Etapy stavby

4. ETAPA - Vodorovné nosné konstrukce

Zkompletování stropního systému

1|Připravit plány, nářadí a stavební materiál

Pro zkompletování stropního systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkres: 

 • Kladečský plán|obrázek 429.
Obrázek 429. Kladečský plán - zkompletování stropního systému (Výkres M.Tošner - Tova)

Připravení nářadí a příslušenství

Připravte si předem veškeré nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky pro zkompletování stropního systému.

Prefabrikované železobetonové nosníky musíte ihned po rozmístění na zdivo podepřít trámy a stropními teleskopickými stojkami vzdálenými mezi sebou a od zdiva 1600 mm. Vypůjčení stanoveného počtu stropních stojek si obstarejte s dostatečným předstihem.

2|Uložit a rozmístit železobetonové  stropní nosníky na zdivo

Jak uložit na zdivo stropní nosníky a vložky 

Stropní systém Ytong se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a stropních vložek Ytong. Veškeré součásti stropního systému jsou těžké a proto k jejich uložení na zdivo budete muset využít jeřáb, nebo hydraulickou ruku nákladního vozu, pokud jím dodavatel stavebního materiálu disponuje. 

V krajním případě je také možné železobetonové nosníky vytáhnout po jednom kuse na zdivo ručně pomocí lan ve dvou lidech. Ušetříte tak nemalou částku za pronájem jeřábu. 

Při pohybování na nosném a obvodovém zdivu dbejte obzvláště velké opatrnosti a používejte veškeré ochranné pomůcky.

Objednání a dovoz stropního systému

S dostatečným předstihem si případně objednejte jeřáb a dohodněte konkrétní termín uložení stropního systému na zdivo. S dodavatelem stavebního materiálu se také dohodněte předem na dovozu prefabrikovaných železobetonových nosníků a stropních vložek Ytong. Přesný počet veškerého materiálu určete podle výkresu: Kladečský plán

Rozdělení dovozu stropního systému

Dovoz stropního systému je dobré nejprve rozdělit do dvou částí, abyste si později ušetřili velkou námahu a spoustu času. V první části nechte přivézt veškeré prefabrikované železobetonové nosníky a pouze malou část stropních vložek. Přibližný počet první várky stropních vložek určete podle velikosti stropního systému. Musí vyjít po jednom kuse do veškerých protilehlých nosníků. Dále ještě musí zbýt dostatečný počet pro vyskládání na zdivo, kvůli přípravě vhodného místa pro uložení ostatních palet s vložkami|obrázek 437.

Nosníky ihned po dovozu rozdělte a uložte na příslušné místo na zdivo. První část stropních vložek ručně vynoste a uložte vždy po jednom kuse do nosníků v protilehlých stranách, abyste zajistili jejich přesné uložení. Další stropní vložky uložte na dva protilehlé okraje zdiva. Tím připravíte dostatečnou plochu pro uložení druhé várky palet a nebudete muset veškeré vložky vynášet ručně do patra ručně. 

Jaká jsou pravidla a normy pro uložení železobetonových nosníků a stropních vložek

 • Stropní systém musí být zkompletován podle výkresu z projektové dokumentace: Kladečský plán - ověřený autorizovaným statikem
 • Prefabrikované železobetonové nosníky se ukládají na nosné a obvodové zdivo s minimálním přesahem na každé straně 150 mm. 
 • Stropní vložky se můžou začít ukládat na těsný okraj zdiva

Roztřídění a uložení železobetonových nosníků na zdivo

Po dovezení stavebního materiálu na stavbu nejprve uložte palety se stropními vložkami na základovou desku do blízkosti schodiště, abyste si co nejvíce zkrátili cestu během následujícího ručního vynášení vložek do patra|obrázek 430.

Potom roztřiďte podle kladečského plánu na nákladním vozidle nebo na pozemku prefabrikované železobetonové nosníky a ve svazcích je postupně uložte na určená místa pomocí hydraulické ruky, jeřábu nebo ručně|obrázek 430 a 431. 

