka ocelová s ručkou
 • Kolečko zednické
 • Stahovací lať
 • Stavební míchačka 220V
 • Smetáček ruční

Stavební materiál pro sdružený pilíř

 • Asfaltový penetrační nátěr
 • Hydroizolační asfaltový pás
 • Voda
 • Písek tříděný
 • Cement
 • Kačírek 4/8mm
 • Tvárnice
 • Plastové odpadní potrubí KG ∅110x1000mm
 • Cihla bílá VPC 290x140x65mm
 • Betonová střecha
 • Kovová dvířka

Vyzdění sdruženého pilíře

 • Zatlučte dřevěný kolík do země v místě základů
 • Určete na dřevěný kolík nultou výšku
 • Vyznačte vápnem místo pro bagrování výkopu 
 • Vybagrujte výkop do nezámrzné hloubky
 • Určete výšku pro vylití betonu
 • Umíchejte beton v míchačce
 • Do základů uložte dva prostupy z plastového odpadního potrubí KG ∅110x1000mm
 • První pro chráničku s elektrickými kabely hlavního přívodu elektrické energie 
 • Druhý pro polyetylenové potrubí PEHD 32x3,0mm PN4 PN80, přívodu zemního plynu
 • Vyplňte základy betonem do určené výšky
 • Dozděte základy tvárnicemi do nulté výšky
 • Obsah tvárnic a vzniklý prostor na základech vyplňte betonem a povrch zarovnejte do roviny
 • Po vytvrdnutí povrch základů očistěte smetákem
 • Povrch základů natřete asfaltovým penetračním nátěrem
 • Po vyschnutí nátěru na základy natavte hydroizolační asfaltový pás 
 • Vyzděte pilíř z bílé vápenopískové cihly
 • Během zdění vytvořte otvory pro kovová dvířka
 • Pilíř zakryjte betonovou střechou
 • Do otvorů připevněte kovová dvířka

Elektrikářské zařízení

 • Elektrická skříňka se zásuvkami 220/380V

Distributor elektrické energie

Vyzděný nebo zabudovaný sdružený pilíř již tedy máte.  Zbývá jen instalovat rozvaděč elektrické energie pro rodinný dům. Instalaci může provést pouze elektromontážní firma. Sjednejte si tedy firmu pro instalování rozvaděče do sdruženého pilíře nebo samostatného plastového pilíře. Dále také pro instalaci prozatímní elektrické skříňky se zásuvkami 220/380V na zadní části sdruženého pilíře.

Po instalování rozvaděče sepište s distributorem elektrické energieŽádost o připojení elektrického zařízení. Nezbytnou přílohou k žádosti je katastrální mapa s vyznačením umístění domu na stavebním pozemku. Po splnění stanovených podmínek podejte: Žádost - Smlouvu o připojení.

Distributor zemního plynu

Jestliže přivádíte inženýrské sítě na hranici stavebního pozemku a budete stavět sdružený pilíř, sjednejte si autorizovaného projektanta, který vám vypracuje projekt na přípojku plynu. Dále revizního technika na revizi přípojky plynu. A instalatéřskou firmu, která vám vybuduje přípojku plynu.

V případě, že již máte přivedené inženýrské sítě na hranici stavebního pozemku a vyzděný sdružený pilíř, s distributorem zemního plynu uzavřete: Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Dále bude potřeba splnit dalších sedm podmínek souvisejících s uzavřením smlouvy, které jsou rozepsány v odkazu. Po úspěšném splnění veškerých podmínek vám bude technikem nainstalován plynoměr. Před osazením plynoměru bude nutné předložit technikovi doklad o platné tlakové zkoušce a o revizi plynového zařízení. Tento krok vás ale bude čekat až v závěru stavby.

Orgán vody a kanalizace

Pokud již máte přivedený vodovod a kanalizaci na hranici stavebního pozemku: U orgánu vody a kanalizace požádejte o zřízení přípojky na veřejný vodovod a kanalizaci. Po zřízení přípojky uzavřete - Smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:

Vodovod

Pokud máte přivedený vodovod na hranici stavebního pozemku, tak následný postup je popsán v kategorii: