Pøipevnìní kabelù a uzavøení korugovaných kabelových chránièek