Stavební plán

1. ETAPA - Zaměřovací a výkopové práce 

Kroky

Příprava stavební parcely

 • Upravit a uklidit stavební parcelu
 • Určit místo pro uložení ornice
 • Určit místo pro uložení stavební suti a tříděného odpadu
 • Odebrat skrývku ornice z vytyčeného místa

Zaměření a vytyčení stavby do terénu

 • Zaměřit a vytyčit stavbu kolíky do terénu geodetickou firmou
 • Zaměřit a vytyčit stavbu na stavební lavičky geodetickou firmou
 • Vyznačit stavbu do terénu vápnem

Bagrování základů

 • Vybagrovat základové pásy
 • Vysypat základové pásy kačírkem 16/22mm

Uložení uzemnění bleskosvodu

 • Uložit zemnící pásovinu do základových pásů
 • Natřít zemnící svorky SR02 gumoasfaltem

Uložení prostupů do základových pásů

 • Připravit prostupy do základových pásů
 • Uložit prostupy do základových pásů

Vyznačení výšky betonu v základových pásech

 • Vyznačit výšku betonu v základových pásech                                                               

Průběžné uklízení stavby

 • Uklidit stavební místo
 • Vytřídit odpad do pytlů na tříděný odpad