Obrázek 430. Uložení palet se stropnímy vložkamy do blízkosti schodiště a roztřídění a uložení prefabrikovaných železobetonových nosníků na zdivo
Obrázek 431. Roztřídění a uložení prefabrikovaných železobetonových nosníků na zdivo

Rozmístění prefabrikovaných železobetonových nosníků na zdivu

Rozmístěte ručně na zdivu veškeré železobetonové nosníky podle výkresu: Kladečský plán. Při rozmísťování dodržujte přesně stanovené vzdálenosti a přesahy železobetonových nosníků. Vzdálenosti kontrolujte pomocí svinovacího metru:

 • Vzdálenosti od okrajů zdiva|obrázek 432.
 • Vzájemné vzdálenosti jednotlivých nosníků|obrázek 433.
 • Minimální přesahy na zdivu 150 mm|obrázek 434.
Obrázek 432. Uložení prefabrikovaného železobetonového nosníku na okraj zdiva
Obrázek 433. Uložení prefabrikovaných železobetonových nosníků na zdivo
Obrázek 434. Uložení prefabrikovaných železobetonových nosníků s minimálními přesahy 150 mm
Obrázek 435. Rozmístění prefabrikovaných železobetonových nosníků na zdivu
Obrázek 436. Rozmístěné prefabrikované železobetonové nosníky na zdivu

 Uložení stropních vložek na okraje železobetonových nosníků

Uložte do protilehlých stran železobetonových nosníků vždy jeden kus stropní vložky|obrázek 437. Zafixujete tak tím veškeré železobetonové nosníky proti pohybu. V následujícím kroku budete muset železobetonové nosníky podepřít a při případném posunu některých z nosníku by již nešli vložit mezi nosníky stropní vložky. Během ukládání veškerých stropních vložek posunete tyto na jejich přesné místo.

Obrázek 437. Uložení stropních vložek na okraje železobetonových nosníků

3|Podepření železobetonových stropních nosníků 

Po uložení a rozmístění železobetonových nosníků na zdivo a zafixování stropními vložkami je nutné nosníky podepřít na několika místech trámy a teleskopickými stojkami. Nosníky musíte podepřít ihned po jejich uložení a rozmístění, jinak hrozí jejich prohnutí vlivem těžké váhy. Proto mějte předem připravený stanovený počet teleskopických stojek a trámů a v tentýž den uložte a podepřete nosníky stojkami.

Jak a proč železobetonové nosníky podepřít

Počet a rozmístění trámů a teleskopických stojek určete podle velikosti jednotlivých místností. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými teleskopickými stojkami musí být 1600 mm. V žádném případě nepodceňujte podepření železobetonových nosníků. V případě nedostatečného podepření hrozí zhroucení celého stropního systému při velkém zatížení během ukládání stropních vložek a vylévání stropu betonovou směsí. Podpěra celého stropního systému musí unést obrovské zatížení a proto doporučuji raději podepření nadimenzovat a předejít tím velkým jak finančním tak také časovým ztrátám. 

Připevnění trámů k železobetonovým stropním nosníkům

 • Na stanovených místech a přes celou délku místností připevněte dřevěné trámy k železobetonovým nosníkům na několika místech vázacím drátem|obrázek 438 a 439.

Připevnění trámů je prozatímní a po podepření trámů teleskopickými stojkami dráty ihned demontujete.

Obrázek 438. Přidrátování trámů k železobetonovým nosníkům
Obrázek 439. Připevnění trámů k železobetonovým stropním nosníkům

Podepření trámů teleskopickými stojkami

 • Podepřete dřevěné trámy na stanovených místech teleskopickými stojkami|obrázek 440.
 • Utáhněte řádně teleskopické stojky až do mírného propnutí železobetonových nosníků|obrázek 441.
 • Připevněte teleskopické stojky k trámům zatlučením hřebíků|obrázek 442.
Obrázek 440. Podepření trámů teleskopickými stojkami
Obrázek 441. Utažení teleskopických stojek
Obrázek 442. Připevnění teleskopických stojek k trámům zatlučením hřebíků

4|Vypracovat projekt centrálního vysavače

Proč rozvést v domě centrální vysavač

Přítomnost centrálního vysavače v novostavbě je dnes již standardem. Je velmi praktický už jen z důvodu, že se pohybujete při luxování pouze s lehkou sací hadicí. Hadici pouze podle jejího dosahu přemísťujete mezi jednotlivými zásuvkami. Součástí centrálního vysavače jsou také podlahové nametací štěrbiny. Jsou určeny především do míst se zvýšeným výskytem větších nečistot, například do kuchyně nebo zádveří. Skvěle plní svoji funkci při nametení smetákem a následném vysátí nečistot. Tím se stává luxování mnohem pohodlnější a méně namáhavé.

