Příprava stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro projektovou dokumentaci domu a ohlášení stavby

Požárně bezpečnostní řešení je nutná součást projektové dokumentace stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Před vypracováním PBŘS je nutné mít již vypracovanou projektovou dokumentaci rodinného domu.

Z projektové dokumentace jsou potřeba konkrétně tyto podklady: Souhrnná technická zpráva, situační výkresy, půdorysy jednotlivých podlaží, svislý řez a pohledy domu. PBŘS pro stavební řízení obsahuje: Základní údaje - název stavby, místo stavby, stavební úřad, jméno a bydliště investora. Seznam použitých podkladů. Popis stavby. Výpočtovou část - stupeň požární bezpečnosti, stavební konstrukce, požární odolnost navržených konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti objektu, závěr pro protipožární zásah - umístění a počet hasicích přístrojů v domě a závěr. PBŘS musí být samozřejmě opatřeno autorizačním razítkem a originálním podpisem. Sjednejte si tedy vypracování PBŘ u autorizovaného technika nebo inženýra pro požární bezpečnost staveb. 

Vypracované požárně bezpečnostní řešení je potřebné pro stavební řízení.