Obrázek 6.2 Urèení místa na stavební parcele pro uložení stavební suti a tøídìného odpadu