Luxování s klasickými vysavači je méně praktické. Musíte je za sebou všude přetahovat do veškerých místností a popřípadě několika nadzemních podlaží. Během takového přesouvání vysavače běžně dochází k narážení do nábytku a tudíž k jeho poškozování. Také filtry motoru zcela nezachytí veškerý prach a dochází tím ke zpětnému prášení. V neposlední řadě jsou klasické vysavače také dost hlučné a při zahřívání motoru také zapáchají

Centrální vysavač má právě také tu výhodu, že sací agregát za sebou netaháte, protože je nastálo umístěný v příslušné místnosti: sklep, garáž, technická nebo hospodářská místnost. Tím jsou maximálně eliminované veškeré nežádoucí vlastnosti vysavače.

Základní přípravy a rozvedení centrálního vysavače musíte zhotovit už v počátku a během zdění hrubé stavby. Dodatečné instalování potrubí do zdiva a podlah v dokončeném domě už není možné. Někoho možná může odrazovat vyšší pořizovací cena sacího agregátu. Proto doporučuji v počátku hrubé stavby zhotovit alespoň cenově výrazně méně nákladnou základní přípravu - rozvedení potrubí s instalováním vysavačových zásuvek

Již během plánování celého domu je potřeba počítat se všemi možnými variantami do budoucna. Při případném prodeji domu centrálním vysavačem také zcela jistě zvýšíte atraktivitu a hodnotu celé nemovitosti. 

Jak vypracovat projekt centrálního vysavače

K vypracování projektu centrálního vysavače potřebujete z projektové dokumentace výkresy: Půdorys 1. NP|obrázek 443. a Půdorys 2. NP|obrázek 444. Na stejných obrázcích jsem znázornil rozvedení potrubí a umístění veškerého příslušenství pod číslicemi 1. až 12. Dále Vám bude velmi nápomocný již zmíněný: Montážní návod.

Nejdříve si nastudujte z montážního návodu veškerá pravidla potrubního rozvodu a umístění příslušenství centrálního vysavače. Následně důkladně promyslete trasu potrubního rozvodu a umístění příslušenství v celém domě. Po promyšlení a zvážení dispozičního řešení stavby, zakreslete trasu a umístění příslušenství do výkresů půdorysů prvního a dalších nadzemních podlaží a popřípadě také sklepa.

Zhotovení systému centrálního vysavače budete postupně realizovat ve třech stavebních etapách: 9, 12, 15.

Obrázek 443. Půdorys 1. NP - rozvedení centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)
Obrázek 444. Půdorys 2. NP - rozvedení centrálního vysavače (Výkres M.Tošner - Tova)

Popis rozvedení centrálního vysavače v půdorysech 1. a 2. nadzemního podlaží

 • 1
  Výfukové PVC potrubí - 1x (délka potrubí podle tloušťky zdiva), Krytka výfuku - 1x (pro ukončení na vnějším zdivu), Víčko na potrubí - 2x (pro prozatímní uzavření výfukového potrubí)
 • 2
  Sací agregát - 1x, Oblouk 90° F/F - 2x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 3
  Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 4
  Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 5
  Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 6
  Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 7
  Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Oblouk 90° M/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 8
  Odbočka 90° krátká T - 1x (pro napojení vysavačové zásuvky a pokračování potrubního rozvodu do 1. nadzemního podlaží), Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby), Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí)
 • 9
  Oblouk 90° F/F - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 10
  Odbočka 90° jednosměrná - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 11
  Oblouk 90° F/F - 1x, Víčko na potrubí - 1x (pro prozatímní uzavření PVC potrubí), podlahová nametací štěrbina - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)
 • 12
  Ostré koleno 90° F/F - 1x, Vysavačová zásuvka - 1x, PVC potrubí (délka podle potřeby)

Zároveň také s PVC potrubím musí být veden ovládací kabel, který vzájemně paralelně propojuje zásuvky a podlahové štěrbiny se sacím agregátem. Délky a počet PVC potrubí zvolte podle vzdáleností mezi jednotlivým příslušenství - oblouky, koleny, zásuvkami a podlahovými štěrbinami. Jednotlivé PVC potrubí spojujte spojkou potrubí. Veškeré PVC příslušenství lepte příslušným lepidlem od dodavatele centrálního vysavače: Tetrahydrofuran a metyl etyl aceton. 

