Etapy stavby

13. ETAPA - Vodorovné nenosné konstrukce v patře

Instalování půdního pochozího systému a tepelné izolace pozednic

1|Připravit plány, nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro instalování dřevěných fošen na půdu a tepelné izolace kolem pozednic v podkroví. Veškeré nářadí, stavební materiál a jednotlivé stavební kroky najdete podrobně vypsané v záložce:

Pro určení potřebného stavebního materiálu pro instalování tepelné izolace kolem pozednic v podkroví a fošen pro uložení přes celou půdu budete potřebovat ze stavebního projektu výkresy:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1288.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1289.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1290.
Obrázek 1288. Půdorys 1. NP Instalování půdního pochozího systému a tepelné izolace pozednic v podkroví (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1289. Půdorys 2. NP Instalování půdního pochozího systému a tepelné izolace pozednic v podkroví (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 1290. Svislý řez A-A Instalování půdního pochozího systému a tepelné izolace pozednic v podkroví (Výkres M.Tošner - Tova)

2|Spočítat a objednat stavební materiál

Spočítání potřebné délky fošen na půdu

Ukládání fošen na půdu se provádí kolmo na kleštiny. Takže potřebnou délku veškerých fošen jednoduše určíte podle délky celé půdy napříč kleštinám. Délky jednotlivých fošen musí být takové, abyste je mohli z nadzemního patra vsunout na půdu mezi kleštinami. Po uložení musí oba konce jednotlivých fošen začínatkončit na kleštinách. Žádná z uložených fošen nesmí přečnívat přes kleštiny do volného prostoru. Potřebné délky jednotlivych fošen spočítejte podle stavebního projektu a výkresů:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1288.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1289.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1290.

Spočítání tepelné izolace pro zateplení pozednic

Zateplování pozednic můžete provést několika způsoby. V tomto stavebním kroku budu popisovat zateplení pozednic pomocí minerální vatySpočítání potřebného množství stavebního materiálu proveďte podle stavebního projektu a výkresů:

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1288.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1289.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1290.

Veškerý stavební materiál a příslušenství najdete rozepsaný v záložce a příslušném stavebním kroku:

Samozřejmě opět jako v předešlých etapách a stavebních krocích můžete rovnou propočítat veškerou potřebnou tepelnou izolaci do stropů v celém podkroví, patře nebo garáži. Tím uspoříte časfinace na společném dovozu příslušného stavebního materiálu na stavbu.

Proč předem instalovat tepelnou izolaci kolem pozednic

Doporučuji již v tomto stavebním kroku předem uložit tepelnou izolaci kolem pozednic ležících na venci obvodového zdiva v podkroví. A to z důvodu prozatímního volného přístupu po celé délce pozednic. Protože po zhotovení roštu z hliníkových profilů pro sádrokarton, byste měli již zhoršený přístup právě k zmíněným pozednicím. Proto předem v tomto stavebním kroku uložte minerální vatu kolem pozednic a v plné výšce vyzděných příčkovkových tvárnic.

 

Jak spočítat množství tepelné izolace kolem pozednic

Přesné rozměry volného prostoru kolem pozednic z výkresů projektové dokumentace domu nevyčtete. Především z výkresů neurčíte přesné rozměry mezi pozednicí a vnitřními a vnějšími příčkovkovými tvárnicemi, abyste volné prostrory mohli vyplnit minerální vatou příslušné tloušťky. Proto veškeré měření volného prostoru kolem pozednic proveďte ručně pomocí svinovacího metru. 

Během měření a promyšlení budete muset určit, jakým způsobem volné prostory kolem pozednic vyplníte. Je zcela jedno jestli nejdříve zkrátíte minerální vatu na přesný rozměr mezi pozednicivnitřní příčkovkovou tvárnici. A následně vyplníte zbylý volný prostor nad pozednicí minerální vatou nebo naopak. Důležité je, aby veškerý volný prostor kolem pozednic a v plné výšce vyzděných příčkovkových tvárnic byl vyplněn tepelnou izolací. Takže nejprve podle naměřených volných prostor určete příslušnou tloušťku a následně také celkové metry čtvereční minerální vaty. Prostor mezi vyzděnými vnějšími příčkovkovými tvárnicemipozednicí nevyplňujte, pokud máte pouze minimální dilatační mezeru 10 mm.

Jak spočítat množství tepelné izolace do celého domu a garáže

Tepelná izolace ve stropech musí být uložena ve dvou vrstvách. Uložením tepelné izolace do stropů ve dvou vrstvách překryjete horní vrstvou spodní vrstvu minerální vaty. Tím zajistíte dokonalé odstranění tepelných mostů, které by způsobovali právě spáry mezi jednotlivými deskami nebo rolemi minerální vaty.

