Etapy stavby

2. ETAPA - Základy domu 

Zhotovení hlavní přípojky el. systému, kabelové TV a telefonu

1|Vybagrovat výkop

Měření veškerých vzdáleností

Nejprve si zjistěte veškeré vzdálenosti od sdruženého pilíře do všech míst v základech, kam přivedete potřebné kabely. Počítejte s celkovou výškou základů a přesným umístěním modulové rozvodnice, elektrikářských krabic a dalších zařízení pro ukončení přivedených kabelů. Raději pro každý případ počítejte navíc s rezervami a co se týče kabelů, platí toto dvojnásob! Je lepší všude připočítat raději dva metry kabelů a korugovaných kabelových chrániček, než později složitě a draze nastavovat nebo opravovat.

Domluvení termínů a nákup stavebního materiálu

Dohodněte si s firmou na zemní a výkopové práce termín bagrování výkopu, s elektrikářskou firmou termín zhotovení elektroinstalačního systému. S elektrikářskou firmou také domluvte nákup a dovoz veškerého materiálu na stavbu. Také bude záležet na domluvě, kdo a jaký materiál pořídí.

Jaké plány budete potřebovat

Během prací na elektroinstalačním systému budete potřebovat z projektové dokumentace výkres: Zastavovací plán domu - Schématický rozvod hlavní přípojky elektřiny: Obrázek 107. Ve výkresu jsem vyznačil vedení elektroinstalačních kabelů ze sdruženého pilíře k prostupům v základových pásech červeně. Vedení elektroinstalačního systému najdete vyznačené také ve výkresech - Schématický rozvod vodovodu a kanalizace.

Obrázek 107. Schématický rozvod hlavní přípojky elektřiny (výkres TOVA)

Bagrování výkopu pro elektroinstalační systém

Vyznačte vápnem podle projektové dokumentace přesné místo pro bagrování výkopu od sdruženého pilíře k příslušnému prostupu v základových pásech. Pokud budete vést výkop nepřímým směrem k základům domu, tak případné místo ohybu vybagrujte plynulým obloukem. V případě ostrého ohybu, byste později při protahování kabelů skrz chráničku uloženou už v zemi mohli mít problémy.

Vyznačený výkop vybagrujte a zeminu nechte uloženou podél výkopu pro pozdější zpětné vrácení do výkopu. Pokud již nemáte v základech sdruženého pilíře zabetonovaný prostup pro protažení elektrických kabelů, budete muset ještě dodatečně vysekat do základů otvor patřičné velikosti. Prostup musí být podle aktuálních norem v dostatečné vzdálenosti od plynovodního vedení. V mém případě zhotovitel sdružených pilířů prostupy do základů nepřipravil, takže jsem musel otvory dodatečně vysekávat, jak je vidět na ilustračním obrázku. Potom dno celého výkopu zaházejte tříděným pískem o minimální výšce 100 mm.

Obrázek 108. Bagrování výkopu pro elektroinstalační systém
Obrázek 109. Vysekání otvoru do základu sdruženého pilíře

2|Uložit chráničky s kabely do výkopu

Veškeré elektrické kabely instalované do země musí být chráněny korugovanými kabelovými chráničkami. V této fázi máte dvě možnosti uložení elektroinstalačního systému. Nejdříve můžete uložit pouze korugované kabelové chráničky. Po dostavění hrubé stavby a během vnitřních instalací elektrického systému, dodatečně elektrické a datové kabely protáhnou skrz chráničky. Z vlastní zkušenosti ale doporučuji veškeré kabely protáhnout chráničkami ještě před jejich uložením do výkopu. Dodatečné protahování kabelů chráničkami není totiž úplně snadné. V některých případech se vám může stát, že se elektrikářské protahovací pero po několika metrech vzpříčí a nebo připravený provázek v chráničkách přetrhne. To by znamenalo bagrováním nebo ručním kopáním se dostat k místu uvíznutí a kabel takto problematicky protáhnout na dvakrát. Níže jsem rozepsal nejběžnější kabely vedené ze sdruženého pilíře do domu.

