ZASTAVOVACÍ PLÁN DOMU – Schématický rozvod elektroinstalaèního systému pro osvìtlení okolí domu a zhrady