Vypracování projektu centrálního vysavače

Při promýšlení rozvedení centrálního vysavače v domě musíte důkladně zvážit:

 • Umístění sacího agregátu a výfukového potrubí
 • Nejkratší možné rozvedení potrubí
 • Minimální křížení potrubí s ostatními systémy
 • Umístění vedení potrubí do jednotlivých podlaží
 • Umístění zásuvek a podlahových štěrbin
 • Počet zásuvek a podlahových štěrbin
 • Dispoziční řešení garáže a jednotlivých podlaží
 • Umístění vnitřního nosného zdiva
 • Rozvedení odpadního potrubí
 • Rozvedení vodovodního potrubí
 • Rozvedení elektrických a datových kabelů
 • Rozvedení korugovaných chrániček
 • Rozvedení systému podlahového vytápění
 • Rozvedení jakýchkoli dalších systémů na podlaze

Sací agregát a výfukové potrubí

Při plánování a promýšlení zhotovení centrálního vysavače začněte nejprve nejvhodnějším umístěním sacího agregátu. Vycházejte z těchto parametrů sacího agregátu:

 • Velikost
 • Hlučnost
 • Nutnost připevnění na stěnu
 • Volný prostor na stěně o výšce 1200 mm a šířce 500 mm
 • Dostatečná vzdálenost od podlahy a stropu (podle typu sacího agregátu)
 • Nutnost výfukové potrubí o maximální délce šesti metrů (volte raději místo s možností krátkého potrubí)
 • Dobrá přístupnost při manipulaci s filtračním sáčkem
 • Elektrická zásuvka 230/16A vzdálená minimálně jeden metr od sacího agregátu

Z těchto důvodů jsou nejvhodnější prostory pro umístění sacího agregátu:

 • Garáž
 • Dílna
 • Sklep
 • Technická místnost
 • Hospodářská místnost

Další již méně vhodné prostory pro umístění sacího agregátu:

 • Prostor pod schodištěm
 • Vestavěná skříň v chodbě nebo zádveří
 • Komora
 • Šatna
 • Koupelna

Potrubní rozvody v jednotlivých podlaží

Rozvedení potrubí centrálního vysavače veďte pokud možno co nejkratší a nejpřímější trasou s minimálními ostrými ohyby. Také ho co nejméně křižte s ostatními systémy vedoucími v podlaze a zdivu. Během plánování se proto řiďte veškerými systémy, ale také dispozičním řešením celého domu:

 • Topenářské potrubí
 • Odpadní potrubí
 • Vodovodní potrubí
 • Elektrikářské kabely
 • Korugované kabelové chráničky
 • Vnitřní nosné zdivo

Propojení potrubních rozvodů mezi jednotlivými nadzemními podlažími

Při plánování centrálního vysavače musíte také najít v domě nejvhodnější místo pro vedení potrubí do jednotlivých podlaží v případě podsklepeného nebo více podlažního domu. Protože se potrubí ve zdivu nesmí křížit s žádným dalším systémem velkých rozměrů a také s důležitými stavebními součástmi stavby:

 • Odpadní potrubí
 • Vodovodní potrubí
 • Velké množství elektrických kabelů
 • Velké množství korugovaných chrániček
 • Nosný překlad
 • Ocelový překlad
 • Jakékoli ocelové nebo železobetonové vyztužení stavby
 • Železobetonové nosníky stropního systému

Hadicové zásuvky

Přesný počet a vhodné umístění hadicových zásuvek závisí na velikosti domu a délce sací hadice. Předem si vyberte výrobce centrálního vysavače a ověřte si délky poskytovaných sacích hadic. Nejideálnější je umístit vždy jednu zásuvku doprostřed každého podlaží, ze které by hadice dosáhla do všech místností. Tím docílíte co nejkratšího potrubního vedení a finanční náklady. Zásuvky vždy umístěte na volně přístupné místo. Neumísťujte je do problematických, nebo špatně přístupných míst: za dveře, pod nábytek a podobně. 

Podlahové nametací štěrbiny

Podlahové štěrbiny se umísťují do soklů kuchyňských linek, botníků a vestavěných skříní. Prostor soklu pro umístění podlahové štěrbiny musí být volný bez vestavěných elektrických spotřebičů: myčky nádobí, pračky, ledničky a mrazáku. Proto v této fázi stavby musíte již mít vypracovaný alespoň návrh kuchyňské linky a hlavně přesné rozmístění kuchyňských elektro spotřebičů.