Nejčastěji vedené kabely z pilíře do domu

  • Kabel hlavního přívodu elektřiny
  • Kabel pro noční proud 
  • Kabel telefonní
  • Kabel kabelové televize
  • Kabel datový pro internet

Protažení kabelů chráničkami

Nejprve si na volném prostoru rozložte veškeré korugované kabelové chráničky a kabely zkrácené na potřebné délky. Chráničky a kabely se pokuste natáhnout do maximální roviny. Chráničky větších rozměrů již mají uvnitř připravený provázek na protažení elektrických kabelů, takže pomocí provázků nebo elektrikářského protahovacího pera protáhněte veškeré kabely chráničkami. Provázek nebo protahovací pero vždy řádně připevněte ke kabelům, aby během protahování skrz chráničky nedošlo k jejich uvolnění. Během protahování totiž budete muset vyvinout poměrně velkou sílu, abyste kabely úspěšně protáhli, obzvlášť během protahování dlouhými chráničkami.

Obrázek 110. Protažení kabelů chráničkami

Uzavření chrániček

Po protažení kabelů skrz chráničky je dobré veškeré kabely zajistit proti nechtěnému vytažení. Každý konec kabelu tedy nechte vysunutý z chráničky alespoň 500 mm a ještě je raději připevněte zvenčí k chráničce provázkem nebo lepicí páskou a tou zároveň uzavřete konce chrániček proti vniknutí nečistot precizním zalepením.

Obrázek 111. Připevnění kabelů a uzavření korugovaných kabelových chrániček

3|Uložit chráničky s kabely do výkopu

Uložte postupně chráničky s kabely do výkopu. Konce chráničeksdruženého pilíře protáhněte příslušným prostupem v základech a uvnitř pilíře je vytáhněte s dostatečnou rezervou alespoň 1000 mm. Druhé konce chrániček protáhněte patřičnými prostupy v základech domu a dále je v základech přiveďte až do stanovených míst. Na daných místech je prozatím jen smotejte a svažte, aby se nepletly a nedošlo k jejich poškození. Prostupy v základech domu a sdruženého pilíře uzavřete montážní pěnou
 
Opět připomínám, že výkop musí být dostatečně široký, pokud budete elektrické kabely ukládat společně také s jinými systémy. Tak široký, aby vzájemná vzdálenost uložení dvou různých systémů byla podle platných norem.
 
Před zakrytím nechte zkontrolovat stavebním dozorem celé provedení elektroinstalačního systému!
Obrázek 112. Protažení chrániček s kabely základy sdruženého pilíře
Obrázek 113. Uložení chrániček s kabely do výkopu

4|Zakrýt chráničky s kabely tříděným pískem, výstražnou fólií a zeminou

Po kontrole uložení chrániček s kabely můžete teprve výkop zakrýt. Nejprve výkop za postupného ušlapávání zaházejte tříděným pískem, dokud nebude celé zakryté. Potom po celém výkopu od sdruženého pilíře až k prostupům v základech domu uložte na chráničky zakryté pískem červenou výstražnou fólii a blesky značící elektroinstalační systém. 

Výstražná fólie a písek vás v budoucnu při případném provádění jakékoliv hloubkové práce upozorní na přítomnost podzemního vedení. Na závěr celý výkop zakryjte zeminou.

Obrázek 114. Zakrytí chrániček s kabely tříděným pískem a zeminou
Obrázek 115. Zahrnutí elektroinstalačního systému zeminou

Jak dále výkop využít

Jak už jsem zmínil v předešlých krocích, stejného výkopu se dá využít pro uložení více různých systémů. Pro tento případ ale musí být výkop dostatečně široký, abyste mohli dodržet vzájemné vzdálenosti uložení systémů podle platných norem. To samé pravidlo platí v případě křížení systémů. Bylo by neefektivní vybagrovat dva výkopy zvlášť, pokud vedou stejným směrem a navíc v některých případech není ani jiná možnost.

Uložení veškerých systémů by měla provádět odborná elektrikářská firma znalá platných norem, nebo svépomocí za dohledu elektrikáře. Na závěr musí zhotovení a uložení systému zkontrolovat stavební dozor, který také provede zápis do stavebního deníku.