Následně vhodně rozdělte tloušťku celkové tepelné izolace. Nejideálnější je rozdělit tloušťku tepelné izolace na dvě stejně silné vrstvy minerální vaty. Protože čím je tloušťka minerální vaty větší, tím se s ní lépe pracuje. Během vkládání totiž silnější minerální vata lépe drží po vsunutí nebo uložení mezi střechu a rošt z hliníkových profilů pro sádrokarton. 

Přibližné určení metrů čtverečních tepelné izolace ve dvou vrstvách do celého domu a garáže propočítejte podle projektové dokumentace a výkresů

 • Půdorys 1.NP |obrázek 1288.
 • Půdorys 2.NP |obrázek 1289.
 • Svislý řez A-A |obrázek 1290.

 

3|Dovézt a uložit stavební materiál

Pořiďte a dopravte na stavbu potřebný stavební materiál pro instalování pochozího sytému a tepelné izolace pozednic v podkroví. Po dovozu veškerý stavební materiál uložte do domu.

 • Dřevěné fošny
 • Tepelná izolace 

4|Instalovat pochozí systém na půdu

Proč instalovat pochozí systém na půdu

Pochozí systém půdy je jednoduše umožnění pohybu na půdě díky položeným fošnám na kleštinách. Pokud máte půdu tak malou, že se nevyplatí zhotovit podlahy, tak ji přesto doporučuji alespoň částečně udělat pochozí. Protože během bydlení budete občas potřebovat vlézt do některé části půdy. Tak abyste měli pro tuto příležitost možnost pohodlného přístupu do jakékoli části půdy. V malé půdě bude dostačující vést fošny středempřes celou délku půdy|obrázek 1291. V případě větší půdy zvažte vedení fošen ve dvou souběžných řadách|obrázek 1292. Fošny na kleštinách prozatím nepřipevňujte, abyste s nimi mohli pohybovat, jak budete potřebovat. 

Uložit fošny na kleštiny

 • Zkraťte fošny na potřebné délky
 • Uložte fošny na kleštiny přes celou délku půdy |obrázek 1291 a 1292.

 

Obrázek 1291. Uložení fošen v jedné řadě na kleštiny v podkroví
Obrázek 1292. Uložení fošen ve dvou řadách na kleštiny v podkroví

5|Instalovat tepelnou izolac pozednic

Jak uložit tepelnou izolaci kolem pozednic v podkroví nebo garáži

Veškerá instalovaná tepelná izolace musí být uložena nebo vložena do příslušných míst pouze volně. To znamená, že minerální vatu nikdy necpěte silou, aby nebyla v prostoru namačkaná. Tím by částečně ztratila svou tepelně izolační funkci. Minerální vatu zkracujte příslušným nožem během ukládání na požadované rozměry|obrázek 1293.

Jak jsem psal víše, můžete postupovat při zateplování pozednic několika způsoby. Můžete postupovat následujícím způsobem. Nejdříve vložte minerální vatu mezi vnější příčkovkové tvárnicepozedniciplné výšce příčkovek|obrázek 1294. Následně můžete stejným způsobem vložit minerální vatu mezi pozednicivnitřní příčkovkovou tvárnici a její výšky. Nebo vložit minerální vatu mezi vnitřní příčkovkovou tvárnicipozednici a naopak do její výšky|obrázek 1295. A na závěr uložit zbývající část minerální vaty do prázdného místa nad pozednicívnitřní vloženou minerální vatou zároveň s příčkovkovými tvárnicemi|obrázek 1296. Stejným způsobem vyplňte minerální vatou veškeré prostory nad pozednicemi v podkroví |obrázek 1297.

Nezáleží na zvoleném postupu zateplení pozednice, ale na řádném vyplnění celého prostoru kolem pozednice zároveňhorní hranou vyzděných vnějších a vnitřních příčkovkových tvárnic. Tím budete mít vše připravené pro instalování roštu z hliníkových profilů pro sádrokarton.

Uložení tepelné izolace kolem pozednic v podkroví nebo garáži

 • Zkraťte minerální vatu na požadované rozměry|obrázek 1293.
 • Vložte minerální vatu mezi vnější příčkovkové tvárnice a pozednici v plné výšce příčkovek|obrázek 1294.
 • Vložit minerální vatu mezi vnitřní příčkovkovou tvárnici a pozednici a do její výšky|obrázek 1295.
 • Uložit zbývající část minerální vaty do prázdného místa nad pozednicí a vnitřní vloženou minerální vatou|obrázek 1296 a 1297.
Obrázek 1293. Zkrácení minerální vaty na požadovaný rozměr
Obrázek 1294. Vložení minerální vaty mezi vnější příčkovkovou tvárnici a pozednici
Obrázek 1295. Vložení minerální vaty mezi vnitřní příčkovkovou tvárnici a pozednici
Obrázek 1296. Uložení minerální vaty na pozednici zároveň s příčkovkovými tvárnicemi
Obrázek 1297. Uložená minerální vata kolem pozednic v podkroví

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Na závěr nechte veškeré instalování pochozího systému na půdě a tepelné izolace kolem pozednic zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na stavebním pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.