Určení množství PVC potrubí a příslušenství centrálního vysavače

Po důkladném promyšlení a zakreslení celého systému centrálního vysavače do výkresu: Půdorys 1. NP a dalších nadzemních podlaží nebo sklepa, spočítejte a určete přesné množství veškerého příslušenství. 

Podle délky potrubních rozvodů spočítejte nebo určete:

 • Množství PVC potrubí
 • Množství spojek
 • Délku elektrického kabelu
 • Druh a množství: oblouků, kolen a odboček
 • Množství víček na prozatímní uzavření potrubí

Centrální vysavač budete muset zhotovit ve třech etapách, abyste nepoškodili potrubí během stavebních prací. Proto v první fázi instalujete potrubí pouze do zdiva a tím se vyhnete případnému poškození potrubí vedeného na podlaze. Otevřené konce potrubí budete muset uzavřít víčky proti vniknutí nečistot. Proto během plánování určete kolik potrubí instalujete do zdiva a spočítejte správné množství víček. 

5|Vyřezání otvorů pro vedení systémů

K čemu slouží výřezy v horní části zdiva

Vyřezání otvorů v horní části zdiva slouží pro vedení veškerých systémů skrz věnec domu z přízemí do patra. Jedná se o velmi důležitý krok z několika důvodů - otvory nesmíte vyřezat v místech uložení železobetonových nosníků, ale pouze ve volném prostoru mezi nimi. Po vylití stropního systému betonovou směsí byste už jen velmi těžko a komplikovaně otvory dodatečně vysekávali. 

V projektové dokumentaci nemusí být vyznačeny veškeré systémy a proto je zaměřte a vyznačte právě v této fázi stavby. Nemůže se již stát, že byste předem vyřezaly výřezy v místě přesného uložení nosníků. Nosníky se totiž nesmějí jakkoli upravovat, pouze zkracovat při zachování minimálního přesahu na zdivu 150 mm.

Uložení železobetonových nosníků se dá samozřejmě určit podle výkresu: Kladečský plán. Pro jistotu bych ale raději počkal na přesné uložení do této fáze stavby.

Systémy vedené z přízemí do patra

Systémy na které musí být vypracovány projekty nebo jsou nutnou součástí projektové dokumentace domu: 

 • Schématický rozvod kanalizace
 • Schématický rozvod vodovodu
 • Projekt na vytápění domu
 • Systém odkouření plynového kotle

Ostatní systémy na které nemusejí být vypracovány projekty, nebo nebývají zakreslené v projektové dokumentaci:

 • Odvětrání WC a koupelny
 • Elektrické kabely
 • Datové kabely
 • Korugované kabelové chráničky
 • Potrubí centrálního vysavače

Zaměření a vyřezání otvorů pro vedení systémů z přízemí do patra

Odpadní a vodovodní systém

Vedení odpadního a vodovodního potrubí je vyznačené v každé projektové dokumentaci. Také je již v této fázi zcela jasně dané už od počátečního rozmístění v základech domu. Během zdění obvodového a nosného zdiva jste také mohli ve tvárnicích pro tyto systémy otvory vyřezávat. V opačném případě naměřte a vyznačte systémy na horní hranu zdiva podle jejich vyústění na základové desce. Vyřežte otvory podle rozměrů odpadních a vodovodních systémů|obrázek 445. číslo: 1. a 3.

Pokud byste s těmito systémy přeci jen z jakéhokoli důvodu narazili na železobetonové nosníky, musel by instalatér provést jejich posunutí. 

Obrázek 445. Vyřezání otvorů pro systémy- 1. Vodovodní, 2. Odkouření plynového kotle, 3. Odpadní

Topenářský systém

Vedení topenářského potrubí je vyznačené v projektu na vytápění domu. Vedení odkouření plynového kotle musí přesně určit instalatér, podle konkrétního kotle a jeho příslušenství. Také musí zohlednit umístění: železobetonových nosníků a množství vedených topenářských trubek. Vyznačené vedení systémů vyřežte na horní části zdiva, podle určených rozměrů daných systémů. Vyřežte otvor pro odkouření plynového kotle|obrázek 445. číslo 2. Vyřežte otvor pro topenářský systém|obrázek 446.

