Příprava stavby

Ohlášení stavby

Předání žádosti o ohlášení stavby a veškeré dokumentace na stavební úřad

Veškeré náležitosti pro ohlášení stavby byste měli mít v této fázi vyřízené. Nyní stačí už jen poslední bod a tím je vyplnění formuláře: Žádost o ohlášení stavby.

Předání žádosti na stavební úřad

Žádost o ohlášení stavby s dokumentací potřebnou pro stavební řízení předejte na stavební úřad. Úřad má lhůtu třiceti dnů na vyřízení žádosti. Během této lhůty vám úřad vydá písemný souhlas s provedením ohlášené stavby, který nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Úřad vydá souhlas samozřejmě, jen pokud je stavební záměr v souladu s požadavky a jsou dodány veškeré stanovené dokumentaceStavební práce můžete zahájit v den doručení souhlasu s provedením ohlášené stavby a formuláře pro označení staveniště: Stavba povolena

Vyplněná žádost ohlášení stavby je potřebná pro stavební řízení.

Dokumentace pro stavební řízení

 • Žádost o ohlášení stavby
 • Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb
 • Seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb
 • Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku
 • Radonový průzkum
 • Projektová dokumentace domu
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Energetický průkaz budovy
 • Písemné prohlášení stavbyvedoucího o provádění stavebního dozoru v případě stavby domu svépomocí
 • Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího vydaný ČKAIT podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat:

: Elektrická energie - ČEZ a.s.

: Zemní plyn - RWE a.s. - Innogy

: Telekomunikační síť - O2 CZECH REPUBLIC a.s. 

: Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod - VAK