Příprava stavby

Geodetická firma

Zaměření stavebního pozemku geodetickou firmou

Pozemek je nutné po jeho zakoupení nechat zaměřit geodetickou firmou. Při zaměřování pozemku musí být přítomni všichni vlastníci sousedních pozemků. Vlastníci budou písemně pozváni geodetickou firmou, aby byli přítomni ve stanovené datum a čas při zaměřování pozemku.

Jak probíhá zaměřování

Účastníci budou muset nejprve na místě prokázat svou totožnost platným dokladem s fotografií - občanským průkazem, řidičským průkazem nebo pasem. Po zaměření a vytyčení pozemku dřevěnými kolíky vlastníci potvrdí svým podpisem do protokolu o vytyčení hranice pozemku, že souhlasí nebo nesouhlasí s tím, že vytyčené lomové body leží na hranici jejich pozemku. Vlastníci se popřípadě mohou k vytyčeným bodům vyjádřit též v protokolu o vytyčení hranice pozemku. Geodetická firma po zpracování zašle dokumentaci o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a na katastr nemovitostí. Sjednejte si tedy geodetickou firmu zabývající se vytyčováním pozemků a staveb. Zeměměřický inženýr vám zaměří pozemek a dodá vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku potřebný pro zápis do katastru nemovitostí a kolaudaci stavby.

Vypracovaná dokumentace zaměřeného pozemku je potřebná pro katastrální úřad.