Obrázek 446. Vyřezání otvoru pro topenářský systém

Větrací systém uzavřeného WC a koupelny

Instalatér rovněž určí v jakých místech přesně povede věncem případné odvětrání uzavřeného WC a koupelny. Vyznačené výřezy na horní hraně zdiva vyřežte podle přesného určení instalatérem|obrázek 447.

Obrázek 447. Vyřezání otvoru pro větrací systém uzavřeného WC a koupelny

Elektrikářský systém

Vedení elektrických kabelů a korugovaných kabelových chrániček pro ostatní elektrické kabely vyznačte podle projektu elektroinstalace domu. Pokud projekt na elektroinstalaci nemáte, bude muset určit přesné místo výřezů elektrikář. Elektrikář bude muset důkladně promyslet a zohlednit umístění veškerého elektrikářského zařízení v domě: rozvodové skříně, množství a velikost elektrických a datových kabelů a korugovaných kabelových chrániček. Na určených místech vyřežte výřezy pro elektrické kabely a korugované kabelové chráničky|obrázek 448. číslo 2. Výřez pro odpadní systém číslo 1. Výřez pro topenářský systém číslo 3.

Obrázek 448. Vyřezání otvoru pro elektrikářský systém

Systém centrálního vysavače

Podle vypracovaného projektu rozvedení centrálního vysavače naměřte a vyznačte přesné místo vedení potrubí do patra horní část zdiva. Na vyznačeném místě vyřežte výřez pro vedení PVC potrubí|obrázek 449.

Obrázek 449. Vyřezání otvoru pro systém centrálního vysavače

6|Uložení stropních vložek do železobetonových stropních nosníků

Připravení plochy pro uložení palet stropních vložek

Jsou dvě možnosti ukládání vložek do stropního systému. Buď budete muset vynášet veškeré vložky ručně z místa složení vedle stavby. Nebo si připravíte dostatečnou plochu na zdivu pro uložení palet s vložkami a tím si ulehčíte spoustu práce a času. Vložek do stropního systému je velké množství a proto se každopádně vyplatí ulehčit si práci při jejich skládání

Vyskládejte stropní vložky v protilehlých stranách stavby pouze do prvních řad železobetonových nosníků. Další vložky vyskládejte těsně vedle sebe na okraj zdiva|obrázek 450.

Do této fáze musí zbýt stropní vložky z dovezené první várky. Pokud by bylo potřeba ještě pár vložek na přípravu plochy, tak můžete odebrat některé už vložené do stropních nosníků. Nosníky jsou již pevně zafixované a podepřené. Po dokončení přípravy vhodné plochy objednejte dovezení ostatních palet stropních vložek.

Obrázek 450. Připravení plochy na zdivu pro složení palet stropních vložek

Uložení palet stropních vložek na zdivo

Dovezené palety stropních vložek nechte složit pomocí hydraulické ruky na připravené plochy na zdivu a části stropních nosníků|obrázek 451. Palety musí dobře sedět celou svou plochou, aby nehrozilo jejich převážení přes okraj zdiva. Ve stejný den uložení také veškeré vložky ihned vložte do stropních nosníků. V žádném případě neukládejte palety do volného prostoru na stropní nosníky!

Během této doby se nepohybujte pod uloženými paletami! Místo také řádně zajistěte proti volnému přístupu neoprávněných osob!

Pokud si přeci jen netroufáte tímto způsobem připravit palety na zdivo, tak je raději nechte složit těsně vedle stavby a vyneste je do stropních nosníků ručně.

Obrázek 451. Uložení palet stropních vložek na zdivo

Uložení stropních vložek do železobetonových stropních nosníků

Podle kladečského plánu uložte veškeré stropní vložky postupně do jednotlivých řad železobetonových stropních nosníků.

 • Během ukládání vložek dbejte na řádné dosednutí postranních ozubů na nosníky|obrázek 452. 
 • Uložené vložky doklepávejte pomocí gumové palice|obrázek 453. 
 • Začněte ukládat vložky od uložených palet, abyste mohli postupovat dál vždy po každé uložené vložce|obrázek 454.
 • Vložky můžete ukládat na těsný okraj zdiva|obrázek 455.
 • Vložky můžete zkracovat a různě tvarovat pomocí pily na pórobeton|obrázek 456 a 457.
 • Zkontrolujte podepření stropního systému|obrázek 459
Obrázek 452. Ukládání stropních vložek postranními ozuby na stropní nosníky
Obrázek 453. Doklepání uložené stropní vložky gumovou palicí
Obrázek 454. Ukládání stropních vložek do nosníků v jednotlivých řadách
Obrázek 455. Uložení stropní vložky na těsný okraj zdiva
Obrázek 456. Zkracování stropních vložek
Obrázek 457. Tvarování stropních vložek
Obrázek 458. Uložení stropních vložek do nosníků
Obrázek 459. Zkontrolování podepření stropního systému

7|Zhotovení dilatace komína

Proč zhotovit dilataci komína

Komín nesmí být v přímém kontaktu s jakoukoli pevnou částí domu: betonem, tvárnicemi ani stropními vložkami a železobetonovými stropními nosníky. Proto pokračujte s lepením minerální vaty také v celém prostoru stropního systému. Po ohřátí komína umožní minerální vata jeho případný minimální pohyb. Tím zabrání možnému popraskání okolního zdiva nebo stropu. 

Kdy zhotovit dilataci komína 

Dilataci komína je z praktických důvodů dobré zhotovit až během ukládání stropních vložek. Máte pohodlnější přístup k horní části komínu a můžete přesněji určit výšku stropního systému. Komín nezděte nad úroveň budoucího stropní systému. Značně byste si tak ztížili a zpomalili závěrečné betonování při stahování vylité betonové směsi.

Zhotovení dilatace komína ve stropním systému

Nejideálnější by bylo vyzdít komín do stejné výšky budoucího stropu, což téměř ale nikomu nevyjde. Proto komín prozatím vyzděte těsně pod jeho horní úroveň. Během vylévání betonové směsi bude minerální vata sloužit zároveň jako bednění. Vnitřní prostor komína uzavřete polystyrenovou deskou. Jak minerální vata tak polystyren zabrání během betonování stropního systému možnému vniknutí betonové směsi do prostoru komína.

 • Dozděte případně komínovou tvárnici|obrázek 460.
 • Naměřte a vyřízněte čtyři kusy minerální vaty|obrázek 461.
 • Vždy dvě protilehlé desky musí být širší než zbývající, aby se v rozích překryly
 • Umíchejte míchadlem v maltovníku zdící maltu
 • Natáhněte po celé ploše nebo bodově na minerální vatu zdící maltu|obrázek 462.
 • Nalepte minerální vatu na boky komínové tvárnice|obrázek 463.
 • Řádně přimáčkněte minerální vatu po celé ploše na komínové tvárnice
 • Naměřte a vyřízněte desku polystyrenu do vnitřní části komína
 • Vložte desku polystyrenu do vnitřního prostoru komína|obrázek 464.
 • Dokončete uložení stropních vložek kolem komína|obrázek 465 a 466.
 • Zakryjte komín proti dešti nebo sněhu|obrázek 467.
Obrázek 460. Dozdění komínové tvárnice
Obrázek 461. Naměření a vyříznutí čtyř kusů minerální vaty
Obrázek 462. Natažení zdící malty na minerální vatu
Obrázek 463. Nalepení minerální vaty na boky komínové tvárnice
Obrázek 464. Vložení desky polystyrenu do vnitřního prostoru komínu
Obrázek 465. Uložení stropních vložek kolem komína
Obrázek 466. Uložené stropní vložky kolem komína
Obrázek 467. Zakrytí komína proti dešti nebo sněhu

Zkontrolování průběhu stavby stavebním dozorem

Kompletujte stropní systém za průběžné kontroly stavebního dozoru. Na závěr nechte stropní systém ještě jednou zkontrolovat stavebním dozorem!

Uklízení a třídění odpadu

Po celou dobu udržujte na stavbě a pozemku pořádek a veškerý odpad na konci dne vždy ukliďte na určená místa. Ochranné igelitové obaly stavebního materiálu ukládejte do pytlů určených pro plastový odpad. Pytle od zdících malt do pytlů pro papírový odpad. Stavební suť přemístěte do určeného místa na pozemku.

Očištění a uklizení stavebního nářadí a příslušenství

Špinavé nářadí precizně očistěte od stavebního materiálu a především od zdících malt a společně s ostatním příslušenstvím ukliďte na svá místa do stavební buňky.